Banning Cassaties

 

2024

 

2 februari Personen- en familie-erfrecht. Huwelijksvermogensrecht (art. 1:115 BW); afwikkeling bij echtscheiding. Wijzigingen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk ten nadele van de vrouw. Zorgplicht notaris (art. 43 lid 1 Wna); specifieke waarschuwings- en vergewisplicht bij nadelige of riskante gevolgen. Heeft de man, gelet op betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen, gerechtvaardigd erop vertrouwd dat wil van de vrouw strookte met haar verklaring (art. 3:33 en art. 3:35 BW)?
2 februari Personen- en familie-erfrecht. Erkenning door duomoeder (art. 1:198, aanhef en onder c, BW; art. 1:204 lid 1 BW; art. 1:204 lid 4 BW). Verzoek tot vervangende toestemming om kind te erkennen. Heeft verzoekster als levensgezel van moeder ingestemd met daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad?
8 maart Personen- en familie-erfrecht. Partneralimentatie. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
8 maart Huwelijksvermogensrecht. Huwelijkse voorwaarden. Regeling kosten huishouding en periodiek verrekenbeding. Afrekening niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding (art. 1:141 lid 1 BW). Mocht hof eventuele vordering ingevolge regeling kosten huishouding buiten beschouwing laten op grond dat die vordering en daartegenover staande schuld bij afrekening ingevolge art. 1:141 BW tegen elkaar wegvallen?

2023

 

3 februari Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Gerechtigdheid tot spaarsaldo op gemeenschappelijke bankrekening. Motiveringsklachten. 
31 maart Incidenteel verzoek tot tussenkomst of voeging (art. 217 Rv) of om als belanghebbende te worden toegelaten in cassatiegeding over beperking aansprakelijkheid en vormen van fonds. Toepasselijkheid art. 7 lid 4 Fondsverdrag 1992 of commuun burgerlijk procesrecht?
26 mei Prejudiciële vragen (art. 392 Rv.). Mogelijkheid om achteraf te betalen bij aankoop in webwinkel. Vragen over vorderingen uit hoofde van achteraf-betaalservice en (ambtshalve) beoordeling daarvan door rechter in het licht van afdeling 1 van titel 7:2A BW en Richtlijn consumentenkrediet (Richtlijn 2008/48/EG). Hoge Raad biedt partijen gelegenheid zich uit te laten over stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU en over te stellen vragen met betrekking tot vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten en begrip ’totale kosten van het krediet voor de consument’.
23 juni Huur woonruimte. Overlast. Ontbinding huurovereenkomst. Stelplicht en bewijslast.
30 juni Hoge Raad stelt vragen van uitleg aan Europees Hof van Justitie over Afterpay.
25 augustus Uitleg vaststellingsovereenkomst waarin is bepaald dat die overeenkomst ‘uitsluitend grammaticaal’ dient te worden uitgelegd.
17 november Samenwonen op basis van affectieve relatie (‘informeel samenleven’). Vergoedingsrechten. Onjuiste uitleg van HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8938 en HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707? Verjaring. Onbegrijpelijke uitleg grief over oordeel van rechtbank over kosten van de huishouding?
24 november Prejudiciële vragen (art. 932 Rv). Art. 143 Rv. Richtlijn 93/13/EEG. Moet wettelijke termijn voor verzet buiten toepassing blijven als uit bestreden verstekvonnis niet blijkt of rechter heeft onderzocht of toegewezen vordering is gebaseerd op overeenkomst waarin een of meer oneerlijke bedingen in de zin van de richtlijn zijn opgenomen?
24 november Procesrecht. Art. 80 lid 1 RO (cassatieberoep vonnis kantonrechter). Ongemotiveerd voorbijgaan aan verzoek om mondelinge behandeling (art. 87 lid 8 Rv).
22 december Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht. Niet-behoorlijke taakvervulling door voormalige bestuurders (art. 2:9 BW)? Betekenis van decharge die aan bestuur is verleend bij gelegenheid van goedkeuring van jaarrekening. Vervolg van HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1489.
 

2022

 

1 april Procesrecht. Personen- en familie-erfrecht. Niet-tijdige betekening verzoek tot echtscheiding (art. 816 lid 1 Rv). Verzoek niet-ontvankelijk? Overeenkomstige toepassing art. 120-121 Rv.
22 april Vermogensrecht. Verjaring van rechtsvordering tot vergoeding van schade. Aanvang korte verjaringstermijn.
20 mei  Verbintenissenrecht. Caribische zaak. Geldlening voor afbouw van woning.
3 juni Burgerlijk procesrecht. Prejudiciële beslissing. Art. 392 Rv. Prejudiciële vragen over regels in procesreglementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming? Beslag- en executierecht.
24 juni Verbintenissenrecht. Huurrecht woonruimte. Beslag op huurtoeslag.
30 september Procesrecht. Arbitrage. Bedrog door achterhouden stukken. Vernietiging en herroeping.
14 oktober  Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid van gerechtelijk deskundige.

2021

8 januari Faillissementsrecht. Verbintenissenrecht; onrechtmatige daad curator in hoedanigheid. 
29 januari Verbintenissenrecht. Huurrecht bedrijfsruimte. Aansprakelijkheid verhuurder voor schade veroorzaakt door gebrek in het gehuurde (aanwezigheid asbest); art. 7:208 BW.
19 februari Personen- en Familierecht. In samenlevingsovereenkomst opgenomen partneralimentatieverplichting.
5 maart Aansprakelijkheidsrecht. Inspanningsverbintenis van gemeenten om mee te werken aan verplaatsing hoofdkantoor van ICT-bedrijf naar nieuw bedrijventerrein. Tekortkoming?
26 maart  Insolventierecht. Gemotiveerde kostenveroordeling. Verzoek failliet o.g.v. art. 69 Fw om inzage in urenverantwoordingen van curator.
11 juni Caribische zaak (Curaçao). Bewijsrecht. Passeren bewijsaanbod in hoger beroep. Tegenbewijs.
12 november  Prejudiciële vragen. Richtlijn consumentenrechten.
24 december  Prejudiciële vragen. Procesrecht.
24 december  Procesrecht. Vervoerrecht.

