Kennisbank Zorg

07 maart 2022

Zorg

Vrijheid van meningsuiting en geheimhoudingsplicht van een zorgmedewerker: waar ligt de grens?

Werknemer, als IC-verpleegkundige in dienst bij een ziekenhuis, heeft zich op Twitter negatief uitgelaten over artsen; deze zouden zijn “gehersenspoeld”. Ook heeft hij een interview gegeven aan de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020, een burgerinitiatief, welk interview via internetfora is verspreid. Werknemer is daarbij onder meer ingegaan op het coronabeleid van het ziekenhuis, het doel van vaccineren en (niet) toegepaste behandelmethodes bij Covid-patiënten. Hij was daarbij meer dan kritisch en heeft gerefereerd aan voorbeelden uit de praktijk. Het ziekenhuis is van mening dat werknemer heeft gehandeld in strijd met de interne gedragscode sociale media en dat hij zijn geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. …

Lees meer >

22 februari 2021

Zorg

Medewerker checkt meerdere malen Elektronisch Patiënten Dossier. Wat kunt u doen als werkgever?

Zorginstellingen in Nederland kennen veel uitdagingen, zeker sinds de uitbraak van Covid 19. Het naleven van privacyregelgeving heeft niet de hoogste prioriteit. De actualiteit rondom het datalek bij de GGD maakt dat nu nog maar eens pijnlijk duidelijk. Er is door medewerkers van de GGD op grootschalige wijze gehandeld in persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders, afkomstig uit de 2 belangrijkste coronasystemen van de GGD. Het gaat om adressen, telefoonnummers, BSN-nummers en testresultaten. Het verkrijgen van die info was kinderlijk eenvoudig. Verder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het OLVG Ziekenhuis deze week nog een fikse boete opgelegd.  Bij het verwerken van persoonsgegevens, zeker bijzondere …

Lees meer >

12 februari 2021

IT & Privacy Zorg

Autoriteit Persoonsgegevens legt (weer) boete op aan een ziekenhuis, voorbode voor de GGD?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte gisteren bekend een boete van EUR 440.000 te hebben opgelegd aan ziekenhuis OLVG. Het ziekenhuis had onvoldoende maatregelen getroffen om patiëntengegevens goed te beveiligen. Beveiliging in de zorg Omdat ziekenhuizen met medische persoonsgegevens werken, is een strenge beveiliging van de gegevens noodzakelijk. De Algemene Verordening Gegevensbescherming schrijft dan ook o.a. voor dat hoe gevoeliger de gegevens zijn, hoe beter deze beveiligd moeten worden. Op die manier worden de risico’s die gepaard gaan met het verwerken van medische gegevens zo veel als mogelijk beperkt. In de zorg is de norm voor de beveiliging neergelegd in de NEN 7510, …

Lees meer >

16 februari 2017

Zorg

Tweede Kamer stemt in met wet inlichtingendiensten en wet verplichte GGZ

De Tweede Kamer heeft vandaag (14 februari 2017) ingestemd met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

 

Lees meer >

11 januari 2017

Zorg

Zorgbrede Governancecode 2017: Zorgbestuurders en toezichthouders opgelet!

Het interne toezicht binnen zorginstellingen staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Het begrip governance belandde dan ook met grote regelmaat op de bestuurs- en toezichttafel. Vanaf 1 januari jl. is de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 (hierna:de Governancecode) in werking getreden. Eens en te meer reden om de governance van uw eigen zorginstelling weer eens onder de loep te nemen.

Lees meer >

15 september 2016

Zorg

Rookruimten in horeca toegestaan

De overheid mag voor roken in rookruimten een uitzondering maken op het rookverbod dat geldt in de horeca. Dat blijkt uit het oordeel van de rechtbank Den Haag deze week in een zaak van de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) tegen de Staat.

Lees meer >

19 mei 2016

Zorg

Belangrijke uitspraak van Centrale Raad van Beroep: huishoudelijke hulp blijft taak gemeente

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. 

Lees meer >

19 april 2016

Arbeidsrecht Zorg

Einde aan wachtgeldregeling binnen de Zorg (VVT)

Al langere tijd bestaat onduidelijkheid over de mogelijke cumulatie van de wettelijke transitievergoeding met de wachtgeldregeling uit hoofde van de CAO VVT. Tot 1 juli 2016 geldt nog overgangsrecht als gevolg waarvan in ieder geval tot die datum geen sprake zou kunnen zijn van dubbele betalingen.

