Kennisbank

30 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Kabels en leidingen

Schade aan kabels en leidingen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren zijn schades aan kabels en leidingen in omvang toegenomen. De CROW-publicatie 500, genaamd: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (publicatie 250) en “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen” (publicatie 305). De publicatie slaat een brug tussen wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project vanaf initiatieffase tot en met gebruiksfase. De CROW 500 is een uitwerking door private partijen van de Wet Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten + …

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412)

Art. 225 Rv. Art. 401a lid 2 Rv. Niet-ontvankelijkheid in cassatieberoep tegen tussenuitspraak over schorsing en hervatting. ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari 2024, 22/03165)

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever. Geldt ‘duidelijk- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ ook in geval dat werkgever stelt arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd en werknemer stelt dat hij dat niet zo heeft begrepen? Motiveringsklacht, art. 3:37 lid 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari 2024, 22/03165. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Eigen pand verzakt door werkzaamheden van de buren… blijf je zitten met de schade?

Inleiding Deze zaak heeft betrekking op schade door bouwwerkzaamheden. Er wordt een afzinkkelder geplaatst, waardoor forse verzakkingsschade is ontstaan aan het pand van het naastgelegen perceel. De vraag is of er aansprakelijkheid rust op de aannemer. Schade veroorzaakt ≠ aansprakelijkheid De aannemer wil de schade niet vergoeden. Eisers menen dat als door de bouwwerkzaamheden (zaak)schade ontstaat in de omgeving daardoor inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad is gepleegd, waarvoor de aannemer schadeplichtig is. Zowel de rechtbank als het hof volgen eisers daarin niet. Een inbreuk op een recht, in dit geval de aantasting van andermans eigendom, betekent niet automatisch dat …

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:53, 19 januari 2024, 23/02504)

Kan huurder of verhuurder zich na uitspraak van voorzitter huurcommissie op grond van artikel 7:262 BW rechtstreeks tot kantonrechter wenden zonder eerst in verzet te gaan bij huurcommissie? Zo ja, binnen welke termijn? ECLI:NL:HR:2024:53, 19 januari 2024, 23/02504. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2024:56, 19 januari 2024, 23/00045)

Faillissement erfpachter. Is tijdens faillissement verschuldigd geworden erfpachtcanon boedelschuld? Aard verplichting tot betaling erfpachtcanon, art. 5:85 lid 2 BW, 5:92 lid 2 BW, 5:87 leden 2 en 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:56, 19 januari 2024, 23/00045. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2024, 22/03243)

Art. 401a Rv. Octrooizaak. Ontvankelijkheid van partijen in cassatieberoepen tegen tussenarresten. ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2024, 22/03243. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380)

Eiser is bij partner ingetrokken op woonwagenstandplaats die partner huurt van Gemeente. Na verbreken relatie blijft eiser op standplaats wonen. Hof wijst vordering Gemeente tot ontruiming toe. Heeft hof voldaan aan verplichting om eisers beroep op recht op eerbiediging van woning (art. 8 EVRM) gedetailleerd te onderzoeken en beslissing afdoende te motiveren? ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2024:17, 12 januari 2024, 22/01886)

Aansprakelijkheid voor schade aan naastgelegen pand door plaatsing afzinkkelder? Inbreuk op een recht? Aanmerkelijk risico op schade, ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering werkzaamheden. ECLI:NL:HR:2024:17, 12 januari 2024, 22/01886. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht; rentederivaat, kredietverhouding (ECLI:NL:HR:2024:19, 12 januari 2024, 22/00978)

Verjaring, art. 3:310 lid 1 BW, daadwerkelijke bekendheid met schade en aansprakelijke persoon, betekenis afwezigheid geruststellende mededelingen. Gebondenheid cliënt aan “settlement clause”, uitleg, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW, motivering. ECLI:NL:HR:2024:19, 12 januari 2024, 22/00978. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Blogartikel: Uitspraak van de Hoge Raad over Aansprakelijkheid – Zaaknummer ECLI:NL:HR:2024:22 van 12 januari 2024, Dossier 22/04386

