Kennisbank

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Verzoek tot wijziging voornaam kind (ECLI:NL:HR:2022:622, 22 april 2022, 21/00790)

Is verwekker belanghebbende in de zin van art. 798 lid 1 Rv? HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463, en HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:488. ECLI:NL:HR:2022:622, 22 april 2022, 21/00790. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Erfpacht. Opstal. Erfpachtafhankelijk opstalrecht. Verlenging (ECLI:NL:HR:2022:628, 22 april 2022, 20/03066)

Vernietigbaarheid vergoedingsbeding? Toepasselijkheid art. 5:105 jo 5:99 BW? Overgangsrecht. Onmiddellijke werking. Art. 68a, 170, 171 Ow NBW. Verjaring. Art. 2 Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Corona. Digitale zitting. Openbare zitting. Art. 121 Grondwet. Art. 27 Rv. Bij wet bepaalde uitzondering. ECLI:NL:HR:2022:628, 22 april 2022, 20/03066. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVIII – Dual distribution (Information exchange (Article 2(7) VBER))

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

21 april 2022

Mededinging & Regulering

Aftelreeks XVIII van het Distributierechtcentrum – Dubbele distributie (Informatie-uitwisseling (Artikel 2(7) VBER))

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier zowel direct goederen of diensten verkoopt als via onafhankelijke distributeurs, waarbij hij concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstream markt. Een klassiek voorbeeld zou zijn van een fabrikant van een kledingmerk die deze kleren in zijn eigen winkels verkoopt maar ook vertrouwt op onafhankelijke retailers om de kleren in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is nauwelijks een nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, etc. In …

Lees meer >

13 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVII – Dual distribution (Information exchange (Article 2(5) VBER))

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

13 april 2022

Mededinging & Regulering

Centrum voor Distributiewetgeving Aftelnummer XVII – Dubbele distributie (Informatie-uitwisseling (Artikel 2(5) VBER))

Wat? Dubbele distributie is een situatie waarbij een leverancier goederen of diensten zowel rechtstreeks als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, waardoor deze op de downstream markt concurreert met deze onafhankelijke distributeurs. Een klassiek voorbeeld zou de fabrikant van een kledingmerk zijn die deze kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar ook afhankelijk is van onafhankelijke retailers om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is zeker geen nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, …

Lees meer >

08 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Wvggz (ECLI:NL:HR:2022:559, 8 april 2022, 21/05192)

Is alcoholverslaving van betrokkene een psychische stoornis? ECLI:NL:HR:2022:559, 8 april 2022, 21/05192. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Formeel belastingrecht (ECLI:NL:HR:2022:526, 8 april 2022, 20/02638)

Artikel 67e AWR; bewijsmaatstaf boete; aanwezigheid bestanddeel van beboetbaar feit; overtuigend aantonen. ECLI:NL:HR:2022:526, 8 april 2022, 20/02638. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

06 april 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XVI – Dual distribution (Market share threshold)

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

06 april 2022

Mededinging & Regulering

Countdown van het Distributierecht Centrum XVI – Dubbele distributie (Marktaandeel drempel)

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier goederen of diensten zowel direct als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, en daarmee concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstreammarkt. Een klassiek voorbeeld zou een kledingfabrikant zijn die deze kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar ook afhankelijk is van onafhankelijke detailhandelaars om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is hardly a new phenomenon. Al in 2010 werd het toegepast door fabrikanten om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde ‘flagship stores’, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, et cetera. In het …

Lees meer >

01 april 2022

Cassatie

Banning Cassatie: Procesrecht. Personen- en familie-erfrecht.