Lees meer >

12 januari 2016

Arbeidsrecht Zorg

Zorgaanbieders opgelet: per 1 januari 2016 verplichte meldings- en vergewisplicht!

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze nieuwe wet legt zorgaanbieders, die zorg verlenen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), een meldingsplicht op bij het beëindigen van de samenwerking met zorgverleners vanwege problemen in het functioneren.

Lees meer >

02 december 2015

Zorg

Dividenduitkeringen geen onderdeel van de bezoldiging die valt onder de Wet Normering Topinkomens

Op grond van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector gemaximeerd op een door de wetgever vastgesteld bedrag. Tot de bezoldiging in de zin van de WNT behoort ook een eventuele winstafhankelijke beloning die wordt uitgekeerd op basis van het dienstverband. In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Van Rijn onlangs aangegeven dat eventuele dividenduitkeringen die een topfunctionaris ontvangt naast inkomsten uit zijn of haar dienstverband niet vallen onder de bezoldiging in de zin van de WNT.

Lees meer >

22 oktober 2015

Zorg

Vastgoed in de zorgsector

Op 1 oktober jl. BANNING bij Lexlumen de cursus ‘Vastgoed in de Zorgsector’ verzorgd. 

Lees meer >

29 september 2015

Zorg

Vanaf 01-01-2013: De scheiding tussen wonen en zorg wordt een realiteit – Bent u er klaar voor?

In de voorjaarsnota 2012 (“Kunduz-Akkoord”) is bepaald dat het ‘Scheiden van wonen en zorg’ voor de intramurale ouderenzorg versneld ingevoerd gaat worden, en wel per januari 2013. Dit zal gaan gelden voor de zorgzwaartes ZZP1, ZZP2 en ZZP3. De miljoenennota is in grote lijnen een herhaling van het Kunduz-akkoord. Dat betekent dat er vele veranderingen op hele korte termijn doorgevoerd moeten gaan worden.

Lees meer >

09 juli 2015

Cassatie Zorg

Uitspraak Hoge Raad: Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd? (ECLI:NL:HR:2015:1875, 10 juli 2015, nr. 14/04245)

Personen- en familie-erfrecht. Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling verrekenbeding. Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?

Lees meer >

15 juni 2015

Zorg

Het bestemmingsplan: een sta-in-de-weg voor ontwikkeling van zorgvastgoed?

Veelal gedwongen door het scheiden van wonen en zorg (extramuralisatie) kiezen zorginstellingen er steeds vaker voor om zorgvastgoed te verhuren aan zorgvragers en in de verhuurde woonruimte extramurale zorg aan te bieden.

Lees meer >

25 maart 2015

IT & Privacy Zorg

Zorgverzekeraars schenden privacy van GGZ-patiënten

Gegevens van mensen die gebruikmaken van geestelijke gezondheidszorg worden vaak gedeeld met zorgverzekeraars, zonder dat de patiënt dat weet.

Lees meer >

11 december 2014

Zorg

Benaming van huurovereenkomst heeft geen doorslaggevende betekenis; de bedoeling van partijen bij de totstandkoming van de huurovereenkomst is bepalend.

De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich uitgelaten over de vraag hoe beoordeeld wordt welk huurregime van toepassing is. Hierbij kwam met name aan de orde of de naam/titel van de huurovereenkomst bepalend is, dan wel het geheel dat partijen bij het aangaan van de huurovereenkomst voor ogen stond.

Lees meer >

08 december 2014

Zorg

Integrale bekostiging: medisch specialisten na 1 januari 2015 nog vrije ondernemers?

Het zorgstelsel is sinds enige tijd onderhevig aan een reeks van wijzigingen. Vanaf 1 januari 2015 wordt de organisatorische inrichting van ziekenhuizen drastisch gewijzigd.

Lees meer >

20 november 2014

Intellectueel Eigendomsrecht Zorg

Het rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens over de toestemming van patiënten voor de digitale uitwisseling van medische persoonsgegevens

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) zorgt voor een uitwisseling van medische persoonsgegevens tussen verschillende zorgverleners. De medische gegevens kunnen door een zorgverlener opgevraagd worden door middel van het burgerservicenummer (BSN) van een patiënt.

