Kennisbank Internationaal

08 november 2021

Procedures & Geschillenbeslechting

Het Nederlands Handelsrechtbank in Amsterdam: Een Diepgaande Studie en Analyse

Nederland is een internationaal knooppunt voor complexe rechtszaken en geschillenbeslechting. Geïnspireerd door steden zoals Londen, Singapore, Delaware, Dubai en Dublin, hebben de Nederlandse rechtbanken de Netherlands Commercial Court (NCC) gecreëerd. De NCC is een internationaal handelsrechtbank gevestigd in Amsterdam. Sinds 1 januari 2019 zijn de deuren van zowel de Netherlands Commercial Court (NCC) als de Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) geopend voor zaken. Sinds de oprichting van de NCC hebben zij reeds uitspraken over diverse zaken gedaan, allemaal terug te vinden op hun website. De NCC De NCC richt zich op complexe internationale civiele of commerciële geschillen. Het is absoluut niet …

Lees meer >

08 november 2021

Procedures & Geschillenbeslechting

The Netherlands Commercial Court in Amsterdam

The Netherlands is an international hub for complex litigation and dispute resolution. Therefore, inspired by cities like London, Singapore, Delaware, Dubai and Dublin, the Dutch courts have created the Netherlands Commercial Court, an international commercial court situated in Amsterdam, the Netherlands. As of 1 January 2019, the Netherlands Commercial Court (NCC) and the Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) have opened their doors for business. Since the start of the NCC, it has already rendered its judgments in several cases, all to be found on its website. The NCC The NCC focuses on complex international civil or commercial disputes. There is no …

Lees meer >

20 oktober 2020

Understanding Anglo-American contract models (part 7)

Indemnification provisions   This blog aims to clarify the difficulties related to indemnification provisions in Anglo-American contract models. A good understanding of this issue is of great importance because an indemnification clause regulates non-party and party claims for inaccurate statements of facts and non-performance. It is, however, a complicated matter to grasp for drafters in civil-law jurisdictions because they are frequently (unknowingly) confronted with an Anglo-American contract model which is incorrectly drafted from the start. This is due to the fact that Anglo-American contract models generally provide for indemnification as the exclusive remedy yet overwhelmingly uses represents and warrants (not to be …

Lees meer >

08 oktober 2020

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (deel 6)

In eerdere posts over Anglo-Amerikaanse contractmodellen hebben we al aangegeven hoe belangrijk het is om de contracttaal volledig te begrijpen om (kostbare) fouten te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij het gebruik van sjablonen voor contracten die niet onderworpen zijn aan de wet waarop het sjabloon is gebaseerd. De technische onderscheiding tussen voorwaarden en garanties belicht dit punt perfect. Voorwaarden en garanties De partijen die contracten opstellen, komen vaak in aanraking met aanzienlijke aansprakelijkheidsproblemen door het gebruik van Anglo-Amerikaanse sjablonen voor commerciële verkoopcontracten die niet onder de Engelse of Amerikaanse wet vallen. Een belangrijke factor hierbij is het misverstand over het verschil …

Lees meer >

08 oktober 2020

Understanding Anglo-American contract models (part 6)

Previous posts about Anglo-American contract models reveal that a full understanding of contract language is of paramount importance to avoid (costly) mistakes. This is particularly true when a template is used for contracts that are not governed by the law on which the template is based. The following discussion about the technical distinction between condition and warranty is very useful to illustrate this point. Conditions and warranties   Contracting parties are frequently exposed to significant liability issues due to the usage of Anglo-American contract templates for commercial sales contracts that are not governed by English or US law. A major factor in this regard …

Lees meer >

30 september 2020

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (deel 5)

De overgrote meerderheid van internationale transacties wordt vastgelegd in Engelstalige contractmodellen met common law terminologie. Het is echter belangrijk hier te herhalen dat common-law terminologie in commerciële contracten voor degenen met een achtergrond in het burgerlijk recht verwarrend kan zijn. Dit resulteert vaker wel dan niet in het wijzigen of schrappen van specifieke zinsneden uit het concept van de andere partij. Als gevolg hiervan belanden partijen in een juridische krachtmeting, of kiezen ze ervoor om de kwestie te negeren uit angst voor de ontstane onzekerheid en onduidelijkheid. Het correct begrijpen van contracttaal kan veel angst en onzekerheid voorkomen. Represents and warrants …

Lees meer >

30 september 2020

Understanding Anglo-American contract models (part 5)

The overwhelming majority of international transactions are laid down in English-language contract models entailing common law terminology. It is, however, important to reiterate here that common-law terminology in commercial contracts can be confusing for those with a civil law background. This results more than once in altering or striking specific phrases from the other side’s draft. As a result, parties end up in a legal arm-wrestling match, or they choose to avoid the mess by ignoring the issue. Obtaining a proper understanding of contract language will prevent a lot of anxiety and uncertainty. Represents and warrants (not to be confused with …

