Kennisbank

08 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Executierecht (ECLI:NL:HR:2022:1057, 8 juli 2022, 21/00687)

Rangregeling ter verdeling executieopbrengst (art. 3:271 BW; art. 552 Rv in verbinding met de art. 482-490a en 490c-d Rv). Aanmelden vordering; tegenspraak. Renvooiprocedure over verificatie vordering. Niet-toelaatbare eiswijziging in renvooiprocedure? ECLI:NL:HR:2022:1057, 8 juli 2022, 21/00687. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778)

Leidt een contractueel onoverdraagbaarheidsbeding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW steeds ook tot onverpandbaarheid? (art. 3:81 lid 1 BW; art. 3:228 BW). ECLI:NL:HR:2022:984, 1 juli 2022, 20/02778. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2022:987, 1 juli 2022, 21/00718)

Art. 611a lid 1 Rv. Hoofdveroordeling bij opleggen van dwangsom. Kan aan voorwaarde van zekerheidstelling bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad dwangsom worden verbonden? ECLI:NL:HR:2022:987, 1 juli 2022, 21/00718. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juli 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Aannemingsovereenkomst, meerwerk (ECLI:NL:HR:2022:989, 1 juli 2022, 21/00812)

Is voor toepassing tenzij-bepaling in art. 7:755 BW vereist dat opdrachtgever inzicht had in omvang van prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten? Art. 7:752 BW in geval van meerwerk. ECLI:NL:HR:2022:989, 1 juli 2022, 21/00812. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 juni 2022

Meer dan alleen maar kantoor..

Philip van der Ven en Jan-Willem de Tombe vertellen in het interview in Mr. hoe ons kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch door middel van een grootschalige renovatie uit een diepe winterslaap is gehaald.

Lees meer >

24 juni 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte.

Art. 6:127 lid 1 BW. Verrekeningsverklaring. Art. 45 Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. Kan verhuurder beslag leggen op huurtoeslag van huurder voor ‘oude’ huurschuld? Strekt beslag ook tot verhaal van rente en kosten? ECLI:NL:HR:2022:931, 24 juni 2022, 21/01604. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:950, 24 juni 2022, 21/01616)

Vervolg op HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1307. Ontbinding arbeidsovereenkomst docent op grond van verwijtbaar gedrag (art. 7:669 lid 3, onder e, BW). Recht op transitievergoeding (art. 7:673 BW). Uitzondering indien einde arbeidsovereenkomst gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer (art. 7:673 lid 7, aanhef en onder c, BW). Is handelen werknemer in rechtsverhouding tot werkgever ernstig verwijtbaar? ECLI:NL:HR:2022:950, 24 juni 2022, 21/01616. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding (ECLI:NL:HR:2022:874, 17 juni 2022, 20/04434)

Art. 6:96 BW. Interne kosten. ECLI:NL:HR:2022:874, 17 juni 2022, 20/04434. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Koop- en aannemingsovereenkomsten (ECLI:NL:HR:2022:867, 17 juni 2022, 20/04408)

Vordering jegens 14 kopers tot terugbetaling bedrag getrokken bankgarantie. Afwijzing jegens in hoger beroep verschenen kopers wegens ontbreken vorderingsgerechtigdheid eisende partij; toewijzing jegens koper die in eerste aanleg wel, maar in hoger beroep niet is verschenen. Art. 139 Rv in hoger beroep; devolutieve werking. ECLI:NL:HR:2022:867, 17 juni 2022, 20/04408. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Concurrentiebeding (ECLI:NL:HR:2022:894, 17 juni 2022, 20/03561)

Art. 7:653 lid 3 onder b BW. Belang werkgever om werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden. ECLI:NL:HR:2022:894, 17 juni 2022, 20/03561. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 juni 2022

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet bij bagatelzaak

Zweedse balletjes, aangebroken flesjes water en nootjes, een donut, een plastic tasje, 50 cent, tompouces, kopjes koffie, etenswaren die over de datum zijn: allemaal zaken van geringe waarde. Rechtvaardigt het ongeoorloofd meenemen c.q. opeten ervan door een werknemer desondanks ontslag op staande voet? Dit soort ontslagen noemt men ook wel bagatelzaken: ontslagen vanwege diefstal of het zich toe-eigenen van artikelen of producten met geringe of verwaarloosbare waarde.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Schadestaatprocedure. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2022:854, 10 juni 2022, 21/00045)

