Kennisbank

12 oktober 2022

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Waar dat voorheen nog was voorbehouden aan de klassieke artistieke geesten van deze wereld, zoals de schrijver of schilder, fotograferen, bloggen, vloggen, en podcasten wij er met elkaar massaal op los. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie komen deze rechten dan toe? Ranee van der Straaten en Marjolein Hees hebben de krachten gebundeld en schreven hiervoor een artikel in TE. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

07 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1374, 7 oktober 2022, 21/03692)

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; aanzegvergoeding; art. 7:668 lid 1 en 3 BW. Vraag of beroep op verschuldigdheid aanzegvergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in geval waarin werkgever mondeling heeft aangezegd in plaats van schriftelijk en werknemer daardoor geen nadeel heeft geleden (art. 6:248 lid 2 BW). Samenhang met 21/03693. ECLI:NL:HR:2022:1374, 7 oktober 2022, 21/03692. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Anticipatie. Ontslag van instantie. Doorbrekingsgrond (ECLI:NL:HR:2022:1387, 7 oktober 2022, 21/02035)

Art. 123 Rv. Art. 126 Rv. Art. 127 lid 2 Rv. Gelegenheid bieden tot herstel verzuim van appellant om advocaat te stellen. Aantekening op de rol voldoende? ECLI:NL:HR:2022:1387, 7 oktober 2022, 21/02035. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2022:1389, 7 oktober 2022, 21/00518)

Afrekening finaal verrekenbeding alsof algehele gemeenschap van goederen had bestaan (‘alsof’-beding); art. 1:142 BW. Vraag of echtgenoten slechts regels over omvang wettelijke gemeenschap op het oog hadden of ook mogelijkheid van vergoedingsrechten als bedoeld in art. 1:95 lid 2 BW en art. 1:96 lid 4 BW. ECLI:NL:HR:2022:1389, 7 oktober 2022, 21/00518. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 oktober 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Mensenrechten (ECLI:NL:HR:2022:1402, 7 oktober 2022, 21/03062)

Arbeidsrecht (art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder g BW). Mensenrechten (art. 10 EVRM). Docente heeft boek gepubliceerd over haar ervaringen op het ROC waar zij werkzaam is, als gevolg waarvan arbeidsverhoudingen verstoord zijn geraakt. Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Is sprake van inmenging in recht op vrijheid van meningsuiting? ECLI:NL:HR:2022:1402, 7 oktober 2022, 21/03062. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2022:1339, 30 september 2022, 21/02295)

Art. 4:126 BW. Art. 4:7 BW. Quasi-legaat? Omzetting van natuurlijke verbintenis in rechtens afdwingbare verbintenis. Strekking van de omzetting. ECLI:NL:HR:2022:1339, 30 september 2022, 21/02295. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 september 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Procesrecht. Arbitrage. Bedrog door achterhouden stukken.

Ontdekking tijdens arbitrale procedure na tussenvonnis met bindende eindbeslissingen maar vóór einduitspraak in eerste aanleg. Verplichting arbiters beroep op bedrog te onderzoeken. Terugkomen van beslissingen in vonnis waartegen tussentijds arbitraal hoger beroep was ingesteld. Herroeping, art. 1068 lid 1 (oud) Rv. Strijd met de openbare orde, art. 1065 lid 1, onder e, (oud) Rv. ECLI:NL:HR:2022:1332, 30 september 2022, 21/01256. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Recht van vruchtgebruik (ECLI:NL:HR:2022:1331, 30 september 2022, 21/01195)

Art. 3:201 BW en art. 3:213 lid 1 BW. Geldigheid vruchtgebruik op vorderingen tot betaling van huurpenningen met bepaling in vestigingsakte dat huurpenningen aan vruchtgebruiker toekomen. Gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten. ECLI:NL:HR:2022:1331, 30 september 2022, 21/01195. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Causaal verband (ECLI:NL:HR:2022:1334, 30 september 2022, 21/00517)

Peilmoment voor vaststellen c.s.q.n.-verband (HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510 (X/Gemeente Sluis)). ECLI:NL:HR:2022:1334, 30 september 2022, 21/00517. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1267, 23 september 2022, 20/03418)

