Kennisbank

14 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024/884, 14 juni 2024, 23/01201)

Verplichting tot vergoeding van kosten als afbreken van onderhandelingen niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is? Ongerechtvaardigde verrijking. Art. 6:212 BW. ECLI:NL:HR:2024:884, 14 juni 2024, 23/01201. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:883, 14 juni 2024, 23/02457)

Personen- en familierecht; scheiding van tafel en bed; heeft verzoening plaatsgevonden? (art. 1:176 BW (oud)). ECLI:NL:HR:2024:883, 14 juni 2024, 23/02457. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2024:864, 14 juni 2024, 23/00363)

‘Voordelig recht’. Vordering tot verklaring voor recht bestaan erfdienstbaarheid van voetpad. Persoonlijk of zakelijk recht? Betekenis vermelding voordelig recht in opvolgende akten. Invloed samenvoeging en splitsing van percelen op heersend erf. Betekenis HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2770. ECLI:NL:HR:2024:864, 14 juni 2024, 23/00363. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Gebouwd over de perceelsgrens, dus weer afbreken

In een zaak die diende voor de rechtbank Noord-Holland ging het over de vraag of een aanbouw (deels) moet worden verwijderd, omdat die 11 cm op het perceel van de buren staat. Het antwoord is ‘ja’. Overbouw = afbraak Eigendom is het meest verstrekkende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Als inbreuk wordt gemaakt op iemands eigendomsrecht, dan dient dat goed te worden vastgelegd, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan. De buren hadden een overeenkomst gesloten waarin staat dat de buitenmuur van de te realiseren aanbouw op de erfgrens mag komen te staan. In die afspraak valt niet te lezen …

Lees meer >

12 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

BV of NV: Onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden?

Inleiding Indien een vertegenwoordiger niet beschikt over een (afdoende) volmacht, wordt de principaal (“vertegenwoordigde”) niet gebonden door de rechtshandeling die de vertegenwoordiger in naam van de principaal met een derde heeft verricht. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Uit de wet volgt een drietal vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil de derde een beroep kunnen doen op de gebondenheid van de vertegenwoordigde, ondanks het ontbreken van een (toereikende) volmacht: de derde heeft aangenomen dat de pseudo-vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was; de derde mocht dit redelijkerwijs aannemen; de derde heeft het bestaan van een toereikende volmacht aangenomen op basis van een verklaring of gedraging van de pseudo-principaal (handelen …

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2024:821, 7 juni 2024, 23/00876)

Artikel 228, lid 2, van de Gemeentewet; artikel 11, lid 3, AWR; precariobelasting op nutsnetwerken; overgangsrecht. ECLI:NL:HR:2024:821, 7 juni 2024, 23/00876. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Kort geding. Verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht. Appelprocesrecht (ECLI:NL:HR:2024:818, 7 juni 2024, 23/00917)

Geschil tussen klant en energiebedrijf over overeenkomst tot levering van energie. Is hof buiten grieven getreden met zijn oordeel dat energiebedrijf overeenkomst niet heeft ontbonden, maar heeft gewijzigd? ECLI:NL:HR:2024:818, 7 juni 2024, 23/00917. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:PHR:2024:607, 7 juni 2024, 23/03000)

Is werknemer callcenter op grond van Planningsregels verplicht om tien minuten voorafgaand aan dienst aanwezig te zijn en voorbereidende werkzaamheden te verrichten, zodat sprake is van arbeidstijd? Moet de werkgever loon betalen over deze tijd? Hof beantwoordt beide vragen bevestigend. Cassatieklachten spitsen zich toe op begrijpelijkheid van dit oordeel. ECLI:NL:HR:2024:607, 7 juni 2024, 23/03000. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 juni 2024

EU Competition Rules for Distribution Agreements #8: Franchise

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

05 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

Vorderingen koper bij dwaling koop aandelen

Vernietiging bij dwaling Uit de wet (art. 6:230 BW) volgt dat de bevoegdheid van de koper tot vernietiging wegens dwaling (schending spreekplicht verkoper of het doen van een onjuiste mededeling door de verkoper) vervalt, wanneer de verkoper tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt die “het nadeel” dat de koper bij instandhouding van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen lijdt, op afdoende wijze opheft. De rechter kan op verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen (zogenaamde nadeelsopheffing). Een en ander kan …

Lees meer >

31 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht (ECLI:NL:PHR:2024: 581, 31 mei 2024, 23/03258)

