Kennisbank

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht; huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2023:1630, 24 november 2023, 22/04789)

Onbegrijpelijk oordeel hof over inhoud van recht van Confederatie Servië en Montenegro? Art. 79 lid 1 onder b RO. ECLI:NL:HR:2023:1630, 24 november 2023, 22/04789. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2023, 23/01675)

Art. 80 lid 1 RO (cassatieberoep vonnis kantonrechter). Ongemotiveerd voorbijgaan aan verzoek om mondelinge behandeling (art. 87 lid 8 Rv). ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2023, 23/01675. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 november 2023, 22/00968)

Maaltijdbezorging per fiets. Uitleg verplichtstellingsbesluit bedrijfspensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg, CAO-norm. Mag representativiteitsgrondslag bij uitleg meewegen? Gevolg eventueel ontbreken represenativiteit, stelsel Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Aanwijzen exclusieve uitvoerder pensioenregeling in strijd met vrijheid van dienstverrichting en transparantiebeginsel, art. 56 VWEU? ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 november 2023, 22/00968. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv).

Art. 143 Rv. Richtlijn 93/13/EEG. Moet wettelijke termijn voor verzet buiten toepassing blijven als uit bestreden verstekvonnis niet blijkt of rechter heeft onderzocht of toegewezen vordering is gebaseerd op overeenkomst waarin een of meer oneerlijke bedingen in de zin van de richtlijn zijn opgenomen? ECLI:NL:HR:2023:1627, 24 november 2023, 23/01007. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #6: De Share Purchase Agreement (SPA) en de Asset Purchase Agreement (APA)

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

20 november 2023

Mededinging & Regulering

Wet markt en overheid gaat op de schop: van misser naar voltreffer?

In 2011, kort voor inwerkingtreding van de Wet Markt een Overheid, schreef Martijn Jongmans een kort opinieartikel in het Financieele Dagblad met de titel ‘Wet Markt en Overheid misser’. Zijn kritiek richtte zich onder meer op de ‘algemeenbelanguitzondering’ in de wet (art. 25h lid 5 en 6 Mw). Doordat overheden zelf mogen bepalen welke activiteiten plaats vinden in het algemeen belang, was zijn inschatting dat de Wet Markt en Overheid geen zoden aan de dijk zou zetten om de doelstelling van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te verwezenlijken. Op 7 december 2021 heeft de regering een wetsvoorstel …

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 november 2023, 22/03598)

Procesrecht. Alimentatie. Pensioenverevening. Heeft de vrouw haar op art. 843a Rv/art. 22 Rv gebaseerde verzoek om inzage prijsgegeven? Moest hof gelegenheid geven om beroep op bedrog uiteen te zetten? Uitleg art. 8c PSW. Art. 3 Wvps. Moet bij in eigen beheer opgebouwd pensioen bij verevening worden uitgegaan van aanspraak voor zover die op tijdstip van echtscheiding is gefinancierd? Verplichting tot afstorting. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 november 2023, 22/03598. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145)

Wet op het financieel toezicht. Clawback. Vordering tot terugbetaling van variabele beloning op grond van art. 1:127 lid 3 onder a Wft. Moet financiële onderneming procedures, criteria of beleid hebben vastgelegd om bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning te kunnen uitoefenen? ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910)

Kan werkgever o.g.v. art. 7:638 lid 8 BW vakantiedagen van werknemer afboeken indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van bedrijfsarts op vakantie gaat? Uitleg instemmingsvereiste van art. 7:638 lid 8, eerste volzin, BW en ‘schriftelijke overeenkomst’ in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW. ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 november 2023, 22/00474)

Samenwonen op basis van affectieve relatie (‘informeel samenleven’). Vergoedingsrechten. Onjuiste uitleg van HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8938 en HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707? Verjaring. Onbegrijpelijke uitleg grief over oordeel van rechtbank over kosten van de huishouding? ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 november 2023, 22/00474. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #5: Due diligence onderzoek

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662)

Gefinancierde rechtshulp. Art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand. Biedt inningsprocedure op voet van art. 38 lid 4 Wrb ruimte om bedrag aan buitengerechtelijke kosten toe te wijzen? ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2023, 22/02144)

