Kennisbank

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht (ECLI:NL:HR:2024:1079, 12 juli 2024, 23/03005)

Art. 798 lid 1 Rv. Is gecertificeerde instelling belanghebbende in zaak op de voet van art. 1:253n BW tot beëindiging van gezamenlijk gezag over onder toezicht gesteld kind? ECLI:NL:HR:2024:1079, 12 juli 2024, 23/03005. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:1073, 12 juli 2024, 23/00974)

Aanneming van werk. Opdracht tot installatie van mest/waterafscheider. Geschil over meerwerk. Heeft hof nagelaten te toetsen of tenzij-bepaling van art. 7:755 BW van toepassing is? Motiveringsklachten. Grenzen rechtsstrijd in hoger beroep. ECLI:NL:HR:2024:1073, 12 juli 2024, 23/00974. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbitrage (ECLI:NL:HR:2024:1078, 12 juli 2024, 22/04619)

Art. 1065 Rv. Mediationclausule. Zijn partijen op grond van mediationclausule verplicht mediation te beproeven voordat zij procedure aanhangig maken? Uitleg mediationclausule. Gevolgen van niet naleven van ‘verplichtende’ mediationclausule. ECLI:NL:HR:2024:1078, 12 juli 2024, 22/04619. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Bijzonder bestuursrecht. Unierecht (ECLI:NL:HR:2024:1061, 12 juli 2024, 23/03380)

Wet luchtvaart (Wlv). Toepassingsgebied Geluidsverordening (EU) Nr. 598/2014 in verband met procedure van evenwichtige aanpak (balanced approach). Zijn door de Staat voorgenomen (tijdelijke) maatregelen tot vermindering van geluidshinder bij Schiphol in strijd met art. 8.23a Wlv en Geluidsverordening? Procesrecht. Onherroepelijkheid vonnis voorzieningenrechter. ECLI:NL:HR:2024:1061, 12 juli 2024, 23/03380. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:1068, 12 juli 2024, 23/00763)

Overgang onderneming, art. 7:663 BW, dynamisch incorporatiebeding cao. Maatstaven HvJEU 27 april 2017, ECLI:EU:C:2017:317 (Asklepios). Afstand van bij overgang bestaande rechten? ECLI:NL:HR:2024:1068, 12 juli 2024, 23/00763. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ELCI:NL:HR:2024:1065, 12 juli 2024, 23/02124)

Verhuur locatie tankstation. Wederzijdse dwaling t.a.v. vergunbaarheid vestiging tankstation. Causaliteit; risico. Heeft hof voldoende gemotiveerde beslissing gegeven over stellingen verhuurder m.b.t. causaliteit en voor rekening van huurder komen dwaling? ECLI:NL:HR:2024:1065, 12 juli 2024, 23/02124. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:1022, 5 juli 2024, 23/00813)

Begrip “bestuurder” in art. 4 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en art. 12 lid 1 Richtlijn 2009/103/EG. Ongeval door ingrijpen inzittende in besturing (aantrekken handrem). Inzittendenbescherming, verlies hoedanigheid bestuurder? Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU. ECLI:NL:HR:2024:1022, 5 juli 2024, 23/00813. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 juli 2024

Cassatie

Conclusie Parket bij de Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:PHR:2024:730, 5 juli 2024, 21/05264)

Platformwerk. Waren de schoonmakers bij het (inmiddels failliet verklaarde) platform Helpling werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst met Helpling, of op basis van een arbeidsovereenkomst met de huishoudens? Kan een particulier huishouden kwalificeren als inlener (“derde”) in de zin van art. 7:690 BW? Hoe moet in platformverhoudingen invulling worden gegeven aan het element “in dienst van” (gezagscriterium)? ECLI:NL:PHR:2024:730, 5 juli 2024, 21/05264. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:1028, 5 juli 2024, 23/00602)

Uitleg garantie; toerekenbare tekortkoming? Ligt omzettingsverklaring besloten in processtukken (art. 6:87 lid 1 BW)? Verwijzing naar schadestaatprocedure; maatstaf. ECLI:NL:HR:2024:1028, 5 juli 2024, 23/00602. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 juli 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:1027, 5 juli 2024, 23/00894)

