Kennisbank Distribution Law Center

01 juni 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXIV – Wrap-up (The new VBER regime in a nutshell)

Introduction Since December 2021, the Distribution Law Center has been publishing a weekly countdown newsletter on the expected changes of the Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”) and the Vertical Guidelines (the “VGL”). Now that the new VBER and VGL have been adopted and enter into force on 1 June 2022, it is time for us to wrap up our DLC countdown. This last countdown provides an overview of the main topics that we discussed during the past weeks and indicates for each of these topics how they found their way in the new VBER and VGL. At the same time, …

Lees meer >

25 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXIII – Bans on the use of price comparison services

What? Price comparison services, such as price comparison websites or apps, are used as catalogues in which consumers can search for various goods, find out information about them and, in particular, find the cheapest online store. However, price comparison services do not only benefit consumers. Retailers can use them to increase their visibility and secure better sales. Price comparison services (as opposed to online marketplaces) usually do not offer sale and purchase functionality. Their role is to re-direct customers to the online stores of specific retailers, where consumers can subsequently order goods. Therefore, price comparison services are more of an advertising tool …

Lees meer >

25 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftelreeks van het Distributierecht Centrum XXIII – Verbod op het gebruik van prijsvergelijkingsdiensten

Wat? Prijsvergelijkingsdiensten, zoals websites of apps, worden gebruikt als catalogi waarin consumenten naar verschillende goederen kunnen zoeken, informatie over hen kunnen vinden en, in het bijzonder, de goedkoopste online winkel kunnen vinden. Prijsvergelijkingsdiensten zijn echter niet alleen voordelig voor consumenten. Retailers kunnen ze gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten en betere verkopen te realiseren. Prijsvergelijkingsdiensten (in tegenstelling tot online marktplaatsen) bieden meestal geen verkoop- en aankoopfunctionaliteit aan. Hun rol is om klanten door te sturen naar de online winkels van specifieke retailers, waar consumenten vervolgens goederen kunnen bestellen. Daarom zijn prijsvergelijkingsdiensten meer een advertentietool dan een online verkoopkanaal. Aangezien prijsvergelijkingsdiensten publiek beschikbare aanbiedingen …

Lees meer >

18 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXII – E-commerce (Restricting the use of online marketplaces / Online marketplace bans)

What? An “online marketplace” is an e-commerce site that offers multiple products from many different sellers which connects merchants and potential customers with a view to enabling direct purchases. Over the last decade online marketplaces (such as Amazon and eBay) have become an important sales channel for both suppliers and retailers selling their products online.   Despite the significant benefits that result from online marketplaces in facilitating the ability of retailers to sell their products online and the associated consumer benefits, suppliers of specific products may choose to restrict the freedom of a retailer to use this particular online sales channel — through a marketplace …

Lees meer >

18 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftelkalender van het Distributierecht Centrum XXII – E-commerce (Beperkingen op het gebruik van online marktplaatsen / Verbod op online marktplaatsen)

Wat? Een “online marktplaats” is een e-commerce site die meerdere producten aanbiedt van vele verschillende verkopers en die handelaren en potentiële klanten met elkaar verbindt met het oog op het mogelijk maken van directe aankopen. De afgelopen tien jaar zijn online marktplaatsen (zoals Amazon en eBay) een belangrijk verkoopkanaal geworden voor zowel leveranciers als retailers die hun producten online verkopen.  Ondanks de aanzienlijke voordelen die voortvloeien uit online marktplaatsen bij het faciliteren van de mogelijkheid voor retailers om hun producten online te verkopen en de bijbehorende consumentenvoordelen, kunnen leveranciers van specifieke producten ervoor kiezen om de vrijheid van een retailer te beperken …

Lees meer >

11 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXI – E-commerce (Online promotions and active sales)

What? Digitalization and innovation of technology have been a focal point over the last decade in the development of the modern world. Online marketing and sales have become an ever more powerful tool to reach a variety of customers. Accordingly, online promotions have gained more attention compared to 2010, when the current Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”) was introduced. In the draft VBER and Vertical Guidelines, the European Commission has revisited the rules concerning online promotions and added a number of useful clarifications. Now? Classic notions in the world of distribution agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Under Article 4 of the …

