Kennisbank

27 januari 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht (ECLI:NL:HR:2023:94, 27 januari 2023, 17/01135)

Vervolg van HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:849. Vordering tot verklaring voor recht aansprakelijkheid platform voor in verleden verrichte Usenetdiensten wegens auteursrechtinbreuk. Beroep op vrijstelling art. 6:196c BW (mere conduit en hosting). Beoordeling na HvJEU 22 juni 2021, gevoegde zaken C-682/18 en C-683/18, ECLI:EU:C:2021:503 (YouTube en Cyando). Bevel voor toekomstige hervatting. ECLI:NL:HR:2023:94, 27 januari 2023, 17/01135. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 januari 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:65, 20 januari 2023, 21/03811)

Overgang van onderneming; art. 7:663 BW; Richtlijn 2001/23/EG. In hoeverre dient bij vervreemder opgebouwde senioriteit door verkrijger te worden gehandhaafd? ECLI:NL:HR:2023:65, 20 januari 2023, 21/03811. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 januari 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:62, 20 januari 2023, 21/02761)

Verkrijging eigendom strook grond door bezitter niet te goeder trouw op grond van verjaring (art. 3:105 BW jo. art. 3:314 lid 2 BW en art. 3:306 BW). Onrechtmatige daad jegens voormalige eigenaar; vordering tot schadevergoeding in natura door levering strook grond aan voormalige eigenaar (HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309; Gemeente Heusden); wetenschap dat in bezit genomen strook grond aan ander toebehoorde? ECLI:NL:HR:2023:62, 20 januari 2023, 21/02761. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 januari 2023

IT & Privacy

Privacy gewaarborgd, ook internationaal

Toen Emma Handson een zzp’er wilde inhuren die werkt vanuit Curaçao, was dat niet zo simpel als het klinkt. In samenwerking met Banning Advocaten moesten ze ervoor zorgen dat documenten van klanten met behoud van privacy mochten worden overgedragen, zodat deze zzp’er ermee aan de slag kon. Klinkt ingewikkeld misschien, maar advocaat Floortje Eijdems van Banning Advocaten legt het graag uit. Klik hier om het volledige interview te lezen.

Lees meer >

19 januari 2023

Arbeidsrecht

Te snel aansturen op exit (mediation) komt werkgever duur te staan.

Een verstoorde arbeidsverhouding kan een redelijke grond zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  De arbeidsrelatie moet in dat geval ernstig en duurzaam zijn verstoord. Rechters verwachten in zo’n zaak van de werkgever wel dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Het inschakelen van een mediator wordt in dat kader vaak beschouwd als een onmisbare stap. Doet de werkgever dit niet, niet goed of te laat, dan kan dat haar duur komen te staan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit vorig jaar nogmaals bevestigd. Wel verstoorde arbeidsverhouding, geen billijke vergoeding In deze uitspraak ging het om een conflict …

Lees meer >

16 januari 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Excessieve prijsverhoging: Wie draait op voor de gestegen kosten?

Ondernemers zien zich hier ongetwijfeld mee geconfronteerd: door de huidige (economische) omstandigheden zijn de prijzen van essentiële voorzieningen zoals gas, elektriciteit en brandstof fors gestegen. Leveranciers belasten de daarmee gemoeide kosten aan uw onderneming door, of u bent voornemens om de kosten in rekening te brengen aan uw afnemers. Maar mogen dergelijke extreme prijsverhogingen wel worden doorgevoerd? Met andere woorden: wie draait op voor de gestegen kosten? En als de prijzen worden verhoogd, wat kunt u daar als ondernemer tegen doen? Bij de beoordeling of een bepaalde prijsverhoging mag worden doorgevoerd, zijn er drie belangrijke aandachtspunten: Is er een prijswijzigingsbeding overeengekomen? Is de …

Lees meer >

13 januari 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Nationaliteitsrecht; IPR (ECLI:NL:HR:2023:27, 13 januari 2023, 22/01271)

Verkrijging van Nederlanderschap. Erkenning in 2010 in Dominicaanse Republiek van minderjarige door Nederlandse man die kort voordien gehuwd was met ander dan moeder van minderjarige. Tot 1 april 2014 geldend wettelijk beletsel van art. 1:204 BW lid 1, aanhef en onder e, (oud) BW. Rechtsgevolg van die erkenning in Nederland, art. 10:100 lid 1, onder c, BW. ECLI:NL:HR:2023:27, 13 januari 2023, 22/01271. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 januari 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Insolventierecht; Wsnp (ECLI:NL:HR:2023:29, 13 januari 2023, 22/02809)

