Kennisbank

19 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatige daad. Verjaring.

Overheidsprivaatrecht. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Adoptie vanuit Sri Lanka. Bemiddeling. Wettelijke normen. Inspanningsverplichting. Onzorgvuldigheid? Plicht om te onderzoeken en informatie te vergaren? Terughoudendheid bij onderzoek op onrechtmatigheid van handelen toezichthouder. ECLI:NL:HR:2024:622, 19 april 2024, 22/03776. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 april 2024

ESG

ESG en de Omgevingswet: wist u dat?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De wet is de nieuwe en belangrijkste wet voor de fysieke leefomgeving. Een belangrijke pijler is de duurzame ontwikkeling. Ook ondernemers hebben te maken met deze wet. De wet valt dus met recht onder de paraplu van ESG-wetgeving. Een achttal wist-u-datjes op een rij. Hoeveel kunt u er met ‘’ja’’ beantwoorden? We sluiten af met een gratis tip! 1. Wist u dat de bewoording ‘’duurzame ontwikkeling’’ een bouwsteen vormt in de Omgevingswet? De bewoording van een ‘’duurzame ontwikkeling’’ is terug te vinden in de beschrijving van de centrale doelstelling van de Omgevingswet. Deze …

Lees meer >

16 april 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Wanneer mag een huurder zijn exploitatie staken?

Een huurovereenkomst voor commercieel vastgoed, denk bijvoorbeeld aan winkels, horeca, hotels, maar ook kantoren, bevat vrijwel altijd een exploitatieverplichting voor de huurder. Anders gezegd, de huurder móet exploiteren en de “winkel” móet dus verplicht open zijn voor het publiek. Het belang van de verhuurder is bijvoorbeeld dat daarmee mogelijke verloedering van het betreffende pand wordt voorkomen. Het belang van de huurder ligt voor de hand: hij wil graag exploiteren, want anders verkoopt hij niets (verkoop via internet even daargelaten) of maakt geen omzet. De belangen lopen parallel. Het kan echter ook anders lopen, namelijk dat er na huuringangsdatum dingen gebeuren die …

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857)

Hoger beroep. Indiening beroepschrift per Veilig Mailen. Bestand kan niet geopend worden. Verschoonbare termijnoverschrijding? Beroep op art. 4.3.8 Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven en art. 8 Besluit elektronisch procederen. Apparaatsfout? ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349)

Tweede cassatie. Schadestaatprocedure. Uitleg van dictum van arrest in de hoofdprocedure. Hoor en wederhoor. Grenzen van rechtsstrijd. ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810)

Schadebegroting. Intreden verzuim (art. 6:83, aanhef en onder c, BW). Heeft schuldeiser afstand gedaan van zijn recht om zich op ingetreden verzuim te beroepen of zijn recht verwerkt door schuldenaar in gelegenheid te stellen alsnog na te komen? ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476)

Curatele. Mishandeling door onder curatele gestelde. Aansprakelijkheid curator? Grieks recht. Voldoende toezicht? Stelplicht en bewijslast. Hoor en wederhoor. ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563)

Schadevergoeding. Mag bij begroting van schade wegens verlies van arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk van benadeelde vóór aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis? Eisen aan stelplicht en bewijslast benadeelde. ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472)

Executoriaal derdenbeslag op roerende zaken. Strekking van betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv BES). Treft beslag ook roerende zaken van geëxecuteerde die onder derde berusten anders dan uit hoofde van rechtsverhouding tussen derde en geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv BES en art. 476a lid 2 Rv BES)? ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271)

Koopovereenkomst. Art. 7:15 lid 1 BW, bijzondere last of beperking, bestemmingsplan specifiek met betrekking tot verkochte zaak (‘postzegelplan’), HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159 (Portsight). ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 april 2024

Energie & Duurzaamheid

Duurzaamheidsclaims en reclame: fossielvrij versus KLM

In een tijd waarin consumenten steeds bewuster worden van de impact van hun aankopen op het milieu, omarmen bedrijven de roep om duurzaamheid. Het promoten en adverteren van groene initiatieven en milieuvriendelijke kenmerken van producten is niet langer slechts een trend, maar eerder een essentieel onderdeel geworden van reclame. Het vinden van een balans tussen de wens om duurzaamheidsinitiatieven te benadrukken en tegelijkertijd consumenten niet te misleiden, is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken hebben. Dit wordt ook duidelijk geïllustreerd door een recente uitspraak van een zaak tussen de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (‘KLM’) en de stichting ter bevordering …

Lees meer >

04 april 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #7: Selective distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

03 april 2024

Arbeidsrecht

Toepasselijkheid klachtplicht ex-werkgever bij overtreding concurrentiebeding?

