Kennisbank Ondernemingsrecht

30 november 2021

Ondernemingsrecht - M&A

Banning ABC Algemene Beginselen Contractenrecht: nakoming van de overeenkomst

In een aantal korte blogs bespreken wij enkele aandachtspunten bij het sluiten van een overeenkomst en de uitvoering daarvan. Hierbij de tweede blog. De eerste blog vindt u hier. In de eerste aflevering van het Banning ABC hebben wij aandacht besteed aan de totstandkoming van een overeenkomst. Is een contract eenmaal gesloten, dan moeten de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (verbintenissen) worden nagekomen. Bij de koop van een auto heeft bijvoorbeeld de verkoper de verbintenis om de auto in eigendom over te dragen (te leveren) aan de koper. Op de koper rust de verbintenis om de koopprijs te betalen aan de …

Lees meer >

10 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Impact coronavirus op garanties in overnamecontracten

Het coronavirus (COVID-19) zorgt ook voor veel onzekerheid in de M&A-markt. De (potentiële) impact van het coronavirus op een target-onderneming kan immers groot zijn. Het standaard gereedschap om de (gevolgen van) risico’s in een overnamecontract te verschuiven van een koper naar een verkoper zijn onder andere earn-outs, vrijwaringen, MAC-clausules en garanties. Deze blog gaat specifiek in op de mogelijke impact van het coronavirus op (nog te verstrekken) garanties in overnamecontracten. In het geval het coronavirus nog niet speelde ten tijde van de overnamedatum, zullen de garanties normaal gesproken geen bescherming bieden tegen schade of waardevermindering als gevolg van het coronavirus …

Lees meer >

09 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Noodwet: volledig virtuele AvA wordt tijdelijk mogelijk

In onze blog van 26 maart gingen we al in op de mogelijkheid voor een (beursgenoteerde) N.V. om een virtuele AvA te houden. Wij gaven aan dat dit enkel mogelijk is als de statuten toestaan dat vergaderrechten van aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, én tenminste de voorzitter van de vergadering fysiek aanwezig is. Omdat het onder d huidige maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet verantwoord is om een fysieke AvA te organiseren, maar veel vennootschappen toch een AvA willen houden is er op 8 april 2020 een wetsvoorstel voor een spoedwet bij de Tweede Kamer ingediend die …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Het belang van de kleine lettertjes, juist nu!

Hoewel er nog altijd veel onduidelijk is over de Coronacrisis, staat inmiddels wel vast dat de economische gevolgen van deze crisis aanzienlijk (zullen) zijn. Ondanks dat de overheid al verschillende maatregelen heeft aangekondigd om ondernemers wat ademruimte te bieden in deze moeilijke tijden, is het maar de vraag of deze maatregelen wel voldoende zullen zijn en, belangrijker, op tijd zullen komen. Voor ondernemers is het daarom nu extra van belang om de juridische positie ten opzichte van contractspartijen, zoals bijvoorbeeld leveranciers, vast te stellen en na te gaan welke mogelijkheden zij hebben. De algemene voorwaarden maken vaak deel uit van …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Is een virtuele algemene vergadering wel “fysiek” genoeg?

Veel bedrijven ondervinden enorme impact van het coronavirus. Een dringende issue lijkt de naderende jaarlijkse algemene vergadering die voor de meeste naamloze vennootschappen op korte termijn zal moeten plaatsvinden. Hoe kunt u hier het best mee omgaan gelet op de meest recente maatregelen? Is het mogelijk een AvA voor een (beursgenoteerde) N.V. uit te stellen? Het antwoord op die vraag is: ja. Er is daarbij natuurlijk wel een afweging te maken tussen de veiligheid en gezondheid van mensen aan de ene kant en het belang van stakeholders op (tijdige) informatie aan de andere kant. Uitstel mogelijk tot wanneer? In principe is uitstel mogelijk tot …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Coronavirus: impact op M&A-transacties

Het coronavirus (COVID-19) heeft mogelijk gevolgen voor uw M&A-transactie(s). Hieronder zetten wij een aantal aandachtspunten voor u uiteen. De wederpartij wil onderhandelingen afbreken, wat nu? Is er een intentieovereenkomst tussen partijen? Hierin kunnen voorbehouden ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst zijn opgenomen, die het afbreken legitimeren. Daarnaast kan een kostenregeling in het geval van het afbreken van de onderhandelingen zijn opgenomen. Met andere woorden: in hoeverre zijn partijen gebonden? Is er geen intentieovereenkomst tussen partijen of bevat de intentieovereenkomst geen kostenregeling? Dan kan evengoed het afbreken van onderhandelingen in sommige gevallen niet zonder financiële compensatie aan de niet-afbrekende partij. Of er …

Lees meer >

24 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Selectief betalen in tijden van Coronacrisis

Vanuit de overheid en de banken zijn inmiddels diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers door de Coronacrisis te helpen. Dit betreffen onder andere de volgende belangrijke maatregelen: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) De huidige regeling werktijdverkorting wordt afgeschaft en wordt vervangen door de tijdelijke maatregel NOW. Bedrijven die als gevolg van de Coronaproblematiek een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt voor een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. De vergoeding is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. De datum waarop de regeling ingaat is nog niet …

Lees meer >

15 januari 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Overnamecontracten in de praktijk: moet een koper meewerken aan het maximaliseren van een earn out?

