Kennisbank

26 juli 2023

Handelen in strijd met het Didam-arrest: nietig of vernietigbaar?

Het Didam-arrest houdt de gemoederen in vastgoedland al een tijd lang bezig. Er zijn verschillende visies op wat de consequentie is van een (koop)overeenkomst die niet volgens de Didam-procedureregels tot stand is gekomen. Voor de praktijk is het van belang te weten of een dergelijke overeenkomst nietig is, want dat zou inhouden dat nimmer een overeenkomst tot stand is gekomen en er in geval van onroerend goed dus ook geen levering meer kan/mag plaatsvinden dan wel dat bij reeds plaatsgevonden leveringen een geldige titel ontbreekt. De Rechtbank Midden-Nederland is voornemens de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen: .tg …

Lees meer >

18 juli 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Huurprijsindexatie ROZ grofweg gehalveerd

Hoewel de inflatie in Nederland aan het dalen is en daarmee ook de CPI op basis waarvan de huurprijsindexatie wordt berekend bij de veel gebruikte ROZ modellen (bedrijfsruimte), zie ik nog veel discussies en geschillen over dit onderwerp in onze vastgoedpraktijk. Dat is niet zo vreemd, want het gaat om forse percentages, oplopend tot 14,5%. En een eenmaal doorgevoerde huurprijsindexatie blijft een huurder voor de rest van de looptijd van de huurovereenkomst voelen omdat het ROZ model bepaalt dat er niet naar beneden mag worden geïndexeerd. Maar is de juridische positie voor huurders nu wel zo slecht als het lijkt? Het …

Lees meer >

17 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opstellen (vaststellings)overeenkomst

Het komt regelmatig voor dat discussie ontstaat over de uitleg van bepalingen in een commercieel contract tussen twee Nederlandse ondernemingen, ook al is het contract opgesteld in de Nederlandse taal en is Nederlands recht daarop van toepassing. De Hoge Raad, de hoogste rechter in burgerlijke zaken, is van oordeel dat bij een commercieel contract tussen professionele partijen in de regel groot gewicht kan worden toegekend aan de taalkundige betekenis van de contractsbepalingen. De overige omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst kan en moet worden gehecht. Beslissend blijft …

Lees meer >

11 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Regel ontbinding in B2B-contract

Inleiding In B2B-contracten is het (veelal) mogelijk om van wettelijke regelingen ten gunste van een van de partijen af te wijken. Dat is ook het geval ten aanzien van de zogenaamde ontbindingsregeling in de wet (art. 6:265 Burgerlijk Wetboek (BW)) die ziet op de situatie dat een van de partijen te kort schiet  (wanprestatie pleegt). Art. 6:265 BW bepaalt dat iedere tekortkoming van de partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de andere partij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar …

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1058, 7 juli 2023, 22/03660)

Art. 7:677 lid 2 en 3 BW. Vergoeding ter grootte van loon over opzegtermijn na ontslag op staande voet. Is bepalend opzegtermijn die geldt voor partij die wederpartij dringende reden geeft? ECLI:NL:HR:2023:1058, 7 juli 2023, 22/03660. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbitragerecht (ECLI:NL:HR:2023:1072, 7 juli 2023, 22/03272)

Overgangsrecht; art. IV Wet modernisering arbitragerecht. Absoluut bevoegde rechter bij exequaturverzoek na buitenlandse arbitrage die voor 1 januari 2015 aanhangig is gemaakt: voorzieningenrechter (art. 1075 (oud) Rv; art. 1076 lid 6 (oud) Rv) of gerechtshof (art. 1075 lid 2 Rv; art. 1076 lid 6 Rv)? ECLI:NL:HR:2023:1072, 7 juli 2023, 22/03272. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1073, 7 juli 2023, 22/02723)

Art. 122 Rv. Leidt gebrek in betekening van appeldagvaarding tot nietigheid daarvan? Is wederpartij door gebrek in exploot onredelijk benadeeld, omdat zij niet binnen beroepstermijn op de hoogte is geraakt van hoger beroep? ECLI:NL:HR:2023:1073, 7 juli 2023, 22/02723. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2023:1059, 7 juli 2023, 22/01866)