Inleiding In deze zaak gaat het om de vraag of ex-werknemers aan de ex-werkgever boetes verschuldigd zijn op grond van een of meer overtredingen van het concurrentiebeding. Het hof heeft de duur van een concurrentiebeding van 18 maanden naar de door de werknemer verzochte data gematigd, vastgesteld dat het beding in die periode een aantal maanden is overtreden en werknemers veroordeeld tot betaling van respectievelijk € 20.000,- en € 30.000,- ter zake van verbeurde boetes. Voor zover hier van belang, hebben de ex-werknemers in cassatie er over geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de ex-werkgever tijd mocht nemen om …

Lees meer >

27 maart 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 2

Bekijk video >

22 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139)

Arbitrage. Executiegeschil op voet art. 438 Rv; opheffing beslag op IE-rechten. Leidt stand vernietigingsprocedure inzake arbitrale vonnissen (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645) tot schorsing tenuitvoerlegging? Russische Federatie volledig rechthebbende van beslagen IE-rechten? Immuniteit van executie. ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2024

ESG

ESG als onderdeel van de governance van een onderneming

Het staat al lang niet meer ter discussie dat ondernemingen een grote maatschappelijke invloed hebben en daarmee ook een belangrijke maatschappelijke rol hebben te vervullen. Het functioneren van ondernemingen raakt niet alleen de belangen van de directe stakeholders (zoals werknemers, aandeelhouders en klanten), maar ook het klimaat en de maatschappij. Ondernemingen moeten bij de bepaling van hun strategie rekening houden met deze aspecten. De tijd dat aandeelhouderswaarde de agenda van het bestuur en de raad van commissarissen kon domineren, is voorbij. De belangen van aandeelhouders zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Daarmee is de rol van de diverse organen binnen een …

Lees meer >

19 maart 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Extra duurzaamheidseisen voor gebouwen

Een verouderd schoolgebouw dat wordt gesloopt en waarvoor woningen in de plaats komen. De ontwikkeling van een hotel in een bestaand gebouw, of de realisatie van een zorgappartementencomplex. Het zijn enkele voorbeelden van mogelijke bouwprojecten. Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en diverse onderliggende regelgeving in werking getreden. Het ‘’Bouwbesluit 2012’’ bestaat niet meer. Daarvoor is in de plaats gekomen het ‘’Besluit bouwwerken leefomgeving’’ (BBL). Bij nieuwe projecten waarbij ook gebouwd moet worden, zal rekening moeten worden gehouden met deze eisen uit het BBL (voor zover geen overgangsrecht van toepassing is). Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog vrij …

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834)

Afwijzing door werkgever van Xella-voorstel. Heeft hof juiste peilmoment gehanteerd bij beoordeling van beroep van werkgever op bestaan van reële re-integratiemogelijkheden? Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding. Toepassing art. 69 Rv. ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Unierecht. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086)

Wachtdiensten met permanente bereikbaarheid ambulancemedewerkers op Waddeneilanden. Uitleg begrip arbeidstijd in art. 2 Richtlijn 2003/88/EG. ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht (ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011)

Juridische splitsing. Pauliana (3:45 BW). Verbintenissenrecht (art. 6:6 BW). Aansprakelijkheid verkrijgende rechtspersonen voor verbintenissen van splitsende rechtspersoon (art. 2:334t BW). Kan voor toepassing van art. 2:334t lid 2 BW op gesplitste rechtspersoon rustende verbintenis contractueel ondeelbaar worden gemaakt, zodat ook verkrijgende rechtspersonen voor geheel aansprakelijk zijn tot nakoming van verbintenis? Is beroep van bank op rentebeding in geldleningsovereenkomst ten opzichte van andere deelgenoten bij verdeling van notarieel executiedepot onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid? Niet-ontvankelijkheid paulianavorderingen in verband met primaat faillissementscurator (art. 49 Fw)? ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648)

Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde. Verhuurder vervangt sloten en vordert achterstallige huur. Mocht verhuurder nakoming van zijn verplichting tot verschaffen van huurgenot opschorten? ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 maart 2024

ESG

Let op: ESG houdt (toe)leveranciers in het vizier

ESG is een hot topic. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen zijn onderwerp van de dag. Op 15 januari 2024 kopte het FD: “Van MRI-scanner tot bierblikje: voor CSRD lichten bedrijven alles door”. Uw onderneming is er nog niet als u enkel duurzaamheidsinformatie heeft aangeleverd over uw eigen onderneming. De rapportageverplichting op grond van de Corporate Sustainability Directive (“CSRD”) reikt veel verder dan dat. U bent verplicht om eveneens te rapporteren over de gehele waardeketen, zoals over (toe)leveranciers, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De volledige (toe)leveringsketen van uw onderneming wordt onder de loep genomen. Dit is geen gemakkelijke taak. Waarom is …

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824)

Partneralimentatie. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570)

Kinderalimentatie. Art. 1:392 BW, art. 1:401 BW. Diende hof rekening te houden met schulden waarop onderhoudsplichtige niet afloste? Diende hof in beginsel uit te gaan van ontbreken van draagkracht op grond dat onderhoudsplichtige gemeentelijke schuldhulpverlening ontving? Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadestaatprocedure. Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2024:328, 8 maart 2024, 23/00578)

Geschil over schade als gevolg van onrechtmatig conservatoir beslag. O.a. klacht dat maatstaf voor verwijzing naar schadestaatprocedure is miskend. Samenhang met HR 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1615 en HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1800. ECLI:NL:HR:2024:328, 8 maart 2024, 23/00578. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:336, 8 maart 2024, 23/01713)

Concurrentiebeding. Drijven van onderneming als afzonderlijke overtreding. Verzuim deel van gestelde overtredingen te beoordelen. Beslagkosten. Toepasselijkheid klachtplicht (art. 6:89 BW). ECLI:NL:HR:2024:336, 8 maart 2024, 23/01713. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2024:338, 8 maart 2024, 23/01395)

Huwelijkse voorwaarden. Regeling kosten huishouding en periodiek verrekenbeding. Afrekening niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding (art. 1:141 lid 1 BW). Mocht hof eventuele vordering ingevolge regeling kosten huishouding buiten beschouwing laten op grond dat die vordering en daartegenover staande schuld bij afrekening ingevolge art. 1:141 BW tegen elkaar wegvallen? ECLI:NL:HR:2024:338, 8 maart 2024, 23/01395. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 maart 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #6: Exclusive distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

01 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Octrooirecht (ECLI:NL:HR:2024:293, 1 maart 2024, 22/04766)

Waterballonvuller. Equivalentie; tweestappenbenadering. Verleningsdossier; betekenis invoeging kenmerk om prioriteit veilig te stellen. ECLI:NL:HR:2024:293, 1 maart 2024, 22/04766.. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectueel eigendomsrecht. Mededingingsrecht (ECLI:NL:HR:2024:300, 1 maart 2024, 22/03167)

Art. 102, onder c, VWEU. Vergoeding voor licentie voor beschikbaar stellen van muziek. Verschillend tarief voor aanbieders voor bedrijfsmatig gebruik en voor streamingdiensten. Nadeel bij mededinging? ECLI:NL:HR:2024:300, 1 maart 2024, 22/03167. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

28 februari 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 1

Bekijk video >

22 februari 2024

Cassatie

Wanneer wettelijke handelsrente verschuldigd?

