Vlietland Ziekenhuis wint van NZa

sector:

Zorg

24 juli 2012

De Nederlandse Zorgautoritet (‘NZa’) dient een nieuw besluit te nemen ten aanzien van het Vlietland Ziekenhuis.  Het Vlietland Ziekenhuis had de NZa verzocht versneld EUR 20 miljoen te mogen afschrijven in het kader van nieuwbouw. De NZa wees dit verzoek destijds af. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (‘CBB’) fluit de NZa op dit punt in haar uitspraak van 12 juli jl. terug.

Voorgeschiedenis
In 2009 is het bouwregime afgeschaft. Het bouwregime verplichtte zorginstellingen een vergunning aan te vragen wanneer zij wilden (ver)bouwen. Deze vergunning leidde tot vergoeding van afschrijvingen en rentekosten van de bouw (de kapitaallasten). Sinds 2009 zijn zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun investeringen in gebouwen en apparatuur. Achtergrond hiervan is dat instellingen hierdoor een economische prikkel krijgen om beter in te spelen op de wensen van patiënten en zorgvuldig om te gaan met investeringen.

Voor het Vlietland Ziekenhuis had de afschaffing van het bouwregime grote gevolgen. De nieuwbouw van het ziekenhuis werd vrijwel tegelijk met de afschaffing van het bouwregime in 2009 in gebruik genomen. Vlietland had de schade op EUR zestig miljoen berekend. Voor ziekenhuizen die door de introductie van de kapitaallasten in moeilijkheden zouden komen gold overgangsrecht waar Vlietland een beroep op kon doen. Daarnaast compenseerde de NZa het Vlietland Ziekenhuis voor circa EUR 18 miljoen in verband met bouwschade. Voor de overige schade diende het Vlietland Ziekenhuis een aanvraag in bij de NZa om dit bedrag versneld te mogen afschrijven. Het Vlietland Ziekenhuis stelde dat het nieuwe systeem van prestatiebekostiging voor ziekenhuizen onvoldoende financiële dekking biedt voor de kapitaallasten van haar nieuwbouw. De NZa wees het verzoek af omdat het volgens de NZa niet ging om een bijzonder geval en de schade niet onevenredig was.

Niet aannemelijk
Het CBB volgt de NZa niet in haar redenering dat het Vlietland Ziekenhuis een voor haar ongunstige uitkomst van de beleidswijziging heeft aanvaard door in 2002 belangrijke investeringsbeslissingen over de nieuwbouw te nemen. Het CBB is van mening dat de NZa tekort is geschoten in haar onderzoek naar de bijzondere omstandigheden voor het Vlietland Ziekenhuis. De NZa heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat het Vlietland Ziekenhuis zich onvoldoende heeft ingespannen om haar bedrijfsvoering aan te passen aan het nieuwe systeem van prestatiebekostiging.

Voorgaande betekent dat de NZa een nieuwe beslissing op bezwaar moet nemen waarin het oordeel van het CBB wordt betrokken.