Kennisbank

28 februari 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 1

Bekijk video >

21 februari 2024

Familie- & Erfrecht

Kom van die roze wolk af!

Bekijk video >

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de aute…

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten…

Lees meer >

18 december 2023

Familie- & Erfrecht

IPR? Kom maar op!

In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet (wat meer) worden ingeruild voor eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? Dian Lauran en Marjolein Hees staan hierbij stil in een gloednieuwe editie (nr. 6) van het Tijdschrift Erfrecht.  

Lees meer >

27 september 2023

Familie- & Erfrecht

Gifmoord en miljoenenerfenis

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen pleegt de van moord verdachte Yvon K. zelfmoord. Wettelijk gezien kan de rechtbank niet anders dan het OM niet-ontvankelijk verklaren. Iemand kan postuum immers niet veroordeeld worden voor een strafbaar feit. Dit betekent in beginsel dat er geen inhoudelijk (strafrechtelijk) oordeel volgt en de nabestaanden van het slachtoffer in onzekerheid zullen blijven verkeren over de schuldvraag van Yvon K. De vraag die in deze blog centraal staat is welke erfrechtelijke gevolgen het overlijden van Yvon K. heeft voor de (naar verluidt) miljoenenerfenis van het slachtoffer. Wie erft zijn miljoenen? Deze vraag is…

Lees meer >

13 september 2023

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Leven na de dood

Freek de Jonge zong er al over: “er is leven na de dood”. Dat geldt zeker voor IE-rechten. Marjolein Hees en Ranee van der Straaten schreven hier een mooi artikel over in de recente editie van het Vakblad Estate Planning (nr. 82).  

Lees meer >

29 augustus 2023

Familie- & Erfrecht

De uitleg van een testament

Inleiding Vrijdag jl. besliste de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, over een zaak waarin het ging om de vaststelling van de waarde van twee tot de nalatenschap behorende onroerende goederen, die de hoogte van de legaten mede bepaalt, en dan met name om het tijdstip waartegen die vaststelling dient plaats te vinden. De feiten en het procesverloop In 2016 is de moeder van de zonen en de dochter overleden (hierna: erflaatster). Erflaatster heeft in 2007 bij testament over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft daarbij de dochter als enig erfgenaam aangewezen en aan de zonen legaten toegekend. Het testament luidt…

Lees meer >

07 maart 2023

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

André Hazes: wat gebeurt er met zijn IE-rechten?

De nalatenschap van André Hazes houdt de gemoederen bezig. Tussen de echtgenote, Rachel, en één van de erfgenamen, Roxeanne, zijn en worden er meerdere gerechtelijke procedures gevoerd. Onlangs was dat een kort geding voor de Rechtbank Midden-Nederland.  Daarin ging het onder meer over de vraag aan wie de IE-rechten van André Hazes, en de opbrengsten daaruit, toekomen. De kortgedingrechter heeft daar zijn vingers niet aan willen branden en verwijst partijen naar de bodemrechter. Die beslissing valt goed te begrijpen om meerdere redenen. Het door de rechter aangenomen gebrek aan spoedeisend belang is er daar één van. De andere reden heeft…

Lees meer >

20 februari 2023

Familie- & Erfrecht

Winst uit onderneming, privé-onttrekkingen en behoefte aan partne…

Op basis van de richtlijnen, zoals die zijn opgenomen in het Rapport Alimentatienormen, wordt de behoefte aan partneralimentatie in beginsel gebaseerd op het netto te besteden gezinsinkomen van beide partijen, zoals dat was tot aan de feitelijke scheiding. Voor het bepalen van de netto behoefte aan partneralimentatie wordt – als uitgangspunt – gebruik gemaakt van een vuistregel (ook wel de hofformule). Deze vuistregel houdt in dat op het netto gezinsinkomen eerst het aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen (conform de behoeftetabel) in mindering strekt. Het verschil wordt geacht beschikbaar te zijn geweest voor het levensonderhoud van…

Lees meer >

08 februari 2023

Familie- & Erfrecht

Veroordeling tot medewerking aan verkoop onverdeelde woning in kor…

Al enkele jaren bestaat er in de jurisprudentie onduidelijkheid of het in kort geding mogelijk is om een veroordeling van de andere (ex)echtgenoot te verkrijgen tot medewerking aan een verdeling van een gemeenschap of tot verkoop en levering van een gemeenschappelijk goed (vaak de echtelijke woning). Het Hof Den Haag (2018, 2019) en Hof ’s-Hertogenbosch (2021) hebben meermaals geoordeeld dat dit niet mogelijk is, terwijl het Hof Arnhem-Leeuwarden (2021) en het Hof Amsterdam (2020, 2021) die lijn niet volgen. Daardoor bestond er op dit punt rechtsonzekerheid, waar duidelijkheid geboden is. Advocaat-Generaal Snijders heeft om die reden cassatie in het belang…

Lees meer >

31 januari 2023

Familie- & Erfrecht

Is de betaalde hypotheekrente volledig aftrekbaar?