Burgerlijk procesrecht; bewijslastverdeling. Tijdens huurperiode opgetreden schade aan gehuurde veroorzaakt door tekortkoming huurder? Wettelijk bewijsvermoeden art. 7:218 lid 2 BW. ECLI:NL:HR:2023:1059, 7 juli 2023, 22/01866. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1071, 7 juli 2023, 22/01536)

Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst. Beding in overeenkomst. Art. 6:265 lid 1 BW. Aanvullend recht. ECLI:NL:HR:2023:1071, 7 juli 2023, 22/01536. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juli 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1050, 7 juli 2023, 22/01111)

Verzekerde voldoet niet aan mededelingsplicht art. 7:928 BW. Op welk moment gaat vervaltermijn van art 7:929 lid 1 BW lopen waarbinnen verzekeraar beroep op verzwijging kan doen? “Ontdekking”, subjectieve bekendheid, onderzoeksplicht? ECLI:NL:HR:2023:1050, 7 juli 2023, 22/01111. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Bewijsbeslag op digitale bestanden: een geducht wapen

Degene die inzage van bewijsmateriaal (bijvoorbeeld digitale bestanden) verlangt, dient zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. In dit verband geldt dat de vraag wat in het kader van een vordering tot inzage bij (gesteld) onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, niet in algemene zin kan worden beantwoord. Het komt steeds aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Het daaraan veelal …

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht. Prejudiciële vragen. Toetsing aanvangshuurprijs (ECLI:NL:HR:2023:1005, 30 juni 2023, 22/03211)

Art. 7:249 BW. Is voor waardering van energieprestatie van woning nodig dat bij ingang van huurovereenkomst een energie-index was vastgesteld of energielabel was afgegeven? ECLI:NL:HR:2023:1005, 30 juni 2023, 22/03211. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:997, 30 juni 2023, 22/02763)

Verzuim beroepschrift achter V1-formulier te voegen. Herstel gebrekkige indiening? Apparaatsfout door niet waarschuwen? Art. 278 Rv. ECLI:NL:HR:2023:997, 30 juni 2023, 22/02763. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erf(proces)recht (ECLI:NL:HR:2023:1007, 30 juni 2023, 22/02008)

Ontvankelijkheid; hoedanigheid waarin procespartijen hebben geprocedeerd. Grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep. ECLI:NL:HR:2023:1007, 30 juni 2023, 22/02008. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet (ECLI:NL:HR:2023:1008, 30 juni 2023, 22/01726)

Heeft werkgever voldaan aan mededelingseis (art. 7:677 lid 1 BW)? Betekenis van deugdelijk onderzoek naar gedragingen van werknemer. ECLI:NL:HR:2023:1008, 30 juni 2023, 22/01726. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Aanneming van werk (ECLI:NL:HR:2023:1000, 30 juni 2023, 22/01467)

Verschuldigheid restant-aanneemsom. Verwerping beroep op opschorting; schuldeisersverzuim. Beroep op verrekening met saldo meer- en minderwerk; uitleg gedingstukken. ECLI:NL:HR:2023:1000, 30 juni 2023, 22/01467. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1010, 30 juni 2023, 21/05249)

Eigendomsverkrijging door verjaring van strook grond die van buurperceel is afgescheiden door muur, art. 3:99 BW, art. 3:105 BW, art. 3:306 BW. Bezit, eisen inbezitneming, verkoop en levering, art. 3:108 e.v. BW. ECLI:NL:HR:2023:1010, 30 juni 2023, 21/05249. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Verbod op Cassatie: Een Diepgaande Gids over Huurrecht in Nederland

