Kennisbank

30 oktober 2015

IT & Privacy

Reactie Europese Commissie op ongeldigverklaring Safe Harbor beschikking

In een beschikking uit 2000 had de Europese Commissie (EC) geoordeeld dat de Verenigde Staten (VS) in het kader van de zogenoemde regeling van „veilige havens” (safe harbor) een passend niveau van bescherming van doorgegeven persoonsgegevens bieden.

Lees meer >

30 oktober 2015

IT & Privacy

Toezichthouders gunnen bedrijven tot eind januari 2016

Het Europese Hof van Justitie heeft op 6 oktober jl. een belangrijk arrest gewezen dat uitwisseling van persoonsgegevens naar de VS bemoeilijkt.

Lees meer >

30 oktober 2015

Ondernemingsrecht - M&A

IJsselmeerziekenhuizen voortaan geëxploiteerd vanuit besloten vennootschap

Onlangs hebben de IJsselmeerziekenhuizen (in handen van zorgondernemer Loek de Winter) hun rechtsvorm gewijzigd en zijn zij van een stichting overgegaan in een besloten vennootschap. Een dergelijk omzetting is nodig om juridische gezien winst uit te kunnen keren aan aandeelhouders c.q. private investeerders.

Lees meer >

30 oktober 2015

Onderzoeksplicht aannemer bij uitoefening retentierecht

De aannemer bouwt op grond van de gemeente. Deze grond is weliswaar verkocht, maar is niet aan de kopers geleverd. De aannemingsovereenkomst wordt door toedoen van de kopers tussentijds opgezegd. Kopers betalen de aan de aannemer verschuldigde vergoeding niet. Mag de aannemer nu het retentierecht tegenover de gemeente inroepen? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de voorzieningenrechter Rotterdam van 16 april 2015.

Lees meer >

30 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Niet liegen over kwaliteitskeurmerk

De rechtbank Midden-Nederland vernietigde onlangs een opleidingsovereenkomst tussen een cursusleider en consument. De cursusleider, een ZZP’er, had het doen voorkomen alsof zij over bepaalde certificaten en kwaliteitskeurmerken beschikte, terwijl dat niet het geval was. 

Lees meer >

30 oktober 2015

Cassatie Familie- & Erfrecht

Uitspraak Hoge Raad in BANNING Cassatie: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

De Hoge Raad heeft inmiddels uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen die waren gesteld over het kindgebonden budget en de hoogte van kinderalimentatie.

Lees meer >

30 oktober 2015

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aanpassen stellingen na cassatie en verwijzing

Procesrecht. Aanvulling grondslag vordering. Twee conclusie-regel. Aanpassen stellingen na cassatie en verwijzing. Ongerechtvaardigde verrijking. Vergoeding redelijk?

Lees meer >

30 oktober 2015

Cassatie

BANNING Cassatie: Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing, beslag- en executierecht.

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Beslag- en executierecht. Overgang door fusie (art. 2:309 BW) van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging executoriale titel. Betekening van die overgang aan de geëxecuteerde bij deurwaardersexploot (art. 431a Rv). 

 

Lees meer >

30 oktober 2015

Cassatie

Commissie van de Tweede Kamer verzoekt reactie Minister n.a.v. uitspraak Hoge Raad in BANNING Cassatie

Op 29 oktober 2015 heeft de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de minister om een reactie gevraagd  op de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 9 oktober jl. ten aanzien van kinderalimentatie. 

Lees meer >

30 oktober 2015

Bevestiging aansprakelijkheid investeringsmaatschappijen voor overtreding kartelverbod

Vorig jaar werd voor het eerst door ACM een boete opgelegd aan twee investeringsmaatschappijen voor een overtreding van de mededingingsregels. De maatschappijen hielden aandelen in Meneba, één van de betrokken ondernemingen bij het meelkartel. Bencis ging in bezwaar tegen het besluit. Haar bezwaren werden echter op 20 oktober jl. ongegrond verklaard. Juridische context ACM heeft de bevoegdheid om een boete op te leggen aan zowel de onderneming die de overtreding heeft begaan als aan degene aan wie de overtreding kan worden toegerekend. Het gedrag van een dochter kan bijvoorbeeld aan de moeder worden toegerekend, met name wanneer de dochter niet …

Lees meer >

29 oktober 2015

Cassatie

Hoge Raad: Collectieve actie stuit verjaring van individuele rechtsvorderingen

Wanneer een collectieve vordering wordt ingesteld namens een bepaalde groep burgers hoeven deze niet bang te zijn dat hun individuele vorderingen tijdens deze collectieve actie verjaren. Het moet dan wel gaan om individuele vorderingen die aansluiten op wat in de collectieve actie wordt gevraagd.

