Energie & Duurzaamheid

Nederland werkt aan duurzame energie die voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. In 2019 kwam 8,7% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In het Klimaatakkoord is het streven vastgelegd dat in 2030 het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie 70% is. Daarnaast is door de lidstaten van de Europese Unie (EU) afgesproken dat in 2030 minimaal 32% van de in de EU opgewekte energie (elektriciteit, gas en warmte) duurzaam moet zijn opgewekt.

De overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering. Daarnaast maken afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers dat haast moet worden gemaakt met de verduurzaming van onze energievoorziening.

Onze expertise

Banning ondersteunt overheden en ondernemingen bij projecten op het gebied van duurzame energie in elke ontwikkelingsfase. Onze advocaten zijn betrokken bij de ontwikkeling van windmolenparken, zonne-energie- en warmteprojecten.

Onze expertise omvat onder meer: 

  • Aanbesteden
  • Publiek-private samenwerkingen
  • Mededingingsrecht (Wet Markt & Overheid)
  • Subsidies / staatssteun
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Financieringen en zekerheden
  • Vestiging van zakelijke rechten, zoals opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden 
  • Omgevingsrecht