In onze blog van 31 juli 2019 hebben wij binnen het kader van bedrijfsovernames stilgestaan bij de totstandkoming van een earn out-regeling. In het bijzonder hebben wij de mogelijke valkuilen van een dergelijke regeling uiteengezet. In deze blog bespreken wij aan de hand van een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2019:8689) de (mogelijke) inspanningsverplichtingen die op een koper rusten bij een earn out-regeling. Het geschil ging kort gezegd over de reikwijdte van de inspanningsverplichtingen van Wolters Kluwer (als koper) ten aanzien van de maximalisatie van een earn out, ten behoeve van diverse verkoper(s) van (alle aandelen in) de targetonderneming (hierna: …

Lees meer >

10 januari 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Het UBO register, wat betekent het voor u?

Introductie Vanaf 10 januari 2020 dienen alle lidstaten van de Europese Unie het UBO-register te hebben ingevoerd. Ondernemingen gevestigd in de lidstaten van de EU zijn vanaf deze datum verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben binnen de rechtspersoon in het UBO-register in te schrijven[1]. Dit is het gevolg van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en/of financiering van terrorisme. Nederland gaat deze datum niet halen. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt is nog in behandeling bij de Eerste Kamer. …

Lees meer >

31 juli 2019

Ondernemingsrecht - M&A

Overnamecontracten in de praktijk: de earn out

De valkuilen van de earn out In het kader van een bedrijfsovername is de koopprijs en hoe deze betaald moet worden veelal één van de grootste discussiepunten tussen een koper en verkoper. Partijen kunnen in dit verband een zogenaamde earn out-regeling overeenkomen. In zo een geval zal een verkoper, naast een vaste vergoeding voor het verkochte aandelenpakket, ook een variabele vergoeding ontvangen die op haar beurt afhankelijk is van de toekomstige resultaten van de onderneming die hij verkoopt. Een dergelijke vergoeding wordt veelal aan de hand van toekomstige financiële parameters bepaald, zoals EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) of …

Lees meer >

30 juli 2019

Ondernemingsrecht - M&A

Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor u?

Het UBO-register zal vanaf 10 januari 2020 een verplicht onderdeel vormen van de registratie van uw (bedrijfs)gegevens bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (“KvK”). Dit zal mede een grote impact hebben op familiebedrijven en DGA’s. Uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut blijkt dat ruim 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven door deze wet hun gegevens openbaar moeten maken via het nieuwe register. Daarvan is bijna de helft onvoldoende bekend met de regels en consequenties omtrent dit nieuwe register. Ook vele andere belanghebbenden zullen hiervan gevolgen ondervinden. Het kan zomaar zijn dat u als belanghebbende van een juridische entiteit straks …

Lees meer >

30 juli 2019

Ondernemingsrecht - M&A

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen treedt voorlopig nog niet in werking. Er zijn echter wel een aantal ontwikkelingen te melden nu de Tweede Kamer twee nieuwe nota’s heeft gepubliceerd. De belangrijkste ontwikkelingen hebben we voor u op een rijtje gezet. Tegenstrijdig belang Het belangrijkste punt waarop toezicht aangescherpt wordt is het geval waarbij een bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder of commissaris heeft een tegenstrijdig belang indien hij door de aanwezigheid van een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander belang, niet zijnde die van de rechtspersoon, niet in staat moet worden geacht het belang van …

Lees meer >

29 augustus 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Is uw wederpartij bij de overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd?

Inleiding Iemand die een rechtshandeling (bijv. koopovereenkomst) verricht, zal hij dat doen voor zichzelf. Bij vertegenwoordiging bindt degene die een ander vertegenwoordigt (vertegenwoordiger) in beginsel niet zichzelf, maar degene die hij vertegenwoordigt (vertegenwoordigde). Directe vertegenwoordiging Van directe vertegenwoordiging (ook genoemd: onmiddellijke of eigenlijke vertegenwoordiging) is sprake als de vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. Niet de vertegenwoordiger, maar de vertegenwoordigde zelf wordt partij bij de overeenkomst. Indirecte vertegenwoordiging Bij indirecte vertegenwoordiging (ook genoemd: middellijke vertegenwoordiging) handelt de vertegenwoordiger in eigen naam, maar voor rekening van de vertegenwoordigde. De wet regelt alleen de figuur van de directe vertegenwoordiging. Vormen vertegenwoordiging Vertegenwoordiging komt voor in verschillende …

Lees meer >

29 augustus 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Is de tegenpartij bij uw contractuele overeenkomst wettelijk gerechtigd om te vertegenwoordigen?