Overdracht door voormalig pensioenfonds aan pensioenverzekeraar van door (gewezen) deelnemers en gepensioneerden onder pensioenregeling van werkgever opgebouwde (gekorte) nominale pensioenrechten en pensioenaanspraken zonder voorwaardelijk indexatieperspectief; vorming van indexatiedepot bij pensioenverzekeraar alleen voor nog bij werkgever in dienst zijnde werknemers voor verlenen van indexaties op uitgestelde pensioenaanspraken en pensioenrechten na uitdiensttreding, waaronder ook op pensioenaanspraken, opgebouwd in door voormalig pensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling. Handelen werkgever in strijd met art. 7:611 BW, art. 58 Pw, art. 23 Pw en/of pensioenovereenkomst? Derdenbeding? ECLI:NL:HR:2022:1267, 23 september 2022, 20/03418. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 september 2022

Cassatie

Uitspraak Parket Hoge Raad: Uitzendbeding (ECLI:NL:PHR:2022:846, 23 september 2022, 21/04342)

Is het cao-uitzendbeding dat in veel uitzendovereenkomsten is opgenomen rechtsgeldig, voor zover het leidt tot onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht? Strijd met art. 7:691 lid 2 BW? Strijd met het opzegverbod tijdens ziekte? Doorkruising van wettelijke ontslagstelsel, nu het cao-uitzendbeding fungeert als ontbindende voorwaarde op basis waarvan de uitzendovereenkomst wegens ziekte eindigt? ECLI:NL:PHR:2022:846, 23 september 2022, 21/04342. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2022:1211, 16 september 2022, 21/02208)

Verdeling nalatenschap. Vraag of schuld uit hoofde van lening van één van de kinderen aan nalatenschap is verjaard. Onbegrijpelijke uitleg vordering met betrekking tot rente en waarde effectenportefeuille. ECLI:NL:HR:2022:1211, 16 september 2022, 21/02208. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1209, 16 september 2022, 21/02913)

Is arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan voor zes maanden (standpunt werkgever) of ruim een jaar (standpunt werknemer)? Door werknemer overgelegde arbeidsovereenkomst ten onrechte niet in beoordeling betrokken. ECLI:NL:HR:2022:1209, 16 september 2022, 21/02913. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2022:1174, 9 september 2022, 21/01254)

Schadeverzekering. Art. 7:959 lid 1 BW. Art. 7:963 lid 6 BW. Komen door verzekerde (consument) gemaakte redelijke kosten tot vaststellen van schade dwingendrechtelijk ten laste van verzekeraar? ECLI:NL:HR:2022:1174, 9 september 2022, 21/01254. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht. Merkenrecht (ECLI:NL:HR:2022:1173, 9 september 2022, 21/00676)

Vordering tot opheffing conservatoir beslag. Schending van art. 438 lid 5 (oud) Rv door het niet dagvaarden van geëxecuteerde? Oproeping op de voet van art. 118 Rv. ECLI:NL:HR:2022:1173, 9 september 2022, 21/00676. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Aansprakelijkheidsrecht; onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2022:1188, 9 september 2022, 20/03483)

Herroeping; achterhouden door wederpartij van stukken van beslissende aard (art. 382 onder c Rv). Kan derde die door curator aansprakelijk wordt gesteld (‘Peeters/Gatzen-vordering’) zich met succes verweren door materiële onjuistheid van aan failliet opgelegde belastingaanslag met formele rechtskracht in te roepen? Geval waarin de fiscus nagenoeg de enige onbetaalde crediteur is. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2022:1188, 9 september 2022, 20/03483. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 september 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1181, 9 september 2022, 20/01452)

Art. 224 Rv. Zekerheidstelling voor proceskosten door depotstorting op notariële kwaliteitsrekening. Eiser niet-ontvankelijk? ECLI:NL:HR:2022:1181, 9 september 2022, 20/01452. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 september 2022

Arbeidsrecht

Wet Werken waar je wilt: steviger rechten voor de werknemer

Het begon als reactie op werkgevers die ondanks een dwingend thuiswerkadvies werknemers tijdens de coronapandemie naar kantoor lieten komen: het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Onlangs is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

