Het belang van onderwijs voor de Nederlandse economie is enorm. Zonder hoogwaardig onderwijs heeft Nederland als kennisland geen toekomst.

Trends en ontwikkelingen in het onderwijs

De internationalisering van het bedrijfsleven, technologische veranderingen en demografische ontwikkelingen hebben direct impact op het onderwijs.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvestiging van het basisonderwijs en staan in de snel veranderende samenleving voor grote uitdagingen. Uitdagingen die zij aan moeten gaan met inachtneming van ingewikkelde wet- en regelgeving, zoals het samenstel van hogere regelgeving en gemeentelijke onderwijsverordeningen (o.a. Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). Bij onderwijshuisvesting spelen tal van juridische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van: nieuwbouw, aanbesteding, financiering, transformatie en asbest. Gemeenten met bevolkingskrimp dienen sluitings- en/of samenwerkingsscenario’s uit te werken. Een landelijke trend is dat kinderdagverblijforganisaties in toenemende mate de samenwerking zoeken met onderwijsinstellingen in de vorm van een Integraal Kindcentrum (IKC). In het huidige regeerakkoord krijgt het IKC nadrukkelijk aandacht en veel gemeenten zijn ook actief in het bevorderen van de totstandkoming van IKC’s.

Kostenoverschrijdingen bij nieuwbouwprojecten van onderwijsinstellingen trekken veel media aandacht en hebben niet zelden persoonlijke consequenties voor de betrokken bestuurders, indien forse bouwkostenoverschrijdingen leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

Een belangrijke uitdaging voor het voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is dat zij beter aansluiten op de (veranderende) arbeidsmarkt. In het beleidsdocument van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ‘Kwaliteit en verscheidenheid’ van 2015 staat een torenhoog ambitieniveau beschreven, terwijl aan de andere kant er slechts een fractie van de financiële middelen beschikbaar is. Toch zullen schoolbesturen de voornoemde ambities willen waarmaken en dat vraagt creativiteit en innovatie, zoals nieuwe vormen van samenwerking met het bedrijfsleven. Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen in termen van financiën, governance, medezeggenschap en aansprakelijkheid tot complexe vraagstukken leiden.

De expertise van BANNING

Voornoemde trends en ontwikkelingen raken op juridisch vlak meerdere, op elkaar ingrijpende rechtsgebieden en specialisaties. Nieuwbouw vraagt bijvoorbeeld kennis van bouwrecht, bestuursrecht, aanbestedingsrecht, onderwijsfinanciering, huurrecht, koop en erfpacht, (publiek-private) samenwerkingsvormen. Voor het succesvol optuigen van nieuwe samenwerkingsverbanden is gespecialiseerde kennis van onder meer regelgeving op het gebied van governance, arbeidsrecht, vennootschapsrecht en mededingingsrecht vereist. Dit alles specifiek toegepast op het onderwijs en met het oog op de belangen van leerling en docent. Al deze specialismen zijn bij BANNING gebundeld in de sector Onderwijs. Gespecialiseerde advocaten en fiscalisten die tot de top behoren in hun vakgebied en grote betrokkenheid voelen bij het verbeteren van het onderwijs in Nederland. Wij zijn u graag van dienst.