Aanbestedingsprocedure: Gids en tips over hoe te procederen in hoger beroep – een uitgebreide handleiding

04 november 2015

In overeenstemming met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen, namelijk 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, die tegen 18 april 2016 in het Nederlandse recht geïntegreerd moeten worden, heeft de regering een voorstel ingediend om de Aanbestedingswet te wijzigen. Dit voorstel is aan de Tweede Kamer gepresenteerd, inclusief een toelichting bij de memorie en een advies van de Raad van State.

Het is algemeen bekend dat Nederland de vorige Europese aanbestedingsrichtlijnen heeft opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Tegen 18 april 2016 moet er een nieuw systeem zijn ingevoerd dat deze nieuwe richtlijnen implementeert.

De regering heeft al een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de Aanbestedingswet te wijzigen. Hierbij zijn ook de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State bijgevoegd (Kamerstukken II 2015-2016, 34 329). In deze parlementaire documenten worden de standpunten over het wetsvoorstel van de regering en haar belangrijkste adviesorgaan uiteengezet.

Na behandeling door de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel, indien goedgekeurd, ook aan de Eerste Kamer worden voorgelegd.

Nieuwe richtlijnen

De aangepaste Europese aanbestedingsrichtlijnen omvatten:

Europa Decentraal heeft een uitgebreid document beschikbaar gesteld waarin de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen worden toegelicht.

Heeft u training nodig om te begrijpen wat de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen voor u betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met Martijn Jongmans (E-mail, Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)