Het UBO-register: wat zijn de gevolgen voor u?

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 juli 2019

Het UBO-register zal vanaf 10 januari 2020 een verplicht onderdeel vormen van de registratie van uw (bedrijfs)gegevens bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (“KvK”). Dit zal mede een grote impact hebben op familiebedrijven en DGA’s. Uit onderzoek van het RSM-Nyenrode Instituut blijkt dat ruim 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven door deze wet hun gegevens openbaar moeten maken via het nieuwe register. Daarvan is bijna de helft onvoldoende bekend met de regels en consequenties omtrent dit nieuwe register. Ook vele andere belanghebbenden zullen hiervan gevolgen ondervinden. Het kan zomaar zijn dat u als belanghebbende van een juridische entiteit straks geregistreerd wordt in het openbare register. Wat is het UBO-register en welke lasten gaat u daarvan ondervinden?

Uiteindelijk belanghebbende

In het UBO-register worden de uiteindelijk belanghebbenden (“UBO”) van een vennootschap of een andere juridische entiteit gepubliceerd. Het gaat hier om de persoon die in feite ‘aan de touwtjes trekt’: indien u meer dan 25% economisch gerechtigd bent of eigendomsbelang heeft, of als u meer dan 25% zeggenschapsrechten heeft over de entiteit, moet u als UBO worden geregistreerd in het nieuwe register.

Welke gegevens worden geregistreerd?

Bent u een UBO, dan zullen uw naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het door u gehouden belang in een openbaar register worden geregistreerd. Tevens wordt aanvullende informatie van u genoteerd ten behoeve van werkzaamheden van autoriteiten als de Belastingdienst, DNB en AFM. Deze informatie is niet openbaar en enkel door deze autoriteiten in te zien. Bij aanvullende informatie kunt u bijvoorbeeld denken aan uw adres of uw Burgerservicenummer.

Wie zijn verplicht tot registratie van UBO’s?

Zo goed als alle in Nederland opgerichte vennootschappen of andere entiteiten moeten voldoen aan de nieuwe registratieplicht, zoals de BV en niet-beursgenoteerde NV’s, Europese vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, maar ook verenigingen, stichtingen en personenvennootschappen (denkt u aan de commanditaire vennootschap en de vennootschap onder firma).

Tot op heden is de oprichting van een stichting administratiekantoor (een “STAK”) een constructie geweest waarbij de UBO geanonimiseerd kon worden, omdat een STAK geen aandeelhouder(s) heeft en een UBO daarom niet in het Handelsregister verscheen. Via zo’n STAK kunnen stemrechten op aandelen en de rechten op dividend worden ‘losgekoppeld’ door middel van ‘certificering van aandelen’. U wordt als certificaathouder dan niet vermeld in het Handelsregister. Vooral voor familiebedrijven was dit een waardevolle constructie om de anonimiteit te waarborgen en het privévermogen af te schermen. De STAK valt echter, net als de ANBI, ook onder de registratieplicht van het nieuwe UBO-register, waardoor u via deze constructie niet meer anoniem kunt blijven. Tevens heeft de wetgever het fonds voor gemene rekening onder de registratieplicht geschaard, ondanks het feit dat dit geen rechtspersoon is. Voor deze constructies heeft het UBO-register dus grote gevolgen. De vraag is of er nog andere structuren blijven bestaan waarin de UBO wegens legitieme redenen anoniem kan blijven.

Wat betekent dit nu voor u?

De uiterste registratiedatum valt samen met de inwerktreding van het wetsvoorstel: Uiterlijk 10 januari 2020 moet u, als u kwalificeert als UBO, als zodanig geregistreerd zijn bij de KvK. Wanneer u zich niet houdt aan de verplichting tot inschrijving van de UBO in het Handelsregister kunnen u en/of uw entiteit zowel een strafrechtelijke als een bestuursrechtelijke sanctie opgelegd krijgen. Dit houdt in dat u een taakstraf kan worden opgelegd of een geldboete kan krijgen die kan oplopen tot €20.750,-. U kunt zelfs in hechtenis worden genomen voor zes maanden. Schrijf uw UBO’s dus zo spoedig mogelijk in bij het Handelsregister om dergelijke sancties te voorkomen.

Zijn er nog waarborgen voor uw privacy?

De wetgever heeft bepaalde natuurlijke personen in bijzondere situaties uitgesloten van de openbaarmaking van gegevens in het register. Deze uitzondering kan worden aangevraagd indien de UBO door het openbaar beschikbaar maken van diens gegevens blootgesteld wordt aan een onevenredig risico of een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. Daarnaast kunnen minderjarigen en handelingsonbekwame UBO’s worden uitgezonderd van openbaarmaking van gegevens. Indien u hiervoor in aanmerking komt, zullen uw afgeschermde UBO-gegevens wel altijd zichtbaar zijn voor financiële instellingen, notarissen en bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingen. U moet dan dus nog steeds een UBO-registratie indienen.

Ook vallen bepaalde Nederlandse juridische entiteiten niet onder de registratieplicht en hoeven buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland geen UBO te registreren. Het blijft nog mogelijk om bepaalde op privacy gerichte structuren op te richten zodat uw vermogen niet openbaar wordt gemaakt (zoals de constructie met een STAK of een fonds voor gemene rekening). De UBO-registratie blijft echter verplicht, waardoor u als persoon niet anoniem blijft.

De uitwerking van bovenstaande uitzonderingen zijn door de wetgever nog niet ingevuld. Des te lastiger is het om als UBO in te schatten of u in aanmerking komt voor het afschermen van uw UBO-gegevens. Hoe dit in de praktijk toegepast zal worden is dus nog twijfelachtig. Wat wel vaststaat is dat u als belanghebbende ingrijpende gevolgen zult ondervinden van het UBO-register.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, bijvoorbeeld over de waarborging van uw privacy? Of wilt u weten of u mogelijk een geslaagd beroep kunt doen op een uitzondering op de openbaarmaking van gegevens? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan-Berend Möller, Gaby Heere of één van de andere leden van het Ondernemingsrecht/M&A team.