Beëindiging toepassing schuldsaneringsregeling (art. 354 Fw). Mag ‘schone lei’ worden verleend onder bepaling dat schuldenaar binnen bepaalde termijn een bedrag aan niet-geïnde alimentatie moet afdragen aan de boedel? Ontvankelijkheid beschermingsbewindvoerder in hoger beroep tegen die beslissing. Reformatio in peius. ECLI:NL:HR:2023:29, 13 januari 2023, 22/02809. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1940, 23 december 2022, 21/04060)

Koop van economische eigendom woning. Koper beroept zich in verband met overbouw over naastgelegen steeg op opschorting en ontbinding, subsidiair op dwaling. Hof: mogelijke nadeel koper rechtvaardigt geen opschorting; overige grieven hangen daarmee samen en slagen evenmin. Rechts- en motiveringsklachten tegen verwerping beroep op dwaling. ECLI:NL:HR:2022:1940, 23 december 2022, 21/04060. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verjaring. Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2022:1936, 23 december 2022, 21/02726)

Vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden in verband met vermogensverschuiving tussen echtgenoten. HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558. Art. 1:87 BW. Had hof i.p.v. aan verjaringstermijn van twintig jaar (art. 3:306 BW) overeenkomstige toepassing moeten geven aan verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW, althans die van art. 3:308, 3:309 of 3:310 lid 1 BW? Begrip ‘vermogensrecht’ in art. 3:326 BW en vergelijkbare schakelbepalingen. Verlenging (art. 3:320 BW jo. 3:321 lid 1 onder a BW). ECLI:NL:HR:2022:1936, 23 december 2022, 21/02726. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Gemeenschapsmodellenrecht. Octrooirecht (ECLI:NL:HR:2022:1943, 23 december 2022, 20/02239)

Geschil over (gestelde) inbreuk op octrooien en gemeenschapsmodellen door verkoop van tonercartridges voor laserprinters. In cassatie onder meer klachten over octrooirechtelijke kwesties en over de techniekexceptie van art. 8 Gemeenschapsmodellenverordening in verband met ribbels en rasters die nodig zijn voor materiaalbesparing onder behoud van constructiestijfheid. ECLI:NL:HR:2022:1943, 23 december 2022, 20/02239. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurovereenkomst. Onrechtmatige ontruiming (ECLI:NL:HR:2022:1941, 23 december 2022, 21/02706)

Schadevergoeding voor afgevoerde zaken die na opslag zijn vernietigd. Stelplicht en bewijslast dat huurder schade heeft geleden. Taak rechter om schade te schatten indien aannemelijk is dat schade is geleden, art. 6:97 BW. ECLI:NL:HR:2022:1941, 23 december 2022, 21/02706. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1873, 16 december 2022, 22/00514)

Art. 133 lid 4 Rv. Overschrijding termijn voor indiening memorie van grieven. Rolraadsheer verleent akte niet-dienen. Terugkomen van bindende eindbeslissing. Hoge Raad komt deels terug van HR 4 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2461. ECLI:NL:HR:2022:1873, 16 december 2022, 22/00514. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1870, 16 december 2022, 21/03720)

Koopovereenkomst zeilcharterschip. Beroep op non-conformiteit (art. 7:17 BW). Verhouding tussen mededelingsplicht en onderzoeksplicht. ECLI:NL:HR:2022:1870, 16 december 2022, 21/03720. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheidsverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter (ECLI:NL:HR:2022:1866, 16 december 2022, 21/01249)

Art. 112 lid 1 Grondwet. Ontvankelijkheid. Belastingdienst verstrekt inkomensverklaringen van huurders aan verhuurders. Verwerking persoonsgegevens. Feitelijk handelen. Zijn art. 36 Wbp (oud) en art. 40 Wbp (oud) gericht op beoordeling onrechtmatigheid van dergelijk feitelijk handelen? Bevatte art. 7:252a BW vóór 1 april 2016 wettelijke verplichting voor Belastingdienst tot verstrekking van inkomensgegevens aan verhuurders? ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1375. ECLI:NL:HR:2022:1866, 16 december 2022, 21/01249. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 december 2022