Inleiding Wanneer iemand een juridische handeling uitvoert, zoals een koopovereenkomst, doet hij dat doorgaans voor zichzelf. Bij vertegenwoordiging echter, bindt degene die een ander vertegenwoordigt – de vertegenwoordiger – niet zichzelf, maar juist degene die hij vertegenwoordigt. Directe vertegenwoordiging We spreken van directe vertegenwoordiging (ook wel onmiddellijke of eigenlijke vertegenwoordiging genoemd) wanneer de vertegenwoordiger handelt in naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. In dit geval wordt niet de vertegenwoordiger, maar juist de vertegenwoordigde partij bij de overeenkomst. Indirecte vertegenwoordiging Bij indirecte vertegenwoordiging (ofwel middellijke vertegenwoordiging) handelt de vertegenwoordiger in eigen naam, maar nog steeds voor rekening van de vertegenwoordigde. De wet behandelt enkel directe …

Lees meer >

24 augustus 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Algemene voorwaarden van toepassing?

Wat zijn algemene voorwaarden? Een partij die vaak dezelfde (soort) overeenkomsten sluit, hanteert bijna altijd algemene voorwaarden. Een algemene voorwaarde is een beding dat is opgesteld met als doel in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestatie (meestal prijs en hoeveelheid) aangeeft. Of een beding een algemene voorwaarde is, hangt dus af van de inhoud van het beding en de bedoeling van gebruiker. De benaming is dan ook niet relevant (‘substance over form’). Wanneer een partij vaak dezelfde overeenkomst gebruikt, kan er dus ook al sprake zijn van algemene voorwaarden. Van toepassing verklaren Een gebruiker moet zijn algemene …

Lees meer >

24 augustus 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Duidelijke taal en contracteren

Inleiding Een duidelijke en zorgvuldige formulering van contracten is belangrijk. Het komt regelmatig voor dat discussie ontstaat over de uitleg van bepalingen in een (commercieel) contract tussen twee Nederlandse ondernemingen, ook al is het contract opgesteld in de Nederlandse taal en is Nederlands recht daarop van toepassing. Extra oplettendheid is geboden als op een contract Nederlands recht van toepassing is verklaard, maar het contract is opgesteld in een andere taal. Daarbij hoeft niet altijd sprake te zijn van een internationale overeenkomst (als één van de contractpartijen een in het buitenland gevestigde onderneming is). Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep …

Lees meer >

09 augustus 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Europese Hof van Justitie: stand op een beurs aan te merken als verkoopruimte?

Voor consumenten is het belangrijk te weten wat hun rechten zijn wanneer zij buiten een winkel (of verkoopruimte) iets kopen. Consumenten die buiten een verkoopruimte kopen hebben namelijk meer rechten dan wanneer zij in de winkel iets kopen. In deze blog wordt een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie besproken die meer duiding geeft wat onder het begrip verkoopruimte moet worden verstaan. 1.Wettelijk kader Ter implementatie van de Europese Richtlijn consumentenrechten is in het Burgerlijk Wetboek (BW) afdeling 6.5.2b opgenomen, die gaat over overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Een aantal van de bepalingen van deze afdeling heeft betrekking op overeenkomsten …

Lees meer >

30 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Klachtplicht: Tijdig, duidelijk en schriftelijk

Inleiding Een schuldeiser moet controleren of een door de schuldenaar geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst. Meent de schuldeiser dat prestatie een gebrek vertoont, dan moet hij binnen bekwame tijd protesteren bij de schuldenaar. Dit is de zogenaamde klachtplicht. De algemene klachtplicht geldt voor alle prestaties, zoals de bouw van een kantoorpand, het verrichten van onderhoud of het geven van advies. De wet bevat ook een specifieke klachtplicht ten aanzien van de koop. De ratio van de klachtplicht is dat een schuldenaar er enerzijds op moet kunnen vertrouwen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de door de schuldenaar geleverde prestatie …

Lees meer >

26 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Zorg voor goede en toepasselijke exoneratieclausule in professionele contracten!

1. Inleiding Veel ondernemers gebruiken bij het aangaan van overeenkomsten algemene voorwaarden. Een bepaling die in de voorwaarden veelvuldig is opgenomen, is die waarbij de omvang van de aansprakelijkheid van de ondernemer wordt beperkt. Een dergelijke bepaling heet juridisch een exoneratiebeding. Dit beding komt in vele varianten voor. Denk aan de uitsluiting van aansprakelijkheid voor alle schade voor zover deze schade niet is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen. Of de uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade. Een ander voorbeeld is de bepaling waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de schade waarvoor de ondernemer verzekerd is dan …

Lees meer >

25 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Denk aan schriftelijke sommatie of goede termijnafspraak!