Het huren van woonruimte kan soms gepaard gaan met overlast, wat kan leiden tot het ontbinden van de huurovereenkomst. Maar wie draagt de stelplicht en bewijslast in zulke gevallen?   Een recente zaak waarin hierover werd geoordeeld is ECLI:NL:HR:2023:951, gedateerd op 23 juni 2023, onder zaaknummer 22/01932. Wil je meer weten over deze zaak en hoe deze specifiek werd afgehandeld? Lees hier de volledige uitspraak. Niet alleen biedt het inzicht in deze individuele zaak, maar het kan ook helpen om een beter beeld te vormen van hoe de rechtspraak over dergelijke zaken in Nederland functioneert.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:949, 23 juni 2023, 22/02762)

Echtscheiding. Curatele. Art. 1:153 lid 2 BW. Ontvankelijkheid in cassatie. Kan een onder curatele gestelde zonder toestemming van zijn curator in echtscheidingsprocedure pensioenverweer voeren? ECLI:NL:HR:2023:949, 23 juni 2023, 22/02762. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht; toepasselijk recht. Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2023:969, 23 juni 2023, 22/00636)

Wet Bpf 2000 en verplichtstellingsbesluit. Art. 8 Verordening Rome I. HvJEU 15 juli 2021, ECLI:EU:C:2021:600 (SC Gruber Logistics). Vergelijking van het beschermingsniveau van de dwingendrechtelijke regels van het objectief toepasselijke recht met dat van het gekozen recht. ECLI:NL:HR:2023:969, 23 juni 2023, 22/00636. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:956, 23 juni 2023, 22/00238)

Onrechtmatige daad. Schadevergoeding. Waterleiding. Herstel. Voordeelstoerekening. Art. 6:100 BW. ECLI:NL:HR:2023:956, 23 juni 2023, 22/00238. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:968, 23 juni 2023, 22/00107)

Bestuurdersaansprakelijkheid, art. 6:162 BW. Verkoop octrooien waarvan opbrengst door bank wordt verrekend, vordering wegens benadeling. Trad curator op voor vennootschap of voor gezamenlijke crediteuren (Peeters/Gatzen)? Uitleg stellingen. ECLI:NL:HR:2023:968, 23 juni 2023, 22/00107. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:970, 23 juni 2023, 21/04233)

Grievenstelsel. Tweeconclusieregel. Onbegrijpelijke uitleg memorie van grieven? Retentierecht. Art. 3:291 BW. Heeft overdracht door derde met ouder recht als bedoeld in art. 3:291 lid 2 BW invloed op positie van retentor? ECLI:NL:HR:2023:970, 23 juni 2023, 21/04233. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2023:965, 23 juni 2023, 21/02116)

Bevoegdheid, art. 8, punt 1, Verordening Brussel I-bis en mededingingsrecht. Is Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vordering jegens Griekse vennootschap wegens inbreuk op Europees en Grieks mededingingsrecht (misbruik machtspositie op Griekse biermarkt)? Hoofdelijke aansprakelijkheid (Nederlandse) moedervennootschap. Europees mededingingsrecht, vermoeden van beslissende invloed, HvJEU 12 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:379 (SEN/AGCM). Werkt dit mededingingsrechtelijke vermoeden door in beoordeling van het nauwe band-vereiste van art. 8, punt 1, Brussel I-bis en hoe verhoudt zich dat tot maatstaf geformuleerd in HvJEU 28 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:37 (Kolassa) en HvJEU 16 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music)? Prejudiciële vragen aan HvJEU. ECLI:NL:HR:2023:965, 23 juni 2023, 21/02116. Lees hier de …

Lees meer >

20 juni 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Doel van de wet is het aanpakken van ongewenst verhuurgedrag. De regels gelden niet alleen voor verhuurders, maar ook voor hun bemiddelaars. Er zijn algemene regels geformuleerd over wat ‘goed verhuurderschap’ ten minste dient in te houden. Het komt er globaal op neer dat: discriminatie verboden is; intimidatie niet is toegestaan; er niet meer dan twee maanden huur als waarborg in rekening mag worden gebracht en dat die binnen 14 dagen na einde huur dient te worden geretourneerd, tenzij er sprake is van oplevergebreken; een huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd; de huurder schriftelijk dient te …