Verjaring. Aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor verbintenissen aangegaan door andere echtgenoot ten behoeve van de gewone gang van de huishouding (art. 1:85 BW). Kan verbintenis uit geldlening verbintenis zijn als bedoeld in art. 1:85 BW? Overeenkomstige toepassing verjaringsbepalingen uit titel 11 van Boek 3 (art. 3:326 BW)? Verjaringstermijn van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing? ECLI:NL:HR:2024:1027, 5 juli 2024, 23/00894. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

28 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:968, 28 juni 2024, 23/04744)

Rechtbank stelt zorgregeling vast overeenkomstig ter zitting gemaakte afspraak. Is moeder ontvankelijk in hoger beroep? ECLI:NL:HR:2024:968, 28 juni 2024, 23/04744. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

28 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht (ECLI:NL:HR:2024:980, 28 juni 2024, 23/01121)

Koop elektrische auto. Non-conformiteit (art. 7:17 BW) vanwege tegenvallende actieradius in het licht van mededelingen verkoper? ECLI:NL:HR:2024:980, 28 juni 2024, 23/01121. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Appartementsrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:916, 21 juni 2024, 23/04305)

Art. 5:140 lid 1 BW. Art. 5:130 BW. Heeft hof mogen beslissen op verzoeken tot vernietiging VvE-besluit en tot verlenen vervangende machtiging zonder alle appartementseigenaars op te roepen? ECLI:NL:HR:2024:916, 21 juni 2024, 23/04305. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:918, 21 juni 2024, 23/04892)

Beroep tegen beslissing op verzoek tot wraking. Ontvankelijk? Art. 39 lid 5 Rv; doorbrekingsleer. ECLI:NL:HR:2024:918, 21 juni 2024, 23/04892. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Faillissementsrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:915, 21 juni 2024, 23/04122)

Art. 67 Fw. Art. 104 Fw. Is gefailleerde ontvankelijk in zijn hoger beroep tegen door de r-c aan curator verleende goedkeuring voor sluiten van vaststellingsovereenkomst? ECLI:NL:HR:2024:915, 21 juni 2024, 23/04122. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:924, 21 juni 2024, 23/04104)

Art. 358 lid 4 Rv. Ontvankelijkheid in hoger beroep. Mocht mededeling onderaan beschikking worden opgevat als toestemming voor tussentijds hoger beroep? ECLI:NL:HR:2024:924, 21 juni 2024, 23/04104. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Unierecht (ECLI:NL:HR:2024:922, 21 juni 2024, 23/00717)

EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties aan certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad stelt vragen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014. ECLI:NL:HR:2024:922, 21 juni 2024, 23/00717. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht. Cassatie in het belang der wet (ECLI:NL:HR:2024:917, 21 juni 2024, 24/00723)

Caribische zaak. Integriteit (kandidaat-)minister Curaçao. Omvat term ‘veroordeeld wegens misdrijf’ in art. 7 Lvim ook schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel (art. 9a Sr)? ECLI:NL:HR:2024:917, 21 juni 2024, 24/00723. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024/884, 14 juni 2024, 23/01201)

Verplichting tot vergoeding van kosten als afbreken van onderhandelingen niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is? Ongerechtvaardigde verrijking. Art. 6:212 BW. ECLI:NL:HR:2024:884, 14 juni 2024, 23/01201. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:883, 14 juni 2024, 23/02457)

Personen- en familierecht; scheiding van tafel en bed; heeft verzoening plaatsgevonden? (art. 1:176 BW (oud)). ECLI:NL:HR:2024:883, 14 juni 2024, 23/02457. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2024:864, 14 juni 2024, 23/00363)

‘Voordelig recht’. Vordering tot verklaring voor recht bestaan erfdienstbaarheid van voetpad. Persoonlijk of zakelijk recht? Betekenis vermelding voordelig recht in opvolgende akten. Invloed samenvoeging en splitsing van percelen op heersend erf. Betekenis HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2770. ECLI:NL:HR:2024:864, 14 juni 2024, 23/00363. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2024:821, 7 juni 2024, 23/00876)