Schade huurder door tekortschieten verhuurder. Uitleg dictum hoofdzaak. Heeft hof nagelaten kenbaar te beslissen op deel van gevorderde? ECLI:NL:HR:2022:854, 10 juni 2022, 21/00045. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:860, 10 juni 2022, 21/01960)

Ontslag op staande voet; art. 7A:1615p lid 1 BW Aruba. Motivering oordeel dat sprake is van dringende reden. ECLI:NL:HR:2022:860, 10 juni 2022, 21/01960. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:853, 10 juni 2022, 17/05973)

(Wettelijke rente over) nakosten en executoriale titel. ECLI:NL:HR:2022:853, 10 juni 2022, 17/05973. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377)

Inbreng perceel grond in commanditaire vennootschap. Is sprake van inbreng economische eigendom en deelt vennoot bij uittreden mee in waardevermeerdering van perceel? Uitleg C.V.-akte; Haviltex-criterium. ECLI:NL:HR:2022:852, 10 juni 2022, 20/04377. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Burgerlijk procesrecht

Art. 392 Rv. Prejudiciële vragen over regels in procesregelementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming? ECLI:NL:HR:2022:824, 3 juni 2022, 21/02242. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2022:823, 3 juni 2022, 20/03776)

Art. 7:627 en 7:628 lid 1 (oud) BW. Faillissement. Loongarantieregeling Werkloosheidswet. Heeft werknemer die bij doorstart na faillietverklaring tegen gelijke arbeidsvoorwaarden in dienst treedt van verkrijger, vanaf indiensttreding bij verkrijger recht op loon van gefailleerde werkgever? ECLI:NL:HR:2022:823, 3 juni 2022, 20/03776. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2022:815, 3 juni 2022, 20/02749)

Overgangsregeling art. XXII lid 7 Wwz in verbinding met art. 2 lid 1 Besluit overgangsrecht transitievergoeding. Wachtgeldregeling cao VVT 2014-2016. Heeft werkneemster recht op transitievergoeding als zij valt onder wachtgeldregeling in cao maar niet voldoet aan voorwaarden voor uitkering onder deze regeling? ECLI:NL:HR:2022:815, 3 juni 2022, 20/02749. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 juni 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXIV – Wrap-up (The new VBER regime in a nutshell)

Introduction Since December 2021, the Distribution Law Center has been publishing a weekly countdown newsletter on the expected changes of the Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”) and the Vertical Guidelines (the “VGL”). Now that the new VBER and VGL have been adopted and enter into force on 1 June 2022, it is time for us to wrap up our DLC countdown. This last countdown provides an overview of the main topics that we discussed during the past weeks and indicates for each of these topics how they found their way in the new VBER and VGL. At the same time, …

Lees meer >

25 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXIII – Bans on the use of price comparison services

What? Price comparison services, such as price comparison websites or apps, are used as catalogues in which consumers can search for various goods, find out information about them and, in particular, find the cheapest online store. However, price comparison services do not only benefit consumers. Retailers can use them to increase their visibility and secure better sales. Price comparison services (as opposed to online marketplaces) usually do not offer sale and purchase functionality. Their role is to re-direct customers to the online stores of specific retailers, where consumers can subsequently order goods. Therefore, price comparison services are more of an advertising tool …

Lees meer >

25 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftelreeks van het Distributierecht Centrum XXIII – Verbod op het gebruik van prijsvergelijkingsdiensten

Wat? Prijsvergelijkingsdiensten, zoals websites of apps, worden gebruikt als catalogi waarin consumenten naar verschillende goederen kunnen zoeken, informatie over hen kunnen vinden en, in het bijzonder, de goedkoopste online winkel kunnen vinden. Prijsvergelijkingsdiensten zijn echter niet alleen voordelig voor consumenten. Retailers kunnen ze gebruiken om hun zichtbaarheid te vergroten en betere verkopen te realiseren. Prijsvergelijkingsdiensten (in tegenstelling tot online marktplaatsen) bieden meestal geen verkoop- en aankoopfunctionaliteit aan. Hun rol is om klanten door te sturen naar de online winkels van specifieke retailers, waar consumenten vervolgens goederen kunnen bestellen. Daarom zijn prijsvergelijkingsdiensten meer een advertentietool dan een online verkoopkanaal. Aangezien prijsvergelijkingsdiensten publiek beschikbare aanbiedingen …

Lees meer >

20 mei 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht. Caribische zaak.