Vastgoed, Bouw & Overheid

Ontwikkelingen in vastgoedland: de energielabel C-verplichting

We zijn al halverwege de laatste maand van het jaar. De plannen van minister De Jonge zullen weinigen zijn ontgaan en deze zullen in 2023 verder worden uitgewerkt. 2023 zal dan ook in het teken staan van een aantal ontwikkelingen op vastgoedgebied. Eén ontwikkeling die in ieder geval al definitief is, is de energielabel C-verplichting. Vanaf 1 januari a.s. is het voor kantoren die groter dan 100 m2 zijn verplicht om een energielabel C te hebben. Wordt daar niet aan voldaan? Dan mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt of verhuurd. Van deze verplichting is een aantal situaties uitgezonderd. De …

Lees meer >

16 december 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Het belang van een goede aandeelhoudersovereenkomst

Een aandeelhoudersovereenkomst is een must voor iedere onderneming waarin meerdere aandeelhouders samenwerken / deelnemen. Waarom? Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan geschillen voorkomen die zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar kunnen brengen. Denk daarbij aan de situatie dat er herhaaldelijk dead-lock ontstaat op het niveau van het bestuur of de algemene vergadering. Hierdoor kunnen er geen besluiten worden genomen binnen de onderneming met een impasse als gevolg waardoor de onderneming stuurloos wordt. Bedenk daarbij dat het bestuur verantwoordelijk is voor een goede governance binnen de onderneming. Wij adviseren dan ook in een aandeelhoudersovereenkomst regelingen op te nemen die gaan over de …

Lees meer >

15 december 2022

Mededinging & Regulering

Wet Markt & Overheid: een nieuw hoofdstuk in de Klic-viewer saga

Bij uitspraak van 10 november 2022 heeft de rechtbank Rotterdam een beroep tegen een besluit van de ACM inzake de Klic-viewer van het Kadaster ongegrond verklaard. Klic-viewer is een programma waarmee grondroerders informatie over de grond kunnen zien, zoals leidingen en kabels die in de grond lopen. Door deze informatie ter beschikking te stellen wordt graafschade voorkomen. Met de ACM is de rechtbank van oordeel dat het Kadaster met het aanbieden van de doorontwikkelde Klic-viewer geen economische activiteit uitoefent. Het Kadaster mag de dienstverlening gratis blijven aanbieden. Juridisch kader Hoofdstuk 4b van de Mededingingswet (Mw) – ook wel de Wet Markt en Overheid …

Lees meer >

14 december 2022

IT & Privacy

Geen bewaartermijnenbeleid en onvoldoende beveiliging leidt tot boete van € 800.000,- voor platform Discord

De Franse privacy toezichthouder (CNIL) heeft online platform Discord een boete van € 800.000,- opgelegd wegens (meerdere) schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Discord is een online platform waarop, kort gezegd, gebruikers met elkaar kunnen communiceren. Het is vooral populair onder gamers. De AVG-schendingen bestaan onder andere uit het niet hebben van een bewaartermijnenbeleid en een onvoldoende beveiligingsniveau. Over het boetebesluit en de (herstel)acties van Discord lees je meer in deze blog. AVG-schendingen Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Discord voldoet hier volgens CNIL niet aan. …

Lees meer >

09 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Gezondheidsrecht. Zorgverzekeringswet (ECLI:NL:HR:2022:1789, 9 december 2022, 21/00057)

Art. 13 Zvw, hinderpaalcriterium. Vraag of hinderpaalcriterium in strijd is met Richtlijn Solvabiliteit II; uitgangstarief bij bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij naturapolissen; vraag of generiek kortingspercentage mag worden gehanteerd; peilmoment hinderpaal; hardheidsclausules en coulanceregelingen. Samenhang met zaken 21/00053 en 21/00036. ECLI:NL:HR:2022:1789, 9 december 2022, 21/00057. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Wvggz (art. 3:2 lid 2) (ECLI:NL:HR:2022:1850, 9 december 2022, 22/01492)

Anticonceptie als vorm van verplichte zorg? Art. 8 EVRM; fundamenteel recht om zelf te beslissen al dan niet zwanger te worden; recht op privéleven en familie- en gezinsleven. ECLI:NL:HR:2022:1850, 9 december 2022, 22/01492. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Beslagrecht. Kort geding (ECLI:NL:HR:2022:1804, 2 december 2022, 21/04976)

