Bezoldiging topfunctionarissen zorginstellingen aan banden gelegd

sector:

Zorg

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 december 2012

Recent heeft de Eerste Kamer de “Regeling inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector” (Wet normering topinkomens, “WNT”) aangenomen. Met de WNT wordt beoogd om salarissen van (onder meer) bestuurders in de (semi) publieke sector te normeren. De WNT  is tevens van toepassing op (bestuurders van) zorginstellingen.

Er bestaan thans al regels die zien op openbaarmaking van salarisgegevens van “topfunctionarissen” in de (semi) publieke sector. Deze regels, die zijn neergelegd in de “Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens” (“WOPT”), worden tevens opgenomen in de WNT, waarmee de WOPT komt te vervallen.

De WNT geeft, in aanvulling op de WOPT, ook inhoudelijke normen voor de hoogte van salarissen in de (semi) publieke sector. De WNT is mede van toepassing op toegelaten zorginstellingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen. Gevolg hiervan is onder meer dat deze zorginstellingen en de “topfunctionarissen”die daar werkzaam zijn, gebonden zijn aan de regels van de WNT. Onder “topfunctionarissen” worden verstaan de leden van de hoogste leidinggevende en toezichthoudende organen alsmede de hoogste ondergeschikte(n) van dat (leidinggevende) orgaan of degene(n) belast met de dagelijkse leiding.

De bezoldiging voor een topfunctionaris in een zorginstelling die valt onder het bereik van de WNT mag maximaal EUR 187.340 per kalenderjaar bedragen, vermeerderd met sociale verzekeringspremies en (onder meer) EUR 7.559 wegens onkostenvergoedingen. Verder mogen partijen in beginsel geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband overeenkomen en uitvoeren die meer bedragen dan EUR 75.000. De salarisgegevens van de topfunctionarissen dienen in het financieel verslaggevingdocument openbaar gemaakt te worden. Ter naleving van de in de WNT neergelegde regels heeft de minister (van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) een aantal instrumenten. Zo kan hij onder meer een last onder dwangsom opleggen, onder omstandigheden teveel betaalde bedragen terugvorderen en besluiten om ten onrechte niet openbaar gemaakte gegevens zelf alsnog openbaar te maken.

De regels in de WNT zijn van toepassing op bezoldigingen die na inwerkingtreding van de WNT zijn overeengekomen. Reeds vóór de inwerkingtreding overeengekomen bezoldigingen die de in de WNT neergelegde maxima overschrijden zijn gedurende een periode van vier jaren ongewijzigd toegestaan. Na die periode van vier jaren moeten de bezoldigingen in een periode van drie jaren trapsgewijs worden afgebouwd totdat de bezoldigingen in overeenstemming zijn met de WNT.

Wanneer de WNT in werking treedt is nog niet bekend, maar gezien het feit dat de WNT recent is goedgekeurd door de Eerste Kamer is de verwachting dat dit op relatief korte termijn zal gaan gebeuren.