Let op: Regel duur en opzegging duurovereenkomst

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

28 mei 2018

Inleiding

Er ontstaan met regelmaat geschillen omtrent de opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Hierbij staat de vraag centraal of de betreffende duurovereenkomst opzegbaar is.

Bij een duurovereenkomst verbinden partijen zich voor een langere periode aan elkaar. In tegenstelling tot een aflopende overeenkomst, eindigt de duurovereenkomst daarom niet zodra het betreffende werk is voltooid.

De Nederlandse wetgeving bevat geen algemene regels voor de opzegbaarheid van onbenoemde duurovereenkomsten.

Duidelijke en goed besproken afspraken, vastgelegd in een schriftelijk contract, kunnen dit (gedeeltelijk) ondervangen.

Een recente uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 23 mei 2018 biedt een mooie illustratie van een en ander.

De uitspraak van 23 mei 2018

Eisende partij vordert veroordeling van gedaagde partij tot betaling van € 10.990,07 aan hoofdsom. Eisende partij stelt daartoe dat zij sinds het derde kwartaal van 2014 in opdracht en voor rekening van gedaagde partij diverse media diensten verricht. Volgens eisende partij is sprake van een duurovereenkomst. Eisende partij stelt verder dat de overeenkomst steeds is blijven doorlopen. In elk geval heeft gedaagde partij die overeenkomst niet opgezegd. Gedaagde betwist een en ander.

Partijen houdt dus verdeeld de vraag of al dan niet sprake is van een duurovereenkomst. Voor de beantwoording van die vraag is volgens de rechter mede van belang dat uit de door eisende partij overgelegde facturen en bankrekeningafschriften blijkt dat eisende partij in de periode van juli 2014 tot februari 2016 werkzaamheden voor gedaagde partij heeft verricht en dat gedaagde partij de daarmee verband houdende facturen aan gedaagde partij heeft betaald. Naar het oordeel van de rechter volgt uit het vorenstaande dat de relatie tussen partijen kan worden aangeduid als een contractuele relatie, die is te kwalificeren als een (stilzwijgende) duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Weliswaar bestond de relatie formeel wellicht uit een aaneenschakeling van verschillende overeenkomsten, maar uit het gedurende geruime tijd bestaan van die situatie waarbij eisende partij (zoals uit het door eisende partij overgelegde reiskostenoverzicht blijkt) vrijwel wekelijks gedaagde partij bezocht om te overleggen over de uit te voeren werkzaamheden volgt een zekere mate van vanzelfsprekendheid met betrekking tot het steeds opnieuw sluiten van overeenkomsten. Uit de overgelegde facturen blijkt dat het maandelijks nagenoeg dezelfde soort werkzaamheden betrof, zoals het plaatsen van advertenties, het verzenden van nieuwsbrieven en het bijhouden van facebook.

Er zijn geen schriftelijke bescheiden overgelegd waaruit blijkt dat gedaagde partij de overeenkomst heeft opgezegd, dan wel heeft meegedeeld dat geen opdrachten meer zouden worden verstrekt. Van een professionele partij mag volgens de rechter verwacht worden dat zij een opzegging van een overeenkomst schriftelijk doet.

Gelet op het al het vorenstaande wordt de door eisende partij gevorderde hoofdsom door de rechter toegewezen, alsook de daarover gevorderde wettelijke handelsrente.

Advies voor de praktijk

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is, indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

Het is dus belangrijk – want tussen professionele partijen in beginsel het uitgangspunt – in een contract een goede regeling op te nemen over opzegging. Die dient onder meer te regelen of en wanneer kan worden opgezegd, met inachtneming van welke termijn en wat de gevolgen zijn van de opzegging (e.g. schadevergoeding of juist niet, al dan niet doorleveren tijdens de opzegtermijn, het al dan niet kunnen plaatsen door partijen van (extra) opdrachten tijdens de opzeggingstermijn e.d.).

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere ondernemingsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Marc Janssen of andere leden van de sectie ondernemingsrecht.