Vordering tot intrekking van bevel Europees bankbeslag. Kan bij beoordeling van verzoek om intrekking op de grond dat voor geven van bevel niet aan voorwaarden van EAPO-Vo is voldaan, rekening worden gehouden met omstandigheden die zich hebben voorgedaan na verzoek van schuldeiser tot geven van bevel? ECLI:NL:HR:2022:1804, 2 december 2022, 21/04976. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 december 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1813, 2 december 2022, 21/03352)

Aansprakelijkheid werknemer voor aan werkgever toegebrachte schade (art. 7:661 BW). Toepassing maatstaf van art. 7:661 lid 1 BW (opzet of bewuste roekeloosheid) in verhouding tussen werknemer en aan werkgever gelieerde vennootschappen voor wie werknemer eveneens werkzaamheden verrichtte. Oordeel dat werkgever onvoldoende concreet onderbouwde stellingen heeft ingenomen; motivering. Passeren bewijsaanbod. ECLI:NL:HR:2022:1813, 2 december 2022, 21/03352. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 november 2022

Ondernemingsrecht - M&A

“Ondernemers verkopen hun bedrijf maar één keer”

Ons gespecialiseerde M&A-team neemt deze ondernemers bij de hand tijdens zo’n proces.   Hoe wij dit aanpakken? “Onze kracht zit in het bieden van dezelfde kwaliteit als grotere kantoren, maar dan met kleinere teams en tegen een redelijk tarief. Daag ons uit en wij leveren topkwaliteit.”    Lees hieronder het volledige interview van ons M&A-team in de Brookz 500. Artikel BANNING - Brookz 500

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2022:1758, 25 november 2022, 21/04363)

Echtscheiding. Procesrecht. Verzoek van vrouw om vaststelling van ‘prestation compensatoire’ naar Frans recht. Had verweer van man bij mondelinge behandeling op grond van tweeconclusieregel buiten beschouwing moeten blijven? ECLI:NL:HR:2022:1758, 25 november 2022, 21/04363. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Bewijsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1725, 25 november 2022, 21/03960)

Diefstal bitcoins. Art. 157 lid 2 Rv. Dwingende bewijskracht schriftelijke verklaring waarin diefstal wordt erkend? Reikwijdte uitzondering van art. 158 lid 1 Rv (schuldbekentenissen). Heeft hof ten onrechte tegenbewijsaanbod gepasseerd? ECLI:NL:HR:2022:1725, 25 november 2022, 21/03960. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1740, 25 november 2022, 21/03702)

Zekerheidstelling voor proceskosten (art. 224 Rv). Vrijstelling van verplichting tot zekerheidstelling in Vriendschapsverdrag Colombia-Nederland? Verplichting van rechter om te onderzoeken of aangeboden wijzen van zekerheidstelling aanvaardbaar zijn (art. 6:51 BW) en terug te komen van eerdere beslissing over wijze van zekerheidstelling? ECLI:NL:HR:2022:1740, 25 november 2022, 21/03702. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1759, 25 november 2022, 21/02118)

Wijziging arbeidsvoorwaarden. Verplichting van werknemer om in te stemmen met redelijk voorstel werkgever? Maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847. Verschil tussen individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden? ECLI:NL:HR:2022:1759, 25 november 2022, 21/02118. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1738, 25 november 2022, 21/00784)

Art. 6 EVRM. Objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid van rechter die met partijdeskundige van een van partijen deel uitmaakt van de pachtkamer? ECLI:NL:HR:2022:1738, 25 november 2022, 21/00784. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Alimentatie gewezen echtgenoten (ECLI:NL:HR:2022:1724, 25 november 2022, 22/00950)

Valt vóór het huwelijk tussen aanstaande echtgenoten gesloten nihil-beding inzake partneralimentatie onder de reikwijdte van de nietigheidsbepaling van art. 1:400 lid 2 BW? Toepasselijkheid uitzonderingsbepaling art. 1:158 BW. ECLI:NL:HR:2022:1724, 25 november 2022, 22/00950. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2022:1702, 18 november 2022, 21/04460)

Internationaal privaatrecht; bevoegdheid Nederlandse rechter. Arbeidsovereenkomst piloot; plaats ‘van waaruit’ de werknemer gewoonlijk werkt of heeft gewerkt (art. 21 lid 1, onder b, onderdeel i, Brussel I-bis Verordening); belang ‘home base’ in Verordening 3922/91 en omstandigheid dat ‘home base’ op verzoek van werknemer kan worden gewijzigd. ECLI:NL:HR:2022:1702, 18 november 2022, 21/04460. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2022:1705, 18 november 2022, 21/00928)