Inleiding  Gedurende de tijd dat de juiste prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden, is de schuldenaar in verzuim. Soms treedt het verzuim pas in nadat de schuldeiser een ingebrekestelling heeft gezonden aan de schuldenaar. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming van gesteld en hij aansprakelijk is voor alle schade, wanneer nakoming binnen deze termijn uitblijft. Onder ‘schriftelijk’ wordt in dit geval ook verstaan per fax, e-mail of deurwaardersexploot. In zijn ingebrekestelling moet de schuldeiser duidelijk aangeven van welke specifieke verbintenis hij alsnog nakoming verlangt. Of een termijn voor nakoming redelijk is, hangt af …

Lees meer >

23 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Let op de contractuele verruiming van verrekening

Inleiding Wanneer een schuldenaar, die de bevoegdheid heeft tot verrekening, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met de vordering verrekent, gaan schuld en vordering tot hun gemeenschappelijk beloop teniet. De wet bepaalt dat voor verrekening onder meer vereist is, dat partijen elkaars schuldeiser en schuldenaar zijn. “Wederkerig schuldenaarschap” noemt de wet dat. De Hoge Raad heeft zich begin dit jaar (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) uitgelaten over deze eis van “wederkerig schuldenaarschap”. Deze bepaling is volgens de Hoge Raad van regelend recht. Een recente uitspraak van het Haagse Hof Een recente uitspraak van het hof Den Haag (17 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:683) biedt een illustratie van …

Lees meer >

23 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Advies over borgtochtovereenkomst: ontbinding mogelijk?

Inleiding In deze door de Hoge Raad recente besliste zaak (HR 15 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:915) spreekt de ABN AMRO de zakelijke borg Wave B.V. aan tot betaling. In cassatie is onder andere aan de orde de vraag of de vordering van Wave tot ontbinding van de overeenkomst tot borgtocht mogelijk is. ABN AMRO heeft bij schriftelijke overeenkomst van 29 juni 2010 aan S3&A een krediet in rekening-courant verstrekt met een limiet van € 3.000.000,–. S3&A was een van de topholdings van een groep vennootschappen, de Partner Logistics Groep. Voor deze kredietfaciliteit diende door S3&A als zekerheid (onder meer) een borgtocht van Wave te …

Lees meer >

01 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Zorg Voor een Sterke Exoneratieclausule in Professionele Contracten – Belangrijk voor Veilig Zaken Doen!

1. Inleiding Als een schuldenaar, die het recht heeft om te verrekenen, aan zijn crediteur verklaart zijn schuld te verrekenen met de claim, worden de schuld en de claim vernietigd voor hun gedeelde bedrag. Volgens de wet (art. 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is een van de vereisten voor verrekening dat de partijen elkaars crediteuren en schuldenaars zijn, een voorwaarde die de wet “wederkerig crediteuren- en schuldenaarschap” noemt. 2. Het arrest van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad heeft onlangs (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) een uitspraak gedaan over deze eis van “wederkerig crediteuren- en schuldenaarschap”. AA Accountants voerde ter verdediging in …

Lees meer >

01 juli 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Verzeker Veilige Zakelijke Transacties met een Sterke Exoneratieclausule in Professionele Contracten – Cruciaal!

1. Inleiding Indien een schuldenaar het recht heeft om te verrekenen en hij dit aan zijn crediteur verklaart, dan worden zowel de schuld als de vordering vernietigd voor het bedrag dat ze beiden gemeen hebben. Dit wordt zo bepaald door de wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Een van de voorwaarden voor dit soort verrekening is dat beide partijen elkaars crediteuren en schuldenaars moeten zijn. Dit wordt ook wel ‘wederkerig schuldenaarschap’ genoemd. 2. De uitspraak van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad heeft onlangs (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) een uitspraak gedaan over het vereiste van “wederkerig schuldenaarschap”. De verdediging van …

Lees meer >

13 juni 2018

Ondernemingsrecht - M&A

(annotatie Rob van Esch) JOR 2018/155, Rechtbank Amsterdam 21-03-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1601, C/13/626933 / HA ZA 17-360

Uitgangspunt is dat banken (automatische) overboekingen niet controleren en dat zij dat ook niet hoeven te doen (zie de Richtlijn nr. 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten in de interne markt en art. 7:542 BW). Banken hoeven dus geen naam-/nummercontrole uit te voeren. Wanneer een betaalopdracht wordt uitgevoerd op basis van een unieke identificator, zoals in dit geval een bankrekeningnummer, wordt de betaalopdracht geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de met dat nummer gespecificeerde begunstigde. Dit betekent dat een bank niet aansprakelijk is voor het uitvoeren van een betaalopdracht als een klant per ongeluk een onjuist nummer intoetst, zoals door eiser is …

Lees meer >

11 juni 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Tekortkoming wederpartij?: Stuur ingebrekestelling!

