Externe Vertrouwenspersoon

Wij bieden u graag de dienst van de Externe Vertrouwenspersoon aan.

De vertrouwenspersonen

Debby Hermans en Stéfanie van Creij zijn beiden gecertificeerd extern Vertrouwenspersoon. Zij zijn beiden advocaat arbeidsrecht en hebben vanuit die rol veel ervaring opgedaan met zaken op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, integriteitskwesties en de rol van de Vertrouwenspersoon daarin. Stéfanie vervult naast voornoemde werkzaamheden tevens de rol van mediator.

De rol en taken van een externe Vertrouwenspersoon

De werkzaamheden die Debby of Stéfanie als externe Vertrouwenspersoon voor uw organisatie kunnen verrichten zijn de volgende:

 • Opvangen, begeleiden en adviseren van klagers/melders
  Klagers/melders kunnen bij de Vertrouwenspersoon terecht met ongewenste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie/geweld) of integriteitskwesties (vermoedens van misstanden, fraude, machtsmisbruik, etc.) op de werkvloer.

   

  De Vertrouwenspersoon biedt opvang en een luisterend oor, bespreekt mogelijke oplossingen (gesprek, mediation, klachtenprocedure, doorverwijzing, etc.), waarbij de-escalatie van het conflict voorop staat.

   

  Alles wat met de Vertrouwenspersoon besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. De Vertrouwenspersoon heeft een intern verschoningsrecht.

 •  

 • Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie
  Het doel hiervan is om werknemers en leidinggevenden kennis te laten maken met de thema’s ongewenst gedrag en integriteit op de werkvloer.

   

  Daarnaast is het doel om de vindbaarheid van de Vertrouwenspersoon te vergroten en de drempel voor werknemers om contact op te nemen als er iets speelt te verkleinen. 

 •  

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management en bijdrage jaarverslag

   

  Naar aanleiding van de binnen de organisatie geldende gedragscode/protocollen en eventuele meldingen, kan de Vertrouwenspersoon advies geven ten aanzien van het te voeren beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

   

  De Vertrouwenspersoon maakt ieder jaar een anoniem verslag met daarin een overzicht van de meldingen die er zijn geweest. Dit verslag wordt besproken met directie.

 •  

 • Opstellen van gedragscode, klachtenprocedure etc.

  Voor een werkgever is het van belang de normen en waarden die gelden binnen de organisatie vast te leggen in een op de werkgever toegespitste gedragscode. Het doel daarvan is het stellen van kaders voor werknemers.

   

  Met een klachtenprocedure wordt werknemers een mogelijkheid geboden om een onbevredigende situatie op formele wijze intern te bespreken en af te wikkelen. De werkgever krijgt daarmee de kans eventuele misverstanden weg te nemen. Daarnaast draagt een klachtenprocedure bij aan een rechtvaardige behandeling van de klacht.