Artikel 228, lid 2, van de Gemeentewet; artikel 11, lid 3, AWR; precariobelasting op nutsnetwerken; overgangsrecht. ECLI:NL:HR:2024:821, 7 juni 2024, 23/00876. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Kort geding. Verbintenissenrecht. Overeenkomstenrecht. Appelprocesrecht (ECLI:NL:HR:2024:818, 7 juni 2024, 23/00917)

Geschil tussen klant en energiebedrijf over overeenkomst tot levering van energie. Is hof buiten grieven getreden met zijn oordeel dat energiebedrijf overeenkomst niet heeft ontbonden, maar heeft gewijzigd? ECLI:NL:HR:2024:818, 7 juni 2024, 23/00917. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 juni 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:PHR:2024:607, 7 juni 2024, 23/03000)

Is werknemer callcenter op grond van Planningsregels verplicht om tien minuten voorafgaand aan dienst aanwezig te zijn en voorbereidende werkzaamheden te verrichten, zodat sprake is van arbeidstijd? Moet de werkgever loon betalen over deze tijd? Hof beantwoordt beide vragen bevestigend. Cassatieklachten spitsen zich toe op begrijpelijkheid van dit oordeel. ECLI:NL:HR:2024:607, 7 juni 2024, 23/03000. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

31 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht (ECLI:NL:PHR:2024: 581, 31 mei 2024, 23/03258)

Bevoegdheidsverdeling strafrechter en burgerlijke rechter. Bezwaren van advocaat tegen beslissingen van r-c over verschoningsrecht bij strafvorderlijke inbeslagneming. Staat voor advocaat o.g.v. de art. 98 en 552a Sv een voldoende met waarborgen omklede rechtsgang open? ECLI:NL:HR:2024:581, 31 mei 2024, 23/03258. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

31 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Omzetbelasting (ECLI:NL:HR:2024:776, 31 mei 2024, 21/05426)

Art. 15, lid 1, Wet OB 1968; aftrek van omzetbelasting ter zake van bouw van een door de ondernemer aan derden te verhuren woonhuis vanwege plaatsing van zonnepanelen op het dak van dat woonhuis?; rechtstreeks en onmiddellijk verband met levering met zonnepanelen opgewekte energie? ECLI:NL:HR:2024:776, 31 mei 2024, 21/05426. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2024:743, 24 mei 2024, 23/01299)

Effectenlease. Advisering door tussenpersoon. Gepersonaliseerde aanbeveling. Heeft hof beoordeeld of tussenpersoon effectenleaseproduct heeft voorgesteld als geschikt voor afnemer? ECLI:NL:HR:2024:743, 24 mei 2024, 23/01299. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Wet maatschappelijke ondersteuning. Verhouding publiek- en privaatrecht (ECLI:NL:HR:2024:742, 24 mei 2024, 23/00790)

Kort geding. Wet maatschappelijke ondersteuning. Verhouding publiek- en privaatrecht. Doorkruising. Mag gemeente in kader van uitvoering van WMO langs privaatrechtelijke weg nakoming vorderen van contractuele verplichting van zorgaanbieder om mee te werken aan administratieve controle door gemeente? ECLI:NL:HR:2024:742, 24 mei 2024, 23/00790. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht. Bewijsrecht (ECLI:NL:HR:2024:718, 17 mei 2024, 23/02377)

Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 188 lid 2 Rv. Is hof buiten toepassingsgebied art. 186 Rv getreden door voorlopig getuigenverhoor te bevelen terwijl vordering met oog waarop verhoor is verzocht in een, met voldoende waarborgen omklede, kerkelijke rechtsgang kan worden ingesteld? Kerkelijk statuut (art. 2:2 BW). ECLI:NL:HR:2024:718, 17 mei 2024, 23/02377. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2024:727, 17 mei 2024, 23/01711)

Staatsimmuniteit. Geschil over beëindiging arbeidsovereenkomst werkneemster ambassade. Immuniteit van jurisdictie. Terughoudend oordeel Nederlandse rechter over vertrouwelijk karakter documenten van vreemde staat, ook bij gebreke van beroep op immuniteit van jurisdictie? Art. 11 lid 2, onder d, VN-Verdrag inzake immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen. Immuniteit van executie. Kan dwangsom aan vreemde staat worden opgelegd? Internationaal gewoonterecht. Art. 19 VN-Verdrag. ECLI:NL:HR:2024:727, 17 mei 2024, 23/01711. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:726, 17 mei 2024, 23/00813)