Lees meer >

29 oktober 2015

Cassatie

Blogartikel: De Hoge Raad stelt dat collectieve acties de verjaring van individuele rechtsvorderingen kunnen stuiten

Wanneer een collectieve vordering wordt ingesteld namens een bepaalde groep burgers hoeven deze niet bang te zijn dat hun individuele vorderingen tijdens deze collectieve actie verjaren. Het moet dan wel gaan om individuele vorderingen die aansluiten op wat in de collectieve actie wordt gevraagd.

Lees meer >

22 oktober 2015

Zorg

Vastgoed in de zorgsector

Op 1 oktober jl. BANNING bij Lexlumen de cursus ‘Vastgoed in de Zorgsector’ verzorgd. 

Lees meer >

22 oktober 2015

De Hoge Raad doet uitspraak over dubbele courtage bij woonruimte bemiddeling

In haar uitspraak van 16 oktober 2015 heeft de Hoge Raad vragen beantwoord over het verbod op het werken voor twee opdrachtgevers.

Lees meer >

20 oktober 2015

Wanneer mag u worden uitgesloten wegens een belangenconflict?

De Europese Commissie sloot ten onrechte een inschrijver uit wegens een belangenconflict. Dit zou eruit bestaan dat de betrokken inschrijver toegang had gehad tot ‘vertrouwelijke informatie’ bij een andere, eerdere aanbesteding. Het Gerecht van de EU maakt duidelijk dat dit op zichzelf onvoldoende is voor uitsluiting wegens een belangenconflict. Bovendien had de Europese Commissie geen concreet en objectief onderzoek verricht (Gerecht EU 13 oktober 2015, arrest in zaak T-403/12). Intrasoft is een Luxemburgse vennootschap, die wilde deelnemen aan een Europese aanbesteding voor diensten. Het ging bij deze aanbesteding om een opdracht van circa EUR 4,1 mln voor technische bijstand aan de …

Lees meer >

20 oktober 2015

Einde agentuur (2): Wat kunt u als principaal claimen?

Het eindigen van een agentuurovereenkomst gaat meestal niet zonder slag of stoot. Met name als de wettelijke regels die gelden bij beëindiging niet in acht worden genomen, ligt een procedure in het verschiet. De rechtspositie van de handelsagent bij beëindiging van de agentuur is nauwgezet wettelijk geregeld. Maar welke rechten hebt u als principaal? De indruk bestaat dat veel partijen die een agentuurovereenkomst hebben onvoldoende geïnformeerd worden over de financiële mogelijkheden bij beëindiging, en dus veel laten liggen. In een eerste post hebben wij een overzicht gegeven van de vergoedingen waar de handelsagent aanspraak op kan maken bij einde agentuur, afhankelijk …

Lees meer >

20 oktober 2015

Einde agentuur (3): Hoe kunt u het beste beëindigen?

Het eindigen van een agentuurovereenkomst gaat meestal niet zonder slag of stoot. Met name als de wettelijke regels geldend bij beëindiging niet in acht worden genomen, liggen procedures in het verschiet. Hoe kunt u de agentuurovereenkomst het beste beëindigen? Een overzicht. In de eerste post in deze serie gaven wij een overzicht van de vergoedingen waar een handelsagent aanspraak op kan maken, afhankelijk van de omstandigheden bij einde agentuur. In de tweede post bekeken we vergoedingen vanuit het perspectief  van de principaal (bijvoorbeeld de producent, leverancier, distributeur of merkhouder). Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’, vindt u in deze …

Lees meer >

20 oktober 2015

Sectie EU & Mededinging verzorgt bijdrage in SDU Commentaar Strafvordering

Silvia Vinken en Minos van Joolingen, advocaten Mededingingsrecht bij BANNING, hebben voor de SDU Commentaar Strafvordering (Editie 2015 – 2016) een hoofdstuk geschreven over de alternatieve wijze van afdoening van punitieve delicten, waartoe ook het opsporingsbeleid van de ACM behoort. Het mededingingsrecht valt door de mogelijkheid om aan ondernemingen en bestuurders boetes op te leggen in de punitieve sfeer. In hun bijdrage gaan de auteurs onder meer in detail in op het boetebeleid van de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) en de recente wijzigingen die daarin hebben plaatsgevonden. Sdu Commentaar Strafvordering biedt een actueel artikelsgewijs commentaar, geordend naar rechtsgebied. Per artikel …

Lees meer >

20 oktober 2015

Wanneer is het toelaatbaar om uitgesloten te worden vanwege een belangenconflict? Ontdek het hier!

