Kennisbank

27 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Gezag (ECLI:NL:HR:2020:533, 27 maart 2020, 19-02804)

Uitleg art. 1:253c lid 2 BW. Kan de rechter, indien hij oordeelt dat is voldaan aan het ‘klemcriterium’, toch gezamenlijk gezag toekennen? ECLI:NL:HR:2020:533, 27 maart 2020, 19-02804. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Medezeggenschapsrecht (ECLI:NL:HR:2020:532, 27 maart 2020, 19-00358)

Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR (art. 13 WOR); beoordelingsmaatstaf; laatste waarschuwing vereist? ECLI:NL:HR:2020:532, 27 maart 2020, 19-00358. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht. Koop-/aannemingsovereenkomst woningen (ECLI:NL:HR:2020:531, 27 maart 2020, 19-00319)

Gebreken in duurzame energievoorziening. Vervalbeding. Is vervalbeding dat wettelijke verjaringstermijn of vervaltermijn verkort onredelijk bezwarend? Art. 6:233 onder a BW; art. 6:236 onder g BW (zwarte lijst); art. 6:237 onder h BW (grijze lijst). ECLI:NL:HR:2020:531, 27 maart 2020, 19-00319. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 3:301 BW en 433 Rv (ECLI:NL:HR:2020:538, 27 maart 2020, 19-00214)

Veroordeling tot levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van rechtshandeling als veroordeelde niet meewerkt (art. 3:300 lid 1 BW). Geldt sanctie van niet-ontvankelijkheid van beroep tegen vonnis bij niet-ingeschreven rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW) ook indien de veroordeelde op het moment van instellen van het rechtsmiddel aan veroordeling heeft voldaan? ECLI:NL:HR:2020:538, 27 maart 2020, 19-00214. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Het belang van de kleine lettertjes, juist nu!

Hoewel er nog altijd veel onduidelijk is over de Coronacrisis, staat inmiddels wel vast dat de economische gevolgen van deze crisis aanzienlijk (zullen) zijn. Ondanks dat de overheid al verschillende maatregelen heeft aangekondigd om ondernemers wat ademruimte te bieden in deze moeilijke tijden, is het maar de vraag of deze maatregelen wel voldoende zullen zijn en, belangrijker, op tijd zullen komen. Voor ondernemers is het daarom nu extra van belang om de juridische positie ten opzichte van contractspartijen, zoals bijvoorbeeld leveranciers, vast te stellen en na te gaan welke mogelijkheden zij hebben. De algemene voorwaarden maken vaak deel uit van …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Is een virtuele algemene vergadering wel “fysiek” genoeg?

Veel bedrijven ondervinden enorme impact van het coronavirus. Een dringende issue lijkt de naderende jaarlijkse algemene vergadering die voor de meeste naamloze vennootschappen op korte termijn zal moeten plaatsvinden. Hoe kunt u hier het best mee omgaan gelet op de meest recente maatregelen? Is het mogelijk een AvA voor een (beursgenoteerde) N.V. uit te stellen? Het antwoord op die vraag is: ja. Er is daarbij natuurlijk wel een afweging te maken tussen de veiligheid en gezondheid van mensen aan de ene kant en het belang van stakeholders op (tijdige) informatie aan de andere kant. Uitstel mogelijk tot wanneer? In principe is uitstel mogelijk tot …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Coronavirus: impact op M&A-transacties

Het coronavirus (COVID-19) heeft mogelijk gevolgen voor uw M&A-transactie(s). Hieronder zetten wij een aantal aandachtspunten voor u uiteen. De wederpartij wil onderhandelingen afbreken, wat nu? Is er een intentieovereenkomst tussen partijen? Hierin kunnen voorbehouden ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst zijn opgenomen, die het afbreken legitimeren. Daarnaast kan een kostenregeling in het geval van het afbreken van de onderhandelingen zijn opgenomen. Met andere woorden: in hoeverre zijn partijen gebonden? Is er geen intentieovereenkomst tussen partijen of bevat de intentieovereenkomst geen kostenregeling? Dan kan evengoed het afbreken van onderhandelingen in sommige gevallen niet zonder financiële compensatie aan de niet-afbrekende partij. Of er …