Inleiding Gedurende de tijd dat de juiste prestatie uitblijft nadat zij opeisbaar is geworden, is de schuldenaar in verzuim. Soms treedt het verzuim pas in, nadat de schuldeiser een ingebrekestelling heeft gezonden aan de schuldenaar. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de schuldenaar een redelijke termijn voor nakoming van gesteld en hij aansprakelijk is voor alle schade, wanneer nakoming binnen deze termijn uitblijft. Onder ‘schriftelijk’ wordt in dit geval ook verstaan per fax, e-mail of deurwaardersexploot. In zijn ingebrekestelling moet de schuldeiser duidelijk aangeven van welke specifieke verbintenis hij alsnog nakoming verlangt. Of een termijn voor nakoming redelijk is, hangt …

Lees meer >

04 juni 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Opzegging van een vof: Contractueel vormvereiste?

1. Inleiding Een recent arrest van de Hoge Raad (1 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:819) toont aan dat het helder en goed schriftelijk vastleggen van de afspraken bij een samenwerking tussen vennoten (b.v. een vof) bepaald zinvol is. Op grond van de wet wordt een maatschap of een vennootschap onder firma ontbonden door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten. In deze zaak gaat het om de vraag of een vennootschap onder firma door opzegging is geëindigd. In dat verband staat de uitleg centraal van een – mondelinge – mededeling die door het hof als opzegging is aangemerkt. Bij de uitleg wordt de zogenaamde Haviltex-maatstaf (“wils-vertrouwensleer”) …

Lees meer >

28 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Let op: Regel duur en opzegging duurovereenkomst

Inleiding Er ontstaan met regelmaat geschillen omtrent de opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Hierbij staat de vraag centraal of de betreffende duurovereenkomst opzegbaar is. Bij een duurovereenkomst verbinden partijen zich voor een langere periode aan elkaar. In tegenstelling tot een aflopende overeenkomst, eindigt de duurovereenkomst daarom niet zodra het betreffende werk is voltooid. De Nederlandse wetgeving bevat geen algemene regels voor de opzegbaarheid van onbenoemde duurovereenkomsten. Duidelijke en goed besproken afspraken, vastgelegd in een schriftelijk contract, kunnen dit (gedeeltelijk) ondervangen. Een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 23 mei 2018 biedt een mooie illustratie van een en ander. De uitspraak van 23 mei 2018 Eisende …

Lees meer >

24 mei 2018

Intellectueel Eigendomsrecht Ondernemingsrecht - M&A

Bescherming van ondernemingen die online producten of diensten aanbieden

Ondernemingen die onlineproducten of diensten aanbieden aan consumenten (online-ondernemingen), kunnen dat doen via een eigen website of een website van een onlinetussenhandelaar. In het eerste geval is hun succes mede afhankelijk van de wijze waarop zij behandeld worden door de exploitanten van zoekmachines. In het tweede geval van de wijze waarop zij behandeld worden door de tussenhandelaar. Aanleiding De groeiende afhankelijkheid van online-ondernemingen van de aanbieders van onlinetussenhandelsdiensten en van zoekmachines baart de Europese Commissie zorgen. De gerechtvaardigde belangen van online-ondernemingen kunnen hierdoor in de knel komen. Bijvoorbeeld doordat zo’n aanbieder zonder objectieve redenen de producten, de diensten of de website van …

Lees meer >

21 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Opstellen Commerciële Contracten: De Belangrijke Rol van Taalkundige Uitleg in Contractvorming

Inleiding Een recente uitspraak van het Hof van Den Haag op 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089) benadrukt hoe belangrijk het is om alle afspraken in commerciële overeenkomsten duidelijk vast te leggen. De uitspraak van het Hof van Den Haag In 2007 zijn EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. EET verzorgde de energie-inkoop bij TenneT voor GreenChoice en droeg de programmaverantwoordelijkheid voor GreenChoice. De overeenkomst bevatte ook afspraken over het doorberekenen van de kosten die EET voor GreenChoice maakte, en het doorberekenen van de door klanten van GreenChoice afgenomen hoeveelheden energie. De interpretatie van deze overeenkomst vormde het hart van de zaak in hoger beroep in …

Lees meer >

21 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Het Opstellen van Zakelijke Contracten: De Cruciale Rol van Taalinterpretatie bij Contractcreatie

Een recente beslissing van de rechtbank in Den Haag, gedateerd op 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089), heeft het belang van duidelijke contractuele afspraken onderstreept. In 2007 sloten EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst waarbij EET de inkoop van energie bij TenneT verzorgde voor GreenChoice en ook de programmaverantwoordelijkheid droeg. In de overeenkomst waren ook afspraken opgenomen over het doorberekenen van de enerzijds kosten die EET voor GreenChoice maakte en anderzijds de door klanten van GreenChoice verbruikte energiehoeveelheden. Het betwiste punt in dit hoger beroep was de interpretatie van de overeenkomst, meer specifiek, of EET gerechtigd was kosten aan te rekenen die eerst niet in …

Lees meer >

17 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Klaag tijdig, duidelijk en schriftelijk!