Uitleg testament. Erflater heeft in 2006 toenmalige echtgenote tot enig erfgenaam benoemd en subsidiair zijn broer. Nadien is erflater hertrouwd en heeft hij kinderen gekregen. Na overlijden van erflater vordert zijn weduwe verklaring voor recht dat broer van erflater geen rechten kan ontlenen aan testament. Rechtbank wijst toe, hof wijst af. Onjuiste toepassing art. 4:46 BW? HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911. Vaststelling van verhoudingen die erflater met uiterste wil kennelijk wenst te regelen. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2023, 22/02144. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 november 2023, 22/02689)

Is verkopen van aandelen waarop beslag is gelegd onttrekking aan beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Sr.? ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 november 2023, 22/02689. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

06 november 2023

Arbeidsrecht

Weigeren mediation door werknemer leidt tot loonstop en ontslag

Ziekteverzuim leidt in de praktijk geregeld tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. In dat geval zal de bedrijfsarts meestal adviseren om hierover met een onafhankelijke derde, een mediator, in gesprek te gaan. De inzet van mediation wordt dan gezien als een onmisbare stap in de re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zijn in het kader van de re-integratie verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen. In het geval een werknemer weigert mee te werken aan de mediation, kun je als werkgever vergaande maatregelen treffen. Het weigeren van mediation door een werknemer kan leiden tot een loonstop en zelfs …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #2: Agency Agreements

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #2: Agentuurovereenkomsten

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt anticompetitieve overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die Artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is met name belangrijk binnen de context van distributieovereenkomsten, waarbij private partijen (d.w.z. uw klanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze blog maakt deel uit van een reeks waarin we richtlijnen geven over de meest relevante onderwerpen van …

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Prejudiciële vraag. Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:982, 3 november 2023, 23/02883)

Valt de koop door een consument van een bouwkavel onder schriftelijkheidsvereiste art. 7:2 lid 1 BW? Publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ niet bepalend maar overeengekomen rechten en verplichtingen. ECLI:NL:HR:2023:982, 3 november 2023, 23/02883. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 november 2023, 22/04443)

Medezeggenschapsrecht. Wet op de ondernemingsraden. Valt elk voorgenomen besluit tot groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten onder adviesrecht van art. 25 lid 1, aanhef en onder g, WOR? ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 november 2023, 22/04443. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom (ECLI:NL:HR:2023:1513, 3 november 2023, 22/01071)

Octrooirecht. Verbintenissenrecht. Octrooi van geneesmiddelenfabrikant is vernietigd wegens ontbreken van inventiviteit. Zorgverzekeraar spreekt fabrikant onder meer aan uit ongerechtvaardigde verrijking, omdat deze verzekeraar jarenlang meer heeft moeten betalen/vergoeden voor beschermde geneesmiddel dan wanneer eerder generieke varianten tegen lagere prijs op de markt waren gekomen, terwijl fabrikant is verrijkt door winsten door haar achteraf bezien onterechte marktexclusiviteit. Hof wijst vordering af. Klachten van zorgverzekeraar over oordeel over ongerechtvaardigde verrijking en over maatstaf bij beoordeling van verwijtbaarheid van gedrag van octrooihouder. ECLI:NL:HR:2023:1513, 3 november 2023, 22/01071. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #3: De verschillen tussen een aandelentransactie en een activa/passiva-transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

27 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2023:1480, 27 oktober 2023, 22/04363)

Kinderalimentatie. Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit verschillende relaties, art. 1:394 BW. ECLI:NL:HR:2023:1480, 27 oktober 2023, 22/04363. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1486, 27 oktober 2023, 22/02531)

Art. 4:43 lid 2 BW. Is erfstelling vernietigbaar omdat deze op onjuiste beweegreden berust? Aan wie komt mogelijkheid toe om vernietiging van uiterste wilsbeschikking in te roepen? Is beweegreden in uiterste wil zelf aangeduid, nu deze is opgenomen in bijlage bij het testament? Appelprocesrecht. Is hof buiten het door de grieven ontsloten gebied getreden? ECLI:NL:HR:2023:1486, 27 oktober 2023, 22/02531. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom (ECLI:NL:HR:2023:1484, 27 oktober 2023, 22/03144)