Lees meer >

23 september 2020

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (Deel 4) – Een Diepgaande Analyse en Discussie

Het elimineren van de (schijn)functie van de traditionele overwegingsclausule in Anglo-Amerikaanse contractmodellen is essentieel voor het opstellen van kortere en gemakkelijker te begrijpen contracten. Verwijzing naar consideration  Anglo-Amerikaanse contractmodellen bevatten meestal de volgende overwegingsclausule: DAAROM, in overweging van de premissen en de wederzijdse convenanten hierin uiteengezet en voor andere goede en waardevolle consideration, waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de partijen hierbij als volgt overeen: Je kunt de frase ‘in overweging tot’ ook vinden in Anglo-Amerikaanse contractmodellen. Bijvoorbeeld, ‘in overweging van € 150.000, verkoopt X hierbij 100 flessen wijn aan Y’. Het gebruik van de term consideration wordt gezegd noodzakelijk te …

Lees meer >

23 september 2020

Understanding Anglo-American contract models (part 4)

Eliminating the (pretense) function of the traditional recital of consideration in Anglo-American contract models is essential for drafting shorter and easily understandable contracts. Referring to consideration  Anglo-American contract models usually entail the following recital of consideration: NOW, THEREFORE, in consideration of the premises and the mutual covenants set forth herein and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereto covenant and agree as follows: You can also find the phrase  ‘in consideration to’ in Anglo-American contract models. For example, ‘in consideration of € 150.000, X hereby sells 100 bottles of wine to Y’. Usage of …

Lees meer >

16 september 2020

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (deel 3)

Bedrijven die betrokken zijn bij internationale transacties moeten zich bewust zijn van het onderscheid in het gewoonterecht tussen wet en billijkheidsbeginselen. Dit is vooral van belang bij het opstellen en beoordelen van remedies voor contractbreuk. Partijen die blindelings de tekst van hun modelcontract volgen, kunnen zichzelf beroven van hun primaire recht om precies dat te krijgen waarvoor ze onderhandeld hebben. Een gebrek aan begrip van het onderscheid tussen recht en billijkheid leidt over het algemeen tot problemen wanneer een commercieel verkoopcontract wordt beheerst door het burgerlijk recht, maar de aard van de contractuele bepalingen voornamelijk gewoonterecht is of andersom. Dit kan …

Lees meer >

16 september 2020

Understanding Anglo-American contract models (part 3)

Businesses involved in international transactions should be aware of the distinction in common law between law and equitable principles. In particular, when drafting and reviewing remedies for a breach of contract. Parties blindly following the text of their model contract may deprive themselves of their primary right to get the very thing they bargained for. A lack of understanding of the distinction between law and equity generally causes issues where a commercial sales contract is governed by civil law, but the nature of the contract clauses is predominantly common law or vice versa. This may occur where parties use a standardised …

Lees meer >

10 september 2020

Banning International – Brexit Update

Time runs out in talks on a free trade deal!   The European Commission made it clear son Wednesday that overwriting key parts of the EU withdrawal agreement concerning Northern Ireland is an unacceptable breach of the Brexit treaty. The move of the UK is most unwelcome and damaging from a political and economic perspective. As for the latter, it is of paramount importance to protect the European goods market by implementing strict boundaries on UK state-aid decisions and customs checks. However, what happened this week is extremely worrying as it appears that there is no “landing zone” for an agreement in …

Lees meer >

09 september 2020

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (Deel 2) – Een Uitgebreide Gids voor Beginners en Professionals

In de zomer van 2020, op 30 juni om precies te zijn, heeft de Eerste Kamer van ons Nederlandse parlement een belangrijke stap gezet: de goedkeuring van de nieuwe Franchisewet. Het aftellen is begonnen, want naar verwachting zal deze nieuwe wet effectief worden vanaf 1 januari 2021. De belangrijke wettelijke bepalingen rondom onderwerpen als goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen pas van toepassing worden vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat de klok tikt voor onze franchisenemers die bestaande contracten moeten aanpassen aan deze nieuwe Franchisewet. Vooral internationale franchise praktijken staan onder druk. Want let op, deze …

Lees meer >

09 september 2020

Begrijpen van Anglo-Amerikaanse contractmodellen (deel 2) – Uitgebreide Gids

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet in de Eerste Kamer van het Nederlandse parlement goedgekeurd. Deze zal naar verwachting op 1 januari 2021 effectief worden. De wettelijke bepalingen rondom goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023. Dit geeft franchisenemers slechts een kort tijdsbestek om bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe Franchisewet. Deze noodzaak is vooral acuut voor internationale praktijken, aangezien de nieuwe Franchisewet franchisegevers in Nederland het recht geeft om de principes van de wet in te roepen, ongeacht de keuze van recht in de franchiseovereenkomst. Het …