Bevoegdheidsverdeling strafrechter en burgerlijke rechter. Bezwaren van advocaat tegen beslissingen van r-c over verschoningsrecht bij strafvorderlijke inbeslagneming. Staat voor advocaat o.g.v. de art. 98 en 552a Sv een voldoende met waarborgen omklede rechtsgang open? ECLI:NL:HR:2024:581, 31 mei 2024, 23/03258. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

31 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Omzetbelasting (ECLI:NL:HR:2024:776, 31 mei 2024, 21/05426)

Art. 15, lid 1, Wet OB 1968; aftrek van omzetbelasting ter zake van bouw van een door de ondernemer aan derden te verhuren woonhuis vanwege plaatsing van zonnepanelen op het dak van dat woonhuis?; rechtstreeks en onmiddellijk verband met levering met zonnepanelen opgewekte energie? ECLI:NL:HR:2024:776, 31 mei 2024, 21/05426. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 4

Bekijk video >

24 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2024:743, 24 mei 2024, 23/01299)

Effectenlease. Advisering door tussenpersoon. Gepersonaliseerde aanbeveling. Heeft hof beoordeeld of tussenpersoon effectenleaseproduct heeft voorgesteld als geschikt voor afnemer? ECLI:NL:HR:2024:743, 24 mei 2024, 23/01299. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Wet maatschappelijke ondersteuning. Verhouding publiek- en privaatrecht (ECLI:NL:HR:2024:742, 24 mei 2024, 23/00790)

Kort geding. Wet maatschappelijke ondersteuning. Verhouding publiek- en privaatrecht. Doorkruising. Mag gemeente in kader van uitvoering van WMO langs privaatrechtelijke weg nakoming vorderen van contractuele verplichting van zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door gemeente? ECLI:NL:HR:2024:742, 24 mei 2024, 23/00790. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht. Bewijsrecht (ECLI:NL:HR:2024:718, 17 mei 2024, 23/02377)

Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 188 lid 2 Rv. Is hof buiten toepassingsgebied art. 186 Rv getreden door voorlopig getuigenverhoor te bevelen terwijl vordering met oog waarop verhoor is verzocht in een, met voldoende waarborgen omklede, kerkelijke rechtsgang kan worden ingesteld? Kerkelijk statuut (art. 2:2 BW). ECLI:NL:HR:2024:718, 17 mei 2024, 23/02377. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2024:727, 17 mei 2024, 23/01711)

Staatsimmuniteit. Geschil over beëindiging arbeidsovereenkomst werkneemster ambassade. Immuniteit van jurisdictie. Terughoudend oordeel Nederlandse rechter over vertrouwelijk karakter documenten van vreemde staat, ook bij gebreke van beroep op immuniteit van jurisdictie? Art. 11 lid 2, onder d, VN-Verdrag inzake immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. Immuniteit van executie. Kan dwangsom aan vreemde staat worden opgelegd? Internationaal gewoonterecht. Art. 19 VN-Verdrag. ECLI:NL:HR:2024:727, 17 mei 2024, 23/01711. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:726, 17 mei 2024, 23/00813)

Begrip “bestuurder” in art. 4 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en art. 12 lid 1 Richtlijn 2009/103/EG. Ongeval door ingrijpen inzittende in besturing (aantrekken handrem). Inzittendenbescherming, verlies hoedanigheid bestuurder? Prejudiciële vragen aan HvJEU. Hoge Raad stelt partijen in gelegenheid zich over vragen uit te laten. ECLI:NL:HR:2024:726, 17 mei 2024, 23/00813. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom, auteursrecht (ECLI:NL:HR:2024:712, 17 mei 2024, 22/02270, 22/02230)

Thuiskopieregeling (art. 16c Aw). Is ‘offline streaming copy’ van auteursrechtelijk beschermd werk thuiskopie in de zin van art. 16c lid 1 Aw? Voornemen tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU over uitleg van art. 5 lid 2, aanhef en onder b, en lid 5 Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG). ECLI:NL:HR:2024:712, 17 mei 2024, 22/02270, 22/02230. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 mei 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Herinner je je het nog, de torenhoge huurprijsindexering van vorig jaar? Er is nieuws!