Caribische zaak. Enquêterecht. Havenbedrijf Sint Maarten. Enquêteverzoek van OM om redenen van openbaar belang. Afweging van belangen. ECLI:NL:HR:2022:1705, 18 november 2022, 21/00928. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Toepasselijkheid verschillende sets algemene voorwaarden

Inleiding Een partij kan, afhankelijk van haar hoedanigheid (dienstverlener, leverancier, in- of verkoper etc.) en afhankelijk van het voorwerp van de te sluiten overeenkomst (bijvoorbeeld verkoop, huur, service) onderling verschillende sets algemene voorwaarden gebruiken. In een dergelijk geval dient de gebruiker bij verwijzing naar de algemene voorwaarden tijdig en op een voor de wederpartij begrijpelijke en niet onredelijk bezwarende wijze aan te geven welke set of sets algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst van toepassing is of zijn. Als dat niet is gebeurd en het voor de wederpartij onduidelijk is welke van de verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing is, bijvoorbeeld …

Lees meer >

11 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1576, 11 november 2022, 21/03296)

Temporele werking Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Compensatie o.g.v. art. 7:673e BW bij schadevergoeding wegens schending Xella-norm. Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding. ECLI:NL:HR:2022:1576, 11 november 2022, 21/03296. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1599, 11 november 2022, 21/01286)

Devolutieve werking hoger beroep. Algemene voorwaarden. Art. 6:233 onder b en 6:234 lid 1 BW. ‘Bekendheidsuitzondering’ (HR 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977); toedoen gebruiker vereist voor bekendheid met voorwaarden? ECLI:NL:HR:2022:1599, 11 november 2022, 21/01286. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1575, 11 november 2022, 21/01230)

Uitleg Xella-norm (gehoudenheid werkgevers om slapende dienstverbanden te beëindigen; HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734). Afhankelijk van recht op compensatie o.g.v. art. 7:673e BW? Gelding voor (semi-)diepslapers. Uitleg art. 7:673e BW; CRvB 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1180. ECLI:NL:HR:2022:1575, 11 november 2022, 21/01230. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 november 2022

Vastgoed, Bouw & Overheid

De Afdeling schrapt de bouwvrijstelling

Waar gaat het over? Op grond van de Habitatrichtlijn mag de kwaliteit van Natura 2000 gebieden niet verslechteren. De meeste Natura 2000 gebieden in Nederland zijn overbelast qua stikstof. Elke toename van de stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden leidt daarom tot een verslechtering van het Natura 2000 gebied en is daarmee in strijd met de Europese Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn wordt in Nederland uitgevoerd middels de Wet natuurbescherming. Bij het verlenen van een Wnb-vergunning wordt getoetst of het project met stikstofdepositie kan worden vergund. Voorheen vond die beoordeling plaats via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Binnen de PAS was een zekere toename van …

Lees meer >

04 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169)

Verlenen van medewerking aan belastingontduiking. Fiscaalrechtelijke verjaring. Art. 104 Grondwet. Legaliteitsbeginsel. Is derde aansprakelijk jegens Staat voor schade bestaand in van belastingplichtige niet geheven belasting? HR 8 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC7062. ECLI:NL:HR:2022:1579, 4 november 2022, 21/01169. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

04 november 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1580, 4 november 2022, 21/03086)

Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat enquêteverzoek niet op redelijke grond is gedaan (art. 2:350 lid 2 BW). Klacht dat ondernemingskamer een verkeerde maatstaf heeft gehanteerd dan wel terughoudendheid heeft miskend bij oordeel over misbruik van procesrecht. ECLI:NL:HR:2022:1580, 4 november 2022, 21/03086. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 november 2022

Arbeidsrecht

WIA-keuring 60+ vereenvoudigd…. als werkgever en werknemer dat wensen.