Lees meer >

25 maart 2020

Arbeidsrecht

NOW-regeling: Minister Koolmees geeft antwoorden

Het kabinet heeft vorige week een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling moet eind deze maand, begin volgende maand operationeel zijn. In een brief van Minister Koolmees van 24 maart 2020 is een aantal belangrijke vragen beantwoord. De volledige brief van de minister vindt u hier. Wat is het verschil tussen de WVT en de NOW? NOW aanvragen is eenvoudiger, is gekoppeld aan omzetverlies, staat los van de WW en er wordt …

Lees meer >

24 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Selectief betalen in tijden van Coronacrisis

Vanuit de overheid en de banken zijn inmiddels diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers door de Coronacrisis te helpen. Dit betreffen onder andere de volgende belangrijke maatregelen: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) De huidige regeling werktijdverkorting wordt afgeschaft en wordt vervangen door de tijdelijke maatregel NOW. Bedrijven die als gevolg van de Coronaproblematiek een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt voor een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. De vergoeding is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. De datum waarop de regeling ingaat is nog niet …

Lees meer >

23 maart 2020

Familie- & Erfrecht

De alimentatieverplichting in tijden van de Coronacrisis

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid helpt weliswaar ondernemers die zijn getroffen, maar de resultaten in 2020 zullen naar verwachting desalniettemin (aanzienlijk) lager zijn dan in 2019. Er wordt een krimp van de Nederlandse economie verwacht. Ook is het mogelijk dat u uw baan verliest door de crisis of (een deel van) uw opdrachten als ZZP’er. Hoe zit het met uw alimentatieverplichting als u minder inkomsten heeft? Mag u uit eigen beweging minder alimentatie gaan betalen? Of moet u meteen een procedure laten starten bij de rechtbank? …

Lees meer >

23 maart 2020

Arbeidsrecht

Werkgevers opgepast: stop (tijdig) de vaste reiskostenvergoeding in geval van thuiswerken!

Vanwege het Corona-virus en de richtlijnen daaromtrent van het RIVM werken veel werknemers nu thuis. Hoe zit het dan met de vaste reiskostenvergoeding die zij gewoonlijk ontvangen? Veel werkgevers vergoeden de reiskosten voor woon-werkverkeer met een vast maandbedrag. Dat is administratief wel zo gemakkelijk. Maar als het thuiswerken voor langere tijd aanhoudt (4 – 6 weken), dan is een werkgever verplicht de vaste reiskostenvergoeding te stoppen om belastingheffing te voorkomen. Onder de werkkostenregeling kan dat oplopen tot een eindheffing van 80%. Een duur grapje dus! Werknemers die langere tijd thuiswerken maken geen reiskosten. De vaste reiskostenvergoeding kan en moet dan ook redelijkerwijs worden …

Lees meer >

21 maart 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Coronavirus: wie betaalt de huur?

In de strijd tegen het Coronavirus heeft de overheid noodzakelijke, maar vergaande maatregelen getroffen bestaande uit de verplichte sluiting van alle horeca tot en met 6 april. Door deze sluiting komt de bedrijfsvoering van veel huurders in de horeca in gevaar: geen omzet betekent geen inkomsten waardoor het merendeel van de huurders al snel de huur niet meer zal kunnen betalen. Horecabedrijven schrijven hun verhuurders aan met behulp van de modelbrief van Koninklijke Horeca Nederland waarin zij vragen om een vrijstelling van betaling van huur voor de maanden maart en april en voor de maanden daarna een huurkorting van 50% …

Lees meer >

20 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Corona: verval verplichtingen door een onvoorziene omstandigheid?