De Europese Commissie heeft onterecht een inschrijver, Intrasoft, uitgesloten van een openbare aanbestedingsprocedure wegens een vermeend belangenconflict. Dit conflict zou gebaseerd zijn op het feit dat Intrasoft bij een andere, eerdere aanbesteding, toegang had tot gevoelige informatie. Het Europees Gerechtshof, echter, heeft deze uitsluiting ongeldig verklaard. Volgens hen is enkel toegang tot informatie uit een voorgaande aanbesteding onvoldoende grond voor uitsluiting wegens een belangenconflict. Daarnaast is de Europese Commissie verweten geen grondig en objectief onderzoek te hebben uitgevoerd. Intrasoft, een Luxemburgse onderneming, wilde deelnemen aan een Europese aanbesteding voor diensten ter waarde van ongeveer €4,1 miljoen. Deze diensten waren bedoeld om …

Lees meer >

20 oktober 2015

Einde van het Agentschap (Deel 2): Wat Kunt u als Hoofdprincipeal Rechtmatig Opeisen?

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst gaat zelden zonder problemen. Met name wanneer de bij wet vastgestelde regels die gelden bij het beëindigen van de overeenkomst niet worden gevolgd, kan het tot een gerechtelijke procedure komen. De rechtspositie van de handelsagent bij het beëindigen van deze overeenkomst is strikt in de wet geregeld. Maar welke rechten heeft u als opdrachtgever? Het lijkt erop dat veel partijen die een agentuurovereenkomst hebben onvoldoende worden geïnformeerd over de financiële aspecten van het beëindigen van de overeenkomst, en daardoor veel laten liggen. In een eerdere blogpost hebben we een overzicht gegeven van de vergoedingen waar de …

Lees meer >

20 oktober 2015

Afsluiting van agentuur (3): Wat is de beste manier om uw samenwerking te beëindigen?

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst gaat vaak gepaard met flink wat hindernissen. Zeker wanneer de wettelijke regels die bij beëindiging gelden wordt genegeerd, liggen juridische procedures op de loer. Maar hoe kunt u best u agentuurovereenkomst beëindigen? Hieronder een overzicht. In eerdere artikelen hebben we uitleg gegeven over het vergoedingssysteem dat geldt voor een handelsagent afhankelijk van de specifieke omstandigheden bij het einde van een agentuurovereenkomst. Daarna hebben we deze vergoedingen bekeken vanuit het perspectief van de principaal (zoals de producent, leverancier, distributeur of merkhouder). In dit derde artikel bieden we een aantal praktische tips voor het beëindigen van een agentuurovereenkomst …

Lees meer >

20 oktober 2015

Intellectueel Eigendomsrecht

I wonder if this is a Wunderbaum

The Court of First Instance, dismissing a Community trade mark  applicant’s appeal against the decision to allow an opposition in part, affirms that the public’s recognition of the opponent’s earlier Community trade mark may be assessed in relation to the degree of recognition achieved by that mark through its close similarity to an earlier national registered trade mark belonging to the opponent. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Intellectueel Eigendomsrecht

CJEU Deckmyn v Vandersteen: (some) guidance on the autonomous concept of parody

On 3 September 2014, the Court of Justice EU (CJEU) delivered its judgement in the Deckmyn v Vandersteen case C-201/13, in which the CJEU sought to provide guidance as to the autonomous concept of parody and the requirements a lawful parody should meet. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Internationale Vergelijkende Juridische Gids voor: Kartels & Vrijstelling, Editie 2013: “Hoofdstuk 28 Nederland

This article appeared in the 2013 edition of The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency; published by Global Legal Group Ltd, London. www.iclg.co.uk

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

De Internationale Vergelijkende Juridische Gids voor: Kartels & Vrijstellingen, 2012, “Hoofdstuk 28 Nederland

This article, which was written bij Minos van Joolingen and Silvia Vinken, appeared in The International Comparative Legal Guide to: Cartels and Leniency 2012.

Lees meer >

20 oktober 2015

The new Vertical Agreements Block Exemption: an overhaul of contracting practice?

On 1 June 2010 the new rules on distribution agreements of the European Commission entered into force. Contracts must be amended in light of the new rules before 1 June 2011.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Commitment Decisions of the European Commission

On 8 March 2013, the European Commission (‘EC’) has given an explanation on commitment decisions in a memo giving answers to the most frequently posed questions on this subject.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Farmers should work together

The European Competition Network (‘ECN’) recently stated in a resolution that competition rules should continue to apply to the food sector.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

NMa conditionally clears merger between Dutch manufacturers of frozen food snacks

The two biggest convenience food manufacturers in the Netherlands, Buitenfood (with its flagship brand Van Dobben) and Ad van Geloven (with its flagship brand Mora), are allowed to merge. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Notices of the Commission are not binding for national courts

On 6 september 2012 AG Kokott issued her Opinion in case C-226/11. In this case the European Court of Justice (‘ECJ’) has to decide if notices of the European Commission in the field of competition law are binding on the national competition authorities and national courts.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Frequently asked questions on application of competition rules in motor vehicle sector

The European Commission has recently published a set of frequently asked questions and answers on the application of competition rules in the motor vehicle sector.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Competition enforcement in the food sector

The European Competition Network (‘ECN’) has published a report concerning competition law enforcement and market monitoring activities in the food sector by the European Commission (‘Commission’) and national competition authorities of the 27 member states of the EU (together ‘European competition authorities’).