Lees meer >

31 augustus 2020

Distributie, Franchise & Agentuur

Het Begrijpen van Anglo-Amerikaanse Contractmodellen (deel 1)

Frequent gebruiken we Anglo-Amerikaanse contractmodellen als sjabloon voor diverse transacties zonder het in vraag te stellen of deze geschikt is in het licht van de toepasselijke wetgeving. Dit leidt tot het gebruik van irrelevante common-law concepten. Wat nog belangrijker is, is dat het de onderhandelingen aanzienlijk vertraagt en dus het sluiten van de deal. Het is daarom dat Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij internationale handel of financiële transacties aanzienlijk kunnen profiteren van een basisbegrip van de juridische systemen van hun tegenpartijen. Dit doel kun je het beste bereiken door bedrijfsmanagers te trainen met leden van de juridische beroepsgroep die uitgebreide …

Lees meer >

31 augustus 2020

Distributie, Franchise & Agentuur

Understanding Anglo-American contract models (part 1)

Anglo-American contract models are frequently used as a template for various transactions without questioning their suitability in light of the applicable law. This results in the usage of irrelevant common-law concepts. More importantly, it significantly delays negotiations and thus closing of the deal. It is, therefore, that Dutch companies engaged in international trade or finance transactions may benefit substantially from a basic understanding of the legal systems of their counterparties. This goal can be best achieved by training business managers by members of the legal profession who have acquired extensive knowledge of the differences between American Common Law and (Dutch) Civil …

Lees meer >

24 augustus 2020

New Dutch Franchise Act requires immediate action

On 30 June 2020, the new Franchise Act passed the Dutch Upper house of Parliament (Senate) and is expected to enter into force on 1 January 2021. The statutory provisions concerning goodwill, non-competition and interim changes to the franchise formula will become applicable on 1 January 2023. Consequently, franchisors only have a small window of opportunity to align already existing contracts with the mandatory law provisions of the new Franchise Act. Action is particularly urgent for international practice as the new Franchise Act entitles franchisees established in the Netherlands to invoke the mandatory principles of the Act, regardless of the …

Lees meer >

24 augustus 2020

De nieuwe Nederlandse Franchisewet vereist onmiddellijke actie – Alles wat u moet weten

Op 30 juni 2020 is de nieuwe Franchisewet door de Nederlandse Eerste Kamer goedgekeurd. De verwachting is dat deze wet per 1 januari 2021 in werking zal treden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot goodwill, non-concurrentie en tussentijdse wijzigingen aan de franchiseformule zullen per 1 januari 2023 van kracht worden. Dit betekent dat franchisegevers slechts een kort moment hebben om reeds bestaande contracten in overeenstemming te brengen met de verplichte wettelijke bepalingen van de nieuwe Franchisewet. Voor internationale praktijken is actie bijzonder urgent, aangezien de nieuwe Franchisewet franchisegevers die gevestigd zijn in Nederland het recht geeft de verplichte principes van …

Lees meer >

20 augustus 2020

PSD2 and Open Banking Explained – new opportunities and challenges

The Second Payment Services Directive, also known as PSD2, came into full force on 12 January 2016 and was implemented in the Netherlands on 19 February 2020. This legislation offers new opportunities by enforcing open banking, and thus enhancing competition between payment service providers, within a regulatory framework which provides more safety and security for customers. Briefly put, the PSD2 aims to secure e-payments and to expand the financial services ecosystem by opening up the value chain in Europe. Concerning new possibilities, the PSD2 introduces two new roles in the value chain: Payment Initiation Service Provider (initiates the payment process) and …

Lees meer >

20 augustus 2020

PSD2 en Open Banking uitgelegd – nieuwe kansen en uitdagingen voor de toekomst van bankieren

De tweede betalingsdienstenrichtlijn, ook bekend als PSD2, is volledig van kracht geworden op 12 januari 2016 en werd op 19 februari 2020 in Nederland geïmplementeerd. Deze wetgeving biedt nieuwe mogelijkheden door het afdwingen van open banking en het versterken van de concurrentie tussen betalingsdienstaanbieders binnen een regelgevend kader dat meer veiligheid en bescherming biedt voor klanten. Kort gezegd heeft de PSD2 tot doel om e-betalingen te beveiligen en het financiële dienstverleningsecosysteem uit te breiden door de waardeketen in Europa te openen. Wat de nieuwe mogelijkheden betreft, introduceert de PSD2 twee nieuwe rollen in de waardeketen: Payment Initiation Service Provider (initieert het …

Lees meer >