Begrip “bestuurder” in art. 4 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) en art. 12 lid 1 Richtlijn 2009/103/EG. Ongeval door ingrijpen inzittende in besturing (aantrekken handrem). Inzittendenbescherming, verlies hoedanigheid bestuurder? Prejudiciële vragen aan HvJEU. Hoge Raad stelt partijen in gelegenheid zich over vragen uit te laten. ECLI:NL:HR:2024:726, 17 mei 2024, 23/00813. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 mei 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom, auteursrecht (ECLI:NL:HR:2024:712, 17 mei 2024, 22/02270, 22/02230)

Thuiskopieregeling (art. 16c Aw). Is ‘offline streaming copy’ van auteursrechtelijk beschermd werk thuiskopie in de zin van art. 16c lid 1 Aw? Voornemen tot stellen van prejudiciële vragen aan HvJEU over uitleg van art. 5 lid 2, aanhef en onder b, en lid 5 Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG). ECLI:NL:HR:2024:712, 17 mei 2024, 22/02270, 22/02230. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Rechtspersonenrecht (ECLI:NL:HR:2024:681, 26 april 2024, 23/02026)

Reikwijdte van décharge en art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid. Reikwijdte van art. 6:89 BW-klachtplicht en vordering uit art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid / onverschuldigde betaling. Maatstaf voor art. 2:9 BW-bestuurdersaansprakelijkheid. Taak van appelrechter. Relevantie van ervaring als advocaat. ECLI:NL:HR:2024:681, 26 april 2024, 23/02026. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:673, 26 april 2024, 22/04484)

Collectief arbeidsrecht. CAO-recht. Vakbond vordert verklaring voor recht dat werkgever jegens haar onrechtmatig handelt door niet met haar in onderhandeling te treden over een cao en toelating tot onderhandelingen over een cao. Onder meer klacht van werkgever dat hof heeft miskend dat de vrijheid van collectief onderhandelen meebrengt dat op werkgever geen verplichting rust om met een vakbond in onderhandeling te treden over een cao als werkgever geen cao-overleg aan het voeren is. ECLI:NL:HR:2024:673, 26 april 2024, 22/04484. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht. Unierecht.

EU-sancties tegen Rusland. Verordening (EU) nr. 269/2014. Kan houder van certificaten van aandelen die is onderworpen aan sancties, aan die certificaten verbonden vergader- en stemrechten uitoefenen? Hoge Raad heeft het voornemen vragen te stellen aan HvJEU over uitleg van art. 1 aanhef en onder f van Verordening (EU) nr. 269/2014. ECLI:NL:HR:2024:642, 19 april 2024, 23/00717. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatige daad. Verjaring.

Overheidsprivaatrecht. Toezichthoudersaansprakelijkheid. Adoptie vanuit Sri Lanka. Bemiddeling. Wettelijke normen. Inspanningsverplichting. Onzorgvuldigheid? Plicht om te onderzoeken en informatie te vergaren? Terughoudendheid bij onderzoek op onrechtmatigheid van handelen toezichthouder. ECLI:NL:HR:2024:622, 19 april 2024, 22/03776. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857)

Hoger beroep. Indiening beroepschrift per Veilig Mailen. Bestand kan niet geopend worden. Verschoonbare termijnoverschrijding? Beroep op art. 4.3.8 Procesreglement verzoekschriftprocedures familiezaken gerechtshoven en art. 8 Besluit elektronisch procederen. Apparaatsfout? ECLI:NL:HR:2024:570, 12 april 2024, 23/02857. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349)

Tweede cassatie. Schadestaatprocedure. Uitleg van dictum van arrest in de hoofdprocedure. Hoor en wederhoor. Grenzen van rechtsstrijd. ECLI:NL:HR:2024:588, 12 april 2024, 23/00349. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810)

Schadebegroting. Intreden verzuim (art. 6:83, aanhef en onder c, BW). Heeft schuldeiser afstand gedaan van zijn recht om zich op ingetreden verzuim te beroepen of zijn recht verwerkt door schuldenaar in gelegenheid te stellen alsnog na te komen? ECLI:NL:HR:2024:575, 12 april 2024, 23/01810. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476)

