Kennisbank

05 juni 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksgoederenrecht. Procesrecht. Verdeling gemeenschap (ECLI:NL:HR:2020:1015, 5 juni 2020, 19-02609)

Omvang rechtsstrijd in hoger beroep en tweeconclusieregel. Nova ECLI:NL:HR:2020:1015, 5 juni 2020, 19-02609. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 juni 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Ruilen van eigendom als nieuw instrument voor private gebiedsontwikkeling (3)

Naast een aanvulling van de regeling voor kostenverhaal en financiële bijdragen bij gebiedsontwikkelingen, zie mijn voorgaande blogs over de aanvullingswet grondeigendom, wil de overheid meer ruimte bieden aan private ruimtelijke initiatieven door kavelruil ook in stedelijke gebied mogelijk te maken. Stedelijke kavelruil Bij stedelijke kavelruil geldt als uitgangspunt dat de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, bepalen hoe hun woon- en leefomgeving eruit komt te zien. Niet de overheid maar de eigenaren zelf maken, met elkaar, een plan voor hun gebied. Het ruilen van eigendom (grond en/of gebouwen) dient om zo een betere verdeling/inrichting te krijgen van het gebied. Daarmee wordt het bestaande instrument van ‘(ruil)verkavelen’ …

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Familierecht (ECLI:NL:HR:2020:961, 29 mei 2020, 19-03395)

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Verzoek om deskundigenonderzoek (art. 810a lid 2 Rv). Kan zodanig verzoek alleen worden gedaan met het oog op contra-expertise tegen onderzoeksrapport Raad voor de Kinderbescherming of gecertificeerde instelling? ECLI:NL:HR:2020:961, 29 mei 2020, 19-03395. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2020:984, 29 mei 2020, 19-00031)

Persoonlijk ernstig verwijt. Betwisting. Devolutieve werking van het hoger beroep. ECLI:NL:HR:2020:984, 29 mei 2020, 19-00031. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: IPR. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:958, 29 mei 2020, 19-02152)

Beëindiging arbeidsovereenkomst tussen Turkse vliegmaatschappij en Nederlandse copiloot. Rechtskeuze voor Turks recht. Nederland als gewone werkland. Kan de werknemer beroep doen op dwingende regels van Nederlands arbeidsrecht? Heeft de arbeidsovereenkomst een kennelijk nauwere band met Turkije? Art. 8 lid 4 Verordening Rome I. ECLI:NL:HR:2020:958, 29 mei 2020, 19-02152. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2020:955, 29 mei 2020, 18-05362)

Billijke vergoeding; art. 7:683 lid 3 BW; aan motivering te stellen eisen. ECLI:NL:HR:2020:955, 29 mei 2020, 18-05362. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2020:954, 29 mei 2020, 18-04401)

Pre-pack. Vervolg op HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:753. Uitleg richtlijn 2001/23/EG. Positie werknemer bij overgang van onderneming. Art. 7:663 BW. Uitzondering van art. 7:666 BW. Door HvJEU 22 juni 2017, zaak C-126/16, ECLI:EU:C:2017:489 (Smallsteps) geformuleerde voorwaarden voor toepassing van uitzondering. Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU. ECLI:NL:HR:2020:954, 29 mei 2020, 18-04401. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2020:990, 29 mei 2020, 19-00189)

Art. 35d, lid 1, aanhef en letter c, Successiewet. Bedrijfsopvolgingsregeling. Schenking van aandelen. Binnen bezitstermijn door (klein)dochtervennootschap gekochte aandelen. ECLI:NL:HR:2020:990, 29 mei 2020, 19-00189. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

25 mei 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

‘Organische’ gebiedsontwikkeling en kostenverhaal in de Omgevingswet (2)

Zoals in mijn vorige blog over ‘Gebiedsontwikkeling en kostenverhaal in de Omgevingswet’ is het verhalen van kosten voor publieke voorzieningen ook mogelijk als een gebied zogenoemd ‘organisch’ wordt ontwikkeld. Met het organisch ontwikkelen wordt gedoeld op het feit dat de Omgevingswet het mogelijk maakt dat het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan) geen tijdvak voor de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en activiteiten is vastgesteld. Bij organische gebiedsontwikkelingen is namelijk nog niet helemaal duidelijk hoe het gebied zich in de toekomst zal ontwikkelen. Dat geldt dus ook voor de publieke voorzieningen waarvoor het kostenverhaal wordt aangewend. Het verhaal van kosten, dus het toedelen van …