Geldlening voor afbouw van woning. Vaststelling hoogte openstaande schuld. Terugvordering volledige openstaande schuld door bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? ECLI:NL:HR:2022:731, 20 mei 2022, 21/01192. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Arbeidsrecht. Opdracht (ECLI:NL:HR:2022:751, 20 mei 2022, 20/03958)

Beroep op relatiebeding strijdig met belemmeringsverbod van art. 9a Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en Richtlijn 2008/104/EG betreffende uitzendarbeid (Uitzendrichtlijn)? Voldoet verhouding tussen uitzendbureau en ter beschikking gestelde zelfstandige (zzp’er) aan vereisten in kader van Uitzendrichtlijn? HvJEU 17 november 2016, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883 (Ruhrlandklinik). ECLI:NL:HR:2022:751, 20 mei 2022, 20/03958. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:722, 20 mei 2022, 20/04402)

Verschoningsrecht officier van justitie in civiele procedure? Art. 7 Wpg. Vervolg op ECLI:NL:HR:2018:419. Samenhang met zaak 20/04338 (ECLI:NL:HR:2022:721). ECLI:NL:HR:2022:722, 20 mei 2022, 20/04402. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Bewaarneming (ECLI:NL:HR:2022:719, 20 mei 2022, 20/02478)

Broei in opgeslagen houtpellets. Aansprakelijkheid bewaargever, zorgplicht bewaarnemer, art. 7:601 lid 3 BW, art. 7:602 BW, art. 7:605 BW. Eigen schuld, art. 6:101 BW. Vernietiging algemene voorwaarden, terhandstelling, ‘grote’ wederpartij, groepsvennootschap, publicatie jaarrekening, art. 6:235 lid 1, aanhef en onder a, BW, art. 6:233 BW, art. 6:234 BW, art. 2:403 lid 1 BW. ECLI:NL:HR:2022:719, 20 mei 2022, 20/02478. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Dwalingsnadeel en vermindering koopprijs bij overnamecontracten

Inleiding De wet bepaalt dat de bevoegdheid tot vernietiging wegens dwaling vervalt, wanneer de wederpartij tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt die “het nadeel” dat de tot vernietiging bevoegde bij instandhouding van de overeenkomst lijdt, op afdoende wijze opheft. De rechter kan op verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen. Maetis heeft in een in 2019 aan de Hoge Raad voorlegde zaak gevorderd dat de gevolgen van de koopovereenkomst worden gewijzigd door verlaging van de koopprijs. Maetis heeft daartoe gesteld, dat …

Lees meer >

18 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXII – E-commerce (Restricting the use of online marketplaces / Online marketplace bans)

What? An “online marketplace” is an e-commerce site that offers multiple products from many different sellers which connects merchants and potential customers with a view to enabling direct purchases. Over the last decade online marketplaces (such as Amazon and eBay) have become an important sales channel for both suppliers and retailers selling their products online.   Despite the significant benefits that result from online marketplaces in facilitating the ability of retailers to sell their products online and the associated consumer benefits, suppliers of specific products may choose to restrict the freedom of a retailer to use this particular online sales channel — through a marketplace …

Lees meer >

18 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftelkalender van het Distributierecht Centrum XXII – E-commerce (Beperkingen op het gebruik van online marktplaatsen / Verbod op online marktplaatsen)

Wat? Een “online marktplaats” is een e-commerce site die meerdere producten aanbiedt van vele verschillende verkopers en die handelaren en potentiële klanten met elkaar verbindt met het oog op het mogelijk maken van directe aankopen. De afgelopen tien jaar zijn online marktplaatsen (zoals Amazon en eBay) een belangrijk verkoopkanaal geworden voor zowel leveranciers als retailers die hun producten online verkopen.  Ondanks de aanzienlijke voordelen die voortvloeien uit online marktplaatsen bij het faciliteren van de mogelijkheid voor retailers om hun producten online te verkopen en de bijbehorende consumentenvoordelen, kunnen leveranciers van specifieke producten ervoor kiezen om de vrijheid van een retailer te beperken …

Lees meer >

17 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor bepaalde tijd

Inleiding Het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Deze aandacht spitste zich vooral toe op de vraag of en onder welke voorwaarden duurovereenkomsten voor – onbepaalde – tijd opgezegd kunnen worden bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling en in het bijzonder op de lengte van een in acht te nemen opzegtermijn. Opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd De Hoge Raad heeft, voor de praktijk zeer nuttig, in zijn arrest uit 2018 inzake Goglio/SMQ Group de regels inzake de al dan niet opzegbaarheid van duurovereenkomsten (nog eens) op een rijtje gezet. Of en, zo ja, onder welke …