2020

21 februari Verbintenissenrecht. Overeenkomst van geldlening. Verrekening.
21 februari Arbeidsrecht. Ontbindingsverzoek op grond van art. 7:671b lid 1 BW in verbinding met art. 7:669 lid 3 BW. Verzoek tot ontbinding door de kantonrechter toegewezen.
17 april  Personen- en Familierecht. Wijziging partneralimentatie met terugwerkende kracht.
17 april  Verbintenissenrecht. Arbeidsongeval van uitzendkracht waarvoor inlener aansprakelijk is.
29 mei Arbeidsrecht. Billijke vergoeding; art. 7:683 lid 3 BW; aan motivering te stellen eisen.
17 juli Arbeidsrecht. Ontbinding arbeidsovereenkomst tussen hogeschool en docent o.g.v. verwijtbaar handelen.
16 oktober Civiel recht. Bestuurdersaansprakelijkheid; art. 6:162 BW.
13 november Aansprakelijkheidsrecht. Hebben curatoren van failliete aluminiumproducent misbruik gemaakt van termijnstelling uitoefening pandrecht (art. 58 Fw)?
4 december Faillissementsrecht. Termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw; bestaan van de vordering.

2019

22 februari Huwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap
5 april Art. 1:160 BW. Beëindiging onderhoudsplicht; samenleven met een ander als waren zij gehuwd; wanneer sprake van samenwonen?
12 april Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april Verbintenissenrecht. Procesrecht. Totstandkoming overeenkomst van bindend advies; vereiste van ondubbelzinnig blijken van afstand van recht op toegang tot overheidsrechter; Haviltex.
28 juni Civiel recht. Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv?
20 september Procesrecht. Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak.
4 oktober Vermogensrecht. Verjaring. (Indirect) bestuurder van BV verstrekt namens BV geldlening aan andere BV zonder zekerheid te bedingen.
4 oktober Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.
11 oktober Procesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie.
1 november Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familie-erfrecht. Kinderalimentatie.
8 november Prejudiciële vragen over tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken.
15 november Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv.
22 november Procesrecht. Veroordeling tot medewerking aan verkoop en levering van woning, met bepaling dat vonnis in plaats van de akte kan komen.
29 november Arbeidsrecht. Overgang van onderneming.
13 december Uitleg overeenkomst. 

2018

 •  
16 februari Procesrecht. Art. 281 Rv.
 •  
23 februari Huwelijksgoederenrecht
 •  
9 maart Kinder- en partneralimentatie
 •  
13 april Partneralimentatie. Is hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door afbouwregeling vast te stellen?
 •  
4 mei Partneralimentatie, verbreken lotsverbondenheid, definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).
 •  
18 mei Terugbetaling van proceskosten betaald op grond van een later vernietigde beslissing.
 •  
29 juni Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).
 •  
19 oktober Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid.
 •  
30 november Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.

2017

 •  
31 maart Procesrecht, overschrijding appeltermijn
 •  
21 april Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.
 •  
6 oktober Huurrecht. Caribische zaak
 •  
15 december Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en c, BW van Curaçao)?
 •  
22 december Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.

2016

 •  
15 januari Uitleg testament
 •  
8 februari Kindgebonden budget bij vaststelling kinderalimentatie; brief Minister Asscher
 •  
18 maart Devolutieve werking appel? Verrassingsbeslissing?
25 maart  Huwelijksvermogensrecht. Verdeling goederengemeenschap na echtscheiding. 
 •  
29 maart Art. 23 en 24 Rv.
 •  
20 mei Omvang rechtsstrijd na cassatie (art. 424 Rv.) en verwijzing. Stelplicht. Alimentatie
 •  
24 juni Huwelijksgoederenrecht. Ontslagvergoeding. Stamrecht-bv
 •  
8 juli Art. 23 en 24 Rv. Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding
 •  
25 november Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

2015

 •  
23 januari Huwelijksvermogensrecht, onbegrijpelijke uitleg grieven
 •  
27 maart Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.
 •  
7 april  Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (OPS/CTE)
 •  
7 april  Verjaring van vordering tot schadevergoeding
 •  
1 mei Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen
 •  
26 juni Machtiging curatele. Verkoop van een pand.
 •  
10 juli  Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?
 •  
10 juli  Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: vallen buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip ‘kosten’ (art. 6:44 lid 1 BW)
 •  
2 oktober Ontvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis
 •  
9 oktober  Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind
 •  
30 oktober Prejudiciële beslissing, beslag- en executierecht
 •  
27 november Dwaling huurder bedrijfspand
 •  
11 december Onderhoudsverplichting ingegaan op datum voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
 •  
11 december Wet arbeid vreemdelingen
 •  
18 december Beroep op art.6:284 lid 2 BW en gezag van gewijsde
BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

2014

 •  
21 februari  Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten.
 •  
28 maart Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter
 •  
13 juni Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
 •  
19 september  Grenzen geschil cassatie en verwijzing

 

  BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

2013

 •  
9 augustus  Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing
 •  
30 september Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag.
 •  
15 november  Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten
 •  
20 december  Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden?
 •  
20 december  Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap
 •  
20 december  Vaststellingsovereenkomst tussen curatoren en schuldeiser
 •  
20 december  Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw
BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2013