Sinds de aankondiging van de overheid dat de scholen sluiten en de grenzen gedeeltelijk worden gesloten, komt het openbaar leven langzaam tot stilstand. Bedrijven en (zelfstandig) ondernemers voelen de klap direct. Sommigen van hen hebben zelfs al besloten om voorlopig de deuren te sluiten. Deze week krijg ik van cliënten dan ook regelmatig de vraag: ben ik gehouden aan of moet ik de zojuist met mijn ex gesloten (alimentatie)overeenkomst wel tekenen? Laat ik vooropstellen dat het antwoord op bovenstaande vraag per geval kan verschillen. Zo is onder meer het stadium waarin de onderhandelingen verkeren van belang. Is er al (mondeling) overeenstemming …

Lees meer >

20 maart 2020

IT & Privacy

Veiligheid tijdens thuiswerken

Veiligheid garanderen tijdens thuiswerken? De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft vier punten geformuleerd. Wij leggen ze voor u uit en voorzien van ze van concrete aanbevelingen: Faciliteer een beveiligde werkomgeving en verstrek thuiswerkapparatuur aan werknemers. Versleutel de thuiswerkapparatuur en stel regels vast omtrent thuiswerken. Leg in ieder geval vast dat thuiswerkapparatuur nooit onbeheerd achter mag worden gelaten, bijvoorbeeld in de auto. Vooral auto’s met een sleutelloos toegangssysteem zijn vaak doelwit van diefstal. Indien de thuiswerkapparatuur dan is versleuteld, verkleint dat de kans dat een datalek bij de AP moet worden gemeld. Voorkom dat (bedrijfs)informatie op moet worden geslagen op de persoonlijke computer van de …

Lees meer >

20 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:485, 20 maart 2020, 18-05370)

Door vof op eigen naam ingestelde vordering; vordering in reconventie tegen afzonderlijke vennoten mogelijk? Ambtshalve of op verzoek in het geding roepen afzonderlijke vennoten (art. 118 Rv). Nieuw verweer in hoger beroep; rechtsverwerking c.q. beperkende werking redelijkheid en billijkheid in het procesrecht (art. 6:2 lid 2 BW). ECLI:NL:HR:2020:485, 20 maart 2020, 18-05370. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Borgtocht. Familierecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:483, 20 maart 2020, 19-02195)

Borgstelling door dga om uitstel van betaling voor onderneming te verkrijgen en aanvraag faillissement te voorkomen. Rechtsgeldige vernietiging van borgtocht door echtgenoot van dga? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW en art. 1:88 lid 5 BW. Veroordeling in cassatie tot terugbetaling van hetgeen is betaald op grondslag van in cassatie vernietigde uitspraak? ECLI:NL:HR:2020:483, 20 maart 2020, 19-02195. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2020:484, 20 maart 2020, 19-00261)

Bescherming tegen onvolledigheid openbare registers (3:24 BW). Na ruilverkaveling is bestaand hypotheekrecht op ander, vervangend perceel komen te rusten (zaaksvervanging; art. 160 lid 3 Liw (oud); vgl. art. 60 lid 3 Wilg); inschrijfbaar feit (art. 3:17 BW)? Wordt latere verkrijger te goeder trouw beschermd tegen niet-vermelding bestaande hypotheekrecht in akte van toedeling en achterwege blijven aantekening als bedoeld in art. 208 lid 3 Liw (oud)? ECLI:NL:HR:2020:484, 20 maart 2020, 19-00261. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Uitleg samenwerkingsovereenkomst (ECLI:NL:HR:2020:472, 20 maart 2020, 18-03267)

Draagt de afwijzing van de op primaire grondslag gebaseerde vordering (wanprestatie) ook de afwijzing van de subsidiaire grondslagen (onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking)? Onmiddellijkheidsbeginsel. Rechterswisseling. Getuigenverhoren; redelijke uitleg van art. 155 Rv. Nadere regels voor mededeling rechterswisseling. Vervolg op, en gedeeltelijke heroverweging van, HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 en HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. Termijn voor partijen om verzoek om nadere mondelinge behandeling te doen. Overgangsregeling. ECLI:NL:HR:2020:472, 20 maart 2020, 18-03267. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Wat betekent het Coronavirus voor uw IE procedures bij het BOIP en EUIPO?