30 augustus 2022

Procedures & Geschillenbeslechting

Het Europees bankbeslag

Heeft u nog geld tegoed van een klant, maar komt deze niet over de brug? Vermoedt of weet u dat deze klant een bankrekening aanhoudt in een andere EU-lidstaat dan Nederland? Dan biedt een Europees bankbeslag mogelijk uitkomst. Het Europees bankbeslag biedt schuldeisers de mogelijkheid om voorafgaand, tijdens of na een gerechtelijke procedure beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening van hun schuldenaar en zodoende middelen veilig te stellen om hun vordering(en) voldaan te krijgen. De schuldenaar wordt niet op de hoogte gesteld van een verzoek tot het leggen van Europees bankbeslag door de schuldeiser om de voor de hand liggende reden …

Lees meer >

30 augustus 2022

Procedures & Geschillenbeslechting

Alles wat je moet weten over het Europees bankbeslag: Een diepgaande blik op dit financiële concept

Heb je nog geld tegoed van een klant die niet betaalt? Denk je dat deze klant een bankrekening heeft in een andere EU-lidstaat dan Nederland? Dan kan een Europees bankbeslag mogelijk de oplossing zijn. Het Europees bankbeslag stelt schuldeisers in staat om, voor, tijdens of na een rechtszaak, beslag te leggen op een buitenlandse bankrekening van hun schuldenaar. Op deze manier kunnen ze de middelen veiligstellen om hun vordering(en) te innen. De schuldenaar wordt niet geïnformeerd over een aanvraag om een Europees bankbeslag door de schuldeiser. Dit is natuurlijk om de schuldenaar minder kans te geven om het geld elders onder te …

Lees meer >

24 augustus 2022

“Paleis met een hoofdletter: Verbouwen & Verbinden” – aflevering 4

Bekijk video >

04 augustus 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Hoge Raad: Rechter, wijs verzoek voorlopig verzoek getuigenverhoor niet (te) snel af

Inleiding Heeft u wel eens in een situatie gezeten waarin u twijfelt of u een procedure wil aanspannen? Wat kunt u doen om binnen een kortere termijn een beter beeld hierover te krijgen? U kunt een voorlopig getuigenverhoor instellen. Voorlopig getuigenverhoor Een voorlopig getuigenverhoor is er namelijk op gericht dat u: (i) kunt inschatten of het verstandig is om een procedure te starten doordat u opheldering kunt krijgen over de voor u nog onduidelijke relevante feiten en omstandigheden die in een (eventuele) procedure kunnen bijdragen aan een beslissing in het geschil, (ii) kunt voorkomen dat bewijs verloren gaat, en (iii) bewijs van feiten …

Lees meer >

01 augustus 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Wanneer handelsrente verschuldigd?

Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (“BW”): Wettelijke rente met betrekking tot handelsovereenkomsten. Onder handelsovereenkomst verstaat artikel 6:119 BW de overeenkomst om baat die een of meer van partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon. Dus, kort gezegd, transacties tussen ondernemingen. Deze rente wordt aangeduid als “handelsrente”; en Artikel 6:119 BW: Wettelijke rente met betrekking tot …

Lees meer >

29 juli 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Is artikel 6:247 lid 2 BW in strijd met artikel 56 VWEU (vrij verkeer van diensten)? Prejudiciële vragen aan Hoge Raad of Hof van Justitie?

Daarover heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uitgelaten in een tussenuitspraak d.d. 17 mei 2022 (ECLI:NL:GHSHE:2022:1547). Deze zaak betreft een geschil tussen twee ondernemers – appellante en geïntimeerde – die een overeenkomst hebben gesloten op basis waarvan appellante betonpuin diende te breken op de luchthaven van Keulen. Appellante beroept zich in dit geschil op haar algemene voorwaarden. In artikel 2 van deze voorwaarden is een verrekeningsbeding opgenomen. Geïntimeerde beroept zich op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden op grond van artikel 6:233 jo 6:234 BW. Appellante stelt dat geïntimeerde op grond van artikel 6:247 lid 2 BW geen beroep toekomt op de vernietigbaarheid van …

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1112, 15 juli 2022, 21/02591)

Verzoek voorlopig getuigenverhoor, art. 186 Rv, maatstaf en motivering; art. 3:303 BW, belang. ECLI:NL:HR:2022:1112, 15 juli 2022, 21/02591. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Immuniteit van jurisdictie (ECLI:NL:HR:2022:1084, 15 juli 2022, 21/02209)