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Court annuls fines running into millions for homecare institutes

The court of Rotterdam has annulled several decisions of the Dutch competition authority (‘NMa’) in which fines running into millions were imposed on homecare institutes. According to the court the NMa did not proper motivate her decisions.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

No question of franchise in laundry cartel

The Dutch competition authority (‘NMa’) has imposed a fine of Euro 18 million on four laundries for their involvement in illegal cartel arrangements.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Commission approves new SGEI rules

On 20 December 2011 the European Commission has adopted a revised package of EU state aid rules for the assessment of public compensation for services of general economic interest (‘SGEI’). The package includes four instruments.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

New private enforcement directive of Commission expected in June

The European Commission (‘Commission’) plans to propose a new directive on the interaction of public antitrust enforcement and damage claims in June this year. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Annual report Dutch competition authority published

On 15 March 2012 the Dutch competition authority (“NMa”) has published its annual report. It is the first time that only a digital version of the annual report is available.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Dutch Competition Authority imposes high fines on General Practioners

The Dutch National Association of General Practitioners (‘LHV’) calls on its members to restrict the freedom to establish their practices. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Widening of de minimis: undertakings get more room to cooperate

Small undertakings get more room to make price-fixing agreements, in this way they might be able to compete better with large undertakings.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

High fines in beer cartel not upheld

The European Commission (‘Commission’) has fined the Dutch beer breweries Heineken, Bavaria and Grolsch in 2007 because of their involvement in a cartel on the Dutch beer market.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

European Commission welcomes judgments in Italian raw tobacco cartel

The European Commission (‘Commission’) welcomes the judgments by the General Court which uphold a decision of 2005 fining four Italian tobacco processors for operating a buying cartel in the Italian raw tobacco market. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Fines for breach of seal imposed by the European Commission and the Netherlands Competition Authority

The Netherlands Competition Authority (‘NMa’) and the European Commission (‘Commission’) have recently imposed fines for breach of seal.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

European Commission investigates luxury watch manufacturers

The European Commission (‘Commission’) has started formal antitrust proceedings against luxury watch manufacturers for an infringement of competition law. The Commission investigates an alleged refusal by luxury watch manufacturers to supply spare parts to independent repairers. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Commission adopts package to reform antitrust procedures and role of Hearing Officer

On 17 October 2011 the European Commission (‘Commission’) has adopted a package of measures aimed at increasing the transparency and fairness of competition proceedings.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

State aid: Commission opens 3 in-depth state aid investigations in air transport in France, Germany and Ireland; clears Dutch air passenger tax

The European Commission has opened three separate in-depth state aid investigations regarding the Marseille and Frankfurt Hahn airports as well as lower taxes for air passengers in Ireland that benefit almost exclusively domestic flights.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

NMa upholds fines imposed on Dutch media company Wegener

The Netherlands Competition Authority (‘NMa’) has ruled that it will uphold the fines of more than EUR 20 million imposed on Dutch media company Wegener and on five individuals.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Bundeskartellamt fines three manufacturers of consumer goods

The German competition authority, the Bundeskartellamt, has fined Kraft Foods Deutschland AG (“Kraft”), Unilever Deutschland Holding AG (“Unilever”) and Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (“Dr. Oetker”) for the illegal exchange of competition relevant information. 

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

Commission repeals Heat Stabilisers cartel decision for Ciba/BASF and Elementis after EU Court judgment

The European Commission has repealed a decision of 11 November 2009 finding a cartel in the market for heat stabilisers in so far as it concerns the companies Ciba/BASF and Elementis.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

UK competition authority published new guidance on competition law compliance

The UK competition authority, the Office of Fair Trading (‘OFT’) has published new guidance for undertakings on competition law compliance. The new guidance of the OFT is published to help undertakings to create awareness of competition law within their undertaking.

Lees meer >

20 oktober 2015

Mededinging & Regulering

European Commission fines 6 LCD panel producers for € 648 million

The European Commission has fined 6 LCD panel producers for more than € 648 million in total for making illegal cartel arrangements. 

Lees meer >
1 2 51 52 53 99 100