Lees meer >

11 mei 2022

Mededinging & Regulering

Afteltijd bij het Distributie Wet Centrum XXI – E-commerce (Online promoties en actieve verkoop)

Wat? De digitalisering en technologische innovatie waren het afgelopen decennium het middelpunt van de ontwikkeling van de moderne wereld. Online marketing en verkoop zijn een steeds krachtiger instrument geworden om verschillende klanten te bereiken. In overeenstemming hiermee hebben online promoties meer aandacht gekregen in vergelijking met 2010, toen de huidige Verticale groepsvrijstelling regeling (de “VBER”) werd geïntroduceerd. In het ontwerp van de VBER en de Verticale Richtlijnen heeft de Europese Commissie de regels met betrekking tot online promoties opnieuw bekeken en een aantal nuttige verduidelijkingen toegevoegd. En nu? De termen “actieve verkoop” en “passieve verkoop” zijn klassieke begrippen in de wereld van …

Lees meer >

04 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XX – Selective distribution (Reverse protection)

What? As explained in prior countdowns (see DLC countdown 12, DLC countdown 13 and DLC countdown 14) the notions of “active sales” (to actively target individual customers) and “passive sales” (to respond to unsolicited requests from individual customers) are pivotal to the world of vertical agreements. In principle, buyers should be allowed to actively and passively sale as they see fit. This is why under the Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”), restrictions of the territory into which, or the customers groups to whom, the buyer can sell are generally deemed as hardcore restrictions and are prohibited. However, there are limited exceptions to these hardcore restrictions …

Lees meer >

04 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen bij het Distributie Recht Centrum XX – Selectieve distributie (Omgekeerde bescherming)

Wat? Zoals uitgelegd in eerdere aftellingen (zie DLC aftelling 12, DLC aftelling 13 en DLC aftelling 14) zijn de noties van “actieve verkoop” (om actief individuele klanten te benaderen) en “passieve verkoop” (om te reageren op ongevraagde verzoeken van individuele klanten) cruciaal in de wereld van verticale overeenkomsten. In principe zouden kopers de vrijheid moeten hebben om actief en passief te verkopen zoals zij dat willen. Daarom worden, volgens de Verordening inzake de vrijstelling van beperkingen in verticale overeenkomsten (de ‘VBER‘), beperkingen op het gebied waarin of de klantengroepen waaraan de koper kan verkopen, algemeen beschouwd als zeer beperkende beperkingen en zijn …

Lees meer >

28 april 2022

Mededinging & Regulering

Centrum voor Distributiewetgeving Aftellen XIX – Selectieve distributie

Wat? Een van de meest voorkomende soorten distributieovereenkomsten zijn de selectieve distributieovereenkomsten. Bij een selectief distributiesysteem gaat de leverancier de verplichting aan om de contractgoederen of -diensten, direct of indirect, alleen te verkopen aan distributeurs die zijn geselecteerd op basis van specifieke criteria. Deze distributeurs gaan op hun beurt de verplichting aan om dergelijke goederen of diensten niet te verkopen aan ongeautoriseerde distributeurs binnen het gebied dat de leverancier heeft gereserveerd om dit systeem te bedienen. Met selectieve distributie creëert een leverancier dus een netwerk van geautoriseerde distributeurs. De toelating tot dit netwerk kan zuiver op basis van kwalitatieve criteria zijn, of …

Lees meer >

28 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XIX – Selective distribution

What? One of the common types of distribution agreements are selective distribution agreements. In a system of selective distribution, the supplier undertakes to sell the contract goods or services, either directly or indirectly, only to distributors selected on the basis of specified criteria and these distributors undertake not to sell such goods or services to unauthorised distributors within the territory reserved by the supplier to operate that system. By way of selective distribution, a supplier thus creates a network of authorised distributors. The admission to the network can be subject to purely qualitative criteria only, or additionally to quantitative criteria, which limit …