Let op: vanwege het Coronavirus gelden andere deadlines in procedures over Benelux en EU merken en modellen voor het BOIP en EUIPO. Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom Niet alleen de rechtbanken, maar ook het Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (“BOIP”) treft maatregelen. Zo werken veel medewerkers – net zoals veel ondernemers en IE professionals – vanuit huis, en worden lopende termijnen uitgesteld. Wat houdt dit voor uw lopende IE zaken bij het BOIP in? Het BOIP bericht daarover het volgende: Vanaf heden tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures …

Lees meer >

19 maart 2020

Arbeidsrecht

Coronavirus: financial help for Dutch Employers

The Dutch Government has announced new measures to support Dutch employers to cope with the consequences of the Coronavirus (Covid-19).  The short-time working scheme (Werktijdverkorting/WTV) is withdrawn. Employers with a loss of turnover due to the coronavirus can apply for the temporary Employment Bridging Emergency Fund (NOW) instead of a WTV permit. The employer will receive a substantial allowance with which the employer can continue to pay its employees. The employer needs to consider the following:  You are entitled to the allowance if you expect to lose at least 20% turnover.   The compensation for wages you can claim depends on the turnover loss. You can claim …

Lees meer >

18 maart 2020

Arbeidsrecht

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud vervangt per direct Werktijdverkorting

Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat is het? Op basis van de NOW ontvangen werkgevers een loonkostensubsidie ter hoogte van maximaal 90%. Het UWV betaalt 80% daarvan als voorschot uit aan de werkgever. Hoe hoog is de subsidie? De omzetdaling moet minimaal 20% zijn. Omzetverlies sinds 1 maart 2020 komt daarbij in aanmerking. De loonkostensubsidie is gerelateerd aan de verwachte omzetdaling. Als voorbeeld wordt genoemd: omzet valt 100% weg. Loonkostensubsidie: 90% van …

Lees meer >

18 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Samenwonen als ware gehuwd – einde partneralimentatie

Na echtscheiding kan sprake zijn van een partneralimentatieverplichting. Dat is het geval als de ene echtgenoot daaraan behoefte heeft en de ander daarvoor de draagkracht bezit. Deze verplichting wordt echter onmiddellijk beëindigd, wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd. Deze beëindigingsgrond is vastgelegd in artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek. Het begrip “samenwonen als ware gehuwd” is in de rechtspraak uitgebreid gedefinieerd. Er moet voldaan zijn aan alle vier van de volgende vereisten, te weten: (1) een affectieve relatie van duurzame aard; (2) samenwoning; (3) wederzijdse verzorging en (4) een gemeenschappelijke huishouding. Gelet op de ingrijpende gevolgen van de beëindiging …

Lees meer >

16 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Het Coronavirus en de zorgregeling: ouders/ex-partners neem je verantwoordelijkheid!

Het Coronavirus houdt de gemoederen bezig. Er komen steeds meer (overheids)maatregelen. Naast het sluiten van de scholen en de kinderdagverblijven werd gisteren (zondag 15 maart 2020) bekend dat ook de gerechtsgebouwen worden gesloten, behalve ten behoeve van de mondelinge behandeling van urgente zaken. Dit zijn bijvoorbeeld voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen en zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen (van personen die gedwongen moeten worden opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Ook urgente familiezaken, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van kinderen behoren tot de zittingen die doorgaan. Zittingen met betrekking tot overige familie-erfrechtzaken, zoals echtscheidingen, alimentatiekwesties, omgang/gezagskwesties gaan niet door. Dat …

Lees meer >

13 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:425, 13 maart 2020, 19-00927)

In eerste aanleg is vordering, na verwerping van beroep gedaagde op bindendadviesclausule, afgewezen op inhoudelijke gronden. In incidenteel appel is beroep op bindendadviesclausule gehonoreerd, en vonnis bekrachtigd. Gezag van gewijsde van beslissingen rechtbank? Belang bij wijziging dictum rechtbankvonnis van afwijzing in niet-ontvankelijkheid. Noodzaak van daartoe strekkend incidenteel appel; proceskostenveroordeling in hoger beroep (art. 237 Rv; art. 353 Rv). Belang in cassatie bij verduidelijking dictum. Hoge Raad doet zelf af. Proceskostenveroordelingen. ECLI:NL:HR:2020:425, 13 maart 2020, 19-00927. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2020:417, 13 maart 2020, 18-04213)

