Banning Cassatie: Faillissementsrecht.

expertise:

Cassatie

08 januari 2021

Verbintenissenrecht; onrechtmatige daad curator in hoedanigheid (art. 6:162 BW). Overdracht met toestemming van schuldenaar van tot de boedel behorende levensverzekering (art. 22a lid 2, tweede volzin, Fw).

Verhouding tot de bij afkoop of wijziging begunstiging geldende voorwaarde dat verzekeringnemer niet onredelijk benadeeld wordt (art. 22a lid 1 Fw). Informatieplicht curator jegens failliet.

ECLI:NL:HR:2021:36, 8 januari 2021, 19/02377.

Lees hier de volledige uitspraak.