Banning Cassaties

2023

 

 •  
3 februariRelatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Gerechtigdheid tot spaarsaldo op gemeenschappelijke bankrekening. Motiveringsklachten. 

 

2022

 

 •  
1 aprilProcesrecht. Personen- en familierecht. Niet-tijdige betekening verzoek tot echtscheiding (art. 816 lid 1 Rv). Verzoek niet-ontvankelijk? Overeenkomstige toepassing art. 120-121 Rv.
 •  
22 aprilVermogensrecht. Verjaring van rechtsvordering tot vergoeding van schade. Aanvang korte verjaringstermijn.
 •  
20 mei Verbintenissenrecht. Caribische zaak. Geldlening voor afbouw van woning.
 •  
3 juniBurgerlijk procesrecht. Prejudiciële beslissing. Art. 392 Rv. Prejudiciële vragen over regels in procesreglementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming? Beslag- en executierecht.
 •  
24 juniVerbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte. Beslag op huurtoeslag.
 •  
30 septemberProcesrecht. Arbitrage. Bedrog door achterhouden stukken. Vernietiging en herroeping.
 •  
14 oktober Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.

2021

 •  
8 januariFaillissementsrecht. Verbintenissenrecht; onrechtmatige daad curator in hoedanigheid. 
 •  
29 januariVerbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte. Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW.
 •  
19 februariPersonen- en Familierecht. In samenlevingsovereenkomst opgenomen partneralimentatieverplichting.
 •  
5 maart Aansprakelijkheidsrecht. Inspanningsverbintenis van gemeenten om mee te werken aan verplaatsing hoofdkantoor van ICT-bedrijf naar nieuw bedrijventerrein. Tekortkoming?
 •  
26 maart Insolventierecht. Gemotiveerde kostenveroordeling. Verzoek failliet o.g.v. art. 69 Fw om inzage in urenverantwoordingen van curator.
 •  
11 juniCaribische zaak (Curaçao). Bewijsrecht. Passeren bewijsaanbod in hoger beroep. Tegenbewijs.
 •  
12 november Prejudiciële vragen. Richtlijn consumentenrechten.
 •  
24 december Prejudiciële vragen. Procesrecht.
 •  
24 december Procesrecht. Vervoerrecht.

2020

 •  
21 februariVerbintenissenrecht. Overeenkomst van geldlening. Verrekening.
 •  
21 februariArbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond van art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Verzoek tot ontbinding door de kantonrechter toegewezen.
 •  
17 april Personen- en Familierecht. Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht.
 •  
17 april Verbintenissenrecht. Arbeidsongeval van uitzendkracht waarvoor inlener aansprakelijk is.
 •  
29 meiArbeidsrecht. Billijke vergoeding; art. 7:683 lid 3 BW; aan motivering te stellen eisen.
 •  
17 juliArbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst tussen hogeschool en docent o.g.v. verwijtbaar handelen.
 •  
16 oktoberCiviel recht. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW.
 •  
13 novemberAansprakelijkheidsrecht. Hebben curatoren van failliete aluminiumproducent misbruik gemaakt van termijnstelling uitoefening pandrecht (art. 58 Fw)?
 •  
4 decemberFaillissementsrecht. Termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw; bestaan van de vordering.

2019

 •  
22 februariHuwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap
 •  
5 aprilArt. 1:160 BW. Beëindiging onderhoudsplicht; samenleven met een ander als waren zij gehuwd; wanneer sprake van samenwonen?
 •  
12 aprilProcesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
 •  
12 aprilProcesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
 •  
12 aprilProcesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
 •  
12 aprilVerbintenissenrecht. Procesrecht. Totstandkoming overeenkomst van bindend advies; vereiste van ondubbelzinnig blijken van afstand van recht op toegang tot overheidsrechter; Haviltex.
 •  
28 juniCiviel recht. Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv?
 •  
20 septemberProcesrecht. Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak.
 •  
4 oktoberVermogensrecht. Verjaring. (Indirect) bestuurder van BV verstrekt namens BV geldlening aan andere BV zonder zekerheid te bedingen.
 •  
4 oktoberFaillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.
 •  
11 oktoberProcesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie.
 •  
1 novemberPrejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie.
 •  
8 novemberPrejudiciële vragen over tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken.
 •  
15 novemberProcesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv.
 •  
22 novemberProcesrecht. Veroordeling tot medewerking aan verkoop en levering van woning, met bepaling dat vonnis in plaats van de akte kan komen.
 •  
29 novemberArbeidsrecht. Overgang van onderneming.
 •  
13 decemberUitleg overeenkomst. 

 

2018

 •  
16 februariProcesrecht. Art. 281 Rv.
 •  
23 februariHuwelijksgoederenrecht
 •  
9 maartKinder- en partneralimentatie
 •  
13 aprilPartneralimentatie. Is hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door afbouwregeling vast te stellen?
 •  
4 meiPartneralimentatie, verbreken lotsverbondenheid, definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).
 •  
18 meiTerugbetaling van proceskosten betaald op grond van een later vernietigde beslissing.
 •  
29 juniOntbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).
 •  
19 oktoberAansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid.
 •  
30 novemberFaillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.

 

2017

 •  
31 maartProcesrecht, overschrijding appeltermijn
 •  
21 aprilUitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.
 •  
6 oktoberHuurrecht. Caribische zaak
 •  
15 decemberIs ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en c, BW van Curaçao)?
 •  
22 decemberOnrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.

 

2016

 •  
15 januariUitleg testament
 •  
8 februariKindgebonden budget bij vaststelling kinderalimentatie; brief Minister Asscher
 •  
18 maartDevolutieve werking appel? Verrassingsbeslissing?
 •  
25 maart Huwelijksvermogensrecht. Verdeling goederengemeenschap na echtscheiding. 
 •  
29 maartArt. 23 en 24 Rv.
 •  
20 meiOmvang rechtsstrijd na cassatie (art. 424 Rv.) en verwijzing. Stelplicht. Alimentatie
 •  
24 juniHuwelijksgoederenrecht. Ontslagvergoeding. Stamrecht-bv
 •  
8 juliArt. 23 en 24 Rv. Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding
 •  
25 novemberVergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

 

2015

 •  
23 januariHuwelijksvermogensrecht, onbegrijpelijke uitleg grieven
 •  
27 maartKoop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.
 •  
7 april Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (OPS/CTE)
 •  
7 april Verjaring van vordering tot schadevergoeding
 •  
1 meiOpzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen
 •  
26 juniMachtiging curatele. Verkoop van een pand.
 •  
10 juli Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?
 •  
10 juli Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: vallen buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip ‘kosten’ (art. 6:44 lid 1 BW)
 •  
2 oktoberOntvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis
 •  
9 oktober Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind
 •  
30 oktoberPrejudiciële beslissing, beslag- en executierecht
 •  
27 novemberDwaling huurder bedrijfspand
 •  
11 decemberOnderhoudsverplichting ingegaan op datum voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
 •  
11 decemberWet arbeid vreemdelingen
 •  
18 decemberBeroep op art.6:284 lid 2 BW en gezag van gewijsde
   BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

 

2014

 •  
21 februari Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten.
 •  
28 maartGezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter
 •  
13 juniPrejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 •  
19 september Grenzen geschil cassatie en verwijzing

 

  BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

 

2013

 •  
9 augustus Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing
 •  
30 septemberPrejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag.
 •  
15 november Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten
 •  
20 december Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden?
 •  
20 december Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap
 •  
20 december Vaststellingsovereenkomst tussen curatoren en schuldeiser
 •  
20 december Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw
   BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2013