Lees meer >

21 april 2022

Mededinging & Regulering

Aftelreeks XVIII van het Distributierechtcentrum – Dubbele distributie (Informatie-uitwisseling (Artikel 2(7) VBER))

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier zowel direct goederen of diensten verkoopt als via onafhankelijke distributeurs, waarbij hij concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstream markt. Een klassiek voorbeeld zou zijn van een fabrikant van een kledingmerk die deze kleren in zijn eigen winkels verkoopt maar ook vertrouwt op onafhankelijke retailers om de kleren in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is nauwelijks een nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, etc. In …

Lees meer >

21 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVIII – Dual distribution (Information exchange (Article 2(7) VBER))

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

13 april 2022

Mededinging & Regulering

Centrum voor Distributiewetgeving Aftelnummer XVII – Dubbele distributie (Informatie-uitwisseling (Artikel 2(5) VBER))

Wat? Dubbele distributie is een situatie waarbij een leverancier goederen of diensten zowel rechtstreeks als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, waardoor deze op de downstream markt concurreert met deze onafhankelijke distributeurs. Een klassiek voorbeeld zou de fabrikant van een kledingmerk zijn die deze kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar ook afhankelijk is van onafhankelijke retailers om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is zeker geen nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, …

Lees meer >

13 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVII – Dual distribution (Information exchange (Article 2(5) VBER))

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

06 april 2022

Mededinging & Regulering

Countdown van het Distributierecht Centrum XVI – Dubbele distributie (Marktaandeel drempel)

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier goederen of diensten zowel direct als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, en daarmee concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstreammarkt. Een klassiek voorbeeld zou een kledingfabrikant zijn die deze kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar ook afhankelijk is van onafhankelijke detailhandelaars om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is hardly a new phenomenon. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde ‘flagship stores’, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, et cetera. In het …

Lees meer >

06 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVI – Dual distribution (Market share threshold)

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

30 maart 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen naar Distributie Recht Centrum XV – Dubbele distributie (Uitbreiding van uitzondering voor groothandelaars en importeurs)

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier goederen of diensten zowel rechtstreeks als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, en zo concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstream markt. Een klassiek voorbeeld hiervan zou een kledingmerkfabrikant zijn die zijn kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar daarnaast ook afhankelijk is van onafhankelijke detailhandelaars om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is geen nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het door fabrikanten om verschillende redenen toegepast. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, etc. Gedurende …

Lees meer >

30 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XV – Dual distribution (Extension of exception to wholesalers and importers)

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

23 maart 2022

Mededinging & Regulering

Countdown van het Distributie Recht Centrum XIV – Actieve verkoopbeperkingen (Overname van verbod)

Wat? Klassieke concepten in de wereld van verticale overeenkomsten zijn die van “actieve verkoop” en “passieve verkoop”. Actieve verkoop houdt in dat er actief een bepaalde klantengroep of een bepaald gebied wordt benaderd. Passieve verkoop bestaat uit transacties als reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat er actieve benadering van zulke klanten heeft plaatsgevonden. Om de inspanningen en investeringen van exclusieve, maar niet-selectieve distributeurs te beschermen, accepteert het blokvrijstellingsregime onder strikte voorwaarden dat andere distributeurs zich kunnen onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. Passieve verkoop door dergelijke andere …

Lees meer >

23 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XIV – Active sales restrictions (Rolling over prohibition)

What? Classic notions in the world of vertical agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Active sales involve some form of active targeting of a particular customer group or territory. Passive sales consist of transactions in response to unsolicited requests from individual customers without having initiated the sales by means of active targeting of such customers. In order to protect efforts and investments made by exclusive, but non-selective distributors, the block exemption regime accepts under strict conditions that other distributors may be obliged to refrain from active selling into the territory or to a customer group that is allocated to an exclusive distributor. Passive sales …

Lees meer >

16 maart 2022

Mededinging & Regulering

Titel: “Aftellen XIII bij het Distributiewet Centrum – Actieve Beperkingen op Verkoop (Vereist voor Parallelle Impositie)

