Zorgbrede Governancecode 2017: Zorgbestuurders en toezichthouders opgelet!

sector:

Zorg

11 januari 2017

Het interne toezicht binnen zorginstellingen staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Het begrip governance belandde dan ook met grote regelmaat op de bestuurs- en toezichttafel. Vanaf 1 januari jl. is de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 (hierna:de Governancecode) in werking getreden. Eens en te meer reden om de governance van uw eigen zorginstelling weer eens onder de loep te nemen.

GzC
Vanaf 1 januari jl. is voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland, te weten de leden van Actiz, GzC Nederland, NFU, NVZ en VGN de nieuwe Governancecode gaan gelden. De Governancecode uit 2010 is hiermee volledig herzien en de nieuwe Governancecode kent een geheel andere insteek. De Brancheorganisatie Zorg – de ontwerper van de Governancecode – beoogt met de GzC vooral de discussie over wat goed bestuur en toezicht binnen een zorgorganisatie inhoudt nieuw leven in te blazen.

Zeven principes
De GzC is “principle based” en wordt gevormd door zeven principes. Hiermee komt een grotere nadruk te liggen op de maatschappelijke rol van zorgorganisaties. Achterliggende gedachte is dat de dialoog over governance wordt gestimuleerd en de regels niet slechts worden ‘afgevinkt’. De principes zijn:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënt;
  2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie;
  3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
  4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie; 
  5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling;
  6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie;
  7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Voornoemde principes zijn leidend en worden in de code nader uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels. Het uitgangspunt van de code is het ‘pas toe of leg uit’- principe. Met andere woorden: de regels uit deze code moeten in principe worden toegepast, tenzij in een concrete situatie afwijking van de richtlijnen tot een beter passend alternatief leidt.

Tijdspad invoering
De brancheorganisaties hebben aangekondigd dat naleving van de code een lidmaatschapsverplichting betreft. 2017 heeft in dat kader als overgangsjaar te gelden, waarin zorgorganisaties de tijd wordt gegund de Governancecode te implementeren binnen hun organisatie. Vanaf 1 januari 2018 wordt er toegezien op naleving van de code. Om aan de nieuwe code te voldoen moeten (mogelijk) statuten gewijzigd worden, hetgeen plaats dient te vinden bij de eerstvolgende statutenwijziging, doch uiterlijk uiterlijk 1 januari 2019. Het is dan ook  van belang dat u als zorgorganisatie actie onderneemt. Dit geldt temeer nu de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangegeven dat naleving van de Governancecode onderdeel zal vormen van het reguliere toezicht en daarmee als sectorbrede veldnorm gehanteerd zal worden.

Wat betekent de Governancecode voor uw zorginstelling?
De governance dient binnen uw zorgorganisatie zo te zijn ingericht dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg jegens uw cliënten en aan het realiseren van uw maatschappelijke doelstellingen. Het is dan ook aan te raden om het onderwerp “governance” in 2017 hoog op de agenda te zetten om zodoende visie en beleid ten aanzien van goverance te ontwikkelen. Daarnaast dienen mogelijk statuten en reglementen te worden aangepast. Wij denken graag vrijblijvend met u mee over een juiste implementatie van de Zorgbrede Governancecode 2017 binnen uw zorginstelling.

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben over de Zorgbrede Governancecode of over de toepassing van deze code in uw zorgorganisatie, neem dan gerust contact op met onze specialisten.