Lees meer >

13 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2022:691, 13 mei 2022, 21/01620)

Art. 2:248 BW. Limitatieve opsomming matigingsgronden art. 2:248 lid 4, eerste zin, BW? ECLI:NL:HR:2022:691, 13 mei 2022, 21/01620. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Ouderlijk gezag (ECLI:NL:HR:2022:684, 13 mei 2022, 21/00729)

Beëindiging ouderlijk gezag voor duur van een jaar zonder dat een verzoek op de voet van art. 1:266-267 BW is ingediend. Biedt art. 1:253a BW daarvoor een grondslag? ECLI:NL:HR:2022:684, 13 mei 2022, 21/00729. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Gezag van gewijsde. Art. 236 Rv (ECLI:NL:HR:2022:683, 13 mei 2022, 20/04048)

Kan indien een vordering of verzoek is afgewezen en deze afwijzing berust op een voor gedaagde of verweerder nadelige beslissing over de rechtsbetrekking in geschil, die beslissing gezag van gewijsde krijgen? Heeft gedaagde of verweerder voldoende belang bij instellen van een rechtsmiddel? ECLI:NL:HR:2022:683, 13 mei 2022, 20/04048. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 mei 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht. Invordering. Kostenwet (ECLI:NL:HR:2022:686, 13 mei 2022, 20/02479)

Acht vennootschappen die fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormen, voldoen belastingschuld niet tijdig. Belastingdeurwaarder brengt acht keer betekeningskosten in rekening voor acht dwangbevelen die kort na elkaar op zelfde adres zijn betekend. Ontvanger wijst verzoek tot vermindering betekeningskosten af. Vordering tot verklaring voor recht dat betekeningskosten lager behoren te zijn. Klacht dat hof ten onrechte als toets heeft aangelegd dat burgerlijke rechter de ontvanger alleen tot vermindering kan verplichten als beslissing om de kosten niet te verminderen, onmiskenbaar onjuist is. HR 8 juli 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1042 ECLI:NL:HR:2022:686, 13 mei 2022, 20/02479. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 mei 2022

Arbeidsrecht

Alleen met objectieve reden nevenactiviteiten verbieden

Komende zomer wordt een wetswijziging verwacht die gevolgen heeft voor het kunnen inroepen van een nevenactiviteitenbeding. Zo’n beding staat in veel arbeidsovereenkomsten en is doorgaans zo geformuleerd dat de werknemer toestemming van de werkgever nodig heeft voor het verrichten van (bepaalde) nevenactiviteiten. Op dit moment stelt de wet geen eisen aan de motivering van zo’n verbod en weigerig van toestemming.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

11 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XXI – E-commerce (Online promotions and active sales)

What? Digitalization and innovation of technology have been a focal point over the last decade in the development of the modern world. Online marketing and sales have become an ever more powerful tool to reach a variety of customers. Accordingly, online promotions have gained more attention compared to 2010, when the current Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”) was introduced. In the draft VBER and Vertical Guidelines, the European Commission has revisited the rules concerning online promotions and added a number of useful clarifications. Now? Classic notions in the world of distribution agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Under Article 4 of the …

Lees meer >

11 mei 2022

Mededinging & Regulering

Afteltijd bij het Distributie Wet Centrum XXI – E-commerce (Online promoties en actieve verkoop)

Wat? De digitalisering en technologische innovatie waren het afgelopen decennium het middelpunt van de ontwikkeling van de moderne wereld. Online marketing en verkoop zijn een steeds krachtiger instrument geworden om verschillende klanten te bereiken. In overeenstemming hiermee hebben online promoties meer aandacht gekregen in vergelijking met 2010, toen de huidige Verticale groepsvrijstelling regeling (de “VBER”) werd geïntroduceerd. In het ontwerp van de VBER en de Verticale Richtlijnen heeft de Europese Commissie de regels met betrekking tot online promoties opnieuw bekeken en een aantal nuttige verduidelijkingen toegevoegd. En nu? De termen “actieve verkoop” en “passieve verkoop” zijn klassieke begrippen in de wereld van …

Lees meer >

10 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Uw wederpartij pleegt wanprestatie: zonder meer recht op schadevergoeding of ontbinding?