In de wereld van verticale overeenkomsten komen veel klassieke begrippen voor, waaronder ‘actieve verkoop’ en ‘passieve verkoop’. Actieve verkoop is wanneer een bepaalde klantengroep of territorium actief wordt aangesproken. Passieve verkoop daarentegen heeft betrekking op transacties die plaatsvinden als reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat deze verkoop actief is geïnitieerd. Binnen dit systeem is er een vrijstellingsregime om de inspanningen en investeringen van exclusieve maar niet-selectieve distributeurs te beschermen. Onder strikte voorwaarden mogen andere distributeurs zich onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. Passieve verkoop door …

Lees meer >

16 maart 2022

Mededinging & Regulering

Titel: “Distributiewet Centrum Aftellen XIII – Actieve Verkoopbeperkingen (Parallelle Impositie Vereiste)

Inhoud: “ Wat? Klassieke begrippen in de wereld van verticale overeenkomsten zijn de zogenaamde ‘actieve verkopen’ en ‘passieve verkopen’. Actieve verkopen houdt in dat er op actieve wijze een bepaalde klantengroep of territorium wordt aangesproken. Passieve verkoop bestaat uit transacties in reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat de verkoop geïnitieerd is door middel van actieve targeting van dergelijke klanten. Om de inspanningen en investeringen van exclusieve, maar niet-selectieve distributeurs te beschermen, accepteert het vrijstellingsregime onder strikte voorwaarden dat andere distributeurs zich moeten onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. …

Lees meer >

09 maart 2022

Mededinging & Regulering

Tellingen Bij Distributiewetcentrum XII – Actieve verkoopbeperkingen (Exclusiviteitsvoorwaarde)

Wat? Klassieke begrippen in de wereld van verticale overeenkomsten zijn die van “actieve verkoop” en “passieve verkoop”. Actieve verkoop houdt in dat een bepaalde klantengroep of territorium actief wordt benaderd. Passieve verkoop bestaat uit transacties in reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten zonder dat de verkoop is geïnitieerd door middel van actieve benadering van dergelijke klanten. Meer concreet zal een distributeur indien hij een publiciteitsbrief of mail naar een specifieke klant stuurt, zich bezighouden met actieve verkoop wanneer daardoor de klant een bestelling plaatst. Als de klant daarentegen algemene reclame in een tijdschrift heeft opgepikt en de winkel van de distributeur …

Lees meer >

09 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XII – Active sales restrictions (Exclusivity condition)

What? Classic notions in the world of vertical agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Active sales involve some form of active targeting of a particular customer group or territory. Passive sales consist of transactions in response to unsolicited requests from individual customers without having initiated the sales by means of active targeting of such customers. More concretely, if a distributor sends a publicity letter or mail to a particular customer, he is engaging in active sales when, as a result, that customer places an order. Conversely, if the customer has picked up some general advertising in a magazine and visits the shop of …

Lees meer >

03 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XI – Hardcore restrictions (Equivalence)

What? Online sales restrictions are under close scrutiny from the European Commission and national competition authorities. It is well established that outright online sales bans are qualified as hardcore restrictions, which cannot benefit from the VBER. However, also with respect to other online sales restrictions businesses must tread carefully. For example, in a selective distribution system, brand owners may set online sales criteria in order to protect their brand when distributors are selling online. The European Commission provides that such criteria imposed by a brand owner or supplier with regard to online sales must be overall equivalent to the criteria imposed for offline sales in a selective distribution …

Lees meer >

03 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distributiewetcentrum Aftellen XI – Hardcore Beperkingen (Equivalentie): Een Diepgaande Analyse

