De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden

sector:

Zorg

02 februari 2014

Althans als het aan staatssecretaris Van Rijn ligt. Van Rijn heeft op 14 januari jl. het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe Wmo regelt dat een deel van de langdurige zorg wordt overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Deze begeleiding valt nu nog onder de AWBZ. De nieuwe Wmo zal per 1 januari 2015 in werking moeten treden. 

Gemeenten kunnen namelijk beter inspelen op lokale omstandigheden en de zorgbehoefte van cliënten en daarom wil het kabinet dat de gemeenten vanaf 2015 ondersteuning en begeleiding aan huis gaan bieden. Deze taken zullen gaan vallen onder de nieuwe Wmo. Gemeenten krijgen zelf de vrijheid om te bepalen welke mensen de voorzieningen uit de Wmo nodig hebben. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren. Gemeenten krijgen €3,9 miljard voor de nieuwe verantwoordelijkheden. 

Onder de nieuwe Wmo zullen mensen die niet meer in staat zijn zelfstandig te functioneren ondersteuning thuis te wonen, ondersteuning krijgen die ze in staat stelt om een zelfstandig een huishouden te voeren. Gemeente en cliënt gaan samen de ondersteuningsbehoefte en oplossingen zorgvuldig bespreken. Gemeenten zullen onder deze nieuwe wet meer maatschappelijke ondersteuning moeten bieden. Het beleidsplan zal vast moeten leggen op welke wijze en op basis van welke criteria een cliënt voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. De wensen en behoeftes van de cliënt zullen daarbij centraal staan. Ook dient duidelijk te zijn hoe de gemeente haar inwoners betrekt bij de uitvoering van hun beleid. Op deze manier is het voor de inwoners van de gemeente duidelijk welke maatschappelijke ondersteuning zij van hun gemeente kunnen verwachten. In het geval de cliënten het niet eens zijn met de keuzes van de gemeenten, hebben zij de mogelijkheid om tegen de beslissing van de gemeenten in bezwaar en beroep te gaan.

Eén van de wijzigingen onder de nieuwe Wmo is de eisen die gesteld worden voor het ontvangen van huishoudelijke hulp. Om vanaf 2015 in aanmerking te komen moet u de huishoudelijke ‘hard’ hulp nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Wel blijft onder de nieuwe wet de mogelijkheid bestaan voor mensen met een maatwerkvoorziening om de ondersteuning met een persoongebonden budget (pbg) zelf in te kopen. 

Met dit wetvoorstel bouwt de regering voort op de ervaringen die gemeenten met de Wmo hebben opgedaan. De vanzelfsprekendheid dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan de samenleving is in dit wetsvoorstel expliciet verankerd.