Lees meer >

16 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht. Woonruimte (ECLI:NL:HR:2023:931, 16 juni 2023, 22/00663)

Vordering verhuurder tot beëindiging huur wegens dringend eigen gebruik. Art. 7:274 lid 1, onder c, BW. Sloop en nieuwbouw met oog op stedenbouwkundige, sociaaleconomische of volkshuisvestelijke doelen. Is vordering tot huurbeëindiging toewijsbaar ook als geen structurele wanverhouding bestaat tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten? ECLI:NL:HR:2023:931, 16 juni 2023, 22/00663. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Strafrecht. Vordering in kort geding tot invrijheidsstelling (ECLI:NL:HR:2023:919, 16 juni 2023, 22/01715)

Is machtiging tot gijzeling ter zake van aan veroordeelde opgelegde ontnemingsmaatregel onbevoegd verleend? Gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken. Taak van de burgerlijke rechter. ECLI:NL:HR:2023:919, 16 juni 2023, 22/01715. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Beslag- en executierecht (ECLI:NL:HR:2023:918, 16 juni 2023, 22/01403)

Art. 3:277 lid 1 BW. Art. 480 e.v. Rv. Afzien door schuldeiser van meedelen in executie-opbrengst. Volgt uit art. 480 e.v. Rv dat schuldeiser daarvoor instemming van schuldenaar behoeft? Proceskostenveroordeling indien vernietiging van in hoger beroep bestreden vonnis berust op wijziging van omstandigheden. ECLI:NL:HR:2023:918, 16 juni 2023, 22/01403. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Procesrecht. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:887, 9 juni 2023, 21/05264)

Procedure over kwalificatie rechtsverhouding tussen eiseres en schoonmakers die via online platform van eiseres afspraken maken over uit te voeren huishoudelijke werkzaamheden. Gevolgen faillissement eiseres. Art. 25, 27-29 en 30 Fw. Schorsing t.a.v. rechtsvorderingen die strekken tot voldoening uit de boedel. Voornemen van ambtshalve doorhaling t.a.v. overige rechtsvorderingen. ECLI:NL:HR:2023:887, 9 juni 2023, 21/05264. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht. Effectenlease (ECLI:NL:HR:2023:889, 9 juni 2023, 21/04336)

Ar. 25 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1995 (oud); art. 41 Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (oud). Eisers hebben effectenleaseovereenkomsten gesloten via een tussenpersoon die als clientenremisier is opgetreden en niet beschikte over voor beleggingsadvieswerkzaamheden benodigde vergunning. Heeft tussenpersoon eisers advies verstrekt waarvoor vergunning was vereist? HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:862 (Dexia/Y). ECLI:NL:HR:2023:889, 9 juni 2023, 21/04336. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Uitleg begrip ‘vakantie’ in art. 7:634 BW (ECLI:NL:HR:2023:816, 9 juni 2023, 21/05265)

Bovenwettelijke vakantie ingezet voor andere doeleinden, recht op loon, art. 7:639 BW en art. 7:645 BW. Uitleg cao NS, vaststellingsovereenkomst, afwijken dwingend recht. Grenzen rechtsstrijd, meer toewijzen dan gevorderd. Hoge Raad doet zelf af. ECLI:NL:HR:2023:816, 9 juni 2023, 21/05265. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:865, 9 juni 2023, 22/00270)

Geschil over teruggave van ‘Krimschatten’. Vordering van musea op de Krim en van Staat Oekraïne tot afgifte van kunstschatten die in bruikleen zijn gegeven aan Nederlands museum vóór afscheiding van de Krim van Oekraïne. Internationaal privaatrecht. Buitenlandse voorrangsregel (art. 10:7 BW). Strijd van buitenlandse regeling inzake bescherming van cultureel erfgoed met art. 1 Eerste Protocol EVRM? ECLI:NL:HR:2023:865, 9 juni 2023, 22/00270. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:840, 2 juni 2023, 22/00408)