Blogpost: Rechtelijke Uitspraak Over Aansprakelijkheid Voor Werkongevallen: Een Gedetailleerde Uitleg In de hedendaagse juridische wereld worden we vaak geconfronteerd met complexe zaken die ons dwingen op niet-conventionele manieren na te denken. Een zo’n geval dat recentelijk de aandacht heeft getrokken, betreft een vordering tot verklaring voor recht aangaande de toepasselijkheid van de wet op de aansprakelijkheid van een Belgische werkgever voor een arbeidsongeval dat een werknemer in Nederland is overkomen tijdens zijn werkzaamheden. De zaak, die wordt vermeld onder ECLI:NL:HR:2024:22 (uitgesproken op 12 januari 2024 onder case number 22/04386), heeft de rechtsgemeenschap in een boeiende discussie gestort. De kern van de …

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2024:22, 12 januari 2024, 22/04386)

Vordering tot verklaring voor recht omtrent toepasselijk recht op aansprakelijkheid Belgische werkgever voor aan werknemer bij werkzaamheden in Nederland overkomen arbeidsongeval. Stelplicht t.b.v. ontvankelijkheid. Uitleg vordering. ECLI:NL:HR:2024:22, 12 januari 2024, 22/04386. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 januari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #4: Dual distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2023:1797, 22 december 2023, 23/00054)

Erkenning en tenuitvoerlegging. Burgerlijk procesrecht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van Amerikaanse alimentatiebeslissingen. Samenloop van Haags Alimentatieverdrag 2007 en Verdrag NL-VS Levensonderhoud. Toepasselijke rechtsmiddeltermijnen. Ontvankelijkheid van cassatieberoep. ECLI:NL:HR:2023:1797, 22 december 2023, 23/00054. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 december 2023, 22/04563)

Art. 3:99 lid 1 BW. Ontstaan van erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring. Bezit te goeder trouw. Art. 3:23 BW. Staat onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend in de weg aan goede trouw? ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 december 2023, 22/04563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 december 2023, 22/04057)

Art. 3:45 BW. Vernietiging onverplichte rechtshandeling. Behelst door rechtbank gegeven verklaring voor recht verklaring van waardeloosheid? Art. 3:29 BW. Inschrijving hoger beroep in rechtsmiddelenregister? Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep? ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 december 2023, 22/04057. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 december 2023, 22/02567)

Uitkoopregeling (art. 2:359c BW). Vermoeden van art. 2:359c lid 6 BW dat biedprijs billijke prijs is. Verdraagt uitgangspunt dat ondernemingskamer voor peildatum aansluiting zoekt bij datum van betaalbaarstelling onder openbaar bod zich met art. 1 Eerste Protocol EVRM? ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 december 2023, 22/02567. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #10: Geschillenclausule

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

18 december 2023

Familie- & Erfrecht

IPR? Kom maar op!

In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet (wat meer) worden ingeruild voor eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? Dian Lauran en Marjolein Hees staan hierbij stil in een gloednieuwe editie (nr. 6) van het Tijdschrift Erfrecht.   IPR_Kom_maar_op

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1751, 15 december 2023, 23/01783)

Gefailleerde verzoekt rechter-commissaris ex art. 69 Fw curator te gebieden koopovereenkomst te ontbinden. R-c wijst verzoek af. In hoger beroep wijst de rechtbank het verzoek toe. Kan met verzoek ex art. 69 Fw binding curator aan (bevoegdelijk gesloten en door r-c goedgekeurde) koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt? ECLI:NL:HR:2023:1751, 15 december 2023, 23/01783. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1754, 15 december 2023, 22/04079)

Bedrijfsovername door overdracht van aandelen. Begrijpelijke oordelen over overdracht van activa, debiteurengarantie en nadere afspraak over dividenduitkering aan verkoper? ECLI:NL:HR:2023:1754, 15 december 2023, 22/04079. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 december 2023, 22/03485)

Schade aan kabel bij graafwerkzaamheden? Zorgplicht grondroerder, betekenis richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500). ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 december 2023, 22/03485. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1755, 15 december 2023, 23/02883)

Is schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW van toepassing op koop door consument van bouwkavel? Koop van tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan. ECLI:NL:HR:2023:1755, 15 december 2023, 23/02883. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #9: non-concurrentiebeding

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Toetsingskader abnormaal lage inschrijving

