Schippers stelt nadere voorwaarden aan winstuitkering ziekenhuizen

sector:

Zorg

24 februari 2013

Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren mits zij gedurende een langere periode structureel financieel gezond zijn.  Ook moet een ziekenhuis eerst aan strenge eisen over financiële reserves voldoen. Met de mogelijkheid om winst uit te keren wordt het aantrekkelijker om privaat geld in ziekenhuizen te investeren. De kwaliteit en dienstverlening van de zorg kan hiermee worden vergroot, zonder dat dit de belasting- en premiebetaler geld kost.

De ministerraad heeft ingestemd met een aanpassing van een al ingediend wetsvoorstel van Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanpassing wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Tot nu toe geldt voor ziekenhuizen – anders dan bijvoorbeeld extramurale AWBZ-zorg en huisartsen – een verbod op winstuitkering. Hierdoor zijn ziekenhuizen niet in staat privaat kapitaal in de vorm van risicodragend (eigen) vermogen aan te trekken. Ziekenhuizen zijn daardoor vooral afhankelijk van leningen van banken.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel zaten al strakke voorwaarden om tot winstuitkering in de medisch-specialistische zorg over te kunnen gaan. Zo mag winstuitkering pas plaatsvinden na een kwaliteitstoets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook moet er voorafgaand een positieve beoordeling van de financiële reserves zijn. Een cruciale eis is ook dat er geen winst mag worden uitgekeerd in de eerste drie jaar na het moment van investeren. Dit zorgt ervoor dat verschaffers van privaat kapitaal voor een langere termijn investeren.

In het regeerakkoord is afgesproken aanvullende voorwaarden te stellen aan winstuitkering door ziekenhuizen. Die komen er op neer dat geen winstuitkering mag plaatsvinden als het eigen vermogen – uitgedrukt als percentage van het balanstotaal – niet tenminste 20% is. Ook mogen niet-gerealiseerde winsten (zoals boekwinsten als gevolg van herwaardering) niet worden meegeteld. Een andere eis is dat er geen winstuitkering kan zijn wanneer het resultaat van de onderneming niet tenminste drie achtereenvolgende jaren positief is.

Door private investeringen in ziekenhuizen mogelijk te maken, komt er naar verwachting een hogere kwaliteit van de zorg en betere dienstverlening voor de patiënt. Ook komen noodzakelijke zorginnovaties daardoor sneller van de grond. Verschaffers van privaat kapitaal hebben een belang bij een goede en doelmatige bedrijfsvoering.  Als ‘hun’ziekenhuis op kwaliteit en dienstverlening hoog scoort, trekt het meer patiënten. Dit levert zowel voor de patiënt als de private investeerder voordelen op in hogere kwaliteit van zorg tegen een scherpere prijs.

Bron: www.rijksoverheid.nl