Inleiding Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Allereerst art. 6:119 BW, dat ziet op wettelijke rente met betrekking tot niet-handelsovereenkomsten (transacties waarbij een consument is betrokken). In de tweede plaats is er de handelsrente van art. 6:119a lid 1 BW. Onder een “handelsovereenkomst” wordt volgens art. 6:119a lid 1 BW verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een …

Lees meer >

21 februari 2024

ESG

ESG, M&A en het juridisch Due Diligence

ESG zal de komende jaren een steeds belangrijker aspect worden bij fusie & overnames / M&A transacties. Dit komt mede doordat een hoge ESG-waardering bijdraagt aan de toekomstige waardecreatie binnen de onderneming en dus aantrekkelijk is voor zowel investeerders als strategische kopers. ESG wordt daarbij ook in toenemende mate onderdeel van het door een koper van een onderneming uit te voeren due diligence. ESG-aspecten (kunnen) van invloed zijn op de transactiestructuur, de opbouw van de koopprijs en de onderhandelingen over de vrijwaringen en garanties in de te sluiten Share Purchase Agreement (de SPA). De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)* en …

Lees meer >

21 februari 2024

Familie- & Erfrecht

Kom van die roze wolk af!

Bekijk video >

20 februari 2024

Handelen in strijd met het Didam-arrest: Is dit nietig of vernietigbaar? Overzicht en bediscussieer van juridische perspectieven

Het Didam-arrest houdt vastgoedexperts al een tijdje in spanning. Er is veel discussie over wat de gevolgen zijn van een (koop)overeenkomst dat niet volgens de regels van de Didam-procedure tot stand is gekomen. Voor degenen die in de praktijk werken, is het cruciaal te begrijpen of zo’n overeenkomst nietig is. Als dat het geval is, zou dat betekenen dat er nooit een overeenkomst is gesloten en dat er dus ook geen levering van onroerend goed meer kan of mag plaatsvinden. Bij reeds uitgevoerde leveringen ontbreekt dan een geldige titel. De Rechtbank Midden-Nederland overweegt de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad …

Lees meer >

20 februari 2024

Belangrijk: Aansprakelijkheid van Bestuurders bij het Schenden van de Administratieve Verplichtingen

Het is altijd spannend om een nieuw blogbericht te beginnen. Ik vind het fantastisch om mijn gedachten en observaties met jullie te delen. Maar vandaag zou ik graag een nieuw pad in willen slaan en ik hoop dat jullie me zullen volgen. Laten we de wereld van gastvrijheid eens van dichtbij bekijken. Hospitality is een woord dat vaak wordt geassocieerd met hotels en restaurants. Maar gastvrijheid is overal. Het zit in onze interacties met vrienden, familie en vreemden. Het zit in de manier waarop we ons gedragen, hoe we met elkaar praten en hoe we elkaar behandelen. In deze chaotische wereld is …

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:241, 16 februari 2024, 22/04861)

Coöperatie. Is in huishoudelijk reglement opgenomen voorwaarde voor uitbetaling van transactiesom een uittredingsvoorwaarde die statutaire basis vereist (art. 2:60 BW)? Wettelijke handelsrente. Is sprake van handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW? Samenhang met 22/03229 (HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:242). ECLI:NL:HR:2024:241, 16 februari 2024, 22/04861. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2024:239, 16 februari 2024, 22/00619)

Schenking bij aangaan van huwelijkse voorwaarden? Fraus legis. Artikel 11 SW; verblijvensbeding. ECLI:NL:HR:2024:239, 16 februari 2024, 22/00619. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:258, 16 februari 2024, 22/03274)

Uitleg polisbepaling. Dekking. Beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid mogelijk? ECLI:NL:HR:2024:258, 16 februari 2024, 22/03274. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 februari 2024

ESG

Afkeuring jaarrekening dreigt voor ondernemingen wegens onvoldoende ESG-informatie