Het UWV kampt met forse achterstanden bij de zogeheten sociaal-medische beoordelingen bij de WIA-aanvragen. SZW-minister Van Gennip heeft daarom maatregelen genomen. Eén daarvan is de tijdelijke introductie van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers per 1 oktober jl.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

01 november 2022

Mededinging & Regulering

Restraints of trade and dominance, cartel leniency and merger control in The Netherlands: An overview

Thomson Reuters has published a series of articles on its Practical Law Country Q&A Guides platform. The competition law practice group of Banning has written the competition guides on the Netherlands, which are part of the Global Guide’s competition coverage. Restraints of trade and dominance Areas covered in this article include monopolies and abuses of market power, regulatory authorities and the regulatory framework, the scope of rules, exemptions, exclusions, statutes of limitation, notification, investigations, penalties and enforcement, third party damages claims, EU law, joint ventures and proposals for reform. Cartel leniency This item is part of the global guide to cartel leniency, and addresses themes such as leniency and …

Lees meer >

28 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht. Ziektewet (ECLI:NL:HR:2022:1557, 28 oktober 2022, 21/01992)

Art. 29b, lid 1, letter b, Ziektewet. Toepassing no-riskbepaling bij nieuw dienstverband gedeeltelijk arbeidsongeschikte bij dezelfde werkgever na eerder ontslag vanwege ziekte op grond van uitzendbeding. Door UWV betaald ziekengeld is geen aan belanghebbende toe te rekenen last van ziekengeld voor berekening gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. ECLI:NL:HR:2022:1557, 28 oktober 2022, 21/01992. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Partneralimentatie. Niet-wijzigingsbeding (ECLI:NL:HR:2022:1493, 21 oktober 2022, 21/03784)

Wordt aan schriftelijkheidseis van art. 1:159 lid 1 BW voldaan indien beding is opgenomen in gemeenschappelijk verzoekschrift dat voor beide partijen door hun gezamenlijke advocaat is ondertekend? Kinderalimentatie. Motivering oordeel dat geen rekening wordt gehouden met inkomensvermindering door opnemen ouderschapsverlof. ECLI:NL:HR:2022:1493, 21 oktober 2022, 21/03784. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 oktober 2022

Vastgoed, Bouw & Overheid

De huurder die stelselmatig te laat betaalt

Vandaag een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 7 september 2022, die relevant is voor verhuurders die te maken hebben met een huurder die onregelmatig of “stelselmatig te laat” betaalt. U kent het misschien wel, u verhuurt kantoorruimte, een loods, een hal, winkel etc. aan een huurder die niet op tijd betaalt. Er is telkens een telefoontje, e-mailtje of aanmaning nodig om deze huurder weer te laten betalen, en vaak krijg je dan ook nog in delen betaald. Ergerlijk en bewerkelijk, want dat gedrag is in strijd met de huurovereenkomst en vanuit commercieel oogpunt onzeker. De huurder vergt continue aandacht en …

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Gezondheidsrecht. Overeenkomstenrecht. Digitale inkoopprocedure (ECLI:NL:HR:2022:1456, 14 oktober 2022, 21/03694)

Is tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder een zorgovereenkomst tot stand gekomen? Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 3:61 lid 2 BW). ECLI:NL:HR:2022:1456, 14 oktober 2022, 21/03694. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Bewijsrecht. Algemene voorwaarden (ECLI:NL:HR:2022:1434, 14 oktober 2022, 21/03449)

Achterdeur in strijd met aannemingsovereenkomst niet voorzien van slot met antitrekbeveiliging. Vordering tot vergoeding van inbraakschade. Bewijslast causaal verband tussen tekortkoming en inbraak. Omkeringsregel. Exoneratieclausule. ECLI:NL:HR:2022:1434, 14 oktober 2022, 21/03449. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Staatsaansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2022:1454, 14 oktober 2022, 20/04165)

Causaal verband. Proportionele aansprakelijkheid. ECLI:NL:HR:2022:1454, 14 oktober 2022, 20/04165. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Procesrecht; beslagrecht (ECLI:NL:HR:2022:1467, 14 oktober 2022, 21/02790)

Kan de vraag of vordering is vereffend ex art. 441 lid 2 Rv-Curaçao uitsluitend worden beantwoord aan de hand van executoriale titel op grond waarvan beslag is gelegd? ECLI:NL:HR:2022:1467, 14 oktober 2022, 21/02790. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.

Zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend deskundige mag worden verwacht. ECLI:NL:HR:2022:1445, 14 oktober 2022, 21/02117. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Huur bedrijfsruimte (ECLI:NL:HR:2022:1447, 14 oktober 2022, 21/02021)

Nadere vaststelling huurprijs (art. 7:303 BW). Motiveringsklachten over ingangsdatum. Devolutieve werking ten gunste van appellant? Proceskosten; deskundigenkosten (art. 7:304 lid 3 BW; art. 237 Rv). ECLI:NL:HR:2022:1447, 14 oktober 2022, 21/02021. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 5 6 7 99 100