De Algemene Bepalingen die bij de modelhuurcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) horen, bevatten sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een formule waarmee de jaarlijkse huurprijsindexering werd berekend. Die formule heeft – door de torenhoge inflatie van met name het afgelopen jaar – veel stof doen opwaaien. Bij de berekening van de nieuwe huurprijs diende de consumentenprijsindex (CPI) in die formule te worden betrokken en dit leidde met name vorig jaar – zoals huurders stelden – tot exponentiële huurverhogingen en daarmee tot onredelijke uitkomsten. Die “onredelijke” uitkomsten hebben weer tot diverse gerechtelijke procedures en uitspraken geleid. Het CBS …

Lees meer >

15 mei 2024

Ondernemingsrecht - M&A Procedures & Geschillenbeslechting

Tijdig klagen jegens bestuurder over onbehoorlijke taakvervulling noodzakelijk?

Inleiding In deze recent (op 2 april 2024) door de Hoge Raad besliste zaak gaat het om het volgende. Bestuurder is door Parkdale, die hij heeft bestuurd, in rechte aangesproken vanwege zijn rol bij het beheer van haar gelden. In cassatie speelt onder meer de aanspraak van Parkdale jegens hem uit hoofde van artikel 2:9 BW. Met de benoeming van een bestuurder als zodanig ontstaat tussen die bestuurder en de rechtspersoon een rechtspersonenrechtelijke rechtsverhouding, die meebrengt dat de bestuurder is gebonden aan de wet en de gewoonte, en de statuten, reglementen en besluiten van die rechtspersoon. Die gebondenheid betreft ook artikel 2:9 lid …

Lees meer >

26 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Rechtspersonenrecht (ECLI:NL:HR:2024:681, 26 april 2024, 23/02026)

Reikwijdte van décharge en art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte van art. 6:89 BW-klachtplicht en vordering uit art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid / onverschuldigde betaling. Maatstaf voor art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid. Taak van appelrechter. Relevantie van ervaring als advocaat. ECLI:NL:HR:2024:681, 26 april 2024, 23/02026. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:673, 26 april 2024, 22/04484)

Collectief arbeidsrecht. CAO-recht. Vakbond vordert verklaring voor recht dat werkgever jegens haar onrechtmatig handelt door niet met haar in onderhandeling te treden over een cao en toelating tot onderhandelingen over een cao. Onder meer klacht van werkgever dat hof heeft miskend dat de vrijheid van collectief onderhandelen meebrengt dat op werkgever geen verplichting rust om met een vakbond in onderhandeling te treden over een cao als werkgever geen cao-overleg aan het voeren is. ECLI:NL:HR:2024:673, 26 april 2024, 22/04484. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2024

‘De advocatenpet leren af te zetten’

Vandaag verscheen bij Het Financieele Dagblad de succesvolle jaargids “Advocatuur 2024“. In deze editie een uitgebreid verslag van de Ronde Tafel, waar Henk Brat (partner Corporate/M&A) aan deelnam, en een interview met Jan-Willem de Tombe (bestuursvoorzitter) over de professionalisering van advocatenkantoren, de belangrijkste aandachtspunten in de uitvoering van onze strategie voor dit jaar en wat deze strategie vergt van onze kantoorgenoten. Oftewel: de advocatenpet leren af te zetten!  Het volledige interview (p. 23) en het verslag van de Ronde Tafel (p. 9) is via deze link te lezen.  

Lees meer >

24 april 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 3

Bekijk video >

23 april 2024

Procedures & Geschillenbeslechting

Verzuim schuldenaar of toch niet (meer)?

Inleiding Op 12 april 2024 heeft de hoogste civiele rechter, de Hoge Raad, geoordeeld over een voor de B2B-praktijk belangrijke kwestie. Het gaat in die zaak over de omvang van de schade die de koper heeft geleden als gevolg van het tekortschieten van de verkopers in de nakoming van de verplichting tot levering van een perceel. De vraag is wat het tijdstip is waarop het verzuim van de verkopers is ingetreden. Het hof heeft geoordeeld dat de verkopers, hoewel de koper uit een op zichzelf duidelijke mededeling van de verkopers kon afleiden dat zij in de nakoming van de verbintenis tekort zouden schieten, …

Lees meer >

19 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Unierecht.

EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties, aan die certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad heeft het voornemen vragen te stellen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014. ECLI:NL:HR:2024:642, 19 april 2024, 23/00717. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatige daad. Verjaring.