“Accountants zullen niet zomaar handtekening zetten onder onvolledig duurzaamheidsverslag”, zo kopte het FD op 28 november 2023. En op 18 januari 2024 in dezelfde krant: “Duurzaamheidsrapportage niet op het netvlies bij MKB”. Ook uw onderneming zal waarschijnlijk op relatief korte termijn te maken krijgen met duurzaamheidsrapportering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO laat zien dat twee derde van de ondernemingen geheel onbekend is met de ESG-wetgeving, en een groot aantal ondernemingen niet voorbereid zijn op de verplichtingen die ESG-wetgeving met zich brengt. Afkeurende accountantsverklaringen of verklaringen met beperking dreigen. De rapportageverplichting Ondernemingen moeten rapporteren over de effecten van hun bedrijfsvoering op het …

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:212, 9 februari 2024, 23/02287)

Netwerkplaatsing, appelprocesrecht. Geldt rechtsmiddelenverbod van art. 807 Rv ook voor beschikking ex art. 1:265d lid 2 BW? ECLI:NL:HR:2024:212, 9 februari 2024, 23/02287. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing (ECLI:NL:HR:2024:210, 9 februari 2024, 23/01876)

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Insolventierecht. Betekenis van gehomologeerd akkoord voor niet voor verificatie vatbare vorderingen (art. 157 Fw), in verband met regel dat tijdens faillissement lopende rente niet vatbaar is voor verificatie (art. 128 Fw). ECLI:NL:HR:2024:210, 9 februari 2024, 23/01876. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari 2024, 22/03991)

Pandrecht. Schorsing en hervatting geding (art. 225 lid 1, aanhef en onder c, Rv en art. 227 Rv). Kan de pandhouder die na mededeling van pandrecht inningsbevoegd wordt (3:246 lid 1 BW), door middel van schorsing en hervatting lopende procedure overnemen van pandgever? ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari 2024, 22/03991. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:208, 9 februari 2024, 22/03868)

Overeenkomst van koop van aandelen. Dwaling. Art. 3:53 lid 2 BW. Bezwaarlijk ongedaan te maken gevolgen van koopovereenkomst? Onbillijke bevoordeling? ECLI:NL:HR:2024:208, 9 februari 2024, 22/03868. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februari 2024, 22/03487)

Unierecht. Collectieve actie (art. 3:305a BW). Is in art. 131 en 132 Pensioenwet opgenomen verplichting van pensioenfondsen om over bepaald eigen vermogen te beschikken in strijd met IORP II-richtlijn? ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februari 2024, 22/03487. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 februari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #5: Non-compete o…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de auteursrechten?

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten aan zus …

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:165, 2 februari 2024, 22/03945, 22/03944)

Huwelijksvermogensrecht (art. 1:115 BW); afwikkeling bij echtscheiding. Wijzigingen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk ten nadele van de vrouw. Zorgplicht notaris (art. 43 lid 1 Wna); specifieke waarschuwings- en vergewisplicht bij nadelige of riskante gevolgen. Heeft de man, gelet op betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen, gerechtvaardigd erop vertrouwd dat wil van de vrouw strookte met haar verklaring (art. 3:33 en art. 3:35 BW)? ECLI:NL:HR:2024:165, 2 februari 2024, 22/03945, 22/03944. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:148, 2 februari 2024, 23/007920)

Erkenning door duomoeder (art. 1:198, aanhef en onder c, BW; art. 1:204 lid 1 BW; art. 1:204 lid 4 BW). Verzoek tot vervangende toestemming om kind te erkennen. Heeft verzoekster als levensgezel van moeder ingestemd met daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad? ECLI:NL:HR:2024:148, 2 februari 2024, 23/00792. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Inzicht in personen- en familie-erfrecht

Het huwelijksvermogensrecht (artikel 1:115 van het Burgerlijk Wetboek) en de afwikkeling bij echtscheiding kunnen ingewikkeld zijn. Het kan voorkomen dat wijzigingen in huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk ten nadele van de vrouw uitvallen. In deze situaties heeft de notaris een zorgplicht (artikel 43, lid 1 van de Wet op het notarisambt). Dit houdt in dat hij of zij een specifieke waarschuwings- en vergewisplicht heeft bij nadelige of riskante gevolgen. Maar wat gebeurt er als de man uitgaat van de betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen en erop vertrouwt dat de wil van de vrouw overeenstemt met haar verklaring onder de artikelen 3:33 …

Lees meer >