Niet-tijdige betekening verzoek tot echtscheiding (art. 816 lid 1 Rv). Verzoek niet-ontvankelijk? Overeenkomstige toepassing art. 120-121 Rv. ECLI:NL:HR:2022:481, 1 april 2022, 21/00924. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2022:494, 1 april 2022, 20/04149)

Opzegging huurovereenkomst van bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik; art. 7:296 lid 1, aanhef en onder b, BW. Miskenning stelplicht en bewijslast t.a.v. bestaan van andere mogelijkheden voor verhuurder? Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2022:494, 1 april 2022, 20/04149. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:495, 1 april 2022, 20/02791)

Executeur roept erfgenamen als partij in het geding op grond van art. 118 Rv. Art. 4:145 BW. Ontvankelijkheid. ECLI:NL:HR:2022:495, 1 april 2022, 20/02791. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 april 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Huurrecht. Art. 7:220 BW (ECLI:NL:HR:2022:493, 1 april 2022, 21/03802)

Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie. Heeft huurder van woonruimte die tijdens renovatie tijdelijk verblijft in door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, recht op wettelijke verhuiskostenvergoeding? ECLI:NL:HR:2022:493, 1 april 2022, 21/03802. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 april 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Enkele aspecten van de 403-verklaring

Inleiding Artikel 403 lid 1 sub f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (art. 2:403 BW) bepaalt: “Een tot een groep behorende rechtspersoon behoeft de jaarrekening niet overeenkomstig de voorschriften van deze titel in te richten, mits: (…); f. de onder c bedoelde rechtspersoon of vennootschap schriftelijk heeft verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen van de rechtspersoon voortvloeiende schulden).” Deze zogenaamde “403-verklaring” speelt in de praktijk een belangrijke rol. Ik zal hierna enkele aspecten van de 403-verklaring behandelen. Aan de orde zullen komen: de uitleg van een 403-verklaring, de materiele reikwijdte, de temporele reikwijdte en ten slotte …

Lees meer >

30 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Drafting tip: opschorting en verrekening

Inleiding Een contractueel verbod tot verrekening betekent niet dat opschorting onmogelijk is. Wat betekent dat voor het opstellen van contracten of algemene voorwaarden? Daarop zal ik hierna ingaan voor zover het ‘Business to Business’ (B2B) relaties betreft. Verbod tot opschorting Verrekening en opschorting zijn uiteenlopende rechtsfiguren. Dat betekent dat een beding waarin verrekening is uitgesloten op zichzelf niet in de weg staat aan een beroep van de schuldenaar op een opschortingsrecht. In dit verband is van belang dat voor een beroep op een opschortingsrecht op zichzelf vereist is dat de vordering van de wederpartij, die een beroep doet op opschorting, opeisbaar moet zijn. Dit betekent …

Lees meer >

30 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XV – Dual distribution (Extension of exception to wholesalers and importers)

What? Dual distribution occurs where a supplier sells goods or services both directly and through independent distributors, thereby competing with these independent distributors on the downstream market. A classic example would be that of a manufacturer of a clothing brand who sells these clothes in his own stores but also relies upon independent retailers to sell the clothes in their stores. Dual distribution is hardly a new phenomenon. Already in 2010, it was applied by manufacturers for various reasons. To set an example for their independent distributors in so-called “flagship stores”, to offer more choice to the end-customers, etc. Over the past decade, however, …

Lees meer >

30 maart 2022

Mededinging & Regulering

Aftellen naar Distributie Recht Centrum XV – Dubbele distributie (Uitbreiding van uitzondering voor groothandelaars en importeurs)

Wat? Dubbele distributie vindt plaats wanneer een leverancier goederen of diensten zowel rechtstreeks als via onafhankelijke distributeurs verkoopt, en zo concurreert met deze onafhankelijke distributeurs op de downstream markt. Een klassiek voorbeeld hiervan zou een kledingmerkfabrikant zijn die zijn kleding in zijn eigen winkels verkoopt, maar daarnaast ook afhankelijk is van onafhankelijke detailhandelaars om de kleding in hun winkels te verkopen. Dubbele distributie is geen nieuw fenomeen. Al in 2010 werd het door fabrikanten om verschillende redenen toegepast. Bijvoorbeeld om een voorbeeld te stellen voor hun onafhankelijke distributeurs in zogenaamde “flagship stores”, om meer keuze te bieden aan de eindklanten, etc. Gedurende …