Wat? Online verkoopbeperkingen worden streng onderzocht door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. Het is algemeen erkend dat totale online verkoopverboden worden gezien als hardcore beperkingen, die niet kunnen profiteren van de VBER. Echter, ook ten aanzien van andere online verkoopbeperkingen moeten bedrijven voorzichtig handelen. In een selectief distributiesysteem kunnen merkeigenaars online verkoopcriteria instellen om hun merk te beschermen wanneer distributeurs online verkopen. De Europese Commissie bepaalt dat dergelijke criteria, opgelegd door een merkeigenaar of leverancier met betrekking tot online verkoop, globaal equivalent moeten zijn aan de criteria die worden opgelegd voor offline verkoop in een selectief distributiesysteem. Dit wordt het “gelijkwaardigheidsbeginsel” …

Lees meer >

23 februari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown X – Hardcore restrictions (Dual Pricing)

What? When a supplier or manufacturer charges different wholesale prices for the same product depending on whether the product is intended to be sold online or offline, or whether the buyer will sell it to a retailer or directly to end-customers, dual pricing is practiced. A dual pricing practice does not always qualify as a restriction of competition, although it is a valid presumption that this is the case where sales via the internet are disadvantaged. The underlying rationale for such presumption is that the European Commission has considered that the internet is a powerful tool that allows distributors to reach a larger …

Lees meer >

23 februari 2022

Mededinging & Regulering

Afteltimer X bij het Distributierecht Centrum – Hardcore beperkingen (Dubbele Prijsstelling)

Wat? Wanneer een leverancier of fabrikant verschillende groothandelsprijzen hanteert voor hetzelfde product, afhankelijk van de vraag of het product bestemd is om online of offline te worden verkocht, of de koper het zal verkopen aan een detailhandelaar of rechtstreeks aan eindklanten, wordt er dubbele prijszetting toegepast. Dubbele prijszetting wordt niet altijd bestempeld als een beperking van de concurrentie, hoewel het een geldig vermoeden is dat dit het geval is wanneer verkoop via het internet in het nadeel is. De achterliggende reden voor dit vermoeden is dat de Europese Commissie van mening is dat het internet een krachtig hulpmiddel is dat distributeurs in …

Lees meer >

16 februari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown IX – Hardcore restrictions (Resale price maintenance)

What? Certain types of vertical restraints are particularly likely to hinder competition and harm consumers. These hardcore restrictions will not benefit from the safe harbour provided in the VBER and will often amount to an infringement of Article 101 TFEU. Resale price maintenance (“RPM”) constitutes a prime example of such hardcore or black-listed restrictions. RPM refers to vertical price fixing: a situation where, as a result of a vertical agreement, the buyer’s ability to set its resale price is restricted. A clear-cut example of RPM would be an agreement between a manufacturer and a distributor requiring the distributor to sell the supplier’s products at a fixed price …

Lees meer >

16 februari 2022

Mededinging & Regulering

Telcentrum voor Distributiewetgeving Aftellen IX – Hardcore beperkingen (Verkoopprijsbeheer)

Wat? Bepaalde verticale beperkingen kunnen de concurrentie met name in de weg staan en consumenten schaden. Deze zogenaamde hardcore beperkingen profiteren niet van de beschermende haven die de VBER biedt en vormen vaak een schending van artikel 101 VWEU. Een uitstekend voorbeeld van dergelijke hardcore beperkingen is het onderhouden van minimale verkoopprijzen ofwel RPM. Met RPM bedoelen we verticale prijsvaststelling: een situatie waarin het vermogen van de koper om zijn doorverkoopprijs te bepalen, beperkt wordt door een verticale overeenkomst. Een duidelijk voorbeeld van RPM is een overeenkomst tussen een fabrikant en een distributeur waarbij de distributeur verplicht wordt de producten van de …

Lees meer >

09 februari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown VIII – Hardcore restrictions (general)

What? Vertical agreements often contain a vast number of provisions, regulating different aspects of a vertical relationship. However, the EU competition rules determine that certain provisions cannot be included in distribution agreements since they impede competition to an extent that cannot be permitted. These are the so-called “hardcore restrictions”. Hardcore restrictions can be imposed both directly and indirectly, in which case the assessment is more complex, but the outcome is the same.  Including a hardcore restriction in a vertical agreement has as a consequence that the block exemption is no longer applicable to that agreement as a whole. In this case, the agreement might …