Afwikkeling van periodiek verrekenbeding na echtscheiding (art. 1:141 BW en art. 1:136 BW). Wijze van begroting van te verrekenen bedragen. Uitleg van verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden in verband met aanspraak uit stamrecht. ECLI:NL:HR:2020:417, 13 maart 2020, 18-04213. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Insolventierecht (ECLI:NL:HR:2020:416, 13 maart 2020, 18-02469)

Overneming van het geding door de curator (art. 25, 27 Fw). Valt vordering van gefailleerde tot rectificatie van publicaties onder de overneming? Rechtsgevolgen. Rolbeslissing. Mogelijkheden voor de gefailleerde om in rechte op te komen tegen de buiten geding stelling. HR 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1100. ECLI:NL:HR:2020:416, 13 maart 2020, 18-02469. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:418, 13 maart 2020, 19-00525)

Vervolg van HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:484. Ontslag op staande voet, door kantonrechter en hof rechtsgeldig geoordeeld; na cassatie en verwijzing oordeelt verwijzingshof dat ontslag onterecht was en veroordeelt het de werkgever tot herstel arbeidsovereenkomst per datum ontslag. Kan daarbij ook veroordeling uitgesproken worden tot betaling van loon vanaf die datum? Art. 7:683 lid 3 en 4 BW en art. 7:682 lid 6 BW. ECLI:NL:HR:2020:418, 13 maart 2020, 19-00525. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Executiegeschil. Kort geding (ECLI:NL:HR:2020:429, 13 maart 2020, 18-04970)

Maatstaf; uitgangspunt in cassatie: misbruik van bevoegdheid. Zijn de door het hof aangewezen gebreken in het bodemvonnis aan te merken als kennelijke misslagen? Belangenafweging. ECLI:NL:HR:2020:429, 13 maart 2020, 18-04970. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

06 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Herverkaveling; Wet inrichting Landelijk gebied (Wilg) (ECLI:NL:HR:2020:382, 6 maart 2020, 19-01323)

Beroep tegen besluit tot vaststelling van Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Belang van indeling in bodemgeschiktheidsklassen voor vaststelling ruilplan (fase 1) en voor vaststelling LGR (fase 2). Verwijzing naar HR 29 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1020. Invloed van ontsluitingssituatie van een perceel op verandering van waarde als gevolg van de ruilverkaveling. ECLI:NL:HR:2020:382, 6 maart 2020, 19-01323. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

06 maart 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Onrechtmatige daad Uniemerkenrecht. Collectief merk (ECLI:NL:HR:2020:391, 6 maart 2020, 18-04203)

Systeem voor verhandeling en onderhoud van uitwisselbare pallets, voorzien van het merk. Uitputting (art. 13 lid 2 GMVo (2009)). Verzet tegen verdere verhandeling door derde van door deze gerepareerde pallets. Gegronde redenen en functieleer. Wijzigingen van al dan niet ondergeschikte betekenis. Vervolg van HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26. Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan HvJEU over GMVo. ECLI:NL:HR:2020:391, 6 maart 2020, 18-04203. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 maart 2020

IT & Privacy Technologie & Innovatie

EDPB richtlijnen slimme auto’s

Auto’s worden steeds slimmer. Ze genereren data over het voertuig (bijvoorbeeld over de prestaties van de motor), maar ook steeds meer data over de bestuurder en/of passagiers. Voorbeelden hiervan zijn rijstijl, welke locaties bezocht zijn en mogelijk hartslag, vingerafdrukken of oogbewegingen van inzittenden. Bestuurders maken ook steeds meer gebruik van applicaties van derden zoals Waze of Flitsmeister, die eveneens gegevens verzamelen. Daarnaast zijn er andere partijen voor wie deze gegevens erg waardevol zijn zoals leasemaatschappijen of verzekeraars. Nu deze data (voor een groot deel) te herleiden zijn naar natuurlijke personen, spreken we over persoonsgegevens. Een goede reden voor de European …