Lees meer >

25 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht. Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2022:440, 25 maart 2022, 21/02435)

Bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van verzoek tot beëindiging van ouderlijk gezag over minderjarige. Begrip gewone verblijfplaats (art. 8 lid 1 Verordening Brussel II-bis). ECLI:NL:HR:2022:440, 25 maart 2022, 21/02435. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Art. 10 Wet LB 1964 (ECLI:NL:HR:2022:444, 25 maart 2022, 21/01143)

Vergoeding van immateriële schade ten gevolge van arbeidsongeval; uitleg HR 29 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AW9439 (smeerkuil), met betrekking tot rechtspositionele regeling. ECLI:NL:HR:2022:444, 25 maart 2022, 21/01143. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Deadline inschrijving UBO(’s) komt eraan!

Uiterlijk zondag 27 maart a.s. dient u uw uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te hebben geregistreerd. Elke organisatie heeft een of meer UBO’s, een term waaronder de natuurlijke persoon wordt verstaan die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een organisatie. Of uw UBO(’s) moet/moeten worden ingeschreven, is afhankelijk van de rechtsvorm van uw organisatie. De registratieplicht geldt onder andere voor niet-beursgenoteerde BV’s en NV’s, stichtingen, verenigingen, maatschappen, CV’s en VOF’s. Onder meer voor eenmanszaken en verenigingen van eigenaars (VvE’s) geldt geen registratieplicht. Wie is een UBO? Een UBO is: Voor de BV en …

Lees meer >

24 maart 2022

Banning Advocaten: Je krijgt maar één keer de kans

Met je gehele kantoor verhuizen naar het voormalige Paleis van Justitie. Welk advocatenkantoor durft die gelegenheid te grijpen en maakt er vervolgens een warme ontmoetingsplek van? Banning Advocaten natuurlijk. ‘Vanuit deze unieke locatie willen wij een verbindende rol vervullen in de regio’, zegt Jan-Willem de Tombe (49). ‘Denk aan een clubhuis in een paleis.’ Het volledige interview is te lezen via Regio Business.

Lees meer >

24 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Borgtocht door bestuurder/aandeelhouder: Toestemming echtgenoot?

Inleiding Artikel 1:89 lid 1 BW bepaalt dat een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met artikel 1:88 BW verricht heeft, vernietigbaar is. Het vijfde lid van artikel 1:88 BW luidt als volgt: “Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.” Enige jurisprudentie van de Hoge Raad HR 14 april 2000 (Soetelieve/Stienstra) Jo …

Lees meer >

23 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XIV – Active sales restrictions (Rolling over prohibition)

What? Classic notions in the world of vertical agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Active sales involve some form of active targeting of a particular customer group or territory. Passive sales consist of transactions in response to unsolicited requests from individual customers without having initiated the sales by means of active targeting of such customers. In order to protect efforts and investments made by exclusive, but non-selective distributors, the block exemption regime accepts under strict conditions that other distributors may be obliged to refrain from active selling into the territory or to a customer group that is allocated to an exclusive distributor. Passive sales …

Lees meer >

23 maart 2022

Mededinging & Regulering

Countdown van het Distributie Recht Centrum XIV – Actieve verkoopbeperkingen (Overname van verbod)

Wat? Klassieke concepten in de wereld van verticale overeenkomsten zijn die van “actieve verkoop” en “passieve verkoop”. Actieve verkoop houdt in dat er actief een bepaalde klantengroep of een bepaald gebied wordt benaderd. Passieve verkoop bestaat uit transacties als reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat er actieve benadering van zulke klanten heeft plaatsgevonden. Om de inspanningen en investeringen van exclusieve, maar niet-selectieve distributeurs te beschermen, accepteert het blokvrijstellingsregime onder strikte voorwaarden dat andere distributeurs zich kunnen onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. Passieve verkoop door dergelijke andere …

