Externe Vertrouwenspersoon

Wij bieden u graag de dienst aan van de Externe Vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen

Debby Hermans en Stéfanie van Creij zijn beiden gecertificeerd extern Vertrouwenspersoon.

Debby en Stéfanie hebben vanuit de rol van arbeidsrecht advocaat veel ervaring opgedaan met zaken over grensoverschrijdend gedrag, integriteitskwesties en de rol van de Vertrouwenspersoon daarin. Stéfanie vervult naast voornoemde werkzaamheden tevens de rol van Mediator.

Het instellen van een Vertrouwenspersoon is onderdeel van het Arbo-beleid van een werkgever: de werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving en voert beleid ter voorkoming van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Belangrijk effect van de inzet de vertrouwenspersoon is de-escalatie. Conflicten en procedures, en daarmee ziekteverzuim en onrust binnen de organisatie kunnen daarmee voorkomen worden.

De rol en taken van een externe Vertrouwenspersoon

De werkzaamheden die Debby of Stéfanie als externe Vertrouwenspersoon voor uw organisatie (kunnen) verrichten zijn de volgende:

  • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders

   Klagers / melders kunnen bij de Vertrouwenspersoon terecht met ongewenste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld) of integriteitskwesties (vermoedens van misstanden, fraude, machtsmisbruik, etc.) op de werkvloer.

    

   De Vertrouwenspersoon biedt opvang en een luisterend oor, bespreekt mogelijke oplossingen (gesprek, mediation, klachtenprocedure, doorverwijzing, etc.), waarbij de-escalatie van het conflict voorop staat.

    

   Alles wat met de Vertrouwenspersoon besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. De Vertrouwenspersoon heeft een intern verschoningsrecht.

 

  • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie

   De Vertrouwenspersoon informeert de werknemers en leidinggevenden over de rol en de taken van de vertrouwenspersoon. Thema’s als ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer kunnen door de Vertrouwenspersoon worden besproken.

    

   Doel van deze voorlichting is om de vindbaarheid van de Vertrouwenspersoon te vergroten en de drempel voor werknemers om contact op te nemen als er iets speelt te verkleinen. 

 

  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management en bijdrage jaarverslag

   Naar aanleiding van de binnen de organisatie geldende gedragscode/protocollen en eventuele meldingen, kan de Vertrouwenspersoon advies geven ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

    

   De Vertrouwenspersoon maakt ieder jaar een anoniem verslag met daarin een overzicht van de meldingen die er zijn geweest. Dit verslag wordt besproken met directie.

 

 • Opstellen van gedragscode, klachtenprocedure etc.

  Voor een werkgever is het van belang de normen en waarden die gelden binnen de organisatie vast te leggen in een op de werkgever toegespitste gedragscode. Hiermee worden kaders gesteld voor werknemers. Een gedragscode bevat niet enkel verboden, juist niet. Een code maakt duidelijk: hoe gaan we hier (wel) met elkaar om?

   

  Met een klachtenprocedure wordt werknemers een mogelijkheid geboden om een onbevredigende situatie op formele wijze intern te bespreken en af te wikkelen. De werkgever krijgt daarmee de kans eventuele misverstanden weg te nemen. Daarnaast draagt een klachtenprocedure bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de externe Vertrouwenspersoon