Lees meer >

15 oktober 2014

Arbeidsrecht Zorg

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Met dit wetsvoorstel wordt het combineren van werk en zorg gemakkelijker. Steeds meer mensen hebben immers zorgtaken. Nu gaan nog teveel werknemers minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen afstemmen op het werk.

Lees meer >

07 september 2014

Intellectueel Eigendomsrecht Zorg

Digitale uitwisseling patiëntgegevens niet in strijd met privacyregels

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) ontwikkelt een systeem waarbij medische persoonsgegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld via een “Landelijk Schakelpunt” (LSP).

Lees meer >

23 juli 2014

Mededinging & Regulering Zorg

ACM geeft informatie aan gemeenten en zorgaanbieders over inkoop van Wmo-zorg

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het inkopen van verschillende soorten zorg voor hun inwoners. Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) organiseren zij de inkoop van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en dagbesteding voor ouderen en gehandicapten.

Lees meer >

30 juni 2014

Zorg

Contractuele beëindigingsvergoeding boven WNT-norm

In een ontbindingsprocedure sluit de Kantonrechter in het kader van het toekennen van een ontbindingsvergoeding aan bij de tussen partijen overeengekomen contractuele beëindigingsvergoeding; die gelegen is boven de norm zoals beschreven in de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (“BBZ”) en de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (“WNT”).

Lees meer >

02 februari 2014

Zorg

De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden

Althans als het aan staatssecretaris Van Rijn ligt. Van Rijn heeft op 14 januari jl. het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe Wmo regelt dat een deel van de langdurige zorg wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze begeleiding valt nu nog onder de AWBZ. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden.

Lees meer >

02 februari 2014

Zorg

Scheiden wonen en zorg: de medezeggenschapsorganen nader belicht

Dat het scheiden van wonen en zorg overal een trending topic is, behoeft geen nadere uitleg. Het kabinet heeft aangekondigd dat wonen en zorg vanaf 1 januari 2014 financieel worden gescheiden.

Lees meer >

20 januari 2014

Zorg

Behandeling wetsvoorstel inzake winstuitkeringen zorg uitgesteld

Al enige tijd wordt door de wetgever gewerkt aan een wetsvoorstel dat winstuitkeringen door zorginstellingen onder bepaalde restricties mogelijk moet maken, met mede als doel het aantrekken van private investeerders (*1). Recent is de behandeling van dit wetsvoorstel door minister Schippers uitgesteld.

Lees meer >

13 juni 2013

Zorg

Combinatie van huurovereenkomst en zorgovereenkomst: huurbescherming?

In de zaak die leidde tot de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 mei 2013 was sprake van een onderhuurovereenkomst en een woonbegeleidingsovereenkomst, voor de duur van één jaar, in het kader van “begeleid wonen”. De vraag rees of aanspraak kon worden gemaakt op huurbescherming.

Lees meer >

10 april 2013

Zorg

Belastingdienst spant kort geding aan tegen vermeende zwartspaarders

De Belastingdienst spant een kort geding aan tegen een groep van 150 tot 200 vermeende zwartspaarders bij de KB-Luxbank. De Belastingdienst gaat deze groep van hardnekkige weigeraars en ontkenners aanpakken door via een civiele procedure op straffe van een dwangsom te eisen dat de belastingplichtigen de nodige informatie over verborgen rekeningen aan de Belastingdienst verstrekken.

Lees meer >

24 februari 2013

Zorg

Meldplicht voor zorginstellingen bij verhuur van woningen in het kader van extramuralisering

Scheiden van wonen en zorg is sinds het begin van dit jaar een feit. Nieuw geïndiceerde cliënten met een licht zorgzwaartepakket (ZZP 1 en 2) betalen vanaf 1 januari 2013 de woonlasten zelf en alleen de zorg wordt nog via de AWBZ vergoed. Een van de gevolgen hiervan is dat zorginstellingen woonruimte gaan verhuren aan individuele personen. Op grond van de WTZi moet de zorginstelling deze verhuur bij het College Sanering melden.

Lees meer >

24 februari 2013

Zorg

Schippers stelt nadere voorwaarden aan winstuitkering ziekenhuizen

Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren mits zij gedurende een langere periode structureel financieel gezond zijn. Ook moet een ziekenhuis eerst aan strenge eisen over financiële reserves voldoen. Met de mogelijkheid om winst uit te keren wordt het aantrekkelijker om privaat geld in ziekenhuizen te investeren. De kwaliteit en dienstverlening van de zorg kan hiermee worden vergroot, zonder dat dit de belasting- en premiebetaler geld kost.