Lees meer >

18 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Staatsnoodrecht. Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) (ECLI:NL:HR:2022:380, 11 maart 2022, 21/01820)

Instellen avondklok als maatregel om verspreiding coronavirus tegen te gaan. Kan bedreiging volksgezondheid door verspreiding virus buitengewone omstandigheid zijn in de zin van art. 1 lid 1 Wbbbg? Brengt bestaan mogelijkheid ‘spoedwet’ mee dat de Staat bevoegdheden van de Wbbbg niet kon inzetten? ECLI:NL:HR:2022:380, 11 maart 2022, 21/01820. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:395, 18 maart 2022, 21/02894)

Machtiging tot uithuisplaatsing. Machtiging is niet binnen drie maanden ten uitvoer gelegd waardoor deze is vervallen (art. 1:265 lid 3 BW). Voldoende belang bij beoordeling in hoger beroep? Art. 8 EVRM. Moest hof gevolg geven aan op de voet van art. 810a lid 2 Rv gedaan verzoek tot deskundigenonderzoek? ECLI:NL:HR:2022:395, 18 maart 2022, 21/02894 Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

De Toepasbaarheid van Verschillende Sets Algemene Voorwaarden en het Onderscheid Tussen de Termen “En” en “Of

Introductie Afhankelijk van de aard van een partij (serviceverlener, leverancier, in- of verkoper etc.) en het onderwerp van de te sluiten overeenkomst (zoals verkoop, huur, service), kunnen verschillende sets algemene voorwaarden worden gebruikt. In zo’n geval moet de gebruiker die naar de algemene voorwaarden verwijst, op een tijdige en begrijpelijke manier, en zonder onredelijke lasten voor de andere partij, aangeven welke set of sets algemene voorwaarden van toepassing zijn op de te sluiten overeenkomst. Als dit niet gebeurt en het is onduidelijk voor de andere partij welke van de verschillende sets algemene voorwaarden van toepassing is, zoals bij een verwijzing naar twee …

Lees meer >

16 maart 2022

Mededinging & Regulering

Titel: “Distributiewet Centrum Aftellen XIII – Actieve Verkoopbeperkingen (Parallelle Impositie Vereiste)

Inhoud: “ Wat? Klassieke begrippen in de wereld van verticale overeenkomsten zijn de zogenaamde ‘actieve verkopen’ en ‘passieve verkopen’. Actieve verkopen houdt in dat er op actieve wijze een bepaalde klantengroep of territorium wordt aangesproken. Passieve verkoop bestaat uit transacties in reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat de verkoop geïnitieerd is door middel van actieve targeting van dergelijke klanten. Om de inspanningen en investeringen van exclusieve, maar niet-selectieve distributeurs te beschermen, accepteert het vrijstellingsregime onder strikte voorwaarden dat andere distributeurs zich moeten onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. …

Lees meer >

16 maart 2022

Mededinging & Regulering

Titel: “Aftellen XIII bij het Distributiewet Centrum – Actieve Beperkingen op Verkoop (Vereist voor Parallelle Impositie)

In de wereld van verticale overeenkomsten komen veel klassieke begrippen voor, waaronder ‘actieve verkoop’ en ‘passieve verkoop’. Actieve verkoop is wanneer een bepaalde klantengroep of territorium actief wordt aangesproken. Passieve verkoop daarentegen heeft betrekking op transacties die plaatsvinden als reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten, zonder dat deze verkoop actief is geïnitieerd. Binnen dit systeem is er een vrijstellingsregime om de inspanningen en investeringen van exclusieve maar niet-selectieve distributeurs te beschermen. Onder strikte voorwaarden mogen andere distributeurs zich onthouden van actieve verkoop in het gebied of aan een klantengroep die is toegewezen aan een exclusieve distributeur. Passieve verkoop door …

Lees meer >

11 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst (ECLI:NL:HR:2022:345, 11 maart 2022, 20/04274)