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft eerder deze maand geoordeeld dat een deel van de door de vrouw volledig betaalde hypotheekrente niet voor haar aftrekbaar is vanwege het feit dat zij niet volledig als (economisch) eigenaar kon worden gezien door de in het echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken. Wat was het geval? De echtgenoten in deze zaak waren in het echtscheidingsconvenant (eind 2015) overeengekomen dat de gezamenlijke woning en de bijbehorende hypotheekschuld door de vrouw overgenomen zouden worden. De toedeling van de woning zou geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de hypotheekverstrekker de man zou ontslaan uit zijn hoofdelijke verplichtingen. De vrouw heeft vanaf…

Lees meer >

12 oktober 2022

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Waar dat voorheen nog was voorbehouden aan de klassieke artistieke geesten van deze wereld, zoals de schrijver of schilder, fotograferen, bloggen, vloggen, en podcasten wij er met elkaar massaal op los. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie komen deze rechten dan toe? Ranee van der Straaten en Marjolein Hees hebben de krachten gebundeld en schreven hiervoor een artikel in TE. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

03 november 2021

Familie- & Erfrecht

Ouder met kind foetsie… en nu?

Als ouders gaan scheiden, mogen ze ervoor kiezen niet langer contact met elkaar te onderhouden. Dit geldt echter niet voor de kinderen: zij mogen niet worden gescheiden van (één van) hun ouders. Dat is helaas niet voor alle ouders duidelijk. Soms hebben ouders zo’n hekel aan elkaar gekregen, dat één van hen besluit om met de kinderen naar een onbekende bestemming te vertrekken. Dat is immers hét ultieme middel om de ex te straffen. Maar dat gaat wel over de rug van de kinderen. Daar heeft de Hoge Raad op 15 oktober 2021 (ECLI:2021:1513) een dikke stok voor gestoken. In…

Lees meer >

30 augustus 2021

Familie- & Erfrecht

En de oudere kinderen dan?

Als ouders gaan scheiden, heeft dat onmiddellijk gevolgen voor de kinderen. In veel gevallen zien de kinderen zo’n scheiding niet aankomen. Hun wereld komt op de kop te staan. Van hun ouders mag men verwachten dat zij de kinderen begeleiden en helpen bij de problemen, die over het algemeen door de ouders zijn veroorzaakt. En als de ouders meer met zichzelf bezig zijn, dan met de kinderen, dan zou je toch verwachten dat de wet en de rechter de kinderen beschermen. Dat gebeurt op financieel vlak, zolang de kinderen minderjarig zijn. Op het moment dat de kinderen echter achttien jaar…

Lees meer >

30 juni 2021

Familie- & Erfrecht

“Banning Buzz – reeks Erfrecht” – afleveri…

Luister podcast >

11 mei 2021

Familie- & Erfrecht

“Banning Buzz – reeks Erfrecht” – afleveri…

Luister podcast >

03 mei 2021

Familie- & Erfrecht

Vrijheid van ouders bij vaststelling kinderalimentatie

In het kader van een scheiding heeft het betalen van kinderalimentatie de hoogste prioriteit. Dat blijkt reeds uit art. 1:400 lid 1 BW, waarin staat dat kinderalimentatie vóór alle andere alimentatieverplichtingen gaat. Daarmee is echter niet alles gezegd. Als ouders samenwonen, bepalen zij samen welk bedrag aan de kinderen wordt uitgegeven. Bestaat die vrijheid ook na echtscheiding? En als de rechter kinderalimentatie vaststelt, levert die rechter dan maatwerk of werkt hij met forfaits? De Hoge Raad heeft de laatste jaren tweemaal een uitspraak hierover gedaan, te weten op 1 november 2019 (ECLI:2019:1689 en RFR 2020/14) naar aanleiding van prejudiciële vragen…

