Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen naar Tweede Kamer

03 november 2015

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, die uiterlijk 18 april 2016 in de Nederlandse rechtsorde moeten zijn geïmplementeerd, heeft het kabinet het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Met daarbij de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.

Zoals bekend heeft Nederland de bestaande Europese aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012. Uiterlijk 18 april 2016 dient een nieuw regime in werking te zijn getreden, als implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Het kabinet heeft inmiddels haar wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet naar de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling, met daarbij de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State (Kamerstukken II 2015-2016, 34 329). Deze parlementaire stukken geven inzage in de zienswijze op het wetsvoorstel van het kabinet, respectievelijk haar belangrijkste adviesorgaan.

Na behandeling in de Tweede Kamer zal, mits aangenomen, de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel buigen.

Nieuwe richtlijnen

De herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen hebben betrekking op:

Europa Decentraal heeft een lijvige publicatie ter beschikking gesteld waarin de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen worden toegelicht.

Training over wat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor u betekenen?

Mail vrijblijvend met Martijn Jongmans (ContactLinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)