Overheidsprivaatrecht. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Adoptie vanuit Sri Lanka. Bemiddeling. Wettelijke normen. Inspanningsverplichting. Onzorgvuldigheid? Plicht om te onderzoeken en informatie te vergaren? Terughoudendheid bij onderzoek op onrechtmatigheid van handelen toezichthouder. ECLI:NL:HR:2024:622, 19 april 2024, 22/03776. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 april 2024

ESG

ESG en de Omgevingswet: wist u dat?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De wet is de nieuwe en belangrijkste wet voor de fysieke leefomgeving. Een belangrijke pijler is de duurzame ontwikkeling. Ook ondernemers hebben te maken met deze wet. De wet valt dus met recht onder de paraplu van ESG-wetgeving. Een achttal wist-u-datjes op een rij. Hoeveel kunt u er met ‘’ja’’ beantwoorden? We sluiten af met een gratis tip! 1. Wist u dat de bewoording ‘’duurzame ontwikkeling’’ een bouwsteen vormt in de Omgevingswet? De bewoording van een ‘’duurzame ontwikkeling’’ is terug te vinden in de beschrijving van de centrale doelstelling van de Omgevingswet. Deze …

Lees meer >

16 april 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Wanneer mag een huurder zijn exploitatie staken?

Een huurovereenkomst voor commercieel vastgoed, denk bijvoorbeeld aan winkels, horeca, hotels, maar ook kantoren, bevat vrijwel altijd een exploitatieverplichting voor de huurder. Anders gezegd, de huurder móet exploiteren en de “winkel” móet dus verplicht open zijn voor het publiek. Het belang van de verhuurder is bijvoorbeeld dat daarmee mogelijke verloedering van het betreffende pand wordt voorkomen. Het belang van de huurder ligt voor de hand: hij wil graag exploiteren, want anders verkoopt hij niets (verkoop via internet even daargelaten) of maakt geen omzet. De belangen lopen parallel. Het kan echter ook anders lopen, namelijk dat er na huuringangsdatum dingen gebeuren die …

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857)

Hoger beroep. Indiening beroepschrift per Veilig Mailen. Bestand kan niet geopend worden. Verschoonbare termijnoverschrijding? Beroep op art. 4.3.8 Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven en art. 8 Besluit elektronisch procederen. Apparaatsfout? ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349)

Tweede cassatie. Schadestaatprocedure. Uitleg van dictum van arrest in de hoofdprocedure. Hoor en wederhoor. Grenzen van rechtsstrijd. ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810)

Schadebegroting. Intreden verzuim (art. 6:83, aanhef en onder c, BW). Heeft schuldeiser afstand gedaan van zijn recht om zich op ingetreden verzuim te beroepen of zijn recht verwerkt door schuldenaar in gelegenheid te stellen alsnog na te komen? ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476)

Curatele. Mishandeling door onder curatele gestelde. Aansprakelijkheid curator? Grieks recht. Voldoende toezicht? Stelplicht en bewijslast. Hoor en wederhoor. ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563)

Schadevergoeding. Mag bij begroting van schade wegens verlies van arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk van benadeelde vóór aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis? Eisen aan stelplicht en bewijslast benadeelde. ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472)

Executoriaal derdenbeslag op roerende zaken. Strekking van betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv BES). Treft beslag ook roerende zaken van geëxecuteerde die onder derde berusten anders dan uit hoofde van rechtsverhouding tussen derde en geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv BES en art. 476a lid 2 Rv BES)? ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271)

Koopovereenkomst. Art. 7:15 lid 1 BW, bijzondere last of beperking, bestemmingsplan specifiek met betrekking tot verkochte zaak (‘postzegelplan’), HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159 (Portsight). ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 april 2024

Energie & Duurzaamheid

Duurzaamheidsclaims en reclame: fossielvrij versus KLM

In een tijd waarin consumenten steeds bewuster worden van de impact van hun aankopen op het milieu, omarmen bedrijven de roep om duurzaamheid. Het promoten en adverteren van groene initiatieven en milieuvriendelijke kenmerken van producten is niet langer slechts een trend, maar eerder een essentieel onderdeel geworden van reclame. Het vinden van een balans tussen de wens om duurzaamheidsinitiatieven te benadrukken en tegelijkertijd consumenten niet te misleiden, is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken hebben. Dit wordt ook duidelijk geïllustreerd door een recente uitspraak van een zaak tussen de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (‘KLM’) en de stichting ter bevordering …

Lees meer >

04 april 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #7: Selective distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

03 april 2024

Arbeidsrecht

Toepasselijkheid klachtplicht ex-werkgever bij overtreding concurrentiebeding?