Inleiding U wordt geconfronteerd met een tekortkoming van uw wederpartij in de nakoming van een verbintenis (“wanprestatie”). U wenst schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst (met aanvullende schadevergoeding). Is het dan eerst noodzakelijk dat u uw wederpartij in verzuim heeft gesteld door middel van een ingebrekestelling? Wettelijk systeem In de regel is voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist. Een ingebrekestelling is een schriftelijke verklaring inhoudende een aanmaning (sommatie, aanzegging) om binnen een redelijke, in de verklaring aangegeven termijn, te presteren. Voldoet de schuldenaar niet aan de aanmaning, dan treedt verzuim op het aangegeven tijdstip in. In de aanmaning moet u duidelijk te …

Lees meer >

09 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Onbevoegd vertegenwoordigd, toch gebonden?

Inleiding Indien een vertegenwoordiger niet beschikt over een (afdoende) volmacht, wordt de principaal (“vertegenwoordigde”) niet gebonden door de rechtshandeling die de vertegenwoordiger in naam van de principaal met een derde heeft verricht. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Uit de wet volgt een drietal vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil de derde een beroep kunnen doen op de gebondenheid van de vertegenwoordigde, ondanks het ontbreken van een (toereikende) volmacht: de derde heeft aangenomen dat de pseudo-vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was; de derde mocht dit redelijkerwijs aannemen; de derde heeft het bestaan van een toereikende volmacht aangenomen op basis van een verklaring of gedraging van de pseudo-principaal (handelen …

Lees meer >

05 mei 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Geschillenbeslechting: arbitrage of overheidsrechter?

Bij een zakelijk geschil komen partijen er niet altijd onderling uit. In dat geval kunt u het geschil voorleggen aan de ‘gewone’ rechter, beter bekend als de overheidsrechter. Maar heeft u weleens nagedacht over arbitrage als alternatief? De arbitrageprocedure en de procedure bij de overheidsrechter kennen procedureel gezien overeenkomsten. Ondanks de overeenkomsten zijn er ook specifieke verschillen tussen de twee procedures. Wij benoemen in dit artikel de meest relevante verschillen voor de praktijk. Kosten Arbitrage kent over het algemeen hogere kosten dan het voeren van een procedure bij de overheidsrechter. De procespartijen betalen namelijk zelf het honorarium van de arbiter(s) en alle …

Lees meer >

04 mei 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XX – Selective distribution (Reverse protection)

What? As explained in prior countdowns (see DLC countdown 12, DLC countdown 13 and DLC countdown 14) the notions of “active sales” (to actively target individual customers) and “passive sales” (to respond to unsolicited requests from individual customers) are pivotal to the world of vertical agreements. In principle, buyers should be allowed to actively and passively sale as they see fit. This is why under the Vertical Block Exemption Regulation (the “VBER”), restrictions of the territory into which, or the customers groups to whom, the buyer can sell are generally deemed as hardcore restrictions and are prohibited. However, there are limited exceptions to these hardcore restrictions …

Lees meer >

04 mei 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen bij het Distributie Recht Centrum XX – Selectieve distributie (Omgekeerde bescherming)

Wat? Zoals uitgelegd in eerdere aftellingen (zie DLC aftelling 12, DLC aftelling 13 en DLC aftelling 14) zijn de noties van “actieve verkoop” (om actief individuele klanten te benaderen) en “passieve verkoop” (om te reageren op ongevraagde verzoeken van individuele klanten) cruciaal in de wereld van verticale overeenkomsten. In principe zouden kopers de vrijheid moeten hebben om actief en passief te verkopen zoals zij dat willen. Daarom worden, volgens de Verordening inzake de vrijstelling van beperkingen in verticale overeenkomsten (de ‘VBER‘), beperkingen op het gebied waarin of de klantengroepen waaraan de koper kan verkopen, algemeen beschouwd als zeer beperkende beperkingen en zijn …

Lees meer >

28 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XIX – Selective distribution

What? One of the common types of distribution agreements are selective distribution agreements. In a system of selective distribution, the supplier undertakes to sell the contract goods or services, either directly or indirectly, only to distributors selected on the basis of specified criteria and these distributors undertake not to sell such goods or services to unauthorised distributors within the territory reserved by the supplier to operate that system. By way of selective distribution, a supplier thus creates a network of authorised distributors. The admission to the network can be subject to purely qualitative criteria only, or additionally to quantitative criteria, which limit …