Lees meer >

24 februari 2013

Zorg

Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg in huidige vorm van de baan

Het Ministerie van VWS heeft in een brief d.d. 8 februari 2013 aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangegeven dat het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg in de huidige vorm van de baan is. In de plaats hiervan zullen op termijn 5 separate onderwerpen uit die wet in afzonderlijke wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Lees meer >

28 januari 2013

Zorg

De WNT per 1 januari 2013 kracht van wet

Op 1 januari 2013 is in werking getreden de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deze wet, afgekort tot WNT, regelt – kort samengevat – het wettelijke plafond voor de bezoldiging van topfunctionarissen in de genoemde sector.

Lees meer >

14 januari 2013

Mededinging & Regulering Zorg

Algemene ziekenhuizen zijn (echt) niet aanbestedingsplichtig

Het Sint Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein was in 2006 niet aanbestedingsplichtig, zo oordeelde de rechtbank Utrecht op 5 december jl. in de door P1 Holding B.V. aangespannen bodemprocedure. De uitspraak sluit aan bij eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad en de Raad van State betreffende, respectievelijk, het Amphia ziekenhuis en het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis. Er van uitgaande dat geen hoger beroep wordt ingesteld, lijkt met de uitspraak van de rechtbank Utrecht nu echt een einde te zijn gekomen aan de jarenlange discussie over een aanbestedingsplicht voor algemene ziekenhuizen.

Lees meer >

14 januari 2013

Zorg

Zorginstellingen hebben te weinig vergoeding gekregen voor hun rentelasten

Dat is de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht onder meer de werkelijk betaalde rentelast van zorginstellingen en de door de NZa vergoede rente via de genormeerde tarieven in 2011.

Lees meer >

01 januari 2013

Intellectueel Eigendomsrecht Zorg

Regels omtrent gezondheidsclaims vanaf nu aanzienlijk verscherpt

Vanaf 14 december 2012 is de Europese lijst van generieke gezondheidsclaims in Nederland van toepassing. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) zal toezicht houden op deze regelgeving. Het gevolg van deze regelgeving voor u als producent van voedingsmiddelen is groot. Indien u namelijk gebruik wenst te maken van een gezondheidsclaim op uw product, hebt u enkel nog de keuze uit 222 wetenschappelijk bewezen claims. Achtergrond hiervan is de bescherming van de consument.

Lees meer >

19 december 2012

Zorg

Bouwgolf in de zorgsector gaat een enorme vlucht nemen: miljoenen vierkante meters extra zijn nodig tot 2030

Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een studie die in opdracht van Bouwend Nederland is uitgevoerd.

Lees meer >

03 december 2012

Arbeidsrecht Zorg

Eenzijdige functiewijziging toelaatbaar

Op 13 november jl. heeft de Voorzieningenrechter in een door prof. dr. P.E. Postmus aanhangig gemaakt kort geding geoordeeld dat de door VUmc voorgestelde eenzijdige functiewijziging toelaatbaar is.

Lees meer >

02 december 2012

Mededinging & Regulering Zorg

Gerechtshof Den Haag acht voorgenomen aanwijzing tot drastische korting op vergoeding gehandicaptenvervoer niet onmiskenbaar onrechtmatig

Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag van 20 november 2012. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft, als uitvloeisel van het Kunduz-akkoord, in juni een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit aangekondigd, die ertoe strekt de aan de zorginstellingen vergoede kosten van gehandicaptenvervoer tot minder dan de helft te beperken.

Lees meer >

02 december 2012

Ondernemingsrecht - M&A Zorg

Bezoldiging topfunctionarissen zorginstellingen aan banden gelegd

Recent heeft de Eerste Kamer de “Regeling inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector” (Wet normering topinkomens, “WNT”) aangenomen. Met de WNT wordt beoogd om salarissen van (onder meer) bestuurders in de (semi) publieke sector te normeren. De WNT  is tevens van toepassing op (bestuurders van) zorginstellingen.

Lees meer >

15 oktober 2012

Mededinging & Regulering Zorg

NMa zet samen met LHV nieuwe stappen in huisartsenzorg

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en de regionale Kringen van de LHV hebben de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) toegezegd voortaan niet meer namens hun leden te onderhandelen met zorgverzekeraars over onder andere de tarieven voor behandelingen.