Rechtsmacht. Art. 26 lid 2 Verordening Brussel I-bis. Vergewisplicht. Is verweerder op de hoogte gebracht van zijn recht bevoegdheid van gerecht te betwisten? ECLI:NL:HR:2022:345, 11 maart 2022, 20/04274. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Voorlopig getuigenverhoor (ECLI:NL:HR:2022:347, 11 maart 2022, 21/00875)

Onvoldoende belang? Vereisten van art. 3:305a BW voor collectieve actie. Overgangsrecht. ECLI:NL:HR:2022:347, 11 maart 2022, 21/00875. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 maart 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2022:349, 11 maart 2022, 20/02857)

Recht op informatie over de eigen afstamming als onderdeel van recht op bescherming privéleven (art. 8 EVRM); onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Botsing grondrecht kind om te weten wie zijn biologische vader is met grondrecht vermoedelijke biologische vader om afstamming geheim te houden en om niet onvrijwillig DNA-test te ondergaan. Belangenafweging met als uitgangspunt dat belang kind prevaleert; is het hof op toereikende gronden daarvan afgeweken? ECLI:NL:HR:2022:349, 11 maart 2022, 20/02857. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Wat zijn algemene voorwaarden?

Wat zijn algemene voorwaarden? Een partij die vaak dezelfde (soort) overeenkomsten sluit, hanteert bijna altijd algemene voorwaarden. Een algemene voorwaarde is een beding dat is opgesteld met als doel in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestatie (meestal prijs en hoeveelheid) aangeeft. Of een beding een algemene voorwaarde is, hangt dus af van de inhoud van het beding en de bedoeling van gebruiker. De benaming is dan ook niet relevant (‘substance over form’). Wanneer een partij vaak dezelfde overeenkomst gebruikt, kan er dus ook al sprake zijn van algemene voorwaarden. Van toepassing verklaren Een gebruiker moet zijn algemene …

Lees meer >

10 maart 2022

Procedures & Geschillenbeslechting

Herrie in de tent: de Ondernemingskamer biedt uitkomst

Ongetwijfeld heeft u wel eens gehoord van de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam en is gevestigd aan het IJdok. Bij de Ondernemingskamer kunt u voor diverse procedures terecht. De Ondernemingskamer staat echter het meest bekend als beslechter van geschillen binnen ondernemingen. Denk hierbij aan de situatie dat: i) er een impasse bestaat binnen de algemene vergadering of het bestuur waardoor geen belangrijke besluiten kunnen worden genomen, ii) er sprake is van belangenverstrengeling, iii) een minderheidsaandeelhouder in het gedrang komt, iv) er onenigheid bestaat tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen, v) bestuurders of aandeelhouders de onderneming …

Lees meer >

09 maart 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Hoe kunt u voorkomen dat een vordering op uw onderneming wordt overgedragen of verpand?

Inleiding Het kan zomaar voorkomen dat uw oorspronkelijke schuldeiser de vordering die hij op u heeft aan een andere partij overdraagt of verpandt. Het gevolg kan zijn dat u met een schuldeiser te maken krijgt die andere (strengere) eisen stelt dan uw eerdere schuldeiser. U kunt dit voorkomen door af te spreken dat de vordering die de schuldeiser op u heeft niet overgedragen of verpand kan worden aan een derde. Goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke werking Van belang is het verschil tussen goederenrechtelijke werking en verbintenisrechtelijke werking. Een verbintenisrechtelijke werking geldt slechts tussen de partijen die een beding overeen zijn gekomen. Dit betekent dat een …

Lees meer >

09 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XII – Active sales restrictions (Exclusivity condition)

What? Classic notions in the world of vertical agreements are those of “active sales” and “passive sales”. Active sales involve some form of active targeting of a particular customer group or territory. Passive sales consist of transactions in response to unsolicited requests from individual customers without having initiated the sales by means of active targeting of such customers. More concretely, if a distributor sends a publicity letter or mail to a particular customer, he is engaging in active sales when, as a result, that customer places an order. Conversely, if the customer has picked up some general advertising in a magazine and visits the shop of …