Inleiding Een schuldeiser moet controleren of een door de schuldenaar geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst. Meent de schuldeiser dat prestatie een gebrek vertoont, dan moet hij binnen bekwame tijd protesteren bij de schuldenaar. Dit is de zogenaamde klachtplicht. De algemene klachtplicht geldt voor alle prestaties, zoals de bouw van een kantoorpand, het verrichten van onderhoud of het geven van advies. De wet bevat ook een specifieke klachtplicht ten aanzien van de koop van zaken. De klachtplicht heeft betrekking op de situatie dat de schuldenaar zijn verplichting niet correct nakomt. Er moet derhalve sprake zijn van een gebrek in de prestatie. Bijvoorbeeld, …

Lees meer >

06 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Let op: Voorkom verjaring vordering tot schadevergoeding

Inleiding Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een vordering tot vergoeding van schade (uit contract of onrechtmatige daad) verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de eis dat de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon aldus worden opgevat dat het hier gaat om een daadwerkelijke bekendheid. Het enkele vermoeden van het bestaan van schade dan wel het enkele vermoeden welke persoon …

Lees meer >

06 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Stuit verjaring bij vorderingen tot schadevergoeding

Inleiding Artikel 3:310 lid 1 BW bepaalt dat een vordering tot vergoeding van schade (uit contract of onrechtmatige daad) verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de eis dat de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon aldus worden opgevat dat het hier gaat om een daadwerkelijke bekendheid. Het enkele vermoeden van het bestaan van schade dan wel het enkele vermoeden welke persoon …

Lees meer >

02 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen

Met de steeds verdergaande internationalisering, kan bij ondernemers de behoefte ontstaan om een vennootschap te verplaatsen naar een ander land. Binnen Nederland kan een rechtspersoon meestal probleemloos een andere rechtsvorm aannemen, echter wordt het ingewikkelder als de vennootschap van of naar Nederland wil verhuizen. Tot op de dag van vandaag is er geen Europese regeling die de zogenoemde grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen regelt. Wat is grensoverschrijdende omzetting? Door grensoverschrijdende omzetting kan een vennootschap haar werkzaamheden verplaatsen naar een ander land. De vennootschap wordt omgezet, waardoor zowel de rechtsvorm als de nationaliteit van de rechtspersoon wijzigen, zonder dat deze vennootschap ophoudt te bestaan, …

Lees meer >

01 mei 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Alles over Grensoverschrijdende Omzetting van Vennootschappen – Complexe Proces Uitgelegd

Inhoud: “” Het beëindigen van ouderlijke macht volgens artikel 1:266 BW. De procespositioneloze ouder die niet belast is met ouderlijke macht. Het concept van een belanghebbende zoals geformuleerd in artikel 798 deel 1, eerste zin, Rv. Het idee van een ‘ouder’ zoals uiteengezet in artikel 798 deel 1, tweede zin, Rv. Het recht op contra-expertise zoals vastgelegd in artikel 810a lid 2 Rv. ECLI:NL:HR:2018:488, 30 maart 2018, nr. 17/05121 Klik hier om de volledige uitspraak te lezen.” SEO-Geoptimaliseerd: “”” Het beëindigen van ouderlijk gezag volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikel 1:266 BW) is een delicate juridische kwestie. Hierbij speelt de positie …

Lees meer >

23 april 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Drafting tips: Aansprakelijkheid afbreken van onderhandelingen

Inleiding Bij sommige (internationale) onderhandelingen wordt gebruik gemaakt van een intentieverklaring. Deze wordt in de Angelsaksische praktijk ook wel genoemd: ‘letter of intent’ of ‘memorandum of understanding’. De contractsvrijheid brengt mee dat het partijen vrijstaat afspraken te maken. Met name bij verwachte langdurige onderhandelingen is het vastleggen van precontractuele afspraken aangewezen. Deze overeenkomsten bevatten de grenzen waarbinnen partijen verplicht zijn om met elkaar te onderhandelen, wanneer tussen partijen een (romp)overeenkomst bestaat, de voorbehouden op grond waarvan een partij onderhandelingen mag afbreken, het recht dat op de precontractuele fase van toepassing is en de rechter die bevoegd is ten aanzien van geschillen …