Artikel 2.116 Aw 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten een toelichting moeten verzoeken op de inschrijfprijs indien deze abnormaal laag lijkt in verhouding tot de te leveren diensten (lid 1). De verstrekte informatie moet de aanbestedende dienst vervolgens in overleg met de inschrijver onderzoeken (lid 3). Een aanbestedende dienst kan een inschrijving uitsluitend afwijzen indien het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet genoegzaam wordt gestaafd door het verstrekte bewijsmateriaal (lid 4). Een rauwelijkse afwijzing van een abnormaal lage inschrijving is derhalve niet toegestaan. Een aanbestedende dienst die een inschrijving ontvangt die abnormaal laag lijkt, dient de betreffende inschrijver te …

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Verjaring (ECLI:NL:HR:2023:1718, 8 december 2023, 22/04272)

Devolutieve werking van hoger beroep. In eerste aanleg gevoerd verweer tegen verjaring. ECLI:NL:HR:2023:1718, 8 december 2023, 22/04272. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Verdeling eenvoudige gemeenschappen (ECLI:NL:HR:2023:1722, 8 december 2023, 22/03882)

Datum van verdeling in geval van vaststelling door rechter. Peilmoment voor waardering gemeenschapsgoederen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire geldleningen. Is in eerste aanleg vastgestelde verdeling in hoger beroep aan de orde gesteld? ECLI:NL:HR:2023:1722, 8 december 2023, 22/03882. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #8: Garanties, vrijwaringen en zekerheden

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #3: Online sales restrictions

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e., your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU-concurrentieregels voor distributieovereenkomsten #3: Beperkingen voor online verkoop

Waarom is concurrentierecht belangrijk in de context van distributie? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is bijzonder belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waarbij private partijen (d.w.z. uw bedrijfsklanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze notitie maakt deel uit van een blogserie waarin we proberen begeleiding te bieden over de meest …

Lees meer >

01 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in belang der wet. Gezondheidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1670, 1 december 2023, 22/01253)

Art. 7:446 BW. Art. 7:456 BW. Art. 7:464 BW. Heeft patiënt op grond van bepalingen uit afdeling 7.7.5 BW recht op inzage van advies aan aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis over vraag of zijn medische behandeling volgens de regels van de geneeskunst is verlopen? ECLI:NL:HR:2023:1670, 1 december 2023, 22/01253. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Gezondheidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1682, 1 december 2023, 22/03690)

Buitengerechtelijke behandeling van zaken over medische beroepsaansprakelijkheid. Kan behandelend jurist zonder toestemming van patiënt inzage krijgen in medisch dossier? Moet hulpverlener inhoudelijk standpunt innemen over vordering indien die toestemming niet wordt gegeven? ECLI:NL:HR:2023:1682, 1 december 2023, 22/03690. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #7: De periode tussen signing en closing van de transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

27 november 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Enkele opmerkingen over de klachtplicht

Artikel 6:89 BW zegt ´De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd’. Dit artikel wordt ook wel eens ten onrechte aangehaald bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van een prestatie. Uit uitspraken van Hoge Raad, een Gerechtshof en een rechtbank is af te leiden dat artikel 6:89 BW niet van toepassing is bij het uitblijven van de prestatie, maar alleen bij een gebrek in de prestatie. Bij het uitblijven van de prestatie zal dus …

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht; huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2023:1630, 24 november 2023, 22/04789)

Onbegrijpelijk oordeel hof over inhoud van recht van Confederatie Servië en Montenegro? Art. 79 lid 1 onder b RO. ECLI:NL:HR:2023:1630, 24 november 2023, 22/04789. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2023, 23/01675)

Art. 80 lid 1 RO (cassatieberoep vonnis kantonrechter). Ongemotiveerd voorbijgaan aan verzoek om mondelinge behandeling (art. 87 lid 8 Rv). ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2023, 23/01675. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 november 2023, 22/00968)

Maaltijdbezorging per fiets. Uitleg verplichtstellingsbesluit bedrijfspensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg, CAO-norm. Mag representativiteitsgrondslag bij uitleg meewegen? Gevolg eventueel ontbreken represenativiteit, stelsel Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Aanwijzen exclusieve uitvoerder pensioenregeling in strijd met vrijheid van dienstverrichting en transparantiebeginsel, art. 56 VWEU? ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 november 2023, 22/00968. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv).