Lees meer >

09 maart 2022

Mededinging & Regulering

Tellingen Bij Distributiewetcentrum XII – Actieve verkoopbeperkingen (Exclusiviteitsvoorwaarde)

Wat? Klassieke begrippen in de wereld van verticale overeenkomsten zijn die van “actieve verkoop” en “passieve verkoop”. Actieve verkoop houdt in dat een bepaalde klantengroep of territorium actief wordt benaderd. Passieve verkoop bestaat uit transacties in reactie op ongevraagde verzoeken van individuele klanten zonder dat de verkoop is geïnitieerd door middel van actieve benadering van dergelijke klanten. Meer concreet zal een distributeur indien hij een publiciteitsbrief of mail naar een specifieke klant stuurt, zich bezighouden met actieve verkoop wanneer daardoor de klant een bestelling plaatst. Als de klant daarentegen algemene reclame in een tijdschrift heeft opgepikt en de winkel van de distributeur …

Lees meer >

07 maart 2022

Zorg

Vrijheid van meningsuiting en geheimhoudingsplicht van een zorgmedewerker: waar ligt de grens?

Werknemer, als IC-verpleegkundige in dienst bij een ziekenhuis, heeft zich op Twitter negatief uitgelaten over artsen; deze zouden zijn “gehersenspoeld”. Ook heeft hij een interview gegeven aan de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, een burgerinitiatief, welk interview via internetfora is verspreid. Werknemer is daarbij onder meer ingegaan op het coronabeleid van het ziekenhuis, het doel van vaccineren en (niet) toegepaste behandelmethodes bij Covid-patiënten. Hij was daarbij meer dan kritisch en heeft gerefereerd aan voorbeelden uit de praktijk. Het ziekenhuis is van mening dat werknemer heeft gehandeld in strijd met de interne gedragscode sociale media en dat hij zijn geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. …

Lees meer >

03 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown XI – Hardcore restrictions (Equivalence)

What? Online sales restrictions are under close scrutiny from the European Commission and national competition authorities. It is well established that outright online sales bans are qualified as hardcore restrictions, which cannot benefit from the VBER. However, also with respect to other online sales restrictions businesses must tread carefully. For example, in a selective distribution system, brand owners may set online sales criteria in order to protect their brand when distributors are selling online. The European Commission provides that such criteria imposed by a brand owner or supplier with regard to online sales must be overall equivalent to the criteria imposed for offline sales in a selective distribution …

Lees meer >

03 maart 2022

Mededinging & Regulering

Distributiewetcentrum Aftellen XI – Hardcore Beperkingen (Equivalentie): Een Diepgaande Analyse

Wat? Online verkoopbeperkingen worden streng onderzocht door de Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten. Het is algemeen erkend dat totale online verkoopverboden worden gezien als hardcore beperkingen, die niet kunnen profiteren van de VBER. Echter, ook ten aanzien van andere online verkoopbeperkingen moeten bedrijven voorzichtig handelen. In een selectief distributiesysteem kunnen merkeigenaars online verkoopcriteria instellen om hun merk te beschermen wanneer distributeurs online verkopen. De Europese Commissie bepaalt dat dergelijke criteria, opgelegd door een merkeigenaar of leverancier met betrekking tot online verkoop, globaal equivalent moeten zijn aan de criteria die worden opgelegd voor offline verkoop in een selectief distributiesysteem. Dit wordt het “gelijkwaardigheidsbeginsel” …

Lees meer >

25 februari 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Privacyrecht. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ECLI:NL:HR:2022:329, 25 februari 2022, 20/02950)

Verzoek tot verwijdering van zoekresultaten, recht op vergetelheid. Gevoelige persoonsgegevens; maatstaf in geval van art. 10 AVG. Proceskosten in AVG-zaken. ECLI:NL:HR:2022:329, 25 februari 2022, 20/02950. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 februari 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2022:298, 25 februari 2022, 20/02317)