Lees meer >

08 april 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Uitleg commerciële contracten

Inleiding Een duidelijke en zorgvuldige formulering van contracten is belangrijk. Het komt regelmatig voor dat discussie ontstaat over de uitleg van bepalingen in een commercieel contract tussen twee Nederlandse ondernemingen, ook al is het contract opgesteld in de Nederlandse taal en is Nederlands recht daarop van toepassing. Extra oplettendheid is geboden als op een contract Nederlands recht van toepassing is verklaard, maar het contract is opgesteld in een andere taal. Daarbij hoeft niet altijd sprake te zijn van een internationale overeenkomst (als één van de contractpartijen een in het buitenland gevestigde onderneming is). Nederlandse ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep …

Lees meer >

08 april 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Gedetailleerde uitleg over commerciële contracten: Alles wat je moet weten

Inleiding Het is van groot belang dat contracten duidelijk en nauwkeurig worden geformuleerd. Het is niet ongewoon dat er discussie ontstaat over de interpretatie van bepalingen in een commercieel contract tussen twee Nederlandse bedrijven, zelfs als het contract in het Nederlands is opgesteld en onderhevig is aan Nederlands recht. Er is extra voorzichtigheid geboden als een contract is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, maar wel onder Nederlands recht valt. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs een internationale overeenkomst te betreffen. Nederlandse bedrijven die onderdeel uitmaken van een internationaal concern gebruiken vaak standaardcontracten in een andere taal. Redenen hiervoor kunnen onder andere …

Lees meer >

04 april 2018

Cassatie Ondernemingsrecht - M&A

Collegiale verantwoordelijkheid en dus aansprakelijkheid alle bestuurders?

Inleiding Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een contract of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de schade. Onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval. Voor het aannemen van aansprakelijkheid …

Lees meer >

21 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

De klachtplicht voor ondernemers

1. Inleiding Een schuldeiser moet controleren of een door de schuldenaar geleverde prestatie beantwoordt aan de overeenkomst. Meent de schuldeiser dat prestatie een gebrek vertoont, dan moet hij binnen bekwame tijd protesteren bij de schuldenaar. Dit is de zogenaamde klachtplicht (art. 6:89 BW). De algemene klachtplicht geldt voor alle prestaties, zoals de bouw van een kantoorpand, het verrichten van onderhoud of het geven van advies. De wet bevat ook een specifieke klachtplicht ten aanzien van koop (art. 7:23 BW). De ratio van de klachtplicht is dat een schuldenaar er enerzijds op moet kunnen vertrouwen dat de schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of …

Lees meer >

21 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Wat U Moet Weten Over De Klachtplicht Voor Ondernemers: Een Gedetailleerde Gids Voor Bedrijfseigenaren

1. Inleiding Als er sprake is van een overeenkomst tussen een schuldeiser en schuldenaar, is het de verantwoordelijkheid van de schuldeiser om te controleren of de prestatie die de schuldenaar levert overeenkomt met die overeenkomst. Als de schuldeiser van mening is dat de geleverde prestatie gebreken vertoont, moet hij hierover binnen een redelijke termijn zijn bezorgdheden uiten aan de schuldenaar. Dit principe staat bekend als de klachtplicht (volgens artikel 6:89 BW). Deze verplichting is universeel en van toepassing op alle soorten prestaties – of het nu gaat om de bouw van een kantoorgebouw, onderhoudswerkzaamheden of het leveren van een advies. Daarnaast …

Lees meer >

19 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Afwijzing verzoek eigen aanvraag faillissement gelet op belang van de nog aan te stellen curator

Wat zijn de vereisten om in staat van faillissement te worden verklaard? Artikel 1 van de Faillissementswet is duidelijk: een schuldenaar die ‘verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’ kan zijn eigen faillissement aanvragen. Dit faillissement wordt ook uitgesproken indien ‘summierlijk’ blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden waaruit deze toestand blijkt, zo volgt uit artikel 6 lid 3 Faillissementswet. De wet stelt geen verdere eisen. Wanneer iemand die in deze toestand verkeert besluit zijn eigen faillissement bij de rechtbank aan te vragen, zou je dan ook verwachten dat de rechtbank het verzoek om in staat …

Lees meer >

18 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Afwijzing verzoek eigen faillissement: Belang curator is groot bij aanstellen – Juridische info

Inhoud: “”” Uitstel van de deadline voor het nemen van akte na tussenarrest en het vervallen van het recht om die proceshandeling uit te voeren. Is dit in strijd met artikelen 2.15 en 1.7 van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven – vierde versie? ECLI:NL:HR:2018:364, 16 maart 2018, zaaknummer 17/00147 Klik hier om de volledige uitspraak te lezen. Deze inhoud draait om de verlenging van de termijn voor het nemen van een akte na een tussenarrest, en het mogelijke verval van het recht om die bepaalde procedurele actie uit te voeren. Het roept de vraag op of dit in …