Lees meer >

18 mei 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Gebiedsontwikkeling en kostenverhaal in de Omgevingswet (1)

Op 10 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: de aanvullingswet) van minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen. De aanvullingswet zorgt ervoor dat een aantal instrumenten van grondbeleid een plaats krijgen in het stelsel van de Omgevingswet. De Omgevingswet wordt onder andere aangevuld met een regeling voor kostenverhaal en financiële bijdragen bij gebiedsontwikkelingen, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied, kavelruil en het voorkeursrecht. Het betreft een van de vier aanvullingswetten die bij de Omgevingswet horen. De andere drie aanvullingswetten gaan over bodem, geluid en natuur. De Aanvullingswet Geluid en de Aanvullingswet Bodem werden op …

Lees meer >

15 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: IPR. Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2020:885, 15 mei 2020, 18-05311)

Vordering Ontvanger tot verhaal belastingschulden echtgenoot op goederen huwelijksgemeenschap. Gevolgen toepassing Roemeens huwelijksvermogensrecht kennelijk onverenigbaar met de openbare orde (art. 10:6 BW)? ECLI:NL:HR:2020:885, 15 mei 2020, 18-05311. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2020:889, 15 mei 2020, 18-05203)

Regresvordering tussen verzekeraars ex art. 7:961 BW. Aanvang verjaringstermijn van regresvordering; art. 3:310 lid 1 BW; HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3784 (ASR/Achmea). Ingangsdatum wettelijke rente; datum waarop verzuim is ingetreden (art. 6:83 onder c BW). ECLI:NL:HR:2020:889, 15 mei 2020, 18-05203. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht (ECLI:NL:HR:2020:890, 15 mei 2020, 19-00374)

Kostenverhaal door overheid o.g.v. onrechtmatige daad. Kan de Staat vergoeding vorderen van de meerkosten die hij moet maken ten gevolge van opzettelijk onjuiste belastingaangiften? Onaanvaardbare doorkruising publiekrecht? HR 11 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0788 (Bluskosten Vlissingen). ECLI:NL:HR:2020:890, 15 mei 2020, 19-00374. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2020:874, 15 mei 2020, 18-03178)

Vennootschapsbelasting; perpetual securities; renteaftrek; geldlening; deelnemerschapslening; kapitaalverstrekking; civielrechtelijke vorm; terugbetalingsverplichting; paripassubepaling; winstafhankelijkheid. ECLI:NL:HR:2020:874, 15 mei 2020, 18-03178. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 mei 2020

Familie- & Erfrecht

Gevolgen coronacrisis voor alimentatie, zorgregeling en contracten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons persoonlijk welbevinden. Wij voelen ons opgesloten. Afleiding lijkt niet mogelijk te zijn. We mogen immers nog niet sporten, geen terrasje pikken, niet naar vrienden toe. Kortom: we zijn aan huis gekluisterd. Dat levert soms grote problemen op. Kan ik alsnog onder een net afgesloten convenant uit? Wat als mijn ex het convenant niet kan nakomen, de alimentatie niet langer kan betalen en de zorgregeling aanzienlijk moet veranderen. Is de coronacrisis dan een onvoorziene omstandigheid, die tot aanpassing van gemaakte afspraken kan leiden? Dat hangt af van het antwoord op de vraag of partijen ten …

Lees meer >

01 mei 2020

IT & Privacy

Scannen van vingerafdruk levert bedrijf boete van € 725.000,- op

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte gisteren bekend een boete van € 725.000,- te hebben opgelegd aan een bedrijf dat vingerafdrukken van werknemers scant voor de aanwezigheids- en tijdsregistratie. Volgens de AP is de manier waarop dit bedrijf de vingerafdruk gebruikte  in strijd met de AVG. Waarom is dit volgens de AP in strijd met de AVG en waarom is de boete zo hoog? Dat leest u in deze blog. Onrechtmatige verwerking Het scannen van een vingerafdruk voor beveiligingsdoeleinden levert een verwerking van bijzondere persoonsgegevens op. Die gegevens worden door de AVG extra beschermd omdat de verwerking ervan hoge risico’s met zich meebrengt. …

Lees meer >

01 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2020:820, 1 mei 2020, 19-03059)