Lees meer >

28 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht. Procesrecht. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (ECLI:NL:HR:2020:357, 28 februari 2020, 18-04488)

Uitleg verzekerde hoedanigheden en verband met overgang naar ‘claims made’-stelsel. Niet behandelde essentiële stelling. Schriftelijke dekkingstoezegging? ECLI:NL:HR:2020:357, 28 februari 2020, 18-04488 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 februari 2020

IT & Privacy

G2C marketing & AVG

Bij de term direct marketing is men al snel geneigd te denken aan het commercieel aanprijzen van producten vanuit het bedrijfsleven (B2C= Business to Consumer). Het is echter ook denkbaar dat overheidsinstellingen gebruik maken van het instrument van de direct marketing. Men spreekt dan van government to citizen marketing (G2C). In deze blog zal bij G2C worden stilgestaan vanuit AVG-perspectief. De basis van direct marketing binnen de AVG De verwerking van persoonsgegevens bij het aanprijzen van producten door ondernemingen wordt bestreken door art. 6 lid 1(f) AVG. Uitgangspunt is dat het bedrijfsleven een zwaarwegend belang moet hebben bij het aanprijzen van producten …

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:321, 21 februari 2020, 19-00616)

Omgang tussen minderjarige en vader. Kan de minderjarige in een door een ouder of andere belanghebbende ingesteld hoger beroep betreffende de omgangsgregeling, op de voet van art. 1:377g BW (informele rechtsingang) zijn wensen over de omgang aan het hof kenbaar maken, met als gevolg dat het hof de omgang in volle omvang kan beoordelen? Ontvankelijkheid cassatieberoep voor zover gericht tegen een deelbeschikking. ECLI:NL:HR:2020:321, 21 februari 2020, 19-00616 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding. Zaakschade; abstracte schadeberekening; art. 6:97 BW (ECLI:NL:HR:2020:315, 21 februari 2020, 18-03080)

Vraag welk tarief netbeheerder bij leidingschade in rekening mag brengen voor storingsherstel. Abstraheren van meerkosten herstel in eigen beheer ook indien storingsherstel praktisch of wettelijk alleen in eigen beheer mogelijk is? Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Motivering; ontbreken objectieve aanknopingspunten voor hoogte tarieven? Prorogatie, art. 329 Rv. ECLI:NL:HR:2020:315, 21 februari 2020, 18-03080 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:283, 21 februari 2020, 18-03869)

Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Gedeeltelijke ontbinding/beëindiging mogelijk? Gedeeltelijke transitievergoeding; betekenis HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Hoger beroep na afwijzing ontbindingsverzoek door kantonrechter; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tunc) of op basis van feiten ten tijde van beslissing in hoger beroep (ex nunc)? Zie voor het geval het ontbindingsverzoek door kantonrechter is toegewezen: HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:284. ECLI:NL:HR:2020:283, 21 februari 2020, 18-03869 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ketenregeling, art. 7:668a (oud) BW) (ECLI:NL:HR:2020:312, 21 februari 2020, 18-04679)

Drie elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten zijn gevolgd door een aansluitende tijdelijke uitzendovereenkomst bij payrolbedrijf, met ongewijzigde voortzetting van de werkzaamheden voor de oorspronkelijke werkgever. Is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met oorspronkelijke werkgever ontstaan? ECLI:NL:HR:2020:312, 21 februari 2020, 18-04679 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering (ECLI:NL:HR:2020:311, 21 februari 2020, 18-04352)

Schending mededelingsplicht door geen mededeling te doen van uitbreiding van werkzaamheden. Is sprake van opzet de verzekeraar te misleiden als bedoeld in art. 7:941 lid 5 BW? HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507. Motiveringsklacht over miskenning van subsidiair beroep op art. 7:941 lid 3 en lid 4 BW. ECLI:NL:HR:2020:311, 21 februari 2020, 18-04352 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Appelprocesrecht; devolutieve werking (ECLI:NL:HR:2020:319, 21 februari 2020, 18-04552)