Conservatoir beslag, gevolgd door hoofdzaak waarin in appel verklaring voor recht in plaats van veroordeling wordt gevorderd. Art. 700 lid 3 Rv. Levert arrest executoriale titel op? Verjaringstermijn. Art. 3:324 lid 1 BW. Rangregeling. Art. 552 Rv. Renvooiprocedure. Art. 486 Rv. ECLI:NL:HR:2022:298, 25 februari 2022, 20/02317. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 februari 2022

Cassatie

Prejudiciële vraag. Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

Art. 369 lid 4 Fw. Is de WHOA van toepassing op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige pensioenpremies? ECLI:NL:HR:2022:328, 25 februari 2022, 21/03643. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 februari 2022

Mededinging & Regulering

Distribution Law Center Countdown X – Hardcore restrictions (Dual Pricing)

What? When a supplier or manufacturer charges different wholesale prices for the same product depending on whether the product is intended to be sold online or offline, or whether the buyer will sell it to a retailer or directly to end-customers, dual pricing is practiced. A dual pricing practice does not always qualify as a restriction of competition, although it is a valid presumption that this is the case where sales via the internet are disadvantaged. The underlying rationale for such presumption is that the European Commission has considered that the internet is a powerful tool that allows distributors to reach a larger …

Lees meer >

23 februari 2022

Mededinging & Regulering

Afteltimer X bij het Distributierecht Centrum – Hardcore beperkingen (Dubbele Prijsstelling)

Wat? Wanneer een leverancier of fabrikant verschillende groothandelsprijzen hanteert voor hetzelfde product, afhankelijk van de vraag of het product bestemd is om online of offline te worden verkocht, of de koper het zal verkopen aan een detailhandelaar of rechtstreeks aan eindklanten, wordt er dubbele prijszetting toegepast. Dubbele prijszetting wordt niet altijd bestempeld als een beperking van de concurrentie, hoewel het een geldig vermoeden is dat dit het geval is wanneer verkoop via het internet in het nadeel is. De achterliggende reden voor dit vermoeden is dat de Europese Commissie van mening is dat het internet een krachtig hulpmiddel is dat distributeurs in …

Lees meer >

18 februari 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2022:270, 18 februari 2022, 20/02736)

Art. 7:272 lid 2 BW. Beëindiging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik. Doet verlenging huurovereenkomst voor bepaalde tijd door rechter ingevolge art. 7:273 lid 2 BW huurovereenkomst van rechtswege eindigen? Kan de rechter tijdstip einde huurovereenkomst vaststellen op een datum gelegen vóór zijn uitspraak? ECLI:NL:HR:2022:270, 18 februari 2022, 20/02736. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 februari 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak (ECLI:NL:HR:2022:272, 18 februari 2022, 20/02303)

Schadestaatprocedure t.a.v. toegebracht oogletsel. Afwijzing diverse schadeposten, waaronder gederfde inkomsten en kosten huishoudelijke hulp. Taak rechter bij begroten schade (art. 6:97 BW). ECLI:NL:HR:2022:272, 18 februari 2022, 20/02303. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 februari 2022

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Subsidierecht (ECLI:NL:HR:2022:275, 18 februari 2022, 20/01882)

Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in art. 4:36 Awb. Koopovereenkomst. Vordering tot nakoming bij de burgerlijke rechter. ECLI:NL:HR:2022:275, 18 februari 2022, 20/01882. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

18 februari 2022

Ondernemingsrecht - M&A

Het boetebeding

Het boetebeding in de wet In de wet is het boetebeding als volgt gedefinieerd: ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of aan andere prestatie te voldoen, ongeacht of dit strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan. Het boetebeding kan daarmee dienen als prikkel tot nakoming en als vooraf gefixeerde schade vergoeding. De wet kent een aantal bepalingen voor contractuele boetes. Uitgangspunt is dat het bedrag dat de schuldenaar op grond van een boetebeding verschuldigd is, in de plaats treedt …

Lees meer >
1 2 8 9 10 99 100