Curatele. Mishandeling door onder curatele gestelde. Aansprakelijkheid curator? Grieks recht. Voldoende toezicht? Stelplicht en bewijslast. Hoor en wederhoor. ECLI:NL:HR:2024:587, 12 april 2024, 23/00476. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563)

Schadevergoeding. Mag bij begroting van schade wegens verlies van arbeidsvermogen rekening worden gehouden met inkomsten uit zwart werk van benadeelde vóór aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis? Eisen aan stelplicht en bewijslast benadeelde. ECLI:NL:HR:2024:568, 12 april 2024, 23/00563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472)

Executoriaal derdenbeslag op roerende zaken. Strekking van betwistingsprocedure (art. 477a lid 2 Rv BES). Treft beslag ook roerende zaken van geëxecuteerde die onder derde berusten anders dan uit hoofde van rechtsverhouding tussen derde en geëxecuteerde (art. 475 lid 1 Rv BES en art. 476a lid 2 Rv BES)? ECLI:NL:HR:2024:583, 12 april 2024, 23/00472. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

05 april 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271)

Koopovereenkomst. Art. 7:15 lid 1 BW, bijzondere last of beperking, bestemmingsplan specifiek met betrekking tot verkochte zaak (‘postzegelplan’), HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:159 (Portsight). ECLI:NL:HR:2024:521, 5 april 2024, 23/00271. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139)

Arbitrage. Executiegeschil op voet art. 438 Rv; opheffing beslag op IE-rechten. Leidt stand vernietigingsprocedure inzake arbitrale vonnissen (HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1645) tot schorsing tenuitvoerlegging? Russische Federatie volledig rechthebbende van beslagen IE-rechten? Immuniteit van executie. ECLI:NL:HR:2024:464, 22 maart 2024, 22/03139. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834)

Afwijzing door werkgever van Xella-voorstel. Heeft hof juiste peilmoment gehanteerd bij beoordeling van beroep van werkgever op bestaan van reële re-integratiemogelijkheden? Rechtsingang verzoek tot schadevergoeding. Toepassing art. 69 Rv. ECLI:NL:HR:2024:400, 15 maart 2024, 22/03834. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Unierecht. Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086)

Wachtdiensten met permanente bereikbaarheid ambulancemedewerkers op Waddeneilanden. Uitleg begrip arbeidstijd in art. 2 Richtlijn 2003/88/EG. ECLI:NL:HR:2024:426, 15 maart 2024, 22/03086. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht (ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011)

Juridische splitsing. Pauliana (3:45 BW). Verbintenissenrecht (art. 6:6 BW). Aansprakelijkheid verkrijgende rechtspersonen voor verbintenissen van splitsende rechtspersoon (art. 2:334t BW). Kan voor toepassing van art. 2:334t lid 2 BW op gesplitste rechtspersoon rustende verbintenis contractueel ondeelbaar worden gemaakt, zodat ook verkrijgende rechtspersonen voor geheel aansprakelijk zijn tot nakoming van verbintenis? Is beroep van bank op rentebeding in geldleningsovereenkomst ten opzichte van andere deelgenoten bij verdeling van notarieel executiedepot onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid? Niet-ontvankelijkheid paulianavorderingen in verband met primaat faillissementscurator (art. 49 Fw)? ECLI:NL:HR:2024:429, 15 maart 2024, 22/03011. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648)

Huurder van bedrijfsruimte staakt huurbetaling en verlaat het gehuurde. Verhuurder vervangt sloten en vordert achterstallige huur. Mocht verhuurder nakoming van zijn verplichting tot verschaffen van huurgenot opschorten? ECLI:NL:HR:2024:389, 15 maart 2024, 23/01648. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824)

Partneralimentatie. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. ECLI:NL:HR:2024:330, 8 maart 2024, 23/01824. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570)

Kinderalimentatie. Art. 1:392 BW, art. 1:401 BW. Diende hof rekening te houden met schulden waarop onderhoudsplichtige niet afloste? Diende hof in beginsel uit te gaan van ontbreken van draagkracht op grond dat onderhoudsplichtige gemeentelijke schuldhulpverlening ontving? Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2024:340, 8 maart 2024, 23/00570. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 31 32