Art. 143 Rv. Richtlijn 93/13/EEG. Moet wettelijke termijn voor verzet buiten toepassing blijven als uit bestreden verstekvonnis niet blijkt of rechter heeft onderzocht of toegewezen vordering is gebaseerd op overeenkomst waarin een of meer oneerlijke bedingen in de zin van de richtlijn zijn opgenomen? ECLI:NL:HR:2023:1627, 24 november 2023, 23/01007. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #6: De Share Purchase Agreement (SPA) en de Asset Purchase Agreement (APA)

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

20 november 2023

Mededinging & Regulering

Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid, schreef Martijn Jongmans een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel ‘Wet Markt en Overheid misser’. Zijn kritiek richtte zich onder meer op de ‘algemeenbelanguitzondering’ in de wet (art. 25h lid 5 en 6 Mw). Doordat overheden zelf mogen bepalen welke activiteiten plaats vinden in het algemeen belang, was zijn inschatting dat de Wet Markt en Overheid geen zoden aan de dijk zou zetten om de doelstelling van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te verwezenlijken. Op 7 december 2021 heeft de regering een wetsvoorstel …

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 november 2023, 22/03598)

Procesrecht. Alimentatie. Pensioenverevening. Heeft de vrouw haar op art. 843a Rv/art. 22 Rv gebaseerde verzoek om inzage prijsgegeven? Moest hof gelegenheid geven om beroep op bedrog uiteen te zetten? Uitleg art. 8c PSW. Art. 3 Wvps. Moet bij in eigen beheer opgebouwd pensioen bij verevening worden uitgegaan van aanspraak voor zover die op tijdstip van echtscheiding is gefinancierd? Verplichting tot afstorting. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 november 2023, 22/03598. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145)

Wet op het financieel toezicht. Clawback. Vordering tot terugbetaling van variabele beloning op grond van art. 1:127 lid 3 onder a Wft. Moet financiële onderneming procedures, criteria of beleid hebben vastgelegd om bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning te kunnen uitoefenen? ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910)

Kan werkgever o.g.v. art. 7:638 lid 8 BW vakantiedagen van werknemer afboeken indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van bedrijfsarts op vakantie gaat? Uitleg instemmingsvereiste van art. 7:638 lid 8, eerste volzin, BW en ‘schriftelijke overeenkomst’ in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW. ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 november 2023, 22/00474)

Samenwonen op basis van affectieve relatie (‘informeel samenleven’). Vergoedingsrechten. Onjuiste uitleg van HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8938 en HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707? Verjaring. Onbegrijpelijke uitleg grief over oordeel van rechtbank over kosten van de huishouding? ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 november 2023, 22/00474. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #5: Due diligence onderzoek

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662)

Gefinancierde rechtshulp. Art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand. Biedt inningsprocedure op voet van art. 38 lid 4 Wrb ruimte om bedrag aan buitengerechtelijke kosten toe te wijzen? ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2023, 22/02144)

Uitleg testament. Erflater heeft in 2006 toenmalige echtgenote tot enig erfgenaam benoemd en subsidiair zijn broer. Nadien is erflater hertrouwd en heeft hij kinderen gekregen. Na overlijden van erflater vordert zijn weduwe verklaring voor recht dat broer van erflater geen rechten kan ontlenen aan testament. Rechtbank wijst toe, hof wijst af. Onjuiste toepassing art. 4:46 BW? HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911. Vaststelling van verhoudingen die erflater met uiterste wil kennelijk wenst te regelen. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2023, 22/02144. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 november 2023, 22/02689)

Is verkopen van aandelen waarop beslag is gelegd onttrekking aan beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Sr.? ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 november 2023, 22/02689. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

06 november 2023

Arbeidsrecht

Weigeren mediation door werknemer leidt tot loonstop en ontslag

Ziekteverzuim leidt in de praktijk geregeld tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. In dat geval zal de bedrijfsarts meestal adviseren om hierover met een onafhankelijke derde, een mediator, in gesprek te gaan. De inzet van mediation wordt dan gezien als een onmisbare stap in de re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zijn in het kader van de re-integratie verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen. In het geval een werknemer weigert mee te werken aan de mediation, kun je als werkgever vergaande maatregelen treffen. Het weigeren van mediation door een werknemer kan leiden tot een loonstop en zelfs …

Lees meer >