Inleiding In deze zaak gaat het om de vraag of ex-werknemers aan de ex-werkgever boetes verschuldigd zijn op grond van een of meer overtredingen van het concurrentiebeding. Het hof heeft de duur van een concurrentiebeding van 18 maanden naar de door de werknemer verzochte data gematigd, vastgesteld dat het beding in die periode een aantal maanden is overtreden en werknemers veroordeeld tot betaling van respectievelijk € 20.000,- en € 30.000,- ter zake van verbeurde boetes. Voor zover hier van belang, hebben de ex-werknemers in cassatie er over geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de ex-werkgever tijd mocht nemen om …

Lees meer >

27 maart 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 2

Bekijk video >

22 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139)

Arbitrage. Executiegeschil op voet art. 438 Rv; opheffing beslag op IE-rechten. Leidt stand vernietigingsprocedure inzake arbitrale vonnissen (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645) tot schorsing tenuitvoerlegging? Russische Federatie volledig rechthebbende van beslagen IE-rechten? Immuniteit van executie. ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2024

ESG

ESG als onderdeel van de governance van een onderneming

Het staat al lang niet meer ter discussie dat ondernemingen een grote maatschappelijke invloed hebben en daarmee ook een belangrijke maatschappelijke rol hebben te vervullen. Het functioneren van ondernemingen raakt niet alleen de belangen van de directe stakeholders (zoals werknemers, aandeelhouders en klanten), maar ook het klimaat en de maatschappij. Ondernemingen moeten bij de bepaling van hun strategie rekening houden met deze aspecten. De tijd dat aandeelhouderswaarde de agenda van het bestuur en de raad van commissarissen kon domineren, is voorbij. De belangen van aandeelhouders zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Daarmee is de rol van de diverse organen binnen een …

Lees meer >

19 maart 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Extra duurzaamheidseisen voor gebouwen

Een verouderd schoolgebouw dat wordt gesloopt en waarvoor woningen in de plaats komen. De ontwikkeling van een hotel in een bestaand gebouw, of de realisatie van een zorgappartementencomplex. Het zijn enkele voorbeelden van mogelijke bouwprojecten. Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en diverse onderliggende regelgeving in werking getreden. Het ‘’Bouwbesluit 2012’’ bestaat niet meer. Daarvoor is in de plaats gekomen het ‘’Besluit bouwwerken leefomgeving’’ (BBL). Bij nieuwe projecten waarbij ook gebouwd moet worden, zal rekening moeten worden gehouden met deze eisen uit het BBL (voor zover geen overgangsrecht van toepassing is). Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog vrij …

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834)

Afwijzing door werkgever van Xella-voorstel. Heeft hof juiste peilmoment gehanteerd bij beoordeling van beroep van werkgever op bestaan van reële re-integratiemogelijkheden? Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding. Toepassing art. 69 Rv. ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Unierecht. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086)

Wachtdiensten met permanente bereikbaarheid ambulancemedewerkers op Waddeneilanden. Uitleg begrip arbeidstijd in art. 2 Richtlijn 2003/88/EG. ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht (ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011)

Juridische splitsing. Pauliana (3:45 BW). Verbintenissenrecht (art. 6:6 BW). Aansprakelijkheid verkrijgende rechtspersonen voor verbintenissen van splitsende rechtspersoon (art. 2:334t BW). Kan voor toepassing van art. 2:334t lid 2 BW op gesplitste rechtspersoon rustende verbintenis contractueel ondeelbaar worden gemaakt, zodat ook verkrijgende rechtspersonen voor geheel aansprakelijk zijn tot nakoming van verbintenis? Is beroep van bank op rentebeding in geldleningsovereenkomst ten opzichte van andere deelgenoten bij verdeling van notarieel executiedepot onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid? Niet-ontvankelijkheid paulianavorderingen in verband met primaat faillissementscurator (art. 49 Fw)? ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648)

Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde. Verhuurder vervangt sloten en vordert achterstallige huur. Mocht verhuurder nakoming van zijn verplichting tot verschaffen van huurgenot opschorten? ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 maart 2024

ESG

Let op: ESG houdt (toe)leveranciers in het vizier

ESG is een hot topic. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen zijn onderwerp van de dag. Op 15 januari 2024 kopte het FD: “Van MRI-scanner tot bierblikje: voor CSRD lichten bedrijven alles door”. Uw onderneming is er nog niet als u enkel duurzaamheidsinformatie heeft aangeleverd over uw eigen onderneming. De rapportageverplichting op grond van de Corporate Sustainability Directive (“CSRD”) reikt veel verder dan dat. U bent verplicht om eveneens te rapporteren over de gehele waardeketen, zoals over (toe)leveranciers, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De volledige (toe)leveringsketen van uw onderneming wordt onder de loep genomen. Dit is geen gemakkelijke taak. Waarom is …

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824)

Partneralimentatie. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 99 100