Artikel 2, lid 1, Wet LB 1964, artikel 32bb Wet LB 1964, maatstaven dienstbetrekking in overeenstemming met het civiele recht (art. 7:610 BW), pseudo-eindheffing bij vertrekvergoeding. ECLI:NL:HR:2020:820, 1 mei 2020, 19-03059. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 mei 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)? (ECLI:NL:HR:2020:830, 1 mei 2020, 19-00459)

Zaak zelf: art. 81 lid 1 RO (bewijsbeslag; vereiste van bepaaldheid bij inzagevordering art. 843a Rv.). ECLI:NL:HR:2020:830, 1 mei 2020, 19-00459. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 419 lid 2 Rv (ECLI:NL:HR:2020:806, 24 april 2020, 19-00155)

Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure; HR 24 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1128. Executiekortgeding, art. 438 lid 2 Rv. Juridische misslag. Misbruik van (executie)bevoegheid. HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575 (Ritzen/Hoekstra). ECLI:NL:HR:2020:806, 24 april 2020, 19-00155. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht woonruimte (ECLI:NL:HR:2020:808, 24 april 2020, 19-00457)

Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW). ECLI:NL:HR:2020:808, 24 april 2020, 19-00457. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2020:801, 24 april 2020, 19-02475)

Verzoek ex art. 69 Fw van bestuurders failliete B.V. om faillissement te doen beëindigen, op de grond dat alle geverifieerde schuldeisers en de boedelkosten kunnen worden voldaan. Ontvankelijkheid verzoekers; invloed persoonlijk faillissement van bestuurder. Mocht het verzoek worden afgewezen met het oog op verdere uitwinning activa t.b.v. niet geverifieerde schuldeisers en aandeelhouders? Art. 179 en 193 Fw. Vereffening vermogen ontbonden vennootschap na faillissement (art. 2:23 BW). ECLI:NL:HR:2020:801, 24 april 2020, 19-02475. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Curaçaose zaak. Concordantiebeginsel (ECLI:NL:HR:2020:798, 24 april 2020, 19-00378)

Fiscaal bodemrecht (art. 8 Landsverordening Dwanginvordering; art. 22 lid 3 Iw 1990). Bodem belastingsplichtige (art. 22.1 Leidraad Invordering 2008); feitelijk gebruik, onafhankelijk van anderen? Uitzondering op terughoudend beleid ten aanzien van reële eigendom van derde-eigenaar (art. 22.8.10 Leidraad); verwevenheid belastingplichtige en derde-eigenaar? ECLI:NL:HR:2020:798, 24 april 2020, 19-00378. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Effectenlease. Waiverprocedure. Eigen schuldpercentage (ECLI:NL:HR:2020:809, 24 april 2020, 18-04375)

Heeft aanbieder effectenleaseproduct onrechtmatig gehandeld door aanvraagformulier te aanvaarden via tussenpersoon die geen vergunning had als orderremisier? Art. 7 Wte 1995. Uitleg begrip ‘order’. Bijlage Deel A onder 1 bij Richtlijn Beleggingsdiensten (Richtlijn 93/22/EEG); art. 1, onderdeel b, ten 1e, Wte 1995; art. 1.1 (oud) Wft. Art. 4 lid 1, onder 1, en bijlage I Deel A MiFID (Richtlijn 2004/39/EG). ECLI:NL:HR:2020:809, 24 april 2020, 18-04375. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. IPR (ECLI:NL:HR:2020:797, 24 april 2020, 19-01401)

Verzoek tot verklaring voor recht dat werkzaamheid internationale Bandidos Motorcycle Club in strijd is met openbare orde (art. 10:122 BW) door hof afgewezen. Heeft OM voldoende omstandigheden aangevoerd om aan te nemen dat sprake is van een internationale ‘corporatie’ als bedoeld in art. 10:117, onder a, BW en art. 10:122 BW? Verbodenverklaring en ontbinding van Bandidos-motorclub in Nederland (art. 2:20 BW) door hof toegewezen. Treft dit verbod ook de lokale Nederlandse afdelingen (‘chapters’)? Formele en informele verenigingen (art. 2:26 BW); rechtspersoonlijkheid van afdelingen? Uitleg van art. 10:122 BW en art. 2:20 BW in licht van grondrecht op vrijheid van vereniging …

Lees meer >

21 april 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Verantwoord adverteren in tijden van Corona