Art. 1064a Rv. Art. 1066 Rv. Art. 208 lid 1 Rv. Art. 87 lid 8 Rv. Kan in vernietigingsprocedure incidentele vordering tot schorsing van tenuitvoerlegging van arbitrale vonnis worden ingesteld? Belang bij schorsing van tenuitvoerlegging indien tenuitvoerlegging is voltooid. Ontoelaatbare verrassingsbeslissing. ECLI:NL:HR:2023:840, 2 juni 2023, 22/00408. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:826, 2 juni 2023, 22/03870)

Rechterswisseling tussen mondelinge behandeling en voortgezette mondelinge behandeling. Schending onmiddellijkheidsbeginsel? ECLI:NL:HR:2023:826, 2 juni 2023, 22/03870. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Uitleg vaststellingsovereenkomst (ECLI:NL:HR:2023:822, 2 juni 2023, 22/00946)

Uitleg vaststellingsovereenkomst die ziet op geschil of onzekerheid over huurovereenkomst, Haviltex-maatstaf. Bindend advies tot waardering door deskundigen, taak deskundigen, onafhankelijkheid, vernietiging wegens schending hoor en wederhoor bij totstandkoming, art. 7:904 lid 1 BW. ECLI:NL:HR:2023:822, 2 juni 2023, 22/00946. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Contractenrecht (ECLI:NL:HR:2023:846, 2 juni 2023, 21/05304)

Inbreuk op achterstellingsovereenkomst? Matiging contractuele boete? Hoor en wederhoor. Uitleg van gedingstukken. ECLI:NL:HR:2023:846, 2 juni 2023, 21/05304. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:835, 2 juni 2023, 21/04950)

Art. 6:230a BW. Is groothandel in slachtafval dienst in de zin van Dienstenrichtlijn? Art. 6:230c BW. Informatieplicht ten aanzien van algemene voorwaarden. Verwijzing naar website. ECLI:NL:HR:2023:835, 2 juni 2023, 21/04950. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2023:828, 2 juni 2023, 21/04578)

Gebruik woning toebehorend aan gemeente. Dienstverlenings- en bruikleenovereenkomst met leegstandsbeheerder. Moet te betalen vergoeding op grond van dienstverleningsovereenkomst worden aangemerkt als tegenprestatie voor gebruik van woning zodat sprake is van huurovereenkomst (art. 7:201 BW) in plaats van bruikleenovereenkomst (art. 7A:1777 BW)? Slagende motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:828, 2 juni 2023, 21/04578. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht. Sociaal verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2023:847, 2 juni 2023, 21/04344)

Werkingssfeer bedrijfstakregelingen Metaal en Techniek. Uitleg verplichtstellingsbeschikking ingevolge Wet verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds 2000 en uitleg algemeen verbindend verklaarde cao’s. Hoofdzakelijkheidscriterium. Betekenis van ‘aantal overeengekomen arbeidsuren van in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden’ zoals omschreven in betrokken regelingen. Onder andere klachten over uitleg werkingssfeerbepaling, over reikwijdte van deskundigenonderzoek en over gevolgen die moeten worden verbonden aan weigering om relevante informatie te verschaffen. ECLI:NL:HR:2023:847, 2 juni 2023, 21/04344. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 juni 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:830, 2 juni 2023, 21/03969)

Inzagevordering (art. 843a Rv) na bewijsbeslag. Selectie digitale bescheiden d.m.v. zoektermen; voldoende bepaalde bescheiden? ECLI:NL:HR:2023:830, 2 juni 2023, 21/03969. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 mei 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Fullservice-kantoor Banning: wij weten elkaars expertise snel te vinden

In onderstaand interview voor VG Visie 𝐙𝐨𝐦𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬 komt o.a. de brede advisering op 𝐝𝐮𝐮𝐫𝐳𝐚𝐚𝐦𝐡𝐞𝐢𝐝 en 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 aan bod, die in de dagelijkse praktijk van kantoorgenoot Arjen de Bruijn een steeds grotere rol gaat spelen en hoe bundeling van de kennis van Banning op verschillende rechtsgebieden van meerwaarde is voor de opdrachtgevers.  

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Civiel recht. Prejudiciële vragen (art. 392 Rv.).

Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf-betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad biedt partijen gelegenheid zich uit te laten over stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU en over te stellen vragen met betrekking tot vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten en begrip ’totale kosten van het krediet voor de consument’. ECLI:NL:HR:2023:778, 26 mei 2023, 22/01716. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2023:804, 26 mei 2023, 22/01040)

Art. 7:268 BW. Woonruimte. Voortzetting van huur door samenwoner na overlijden van huurder. Onvoldoende waarborg bieden voor behoorlijke nakoming van de huur. Stelplicht en bewijslast. Duurzame gemeenschappelijke huishouding. Is gezamenlijk voorzien in kosten van huisvesting of kosten van levensonderhoud vereiste? ECLI:NL:HR:2023:804, 26 mei 2023, 22/01040. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:775, 26 mei 2023, 22/00018)

Huur woonruimte. Waterschade aan het gehuurde en de benedenwoning. Ziet bewijsvermoeden van art. 7:218 lid 2 BW ook op bestaan van tekortkoming als oorzaak van schade? Procesrecht. Niet prijsgegeven grondslagen. ECLI:NL:HR:2023:775, 26 mei 2023, 22/00018. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:790, 26 mei 2023, 21/05220)

Uitleg algemeen verbindend verklaarde cao (Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). Begrip ‘slaapdienst’. ECLI:NL:HR:2023:790, 26 mei 2023, 21/05220. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Relatievermogensrecht (ECLI:NL:HR:2023:773, 26 mei 2023, 21/03253)

Caribische zaak. Partijen hebben samengewoond en zijn nadien gehuwd geweest. Man vordert vergoeding van vrouw i.v.m. betalingen op lening waarvoor hypotheek op woning van vrouw rust. Hebben betalingen geleid tot vermogensverschuiving ten gunste van vrouw? Rente. Grondslag vergoedingsrecht? Art. 87 BWA; art. 87a BWA; HR 12 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC2558; HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707. Verjaring. Art. 3:320-321 BWA. Eisvermeerdering. ECLI:NL:HR:2023:773, 26 mei 2023, 21/03253. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht; goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:784, 26 mei 2023, 21/04218)

Devolutieve werking; verhouding tussen verweer en afgewezen vordering in reconventie, waarvan geen hoger beroep. Hoge Raad komt terug van HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8514. Gezag van gewijsde. Bevrijdende verjaring. Maatstaf inbezitneming (art. 3:108 BW en 3:113 BW). ECLI:NL:HR:2023:784, 26 mei 2023, 21/04218. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 mei 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:702, 12 mei 2023, 22/01118)

Art. 237 Rv. Compensatie van proceskosten. Familierechtelijke zaak? ECLI:NL:HR:2023:702, 12 mei 2023, 22/01118. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opgepast: ook als feitelijk bestuurder kunt u aansprakelijk zijn!

Inleiding Art. 2:248 BW heeft betrekking op de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor het gehele faillissementstekort in geval van faillissement van de vennootschap. Ingevolge art. 2:248 lid 7 BW wordt voor de toepassing van deze bepaling met een bestuurder gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder (ook wel genoemd: feitelijk beleidsbepaler). De Hoge Raad, de hoogste burgerlijke rechter, heeft op 24 maart 2023 uitspraak gedaan in een zaak waarin het draait om deze bestuurdersaansprakelijkheid. Centraal staat de vraag wanneer een persoon kan worden aangemerkt als iemand die het beleid van de …

Lees meer >

09 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Vormen van zekerheid voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van koopovereenkomst

Bij bedrijfsovernames is het gebruikelijk dat de koper bepaalde zekerheden wil met betrekking tot garanties en vrijwaringen. In het artikel, dat Lieke van Aarssen schreef voor Brookz – platform voor bedrijfsovername, legt zij uit welke varianten van zekerheid in de praktijk regelmatig voorkomen.

Lees meer >
1 2 4 5 6 100 101