Lees meer >

12 april 2021

Familie- & Erfrecht

Moet goodwill in de verdeling van een huwelijksgemeenschap bij sch…

Begin deze eeuw oordeelde de Hoge Raad al eerder over de vraag of goodwill voor verdeling of verrekening in aanmerking komt. Destijds oordeelde hij dat het voor het antwoord beslissend is of de goodwill als zelfstandige waarde kan worden gerealiseerd. De Hoge Raad maakt hiervoor onderscheid tussen belichaamde goodwill en onbelichaamde goodwill.  Belichaamde goodwill is goodwill die als zelfstandige waarde gerealiseerd kan worden. Belichaamde goodwill houdt in dat de goodwill onverbrekelijk verbonden is met de vermogensbestanddelen van de onderneming en tot uitdrukking komt in de meerwaarde van die vermogensbestanddelen in hun geheel bij voortzetting van de onderneming boven de som…

Lees meer >

03 februari 2021

Familie- & Erfrecht

Gelijke draagplicht schulden gemeenschap

Als mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, dan dient aan het eind van het huwelijk de gemeenschap bij helfte te worden gedeeld. Dat volgt uit artikel 1:100 BW. Dat betekent dat ook schulden gelijk moeten worden verdeeld. Van die gelijke draagplicht kunnen de echtgenoten alleen bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed afwijken. Zij kunnen dan met elkaar overeenkomen dat een schuld geheel of voor het grootste deel gedragen wordt door één van de partijen. De schuldeiser heeft met zo’n afspraak niets te maken. Hij kan zijn schuld verhalen op de goederen van de schuldenaar en de goederen…

Lees meer >

02 februari 2021

Familie- & Erfrecht

Een APK voor huwelijkse voorwaarden en testamenten

Estate planning verdient meer aandacht in de huidige tijd van toenemende wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer. Zo kunnen geschillen na het overlijden worden voorkomen en sluiten de wensen van de overledene beter aan bij de actuele persoonlijke situatie. Tim Backx en Marjolein Hees schreven hier een artikel over in Fambizz. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

28 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Verlaging partneralimentatie vanwege luxe levensstijl ex-partner?

Indien een wijziging van omstandigheden zich voordoet kan zowel de alimentatiegerechtigde, als de alimentatieplichtige, een verhoging of verlaging van de geldende partneralimentatie vragen. Deze wijziging van de partneralimentatie kan in bepaalde gevallen zelfs met terugwerkende kracht ingaan, gepaard met de bijbehorende na- of terugbetalingsverplichting. In de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2020 (ECLI:NL:GHARL:2020:9745) ging het om de vraag of de vrouw nog behoefte heeft aan een bijdrage van de man, nu zij door haar nieuwe partner wordt voorzien van de nodige luxe cadeaus. Wat was het geval? De nieuwe partner van de vrouw betaalt voor haar luxe…

Lees meer >

25 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Brexit en de gevolgen voor u op het gebied van internationaal fami…

Na een jarenlange aanloop is het dan toch echt zover; Brexit is een feit. Dit betekent dat zowel de Europese verordeningen, als de verdragen waarvan het Verenigd Koninkrijk lid was als onderdeel van de Europese Unie, niet langer van kracht zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wat heeft dit voor familie-erfrechtelijke gevolgen voor u? Wij hebben het voor u uitgezocht en op een rij gezet. Is het internationaal familie-erfrecht op u van toepassing? Indien er sprake is van internationale aspecten in uw relatie, is het internationaal familie-erfrecht van toepassing. Bij internationale feiten die in het kader van Brexit van belang kunnen…

Lees meer >

21 januari 2021

Familie- & Erfrecht

Estate planning: wanneer is er sprake van een schenking bij gehuwden?

Recentelijk zijn  twee uitspraken verschenen over vermeende schenkingen tussen echtgenoten. In beide zaken heeft de belastingdienst een aanslag schenkbelasting opgelegd en in beide gevallen heeft de rechter geoordeeld dat deze aanslag onterecht was. Wat speelde er in deze zaken en wat kunnen deze uitspraken voor u betekenen? ECLI:NL:PHR:2020:989   Echtgenoten zijn in deze zaak op 1 september 2008 huwelijkse voorwaarden aangegaan. Hierin hebben zij elke gemeenschap van goederen uitgesloten, met uitzondering van één beperkte gemeenschap van bankrekening (en/of-rekening). Dezelfde dag stortte de man € 10.000.000 op deze en/of-rekening en op 22 september stapte het paar in het huwelijksbootje. Nadat de man…