Lees meer >

09 februari 2022

Mededinging & Regulering

Afteltellen bij het Centrum voor Distributiewetgeving VIII – Hardcore beperkingen (algemeen)

Wat? Verticale overeenkomsten bevatten vaak een groot aantal bepalingen die verschillende aspecten van een verticale relatie reguleren. De EU concurrentieregels bepalen echter dat bepaalde bepalingen niet in distributieovereenkomsten kunnen worden opgenomen omdat ze de concurrentie belemmeren tot een niveau dat niet kan worden toegestaan. Dit zijn de zogenaamde “hardcore beperkingen“. Hardcore beperkingen kunnen zowel direct als indirect worden opgelegd. In het laatste geval is de beoordeling iets complexer, maar de uitkomst is hetzelfde. Het opnemen van een hardcore beperking in een verticale overeenkomst heeft als consequentie dat de groepsvrijstelling niet langer van toepassing is op de gehele overeenkomst. In dit geval kan …

Lees meer >

02 februari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown VII – Non-compete restrictions (post term)

What?   Suppliers often provide commercial know-how to their distributors which they would not want to benefit their competitors. A critical situation in that respect is obviously the period immediately following the termination of a distribution agreement. The distributor is likely to switch to a competing supplier and there is a real risk that the distributor will share the know-how with his new supplier. In order to address this issue, distribution agreements may include a so-called post-term non-compete obligation. This obligation prevents the distributor under certain conditions from engaging in competing activities following the termination or expiry of the distribution agreement. While in certain limited instances (e.g. when …

Lees meer >

02 februari 2022

Mededinging & Regulering

Countdown van het Distributierecht Centrum VII – Non-concurrentiebeperkingen (na afloop termijn)

Wat? Leveranciers verstrekken vaak commerciële knowhow aan hun distributeurs, die ze niet ten gunste van hun concurrenten zouden willen zien. Een kritieke situatie in dit opzicht is uiteraard de periode direct na de beëindiging van een distributieovereenkomst. De distributeur zal waarschijnlijk overstappen naar een concurrerende leverancier en er bestaat een reëel risico dat de distributeur de knowhow met zijn nieuwe leverancier deelt. Om dit probleem aan te pakken, kunnen distributieovereenkomsten een zogenaamde na-einde non-concurrentie verplichting bevatten. Deze verplichting voorkomt dat de distributeur onder bepaalde voorwaarden concurrerende activiteiten uitvoert na de beëindiging of het verstrijken van de distributieovereenkomst. In bepaalde beperkte gevallen (bijvoorbeeld wanneer …

Lees meer >

26 januari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown VI – Non-compete restrictions

What?   Distribution agreements often contain non-compete clauses. They impose restrictions on a distributor’s ability to manufacture or sell products competing with the products covered by the distribution agreement, the so-called contract products. Let us make things concrete. A distributor is appointed to sell vacuum cleaners of brand A (the contract products). The non-compete restriction determines whether the distributor is allowed (and, if so, to what extent) to manufacture or sell vacuum cleaners of competing brand B or any other competing brand for that matter.   Such a non-compete provision does not always qualify as a restriction of competition. The absence of a restriction is for instance accepted in …

Lees meer >

26 januari 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen bij het Distributierecht Centrum VI – Non-concurrentie beperkingen

Wat?   Distributieovereenkomsten bevatten vaak non-concurrentiebedingen. Ze leggen beperkingen op aan de mogelijkheid van een distributeur om producten te produceren of verkopen die concurreren met de producten die onder de distributieovereenkomst vallen, de zogenaamde contractproducten. Om het concreet te maken: een distributeur wordt aangesteld om stofzuigers van merk A (de contractproducten) te verkopen. De non-concurrentiebeperking bepaalt of de distributeur mag (en zo ja, in welke mate) stofzuigers van het concurrerende merk B of elk ander concurrerend merk mag produceren of verkopen. Zo’n non-concurrentiebepaling kwalificeert niet altijd als beperking van de concurrentie. Het ontbreken van een beperking wordt bijvoorbeeld geaccepteerd in de context van franchising. …