Lees meer >

30 september 2012

Ondernemingsrecht - M&A Zorg

Gereguleerde winstuitkeringen in de zorg: een goede zaak!

Het wetsvoorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat mogelijk moet maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg onder bepaalde voorwaarden winst kunnen uitkeren blijft de gemoederen bezig houden, zelfs nu het controversieel is verklaard.

Lees meer >

26 september 2012

Zorg

Vanaf 01-01-2013: De Realiteit van Wonen En Zorg Scheiden: Bent U Voorbereid? Een grondige bespreking.

In de voorjaarsnota 2012 (“Kunduz-Akkoord”) is bepaald dat het ‘Scheiden van wonen en zorg’ voor de intramurale ouderenzorg versnel

Lees meer >

15 augustus 2012

Zorg

Scheiden wonen en zorg eerder ingevoerd

Het scheiden van wonen en zorg voor de ouderenzorg wordt een jaar eerder ingevoerd dan gepland. Daarnaast gaat dit gelden voor een grotere groep zorgvragers. Dit blijkt uit de voorjaarsnota 2012 waarin het ‘Kunduz-akkoord’ werd besproken.

Lees meer >

15 augustus 2012

Arbeidsrecht Zorg

Geen open kaart over diefstal: vijf jaar later einde dienstverband

De kantonrechter Arnhem ontbond op 21 juni 2012 de arbeidsovereenkomst tussen Thuiszorg Midden-Gelderland en een wijkverzorgende omdat zij in 2007 geen openheid van zaken had gegeven toen zij werd verdacht van diefstal van geld van een cliënte van werkgever.

Lees meer >

14 augustus 2012

Zorg

Boete tandartsenpraktijk

De Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’) heeft aan tandartsenpraktijk Eurosmile BV een boete opgelegd wegens het verkeerd declareren van behandelingen.

Lees meer >

24 juli 2012

Zorg

Vlietland Ziekenhuis wint van NZa

De Nederlandse Zorgautoritet (‘NZa’) dient een nieuw besluit te nemen ten aanzien van het Vlietland Ziekenhuis.  Het Vlietland Ziekenhuis had de NZa verzocht versneld EUR 20 miljoen te mogen afschrijven in het kader van nieuwbouw.

Lees meer >

03 juli 2012

Zorg

Tuchtmaatregelen openbaar

Sinds 1 juli 2012 kan iedereen kennis nemen van alle tuchtmaatregelen en van alle beroepsbeperkingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg oplegt aan zorgverleners. Alleen waarschuwingen worden niet openbaar. De openbaarmaking zorgt voor meer openheid en transparantie in het tuchtrechtsysteem. Minister Edith Schippers kondigde het nieuwe beleid begin maart 2012 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer >

24 juni 2012

Arbeidsrecht Zorg

Hoogste schadevergoeding in “burn-out” zaak ooit

Volgens cijfers van het Centraal Plan Bureau voor de Statistiek heeft 10% van de Nederlandse beroepsbevolking last van burn-out-verschijnselen. Traditioneel “burn-out-gevoelige” beroepsgroepen zijn de Gezondheidszorg en het Onderwijs.

Lees meer >

24 juni 2012

Ondernemingsrecht - M&A Zorg

Wetsvoorstel inzake winstuitkeringen door zorgaanbieders

In juni 2010 is het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat (onder meer) bepalingen die gelden voor “zorgaanbieders” met betrekking tot de organisatie van de zorg, goed bestuur en maatschappelijke verantwoording.

Lees meer >

24 juni 2012

Zorg

Apotheek moet meewerken aan goedkope medicijnverstrekking

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigde op donderdag 7 juni 2012 het oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat een Zeeuwse apotheek over aanmerkelijke marktmacht beschikt voor de levering van exclusief via de apotheek verkrijgbare (genees-)middelen.

Lees meer >

30 mei 2012

Arbeidsrecht Zorg

De positie van klokkenluiders

Misstanden kunnen anoniem worden gemeld door zorgverleners bij het meldpunt ‘misstanden in de zorg’. Op 1 oktober 2012 opent een nieuw meldpunt onder de naam ‘Adviespunt Klokkenluiders’ (‘Adviespunt’) dat potentiële klokkenluiders in de private en publieke sector gaat informeren en ondersteunen bij mogelijke stappen. De oprichting van dit Adviespunt past in de bredere discussie die nu speelt ten aanzien van de positie van een klokkenluider.

Lees meer >
1 2 3