Lees meer >

08 mei 2020

Familie- & Erfrecht

Gevolgen coronacrisis voor alimentatie, zorgregeling en contracten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons persoonlijk welbevinden. Wij voelen ons opgesloten. Afleiding lijkt niet mogelijk te zijn. We mogen immers nog niet sporten, geen terrasje pikken, niet naar vrienden toe. Kortom: we zijn aan huis gekluisterd. Dat levert soms grote problemen op. Kan ik alsnog onder een net afgesloten convenant uit? Wat als mijn ex het convenant niet kan nakomen, de alimentatie niet langer kan betalen en de zorgregeling aanzienlijk moet veranderen. Is de coronacrisis dan een onvoorziene omstandigheid, die tot aanpassing van gemaakte afspraken kan leiden? Dat hangt af van het antwoord op de vraag of partijen…

Lees meer >

01 april 2020

Familie- & Erfrecht

Corona = minder inkomen = minder alimentatie en minder verrekenen?

Onderneem actie als u of uw cliënt:   tijdens de echtscheiding moet vaststellen dat de op basis van de resultaten over 2019 gedane financiële voorstellen nu niet meer haalbaar zijn; een alimentatieverplichting (al dan niet tijdelijk) niet meer kan nakomen door gedaalde bedrijfsresultaten; het convenant niet meer kan nakomen door de financieel nadelige gevolgen van het Coronavirus voor het bedrijf; kampt met discussie over de uitvoering van de zorgregeling en wil voorkomen dat de kinderen de dupe worden; geconfronteerd wordt met een (ex-)partner, die één van de voorgaande punten aankaart.   Hebt u of één van uw cliënten een vraag:…

Lees meer >

23 maart 2020

Familie- & Erfrecht

De alimentatieverplichting in tijden van de Coronacrisis

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid helpt weliswaar ondernemers die zijn getroffen, maar de resultaten in 2020 zullen naar verwachting desalniettemin (aanzienlijk) lager zijn dan in 2019. Er wordt een krimp van de Nederlandse economie verwacht. Ook is het mogelijk dat u uw baan verliest door de crisis of (een deel van) uw opdrachten als ZZP’er. Hoe zit het met uw alimentatieverplichting als u minder inkomsten heeft? Mag u uit eigen beweging minder alimentatie gaan betalen? Of moet u meteen een procedure laten starten bij de rechtbank?…

Lees meer >

20 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Corona: verval verplichtingen door een onvoorziene omstandigheid?

Sinds de aankondiging van de overheid dat de scholen sluiten en de grenzen gedeeltelijk worden gesloten, komt het openbaar leven langzaam tot stilstand. Bedrijven en (zelfstandig) ondernemers voelen de klap direct. Sommigen van hen hebben zelfs al besloten om voorlopig de deuren te sluiten. Deze week krijg ik van cliënten dan ook regelmatig de vraag: ben ik gehouden aan of moet ik de zojuist met mijn ex gesloten (alimentatie)overeenkomst wel tekenen? Laat ik vooropstellen dat het antwoord op bovenstaande vraag per geval kan verschillen. Zo is onder meer het stadium waarin de onderhandelingen verkeren van belang. Is er al (mondeling)…

Lees meer >

18 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Samenwonen als ware gehuwd – einde partneralimentatie

Na echtscheiding kan sprake zijn van een partneralimentatieverplichting. Dat is het geval als de ene echtgenoot daaraan behoefte heeft en de ander daarvoor de draagkracht bezit. Deze verplichting wordt echter onmiddellijk beëindigd, wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd. Deze beëindigingsgrond is vastgelegd in artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek. Het begrip “samenwonen als ware gehuwd” is in de rechtspraak uitgebreid gedefinieerd. Er moet voldaan zijn aan alle vier van de volgende vereisten, te weten: (1) een affectieve relatie van duurzame aard; (2) samenwoning; (3) wederzijdse verzorging en (4) een gemeenschappelijke huishouding. Gelet op…

Lees meer >

16 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Het Coronavirus en de zorgregeling: ouders/ex-partners neem je ver…

Het Coronavirus houdt de gemoederen bezig. Er komen steeds meer (overheids)maatregelen. Naast het sluiten van de scholen en de kinderdagverblijven werd gisteren (zondag 15 maart 2020) bekend dat ook de gerechtsgebouwen worden gesloten, behalve ten behoeve van de mondelinge behandeling van urgente zaken. