Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage.

expertise:

Cassatie

24 maart 2023

Vordering tot vernietiging arbitraal vonnis op grond van art. 1065 lid 1, onder c en e, (oud) Rv in verband met toekenning van hoger rentepercentage (10,5%) over hoofdsom bij arbitraal herstelvonnis op voet van art. 1060 (oud) Rv, dan in oorspronkelijk arbitrale vonnis was toegewezen (5%). Gedeeltelijke vernietiging ingevolge art. 1065 lid 5 (oud) Rv mogelijk, in die zin dat (gewijzigde) arbitrale vonnis wordt vernietigd voor zover scheidsgerecht rentevoet hoger dan 5% heeft toegewezen?

ECLI:NL:HR:2023:438, 24 maart 2023, 22/00116.

Lees hier de volledige uitspraak.