Merkenrecht. Kort geding. Encyclopedie over Jiskefet. Maakt uitgever met gebruik teken ‘Jiskefet’ in titel/op omslag boek inbreuk op merk JISKEFET? Art. 2.20 lid 2 onder d BVIE. Beroep op eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 2.23 lid 1 BVIE). ECLI:NL:HR:2023:1484, 27 oktober 2023, 22/03144. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #2: Geheimhoudingsovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

24 oktober 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Gebruik jij nog de oude ROZ-modellen?

Op de commerciële Nederlands huurmarkt wordt veel gebruik gemaakt van de standaard ROZ-modellen. Voor ieder huurrechtregime (voor gebouwde onroerende zaken) heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een model huurovereenkomst en een bijbehorende set algemene bepalingen opgesteld. De afgelopen decennia heeft de ROZ deze modellen structureel geüpdatet aan de hand van onder andere wetgeving, jurisprudentie, trendontwikkelingen en de behoefte van de markt. Voor het regime van 290-bedrijfsruimte (ook wel bekend als ‘winkelruimte’) heeft de ROZ op 14 december 2022 een nieuw model huurovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen vastgesteld en begin 2023 gepubliceerd op haar website. In onze huurrechtpraktijk zien wij dat professionele …

Lees meer >

19 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #1: Het verkoopklaar maken van een onderneming

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

18 oktober 2023

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst met frequent zieke werknemer

Werkgevers kampen in de praktijk regelmatig met frequent ziekteverzuim van werknemers. Bij frequent ziekteverzuim gaat het om werknemers die zich meerdere keren per jaar ziekmelden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de werkgever en de werkdruk onder het personeel. Een veel gestelde vraag door werkgevers is dan ook: wanneer kan dergelijk verzuim leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst? Recent heeft de Kantonrechter Rotterdam een ontbindingsverzoek van een werkgever met een frequent zieke werknemer toegewezen op grond van een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding (de cumulatiegrond). Ziekteverzuim In de betreffende uitspraak ging het om een werknemer …

Lees meer >

13 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familie- en jeugdrecht. Cassatie in belang der wet (ECLI:NL:HR:2023:1459, 13 oktober 2023, 22/04065)

Kan rechter ambtshalve dwangsom verbinden aan omgangsregeling op grond van art. 1:377a BW? Ambtshalve dwangsom en art. 1:253a lid 5 BW. ECLI:NL:HR:2023:1459, 13 oktober 2023, 22/04065. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 87 lid 8 Rv (ECLI:NL:HR:2023:1451, 13 oktober 2023, 22/03875)

Kenbare beslissing op verzoek om mondelinge behandeling in hoger beroep? ECLI:NL:HR:2023:1451, 13 oktober 2023, 22/03875. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1436, 13 oktober 2023, 22/02751)

Som ineens wegens in bedrijf van erflater verrichte werkzaamheden (art. 4:36 BW); te verdisconteren voordelen; billijke vergoeding; relevante periode (lid 1); aftrek ontvangen beloning (lid 2); onvolledig dictum. ECLI:NL:HR:2023:1436, 13 oktober 2023, 22/02751. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 130 Rv (ECLI:NL:HR:2023:1426, 13 oktober 2023, 22/02278)

Verandering of vermeerdering van eis bij verstek. Verzoek alsnog te mogen betekenen. Eisen van goede procesorde. ECLI:NL:HR:2023:1426, 13 oktober 2023, 22/02278. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

13 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Aandelentransactie (ECLI:NL:HR:2023:1429, 13 oktober 2023, 22/00435)

Dwaling bij verkoop onderneming ten aanzien van aantal opzeggingen klanten, art. 6:228 BW. Vaststelling ongedaan te maken nadeel, art. 6:230 lid 2 BW, duurzame EBIT, correctie jaarcijfers, motivering. Belang bij cassatieklacht. ECLI:NL:HR:2023:1429, 13 oktober 2023, 22/00435. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 oktober 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distibution Agreements #1: Resale Price Maintenance