United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. Ontslag van werkneemster van consulaat. Geen belang bij middel tegen oordeel dat beroep op immuniteit van jurisdictie wegens veiligheidsbelangen gegrond is. Nederlandse rechter is overeenkomstig art. 11 lid 2, aanhef en onder a, VN-Verdrag onbevoegd om van verzoek van werkneemster kennis te nemen. ECLI:NL:HR:2022:1084, 15 juli 2022, 21/02209. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Huwelijkse voorwaarden. Curatele. Handelingsbekwaamheid (ECLI:NL:HR:2022:1113, 15 juli 2022, 21/01857)

Art. 1:381 BW. Hof bekrachtigt door kantonrechter aan curator verleende machtiging tot wijzigen van huwelijkse voorwaarden van onder curatele gestelde en diens echtgenote (art. 1:386 lid 1 BW en art. 1:345 lid 1 BW). Vraag of onder curatele gestelde ontvankelijk is in cassatieberoep daartegen. Toestemming curator? Vraag of art. 1:118 BW eraan in de weg staat dat curator bij maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk optreedt als wettelijk vertegenwoordiger onder curatele gestelde. ECLI:NL:HR:2022:1113, 15 juli 2022, 21/01857. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslag- en executierecht. Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2022:1110, 15 juli 2022, 21/00938)

Bij conservatoir beslag ten behoeve van bank wordt ten onrechte laptop derde meegenomen en na einde beslag niet teruggegeven. Vraag of risicoaansprakelijkheid van beslaglegger ook bestaat voor schade die derde lijdt doordat de deurwaarder zonder verlof of titel zaken van derde in beslag neemt. Samenhang met zaak 21/02628 (vrijwaring). ECLI:NL:HR:2022:1110, 15 juli 2022, 21/00938. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. IPR (ECLI:NL:HR:2022:1108, 15 juli 2022, 21/00794)

Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens verzuim inschrijving rechtsmiddel (art. 3:301 lid 2 BW jo. art. 433 Rv?). Gezag van gewijsde van in Nederland erkend Belgisch verstekvonnis; art. 33 Verordening Brussel I. Staat gezag van gewijsde Belgisch vonnis in de weg aan oordeel hof in deze procedure? Art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO. ECLI:NL:HR:2022:1108, 15 juli 2022, 21/00794. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2022:1109, 15 juli 2022, 20/01940)

Schadevergoeding in verband met misleidende mededelingen staatsloterij. Vermoeden van condicio sine qua non-verband? Uitleg HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178. ECLI:NL:HR:2022:1109, 15 juli 2022, 20/01940. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2022:1080, 15 juli 2022, 21/00802)

Echtscheiding; pensioenverevening; pensioen opgebouwd in eigen vennootschap, afstorten commerciële waarde pensioenaanspraak, alternatieve verzekering, art. 2 lid 2 Wvps en art. 3 lid 1 Wvps, motivering. Erfenis onder uitsluitingsclausule, vergoedingsrecht tegenover de huwelijksgemeenschap, art. 1:94 (oud) BW. ECLI:NL:HR:2022:1080, 15 juli 2022, 21/00802. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1081, 15 juli 2022, 21/00788)

Recht op pleidooi (art. 134 lid 1 (oud) Rv). Mocht het hof verzoek tot houden van pleidooi afwijzen? Motivering. Vordering mede toegewezen jegens partijen die deze vordering niet hebben ingesteld? ECLI:NL:HR:2022:1081, 15 juli 2022, 21/00788. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1056, 8 juli 2022, 21/01990)

Kan partij voor het eerst in hoger beroep aan haar eis een vordering ten grondslag leggen die aan haar is overgedragen door schuldeiser die geen partij is in het geding? ECLI:NL:HR:2022:1056, 8 juli 2022, 21/01990. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:1058, 8 juli 2022, 21/01196)

Eisen aan stelplicht als gegevens zich in domein wederpartij bevinden. Verzuim hof behandelen subsidiaire grondslagen? ECLI:NL:HR:2022:1058, 8 juli 2022, 21/01196. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Executierecht (ECLI:NL:HR:2022:1057, 8 juli 2022, 21/00687)

Rangregeling ter verdeling executieopbrengst (art. 3:271 BW; art. 552 Rv in verbinding met de art. 482-490a en 490c-d Rv). Aanmelden vordering; tegenspraak. Renvooiprocedure over verificatie vordering. Niet-toelaatbare eiswijziging in renvooiprocedure? ECLI:NL:HR:2022:1057, 8 juli 2022, 21/00687. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778)

Leidt een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW steeds ook tot onverpandbaarheid? (art. 3:81 lid 1 BW; art. 3:228 BW). ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2022:987, 1 juli 2022, 21/00718)

Art. 611a lid 1 Rv. Hoofdveroordeling bij opleggen van dwangsom. Kan aan voorwaarde van zekerheidstelling bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad dwangsom worden verbonden? ECLI:NL:HR:2022:987, 1 juli 2022, 21/00718. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst, meerwerk (ECLI:NL:HR:2022:989, 1 juli 2022, 21/00812)

Is voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW vereist dat opdrachtgever inzicht had in omvang van prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten? Art. 7:752 BW in geval van meerwerk. ECLI:NL:HR:2022:989, 1 juli 2022, 21/00812. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 juni 2022

Meer dan alleen maar kantoor..

Philip van der Ven en Jan-Willem de Tombe vertellen in het interview in Mr. hoe ons kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch door middel van een grootschalige renovatie uit een diepe winterslaap is gehaald.

Lees meer >

24 juni 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte.

Art. 6:127 lid 1 BW. Verrekeningsverklaring. Art. 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kan verhuurder beslag leggen op huurtoeslag van huurder voor ‘oude’ huurschuld? Strekt beslag ook tot verhaal van rente en kosten? ECLI:NL:HR:2022:931, 24 juni 2022, 21/01604. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:950, 24 juni 2022, 21/01616)

Vervolg op HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1307. Ontbinding arbeidsovereenkomst docent op grond van verwijtbaar gedrag (art. 7:669 lid 3, onder e, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, aanhef en onder c, BW). Is handelen werknemer in rechtsverhouding tot werkgever ernstig verwijtbaar? ECLI:NL:HR:2022:950, 24 juni 2022, 21/01616. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding (ECLI:NL:HR:2022:874, 17 juni 2022, 20/04434)

Art. 6:96 BW. Interne kosten. ECLI:NL:HR:2022:874, 17 juni 2022, 20/04434. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Koop- en aannemingsovereenkomsten (ECLI:NL:HR:2022:867, 17 juni 2022, 20/04408)

Vordering jegens 14 kopers tot terugbetaling bedrag getrokken bankgarantie. Afwijzing jegens in hoger beroep verschenen kopers wegens ontbreken vorderingsgerechtigdheid eisende partij; toewijzing jegens koper die in eerste aanleg wel, maar in hoger beroep niet is verschenen. Art. 139 Rv in hoger beroep; devolutieve werking. ECLI:NL:HR:2022:867, 17 juni 2022, 20/04408. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Concurrentiebeding (ECLI:NL:HR:2022:894, 17 juni 2022, 20/03561)

Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden. ECLI:NL:HR:2022:894, 17 juni 2022, 20/03561. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juni 2022

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet bij bagatelzaak

Zweedse balletjes, aangebroken flesjes water en nootjes, een donut, een plastic tasje, 50 cent, tompouces, kopjes koffie, etenswaren die over de datum zijn: allemaal zaken van geringe waarde. Rechtvaardigt het ongeoorloofd meenemen c.q. opeten ervan door een werknemer desondanks ontslag op staande voet? Dit soort ontslagen noemt men ook wel bagatelzaken: ontslagen vanwege diefstal of het zich toe-eigenen van artikelen of producten met geringe of verwaarloosbare waarde.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadestaatprocedure. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2022:854, 10 juni 2022, 21/00045)

Schade huurder door tekortschieten verhuurder. Uitleg dictum hoofdzaak. Heeft hof nagelaten kenbaar te beslissen op deel van gevorderde? ECLI:NL:HR:2022:854, 10 juni 2022, 21/00045. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:860, 10 juni 2022, 21/01960)

Ontslag op staande voet; art. 7A:1615p lid 1 BW Aruba. Motivering oordeel dat sprake is van dringende reden. ECLI:NL:HR:2022:860, 10 juni 2022, 21/01960. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:853, 10 juni 2022, 17/05973)

(Wettelijke rente over) nakosten en executoriale titel. ECLI:NL:HR:2022:853, 10 juni 2022, 17/05973. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377)

Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Burgerlijk procesrecht

Art. 392 Rv. Prejudiciële vragen over regels in procesregelementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming? ECLI:NL:HR:2022:824, 3 juni 2022, 21/02242. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 6 7 8 99 100