Lees meer >

18 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Verzoek tot eigen faillissement afgewezen: De rol van de curator is significant bij benoeming – Juridische Informatie

Blog: “”” Uitstel van deadline en Verval van Recht: Strijdig met Landelijk Procesreglement? In de rechtspraak samenleving zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen en vragen die naar voren komen. Een situatie waarvan ik onlangs op de hoogte ben gebracht, heeft te maken met het uitstellen van de deadline voor het nemen van een akte na tussenarrest en het mogelijke verval van het recht om die specifieke proceshandeling uit te voeren. Dit roept enkele belangrijke vragen op. Is zo’n situatie in strijd met het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven – vierde versie, specifiek met de artikelen 2.15 en 1.7? Onderzoekend vond …

Lees meer >

09 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Wanneer is het onvoldoende om een brief aan te merken als stuitingshandeling ter voorkoming van een verjaring van een vordering?

Het kan voorkomen dat u een vordering op een partij heeft waar een aantal jaar overheen gaat. U loopt dan het risico dat uw vordering verjaart. Een verjaring houdt in dat u na een verloop van tijd de vordering niet meer in rechte kan afdwingen. De algemene verjaringstermijn is 20 jaar, maar in veel gevallen verloopt de rechtsvordering na 5 jaar. Een rechtsvordering die is ontstaan uit een lening, verjaart na 5 jaar. U kunt voorkomen dat de vordering verjaart door de vordering te stuiten. Indien u dit heeft gedaan begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Stuiting vordering De verjaring van een …

Lees meer >

08 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Wanneer is een brief niet genoeg om een stuitingshandeling te markeren ter verhindering van de verjaring van een vordering?

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. De rechtbank heeft besloten de schuldsaneringsregeling met twee jaar te verlengen. Een vraag die al meermaals aan de orde is gesteld, is of de schuldenaar ontvankelijk is in het hierop ingebrachte hoger beroep. Dit onderwerp is eerder aangepakt in HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288. In het specifieke geval van ECLI:NL:HR:2018:316, 9 maart 2018, nummer 17/04948, kan er discussie ontstaan over de ontvankelijkheid van de schuldenaar. Benieuwd naar de volledige uitspraak? Klik dan hier. Het verlengen van een schuldsaneringsregeling binnen het procesrecht kan aanzienlijke consequenties hebben. Daarom is het …

Lees meer >

08 maart 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Wanneer is een enkele brief onvoldoende om een stuitingshandeling aan te geven en de verjaring van een vordering te voorkomen?

WSNP. Procesrecht. Art. 349a Fw. Onlangs heeft de rechtbank besloten om een schuldsaneringsregeling met twee jaar te verlengen. De vraag of de schuldenaar ontvankelijk is in het daaropvolgende hoger beroep, is een kwestie die al meerdere malen ter sprake is gekomen. Deze zaak is al eerder behandeld in HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2935, NJ 2014/470 en HR 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1203, NJ 2017/288. In het bijzonder het geval van ECLI:NL:HR:2018:316, 9 maart 2018, nummer 17/04948, kan er een discussie op gang brengen over de ontvankelijkheid van de schuldenaar. Wil je de volledige uitspraak lezen? Klik dan hier. Het verlengen van een schuldsaneringsregeling binnen …

Lees meer >

20 februari 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Het boetebeding en matiging

De rechter kan op verlangen van de schuldenaar contractueel verbeurde boetes matigen. In 2007 oordeelde de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, Intrahof/Bart Smit) dat het hof de maatstaf voor deze matiging onjuist had toegepast en, kort gezegd, te lichtvaardig tot matiging was overgegaan. Op 16 februari 2018 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:207, Turan/Easystaff) een spiegelbeeldig arrest gewezen en op basis van dezelfde maatstaf geoordeeld dat het hof op een juiste wijze van zijn matigingsbevoegdheid gebruik had gemaakt. Het boetebeding in de wet In de wet is het boetebeding als volgt gedefinieerd: ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming …

Lees meer >

14 februari 2018

Ondernemingsrecht - M&A

Pas op: persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurder door het verschuiven van inkomsten tussen vennootschappen

Indien u bestuurder bent van een vennootschap, is het van belang dat u rekening houdt met de belangen van uw wederpartij. Dit geldt ook indien u bestuurder bent van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn. Mocht u uw taak niet behoorlijk vervullen dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Norm voor bestuurdersaansprakelijkheid Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen: De bestuurder handelde namens de vennootschap en bij het aangaan van overeenkomsten wist hij of behoorde hij redelijkerwijs …

Lees meer >
1 2 6 7