Rechtspersonenrecht; vordering tot vernietiging van besluit tot statutenwijziging wegens strijd met eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 2:15 lid 1, onder b, BW). In eerste aanleg bij wijze van verweer gedaan beroep op art. 3:53 lid 2 BW (geheel of gedeeltelijk werking aan vernietiging ontzeggen). ECLI:NL:HR:2020:319, 21 februari 2020, 18-04552 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Een diepgaande studie van het verbintenissenrecht in Nederland

Overeenkomst voor lening en Verrekening; art. 6:140 BW. ECLI:NL:HR:2020:308, 21 februari 2020, 18-05127 Informatie over deze zaak kan uitgebreid worden gelezen op de officiële site van de Nederlandse rechtspraak. Klik hier om de volledige uitspraak te lezen. In deze uitspraak wordt dieper ingegaan op het onderwerp van een overeenkomst voor geldlening en de aspecten van verrekening volgens het Burgerlijk Wetboek, specifiek artikel 6:140. De uitspraak werd gedaan op 21 februari 2020 en het zaaknummer is 18-05127. Het is belangrijk om deze uitspraken te lezen en begrijpen om zo onze rechtsstaat en de bijbehorende regelgeving beter te begrijpen.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:283. ECLI:NL:HR:2020:284, 21 februari 2020, 19-01978)

Ontbindingsverzoek op grond art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Verzoek tot ontbinding door de kantonrechter toegewezen; hoger beroep; art. 7:683 BW; toetsing op basis van feiten ten tijde van bestreden beschikking (ex tunc) of op basis van feiten ten tijde van beslissing in hoger beroep (ex nunc)? Zelfde vraag voor beslissing over herstel dienstbetrekking; billijke vergoeding en transitievergoeding; ernstig verwijt, art. 7:673 BW en art. 7:671b BW. Zie voor het geval het ontbindingsverzoek door de kantonrechter is afgewezen: HR 21 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:283. ECLI:NL:HR:2020:284, 21 februari 2020, 19-01978 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2020:308, 21 februari 2020, 18-05127)

Overeenkomst van geldlening. Verrekening; art. 6:140 BW. ECLI:NL:HR:2020:308, 21 februari 2020, 18-05127 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 februari 2020

Cassatie

Verbod op Cassatie: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:283. ECLI:NL:HR:2020:284, Datum: 21 februari 2020, Zaaknummer: 19-01978) – Een Nederlandse Blog Overzicht

Het Ontbindingsverzoek op Basis van Artikel 7:671b Lid 1 BW in Combinatie met Artikel 7:669 Lid 3 BW Er is een verzoek ingediend bij de kantonrechter voor ontbinding op grond van artikel 7:671b lid 1 BW en artikel 7:669 lid 3 BW. Dit verzoek is door de kantonrechter toegewezen. Maar wat gebeurt er als er een hoger beroep wordt ingesteld? Hoe wordt dit beoordeeld op basis van de feiten die bekend waren op het moment van de bestreden beschikking, ofwel ex tunc, of die bekend waren op het moment dat de beslissing in hoger beroep werd genomen, ofwel ex nunc? Dezelfde vraag …

Lees meer >

20 februari 2020

Compliance & Integriteit

ACM publiceert leidraad ‘Bescherming van de online consument’

Eén van de twee thema’s op de ACM agenda 2020-2021 is de digitale economie. Bedrijven hebben steeds meer mogelijkheden tot hun beschikking waarmee zij online consumenten kunnen sturen. Deze tools, waaronder algoritmen, kunnen de keuzevrijheid van consumenten echter aanzienlijk beperken. De ACM heeft daarom een leidraad gepubliceerd waarin de grens wordt geschetst tussen geoorloofde en ongeoorloofde beïnvloeding van de online klantreis. Met de klantreis doelt de ACM – kort gezegd – op de oriëntatieroute waarlangs de online consument zich beweegt om al dan niet over te gaan tot een keuze en/of aankoop. De leidraad brengt in beeld hoe de ACM de …

Lees meer >

05 februari 2020

Familie- & Erfrecht

Leg partneralimentatie afspraken schriftelijk vast!

