De ambities van het kabinet mogen er zijn: een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Zo ver is het nog niet. In december 2015 komt het kabinet met het langverwachte Energierapport. Het gaat in dit rapport in op dilemma’s die belangrijk zijn in aanloop naar het realiseren van deze ambitie.

Het kabinet heeft op dit terrein al een aantal zaken gerealiseerd. Het opstellen van regels ten aanzien het gebruik van warmte in de Warmtewet is hier een goed voorbeeld van. In 2016 zal de Warmtewet worden geëvalueerd. Het kabinet werkt in 2016 ook aan actiepunten uit de Warmtevisie en kijkt welke aanpassingen nodig zijn voor verdere verduurzaming. Daarnaast is er nieuwe wetgeving over het energielabel en de energie-index gerealiseerd en is er een wet in de maak op basis waarvan het mogelijk wordt om tussen huurder en verhuurder een energie prestatievergoeding overeen te komen. Kortom, de energiesector is en blijft in beweging.

De focus op duurzaamheid betekent overigens vooral dat Nederland niet te afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen. Voor een betrouwbare energievoorziening in de toekomst blijft fossiele energie nodig. Het gebruik van restwarmte past prima binnen deze doelstelling en zal in de toekomst aan belang toenemen.

Ontwikkelingen in de praktijk
Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de praktijk. Het heeft geleid tot de toetreding van verschillende nieuwe spelers op de markt, nieuwe vormen van samenwerking tussen bestaande bedrijven en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld het oprichten van warmte- en stoomnetwerken.

De expertise van BANNING
Kenmerkend voor veel van deze initiatieven is dat zij meerdere specialisaties en rechtsgebieden raken. Zo heeft de oprichting van een warmtenetwerk een publiekrechtelijke kant, omdat vaak overheidspartijen betrokken zijn bij de oprichting ervan (staatssteun, aanbesteding en ruimtelijke ordeningsaspecten), maar ook een civielrechtelijke kant (oprichting van het warmtebedrijf en het opstellen van overeenkomsten met producenten en afnemers). Om deze initiatieven ook juridisch in goede banen te leiden is kennis en ervaring van de markt essentieel. Een helikopterview om alle relevante juridische aspecten te overzien mag bovendien niet ontbreken. Onze specialisten hebben deze kennis en ervaring in huis en zijn u graag van dienst.