Lees meer >

19 januari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown V- Agency (“Dual role” agents)

What? Over the past few years, a trend has been noticeable toward a commercial strategy combining agency and distribution models. In particular, depending on the products or customers involved, a business partner is sometimes requested by the same supplier to act as both its independent distributor and its commercial agent. Such business partners are often referred to as “dual role” agents. Let us make things concrete. A supplier of cooking appliances relies on independent distributors for the distribution of the majority of its appliances. For a new, innovative type of cooker hood, the supplier wishes to keep a tight control over the launch and, in …

Lees meer >

19 januari 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen bij het Distributie Wet Center V- Agentschap (“Dubbele rol” agenten)

Wat? In de afgelopen jaren is er een trend merkbaar geweest naar een commerciële strategie waarbij de agentschaps- en distributiemodellen worden gecombineerd. In het bijzonder, afhankelijk van de betrokken producten of klanten, wordt soms gevraagd aan een zakenpartner om zowel als onafhankelijke distributeur als commercieel agent op te treden door dezelfde leverancier. Dit soort zakenpartners worden vaak “dubbelrol” agenten genoemd. Laten we het concreet maken. Een leverancier van kookapparatuur vertrouwt op onafhankelijke distributeurs voor de distributie van het merendeel van zijn apparaten. Voor een nieuw, innovatief type afzuigkap wil de leverancier een strakke controle houden over de lancering en met name over …

Lees meer >

12 januari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown IV – Agency (Definition and temporary transfer of ownership)

What?   In the previous DLC countdown, it was highlighted that EU competition law applies a particular definition of agency. Not every agent in the sense of commercial or business law will be treated as an agent for EU competition law purposes. The agency test under EU competition law is met if the agent assumes no or only insignificant risks associated with the agreements concluded or negotiated on behalf of the principal. If the agency test is met, the agent will be deemed an integral part of the principal and the rules of EU competition law will not apply to agreements between the principal and the …

Lees meer >

12 januari 2022

Mededinging & Regulering

Countdown IV bij het Distributierecht Centrum – Agentschap (Definitie en tijdelijke eigendomsoverdracht)

Wat? In de voorgaande DLC count-down werd benadrukt dat het EU-mededingingsrecht een bijzondere definitie van bemiddeling hanteert. Niet elke bemiddelaar in de zin van handels- of bedrijfsrecht wordt als bemiddelaar beschouwd voor de doeleinden van het EU-mededingingsrecht. De bemiddelingstoets volgens het EU-mededingingsrecht is gehaald als de bemiddelaar geen of slechts onbelangrijke risico’s die verbonden zijn aan de overeenkomsten die namens de opdrachtgever worden gesloten of onderhandeld, op zich neemt. Als de bemiddelingstoets gehaald is, wordt de bemiddelaar beschouwd als een integraal deel van de opdrachtgever en zijn de regels van het EU-mededingingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de …

Lees meer >

22 december 2021

Mededinging & Regulering

Titel: “Countdown III van het Distributie Recht Centrum – Focus op “Verticaal”: Een Juridische Toetsing van een Agentschap

Bloginhoud: Wat? Een trend heeft zich de laatste jaren afgetekend in de richting van een commerciële strategie die agentschaps- en distributiemodellen met elkaar vervlecht. In deze setting fungeert een zakelijke partner soms zowel als onafhankelijk distributeur als ook als commercieel agent van een leverancier. Deze partners worden vaak “dual role” agenten genoemd. Een praktisch voorbeeld: een leverancier van kookapparatuur, die voornamelijk via onafhankelijke distributeurs werkt, wil met maximale controle een nieuw, innovatief type afzuigkap op de markt brengen. Deze controle heeft betrekking op het prijsniveau, de distributiekanalen en de klantrelaties. Distributeurs die mee willen doen aan de lancering worden daarom uitgenodigd om dit …