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

09 oktober 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #1: Onderhoud van Wederverkoopprijzen

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of geconcerteerde praktijken. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is vooral belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waar private partijen (dwz uw klanten en concurrenten van uw bedrijf) vaak het meest waarschijnlijk naar de rechtbank zullen gaan of klachten zullen indienen bij de mededingingsautoriteiten. Deze notitie is onderdeel van een blogserie waarin we begeleiding bieden over de meest relevante onderwerpen van EU-mededingingsrecht voor distributieovereenkomsten. …

Lees meer >

06 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1372, 6 oktober 2023, 18/04401)

Uitspraak na prejudiciële beslissing HvJEU 28 april 2022, zaak C-237/20, ECLI:EU:C:2022:321. Vervolg op HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:954. Pre-pack. Uitleg richtlijn 2001/23/EG. Positie werknemer bij overgang van onderneming. Art. 7:663 BW. Uitzondering van art. 7:666 BW. Voorwaarden voor toepassing van uitzondering. Procedure geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. ECLI:NL:HR:2023:1372, 6 oktober 2023, 18/04401. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1354, 29 september 2023, 22/03482)

Uitleg art. 19 lid a Bankvoorwaarden en art. 6:160 BW. Subrogatie. ECLI:NL:HR:2023:1354, 29 september 2023, 22/03482. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Burgerlijk procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1265, 29 september 2023, 22/01718)

Artikel 12 Rv. ECLI:NL:HR:2023:1265, 29 september 2023, 22/01718. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

29 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Echtscheiding (ECLI:NL:HR:2023:1334, 29 september 2023, 22/02382)

Verdeling wettelijke gemeenschap van goederen. Procesrecht. Heeft hof terecht akte geweigerd op grond van tweeconclusieregel? Vallen erfrechtelijke verkrijging krachtens buitenlands erfrecht en ontslagvergoeding in de gemeenschap? ECLI:NL:HR:2023:1334, 29 september 2023, 22/02382. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 september 2023

Familie- & Erfrecht

Gifmoord en miljoenenerfenis

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen pleegt de van moord verdachte Yvon K. zelfmoord. Wettelijk gezien kan de rechtbank niet anders dan het OM niet-ontvankelijk verklaren. Iemand kan postuum immers niet veroordeeld worden voor een strafbaar feit. Dit betekent in beginsel dat er geen inhoudelijk (strafrechtelijk) oordeel volgt en de nabestaanden van het slachtoffer in onzekerheid zullen blijven verkeren over de schuldvraag van Yvon K. De vraag die in deze blog centraal staat is welke erfrechtelijke gevolgen het overlijden van Yvon K. heeft voor de (naar verluidt) miljoenenerfenis van het slachtoffer. Wie erft zijn miljoenen? Deze vraag is …

Lees meer >

27 september 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Stukje warme grond kopen?

Wordt u wel eens gebeld door iemand die u een stukje “warme grond” te koop aanbiedt? Mijn (gratis) advies: niet kopen, tenzij u veel kennis en ervaring hebt van dit soort handel en weet wat u doet. Zo moet u weten hoe warm de grond werkelijk is (bestemmingsplanwijziging), hoeveel transacties er al voor u hebben plaatsgevonden, wat de tussentijdse waardestijgingen zijn geweest en of u verplicht bent de grond aan te bieden op een door de verkoper gewenst moment en hoe groot de kans is dat de andere eigenaren dat ook (moeten) doen. Dit is terrein voor de doorgewinterde grondbelegger …

Lees meer >

26 september 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Ook middellijk aandeelhouder onderwerp van enquête

Inleiding De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer (“OK”) staat het meest bekend als beslechter van geschillen binnen ondernemingen. Denk hierbij aan de situatie dat: i) er een impasse bestaat binnen de algemene vergadering of het bestuur waardoor geen belangrijke besluiten kunnen worden genomen, ii) er sprake is van belangenverstrengeling, iii) een minderheidsaandeelhouder in het gedrang komt, iv) er onenigheid bestaat tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen, v) bestuurders of aandeelhouders de onderneming ongeoorloofde concurrentie aandoen of vi) het bestuur de onderneming ‘leegrooft’. Opbouw enquêteprocedure De in dat verband aan te spannen enquêteprocedure bestaat uit twee fases. In …

Lees meer >

25 september 2023

Cassatie

Let op: zijn uw algemene voorwaarden wel houdbaar?