In de praktijk komt het regelmatig voor dat afspraken over partneralimentatie na verloop van tijd vanwege gewijzigde omstandigheden moeten worden herzien. Dit kan tot gevolg hebben dat door partijen in onderling overleg nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens echter niet altijd schriftelijk vastgelegd, hetgeen tot ongewenste fiscale consequenties kan leiden. Een dergelijke kwestie was onlangs aan de orde in een uitspraak van de belastingkamer van de Rechtbank Den Haag van 15 oktober 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:14410). De man (eiser) en zijn ex-partner zijn in 2004 een geregistreerd partnerschap aangegaan, welk partnerschap zij in 2013 hebben beëindigd. De ex-partners hebben in verband …

Lees meer >

03 februari 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Outfittery moet inbreuk op beeldmerk Van Guard staken

Logo’s kunnen als merk worden geregistreerd. Zulke merkrechten worden ook wel beeldmerken genoemd. Met een beeldmerk kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van een teken dat lijkt op zijn beeldmerk, indien door dat gebruik verwarring kan ontstaan. Zo oordeelde rechtbank Amsterdam onlangs in een kort geding dat het logo van de Duitse fashiononderneming Outfittery inbreuk maakt op het Van Guard beeldmerk van Commander. Outfittery dient het gebruik van haar logo te staken. Wat was er aan de hand? Commander heeft een beeldmerk in de vorm van een gevleugelde leeuw, dat is geregistreerd voor onder meer kleding, parfums en lederwaren (zie afbeelding …

Lees meer >

31 januari 2020

IT & Privacy

Verwijderingsverzoek stemfragment in theatershow

Is de stem in een geluidsfragment uit een televisieprogramma een persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En kan de persoon die te horen is in het geluidsfragment verzoeken dit fragment te verwijderen uit een cabaretshow? De Rechtbank Midden-Nederland heeft hier onlangs over geoordeeld. Wat was er aan de hand? Een cabaretier gebruikte in het theater een geluidsfragment uit het televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’.  In dat fragment was een vrouwenstem te horen die als getuige een beschrijving gaf van overvallers van een bloemenzaak. De vrouw beschreef de overvallers als volgt: “degene die praatte, eh ja, had een Ali B. accent” De vrouw …

Lees meer >

31 januari 2020

IT & Privacy

Gevonden USB-stick werknemer bekijken leidt tot hogere billijke vergoeding

Een werkgever die privébestanden bekijkt van een werknemer, schendt diens privacy. Dit kan leiden tot een hogere billijke vergoeding, zo blijkt uit een uitspraak van Kantongerecht Tilburg uit 2018, die pas recent werd gepubliceerd. De gevonden USB-stick De werkgever in kwestie vond een USB-stick en besloot deze te bekijken. Op de stick trof de werkgever privébestanden van een werknemer aan, waaronder een echtscheidingsconvenant, informatie over bezoek aan een psycholoog, een overzicht van haar maatschappelijke betrokkenheid (nevenactiviteiten) en sollicitatiebrieven. Uiteindelijk ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet, onder meer vanwege het verrichten van nevenactiviteiten onder werktijd en het onder werktijd schrijven van …

Lees meer >

31 januari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:144, 31 januari 2020, 18-04201)

Betalingsverplichting. Overeenkomst. Uitleg. Onduidelijkheid schriftelijke overeenkomst voor rekening opsteller? Devolutieve werking hoger beroep. Ongerechtvaardigde verrijking? Onrechtmatige daad? ECLI:NL:HR:2020:144, 31 januari 2020, 18-04201 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

31 januari 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Wraking (art. 36 e.v. Rv) (ECLI:NL:HR:2020:155, 31 januari 2020, 19-02144)

Partij verzoekt verwijzing naar ander hof, dan wel wraking als verwijzing wordt afgewezen. Hof wijst verzoek tot verwijzing af en geeft eindbeslissing. Vervolgens heeft de wrakingskamer de partij niet-ontvankelijk verklaard. Schorsende werking wrakingsverzoek; bieden herstelmogelijkheid indien verzoek niet door advocaat was ondertekend. ECLI:NL:HR:2020:155, 31 januari 2020, 19-02144 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 17 18 19 99 100