Lees meer >

22 december 2021

Mededinging & Regulering

Titel: “Distributie Recht Centrum Countdown III – “Verticaal” in de schijnwerpers: agentschap (juridische test)

Inhoud: Wat? In de afgelopen jaren is een trend opgemerkt in de richting van een commerciële strategie die agentschap-en-distributiemodellen combineert. In het bijzonder wordt van een zakelijke partner soms gevraagd om zowel als onafhankelijke distributeur van de leverancier te fungeren als om als commercieel agent op te treden. Deze zakelijke partners worden vaak aangeduid als “dual role” agenten. Om dit te verduidelijken, een leverancier van kookapparatuur is afhankelijk van onafhankelijke distributeurs voor de distributie van de meerderheid van zijn apparaten. Voor een nieuw, innovatief type afzuigkap wil de leverancier een strakke controle over de lancering behouden, met name over het prijsniveau, …

Lees meer >

17 december 2021

Mededinging & Regulering

Aftelshow van het Distributierecht Centrum II: Spotlight op “Verticaal” – Overzicht van distributiesystemen

Wat? Voordat we duiken in de individuele beperkingen van concurrentie die typisch voorkomen in verticale overeenkomsten, is het handig om eerst te focussen op de belangrijkste types van distributiesystemen. Dergelijke types omvatten exclusieve distributie, niet-exclusieve of vrije distributie, selectieve distributie, franchising en agentschappen. Leveranciers kunnen kiezen voor een enkel systeem dat het gehele EER-dekkend is, maar kunnen ook distributiesystemen combineren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een leverancier niet-exclusieve distributie toepast in bepaalde delen van de EER en selectieve distributie in andere delen. Een alternatief (met belangrijke concurrentierechtelijke implicaties) is om de distributie van producten of diensten te organiseren door middel van …

Lees meer >

17 december 2021

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown II – “Vertical” in the spotlight: overview of distribution systems

What?   Before diving into the individual restrictions of competition that typically appear in vertical agreements, it is useful to first focus on the main types of distribution systems. Such types include exclusive distribution, non-exclusive or free distribution, selective distribution, franchising and agency. Suppliers can opt for a single system that covers the entire EEA, but may also combine distribution systems. This is for instance the case where a supplier applies non-exclusive distribution in certain parts of the EEA and selective distribution in other parts. An alternative (with important competition law implications) is to organize the distribution of products or services by means …

Lees meer >

13 december 2021

Mededinging & Regulering

LAATSTE NIEUWS – Distributie Wet Centrum lanceert aftelnieuwsbrieven – Laten we ons voorbereiden op 1 juni 2022!

De Europese concurrentieregels met betrekking tot distributie-, agentschaps- en leveringsovereenkomsten staan ​​op het punt te veranderen. De regels zijn verwerkt in het Verticaal Vrijstelling Regime, dat vaak wordt aangeduid als de VBER, en de bijbehorende Verticale Richtlijnen van de Europese Commissie. De VBER loopt af op 31 mei 2022. Voor juridische vakmensen is het essentieel om te weten wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. De Europese Commissie heeft haar eerste voorstellen uitgebracht en het debat is in volle gang. Vanaf 7 december 2022 geeft het Distributie Wet Centrum aftelnieuwsbrieven uit. Ze bieden praktische en hands-on begeleiding over de te verwachten veranderingen. Verschillende relevante …

Lees meer >

13 december 2021

Mededinging & Regulering

BREAKING NEWS – Distribution Law Center launches its countdown newsletters – Let’s get ready for 1 June 2022!

The European competition rules relating to distribution, agency and supply agreements are about to change. The rules are incorporated in the Vertical Block Exemption Regime, which is often referred to as the VBER, and the accompanying Vertical Guidelines of the European Commission. The VBER will expire on 31 May 2022. It is a must for legal practitioners to be aware of what is likely to come. The European Commission has issued its first proposals and the debate is in full swing. As of 7 December 2022 the Distribution Law Center releases countdown newsletters. They provide practical and hands-on guidance on the changes …

Lees meer >