Lees meer >

28 april 2022

Mededinging & Regulering

Centrum voor Distributiewetgeving Aftellen XIX – Selectieve distributie

Wat? Een van de meest voorkomende soorten distributieovereenkomsten zijn de selectieve distributieovereenkomsten. Bij een selectief distributiesysteem gaat de leverancier de verplichting aan om de contractgoederen of -diensten, direct of indirect, alleen te verkopen aan distributeurs die zijn geselecteerd op basis van specifieke criteria. Deze distributeurs gaan op hun beurt de verplichting aan om dergelijke goederen of diensten niet te verkopen aan ongeautoriseerde distributeurs binnen het gebied dat de leverancier heeft gereserveerd om dit systeem te bedienen. Met selectieve distributie creëert een leverancier dus een netwerk van geautoriseerde distributeurs. De toelating tot dit netwerk kan zuiver op basis van kwalitatieve criteria zijn, of …

Lees meer >

26 april 2022

Ondernemingsrecht - M&A

De Bankgarantie: pas op voor formaliteiten en valkuilen!

Inleiding De bankgarantie heeft zich in het handelsverkeer ontwikkeld tot een veel gehanteerd zekerheidsinstrument. De bankgarantie is een flexibel instrument dat gebruikt kan worden ter ondersteuning van alle mogelijke rechtsverhoudingen. Zo kan een bankgarantie zekerheid geven voor betaling bij een koopovereenkomst, aanneming van werk, huur, licenties, overnames en bij financiële transacties als de verstrekking van een geldlening en de aankoop van obligaties. Het karakter van de bankgarantie brengt met zich dat de bank de in de bankgarantie opgenomen formaliteiten strikt toepast (de zogenoemde conformiteitsregel). Dit hangt samen met de positie van de opdrachtgever die veelal noodgedwongen een bankgarantie doet stellen. Ter bescherming van …

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht. Asbestverontreiniging (ECLI:NL:HR:2022:588, 22 april 2022, 20/02746)

Bereddingskosten, art. 7:957 BW; vereisten; verhouding tot normaal onderhoud. Zaak die verzekerde schade veroorzaakt; vraag of naast kosten verwijdering ook kosten vervanging tot bereddingskosten kunnen behoren. ECLI:NL:HR:2022:588, 22 april 2022, 20/02746. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Familierecht. Toedeling woning. Ontvankelijkheid (ECLI:NL:HR:2022:617, 22 april 2022, 21/03546)

Inschrijving in rechtsmiddelenregister. In samenhangend kort geding is in vonnis bepaald dat vonnis dezelfde kracht zal hebben als handtekening van de man in de leveringsakte. Is art. 3:301 lid 2 BW van toepassing op rechtsmiddel in de bodemzaak? ECLI:NL:HR:2022:617, 22 april 2022, 21/03546. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Vermogensrecht.

Verjaring van rechtsvordering tot vergoeding van schade. Aanvang korte verjaringstermijn (art. 3:310 BW). ECLI:NL:HR:2022:627, 22 april 2022, 20/03279. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht. Directe actie (ECLI:NL:HR:2022:616, 22 april 2022, 20/02946)

Mist art. 7:954 BW toepassing in een geval waarin de benadeelde jegens de verzekeraar een eigen recht op schadevergoeding is toegekend op grond van art. 6 lid 1 WAM en dat recht als gevolg van verjaring niet meer afdwingbaar is? Grenzen rechtsstrijd; wettelijke rente. ECLI:NL:HR:2022:616, 22 april 2022, 20/02946. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Verzet (ECLI:NL:HR:2022:585, 22 april 2022, 20/02867)

Brengt niet-ontvankelijkheid in het verzet wegens termijnoverschrijding mee dat in reconventie ingestelde vorderingen evenmin kunnen worden beoordeeld? ECLI:NL:HR:2022:585, 22 april 2022, 20/02867. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht woonruimte (ECLI:NL:HR:2022:633, 22 april 2022, 21/03214)

Artikel 5 Bhw en onderdeel 9 van bijlage I sub A Bhw. Toepassing van woningwaarderingsstelsel in gevallen waarin WOZ-waarde van gehuurde niet bekend is of geen goed beeld geeft van waarde van gehuurde. ECLI:NL:HR:2022:633, 22 april 2022, 21/03214. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 7 8 9 99 100