Wat zijn algemene voorwaarden? Een partij die vaak dezelfde (soort) overeenkomsten sluit, hanteert bijna altijd algemene voorwaarden. Een algemene voorwaarde is een beding dat is opgesteld met als doel in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestatie (meestal prijs en hoeveelheid) aangeeft. Of een beding een algemene voorwaarde is, hangt dus af van de inhoud van het beding en de bedoeling van gebruiker. De benaming is dan ook niet relevant (‘substance over form’). Wanneer een partij vaak dezelfde overeenkomst gebruikt, kan er dus ook al sprake zijn van algemene voorwaarden. Inhoud algemene voorwaarden Als is vastgesteld dat de …

Lees meer >

22 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1283, 22 september 2023, 22/01738)

Enquêterecht. Certificaathouders van Funda en Funda hebben ondernemingskamer verzocht onderzoek te gelasten naar beleid en gang van zaken van Funda. Verzoek is toegewezen. Klachten dat NVM als middellijk aandeelhouder van Funda geen onderwerp kan zijn van enquêteprocedure en dat is miskend dat op middellijk aandeelhouder geen zorgvuldigheidsplicht rust op de voet van art. 2:8 BW. ECLI:NL:HR:2023:1283, 22 september 2023, 22/01738. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (art. 7:611 BW) (ECLI:NL:HR:2023:1291, 22 september 2023, 22/01446)

Pensioenrecht; voorwaardelijke indexatieverplichting in pensioenovereenkomst (art. 13 Pw). Kunnen goed werkgeverschap of redelijkheid en billijkheid meebrengen dat werkgever gehouden is werknemer te compenseren voor verslechtering van kans op indexering (‘indexatieperspectief’)? ECLI:NL:HR:2023:1291, 22 september 2023, 22/01446. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1276, 22 september 2023, 22/03169)

Goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Naheffing inkomstenbelasting van in buitenland woonachtige vliegers. Had luchtvaartmaatschappij waarschuwings- of informatieplicht t.z.v. wijziging van belastingverdrag waardoor vliegers in Nederland belastingplichtig werden? ECLI:NL:HR:2023:1276, 22 september 2023, 22/03169. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

20 september 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Onredelijk huurverhogingsbeding woonruimte

“Bezint eer ge begint” past aardig op de huurincassozaak die Bouwinvest eerder dit jaar startte tegen een huurder van woonruimte. Deze huurder betaalde de laatste huurverhoging niet omdat er volgens hem sprake was van overlast veroorzakende onderverhuur (door Bouwinvest) in de buurt en gebreken aan het gehuurde. Hier ging de rechter niet in mee omdat deze argumenten niet voldoende concreet waren of gewoon onjuist. Bijzonder was hier echter dat de rechter ambtshalve, dus ongevraagd, het contractuele huurverhogingsbeding ging toetsen aan een Europese Richtlijn. Die beschermt consumenten kort gezegd tegen oneerlijke bedingen van professionele verhuurders. U raadt het al, Bouwinvest bediende zich …

Lees meer >

15 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1218, 15 september 2023, 22/03860)

Huwelijksvermogensrecht; partneralimentatie. Behoren ‘familiebankleningen’ tot huwelijksgemeenschap? Art. 1:94 (oud) BW. Moet bij berekening van draagkracht van man rekening worden gehouden met rente op familiebankleningen? ECLI:NL:HR:2023:1218, 15 september 2023, 22/03860. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 september 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2023:1216, 15 september 2023, 22/03293)

Cassatie in het belang der wet. Verzoek op grond van art. 21 AVG tot verwijdering BKR-registratie. Kan betrokkene in kort geding vordering tot verwijdering instellen nadat termijn van art. 35 lid 2 Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is verstreken? Eisen aan onderbouwing spoedeisend belang. ECLI:NL:HR:2023:1216, 15 september 2023, 22/03293. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >