Zorgaanbieders opgelet: per 1 januari 2016 verplichte meldings- en vergewisplicht!

sector:

Zorg

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

12 januari 2016

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze nieuwe wet legt zorgaanbieders, die zorg verlenen op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), een meldingsplicht op bij het beëindigen van de samenwerking met zorgverleners vanwege problemen in het functioneren. Daarnaast legt de wet zorgaanbieders een vergewisplicht op bij het aannemen van zorgverleners. De meldings- en vergewisplicht geldt ten aanzien van alle medewerkers die beroepsmatig zorg verlenen en geldt dus ook voor gedetacheerden, uitzendkrachten en ZZP’ers. Voornoemde verplichtingen gelden niet voor vrijwilligers en mantelzorgers. 

Meldingsplicht

Indien de samenwerking met een zorgverlener wordt beëindigd vanwege (ernstige) problemen in het functioneren dient de zorgaanbieder hiervan verplicht melding te maken bij de Gezondheidsinspectie. De zorgaanbieder dient bij de melding specifiek te vermelden welke onderdelen in het functioneren de reden voor ontslag dan wel beëindiging van de samenwerking hebben opgeleverd. De zorgaanbieder is tevens gehouden informatie te verstrekken over hoe zij zelf geprobeerd heeft het functioneren te verbeteren. Zijn er gesprekken gevoerd? Is er een verbetertraject gestart? Is een interne klachtenprocedure doorlopen? Is er een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van binnenkomende klachten? Daarnaast dient de zorgaanbieder, in voorkomende gevallen, aan te geven of een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt. 

De wijze van melden, noodzakelijke gegevensverstrekking en het verdere verloop van de procedure is uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Nader onderzoek door de Gezondheidsinspectie maakt onderdeel uit van de procedure. De zorgaanbieder dient in het kader van dit onderzoek alle gegevens te verstrekken die voor het onderzoek noodzakelijk zijn. 

Indien een zorgaanbieder in strijd handelt met de meldingsplicht of nalaat te melden kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een last onder dwangsom of boete tot een bedrag van maximaal EUR 33.500,– opleggen. 

Vergewisplicht

De nieuwe wet zal eveneens doorwerken in het aannamebeleid van zorgaanbieders. Zo worden zorgaanbieders op grond van de Wkkgz verplicht na te gaan of bij potentieel in te schakelen zorgverleners in het verleden sprake is geweest van functioneringsproblemen, die mogelijk in de weg staan aan het verlenen van zorg. Het staat de zorgaanbieder vrij hoe zij invulling geeft aan deze vergewisplicht. De zorgaanbieder kan hieraan voldoen door het checken van referenties of het met toestemming van de zorgverlener benaderen van zorgaanbieders, waarvoor de zorgverlener eerder werkzaam is geweest. Daarnaast kan zij aan haar vergewisplicht voldoen door navraag te doen bij de Gezondheidsinspectie, raadpleging van het BIG-register of het register met tuchtrechtelijke uitspraken. 

Bovendien zijn zorgaanbieders, actief binnen het domein van de Wlz, als uitvloeisel van de Wkkgz per 1 januari 2016 verplicht om aan nieuw in te schakelen zorgverleners een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te vragen. De VOG mag niet ouder dan drie maanden zijn en de kosten daarvan zijn voor de zorgverlener zelf. 

Met voornoemde maatregelen beoogt de wetgever de kwaliteit van zorg verder te kunnen verbeteren en te waarborgen. Mocht u nadere vragen hebben over de vergewis- en meldingsplicht en de invulling daarvan dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.