De Stichting Reclame Code (SRC) ontving verschillende klachten over reclames die de suggestie wekken dat bepaalde producten helpen tegen het Coronavirus. Zulke advertenties schaden het vertrouwen in reclame, ondermijnen eerlijke concurrentie en kunnen zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen. Juist in deze tijd van de Coronacrisis is het belangrijk dat reclame geen misbruik maakt van angstgevoelens. De SRC roept daarom op tot extra aandacht voor verantwoorde reclame. Aandachtspunten voor adverteerders De SRC heeft de volgende aandachtspunten voor adverteerders op een rij gezet: Respecteer de bestaande reclameregels. Zo mag reclame niet misleidend zijn. Ook mag het niet zonder te rechtvaardigen redenen appelleren aan gevoelens …

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2020:739, 17 april 2020, 19-02439)

Arbeidsongeval van uitzendkracht waarvoor inlener aansprakelijk is. Uitzendbureau is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (art. 63a ZW). Uitzendbureau zoekt regres op inlener ter zake van betaalde ZW-uitkeringen en re-integratiekosten. Kan inlener zich op verhaalsbescherming van art. 52b ZW beroepen? ECLI:NL:HR:2020:739, 17 april 2020, 19-02439. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2020:726, 17 april 2020, 18-05327)

Geschil over erfgrens. Comparitie na aanbrengen in hoger beroep. Onmiddellijkheidsbeginsel. Had het hof partijen moeten wijzen op hun recht op een mondelinge behandeling ten overstaan van de drie raadsheren die zouden gaan beslissen? Verkrijgende verjaring. Heeft gedaagde de stelling van eiser voldoende gemotiveerd betwist? Passeren aanbod tegenbewijs. ECLI:NL:HR:2020:726, 17 april 2020, 18-05327. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Contractenrecht (ECLI:NL:HR:2020:717, 17 april 2020, 18-05535)

Is akte van hoofdelijkheid vernietigbaar wegens bedrog of dwaling? Miskenning van afzonderlijke grondslag van reconventionele vordering. Motivering van oordeel over toepassing van art. 6:248 lid 2 BW. ECLI:NL:HR:2020:717, 17 april 2020, 18-05535. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2020:723, 17 april 2020, 18-05283)

Verplichting werkgever tot loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid werknemer, art. 7:629 BW. Mag werknemer re-integratieverplichtingen opschorten bij niet nakoming loondoorbetaling over verstreken periode? Tegenover elkaar staande verplichtingen? Art. 6:262 lid 1 BW. Voldoende samenhang tussen loonvordering en re-integratieverbintenis? Art. 6:52 lid 1 BW. ECLI:NL:HR:2020:723, 17 april 2020, 18-05283. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht; transitievergoeding (art. 7:673 BW) (ECLI:NL:HR:2020:749, 17 april 2020, 19-04725)

Werknemer wordt na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie herplaatst; aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding? Betekenis van HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Wat geldt bij vermindering van zowel arbeidsduur als salaris? ECLI:NL:HR:2020:749, 17 april 2020, 19-04725. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:752, 17 april 2020, 19-03723)

Enkelvoudige mondelinge behandeling in hoger beroep; vereiste mededeling aan partijen, toepassing regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264. ECLI:NL:HR:2020:752, 17 april 2020, 19-03723. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en Familierecht (ECLI:NL:HR:2020:748, 17 april 2020, 19-03943)

Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht; behoedzaamheid rechter vereist. Vaste rechtspraak Hoge Raad; onder meer HR 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:871. ECLI:NL:HR:2020:748, 17 april 2020, 19-03943. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 april 2020

Cassatie

Verbod op cassatie in personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2020:748, 17 april 2020, zaaknummer 19-03943)

De wijziging van partneralimentatie met terugwerkende kracht vraagt om voorzichtige oordeelvorming door de rechter. Dit is vaste rechtspraak volgens de Hoge Raad, zoals te zien in eerdere uitspraken, waaronder die van 12 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:871. Een recentelijk geval betreft de ECLI:NL:HR:2020:748 op 17 april 2020, onder nummer 19-03943. Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Lees meer >

10 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Inkomstenbelasting (ECLI:NL:HR:2020:645, 10 april 2020, 18-02421)

Artikel 3.65 Wet IB 2001; geruisloze inbreng onderneming? Zijn belanghebbenden na inbreng van de onderneming winst uit onderneming blijven genieten door het aangaan van een partnership? Samenstel van rechtshandelingen. ECLI:NL:HR:2020:645, 10 april 2020, 18-02421. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2020:639, 10 april 2020, 19-01440)

Kentekenparkeersysteem, gemeente Amsterdam, strijd met art. 8 EVRM? ECLI:NL:HR:2020:639, 10 april 2020, 19-01440. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 april 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

(Corona)procedures in de Bouw

De in maart door de overheid ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn verlengd tot tenminste 28 april 2020. Ook de bouwsector heeft te lijden onder deze maatregelen en is het wachten op de eerste procedures. Zo kopte een landelijk dagblad onlangs al dat een golf van juridische procedures in de bouw in aantocht is. Gevolgen voor de bouwsector Het rijk en de bouwsector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld om ervoor te zorgen dat bouwwerken niet stil komen te liggen en medewerkers veilig kunnen doorwerken. Toch heeft het coronavirus ook invloed op de bouwsector. Te denken valt bijvoorbeeld …

Lees meer >

10 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Impact coronavirus op garanties in overnamecontracten

Het coronavirus (COVID-19) zorgt ook voor veel onzekerheid in de M&A-markt. De (potentiële) impact van het coronavirus op een target-onderneming kan immers groot zijn. Het standaard gereedschap om de (gevolgen van) risico’s in een overnamecontract te verschuiven van een koper naar een verkoper zijn onder andere earn-outs, vrijwaringen, MAC-clausules en garanties. Deze blog gaat specifiek in op de mogelijke impact van het coronavirus op (nog te verstrekken) garanties in overnamecontracten. In het geval het coronavirus nog niet speelde ten tijde van de overnamedatum, zullen de garanties normaal gesproken geen bescherming bieden tegen schade of waardevermindering als gevolg van het coronavirus …

Lees meer >

09 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Noodwet: volledig virtuele AvA wordt tijdelijk mogelijk

In onze blog van 26 maart gingen we al in op de mogelijkheid voor een (beursgenoteerde) N.V. om een virtuele AvA te houden. Wij gaven aan dat dit enkel mogelijk is als de statuten toestaan dat vergaderrechten van aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, én tenminste de voorzitter van de vergadering fysiek aanwezig is. Omdat het onder d huidige maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet verantwoord is om een fysieke AvA te organiseren, maar veel vennootschappen toch een AvA willen houden is er op 8 april 2020 een wetsvoorstel voor een spoedwet bij de Tweede Kamer ingediend die …

Lees meer >

07 april 2020

IT & Privacy

Meer duidelijkheid over recht op schadevergoeding bij schending AVG

Bij een onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je schadevergoeding vorderen. De AVG biedt hiervoor de mogelijkheid. Dit betekent alleen niet dat bij iedere schending van de AVG iemand recht heeft op schadevergoeding. Dit blijkt uit een viertal uitspraken van de Raad van State op 1 april 2020. In slechts één van deze vier uitspraken wordt schadevergoeding toegekend. Vier uitspraken In vier afzonderlijke zaken is schadevergoeding gevorderd bij een bestuursorgaan vanwege een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. In drie zaken betreffen het vorderingen tegen een gemeente doordat persoonsgegevens onrechtmatig op een internetforum zijn geplaatst. Dit internetforum is bedoeld om gegevens uit te wisselen …

Lees meer >

06 april 2020

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Coronacrisis leidt tot uitstel Omgevingswet

In haar brief van 1 april 2020 aan de Tweede Kamer laat minister Van Veldhoven weten dat de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Hoewel de minister spreekt van een veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus wijst alles erop dat de uitdagingen, zoals de minister het noemt, met name zien op de problemen met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het doel van de Omgevingswet is het bundelen van wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van de leefomgeving. De Omgevingswet moet daarmee de basis gaan vormen voor wat wordt …

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:600, 3 april 2020, 19-01958)

Onderzoek naar beleid en gang van zaken van SNS-vennootschappen. Medewerkingsplicht. Mogen de vennootschappen inzage weigeren in notulen, bestuursbesluiten en correspondentie, voor zover daarin informatie staat die is uitgewisseld met advocaat of notaris? Functioneel verschoningsrecht? Vertrouwelijke informatie. Rol van de raadsheer-commissaris. ECLI:NL:HR:2020:600, 3 april 2020, 19-01958. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Kort geding (ECLI:NL:HR:2020:599, 3 april 2020, 18-05202)

Vordering verbod tot treffen conservatoire maatregelen, terwijl inmiddels vonnis in bodemprocedure is gewezen. Te hanteren maatstaf; afstemmingsregel; belangenafweging. ECLI:NL:HR:2020:599, 3 april 2020, 18-05202. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht (ECLI:NL:HR:2020:479, 3 april 2020, 18-04511)

Ondernemingskamer heeft concernenquête gelast naar beleid en gang van zaken van zowel SNS Reaal als haar dochtervennootschap SNS Bank. Maatstaf voor concernenquête. Verwijzing naar oordeel in zaak 18/04509 (ECLI:NL:HR:2020:478). ECLI:NL:HR:2020:479, 3 april 2020, 18-04511. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2020:587, 3 april 2020, 19-00250)

Is sprake van een ontoelaatbare wijziging van partijhoedanigheid indien stichting eerst optreedt als vertegenwoordiger van slachtoffers en na eiswijziging in hoedanigheid van claimstichting in de zin van art. 3:305a (oud) BW? Bijzondere omstandigheden van het geval. ECLI:NL:HR:2020:587, 3 april 2020, 19-00250. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2020:590, 3 april 2020, 18-05525)

Verpanding van auteursrecht op software. Is voldaan aan vereiste dat het object van pandrecht in de pandakte voldoende bepaald dan wel bepaalbaar is? Art. 3:84 lid 2 BW en art. 3:98 BW. ECLI:NL:HR:2020:590, 3 april 2020, 18-05525. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 april 2020

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Enquêterecht (ECLI:NL:HR:2020:478, 3 april 2020, 18-04509)

Ondernemingskamer heeft concernenquête gelast naar beleid en gang van zaken van zowel SNS Reaal als haar dochtervennootschap SNS Bank. Maatstaf voor concernenquête. Samenhang met zaak 18/04511 (ECLI:NL:HR:2020:479). ECLI:NL:HR:2020:478, 3 april 2020, 18-04509. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 april 2020

Weektip: Alles over compensatiegedrag en transitievergoeding!

In deze blog willen we u graag introduceren bij Stéfanie van Creij, een expert op gebied van arbeidsrecht en mediation. Ze heeft recentelijk een zeer nuttige tip gedeeld over de terugbetaling van de transitievergoeding in een YouTube-video. Stéfanie begrijpt dat het concept van de transitievergoeding en de terugbetaling ervan vaak een verwarrende kwestie kan zijn voor velen, dus heeft ze besloten om dit belangrijke onderwerp aan te snijden en op een simpele en begrijpelijke manier uit te leggen. De transitievergoeding is een vergoeding die werknemers ontvangen wanneer hun contract wordt beëindigd door de werkgever. Het is een compensatie voor het ontslag en …

Lees meer >

01 april 2020

Arbeidsrecht

Compensatiegedrag transitievergoeding

Bekijk video >

01 april 2020

Familie- & Erfrecht

Corona = minder inkomen = minder alimentatie en minder verrekenen?

Onderneem actie als u of uw cliënt:   tijdens de echtscheiding moet vaststellen dat de op basis van de resultaten over 2019 gedane financiële voorstellen nu niet meer haalbaar zijn; een alimentatieverplichting (al dan niet tijdelijk) niet meer kan nakomen door gedaalde bedrijfsresultaten; het convenant niet meer kan nakomen door de financieel nadelige gevolgen van het Coronavirus voor het bedrijf; kampt met discussie over de uitvoering van de zorgregeling en wil voorkomen dat de kinderen de dupe worden; geconfronteerd wordt met een (ex-)partner, die één van de voorgaande punten aankaart.   Hebt u of één van uw cliënten een vraag: neem dan vrijblijvend contact met Tim Backx of …

Lees meer >

31 maart 2020

Arbeidsrecht

Bekendmaking voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Wij hebben de belangrijkste punten uit de NOW-regeling voor u op een rij gezet: Indienen aanvraag De bedoeling is dat werkgevers vanaf a.s. maandag (6 april 2020) de NOW kunnen aanvragen bij het UWV. Vrijdag (3 april 2020) wordt vastgesteld of dit haalbaar is.   De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.     Tegemoetkoming loonkosten NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten.   Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en …

Lees meer >
1 2 16 17 18 99 100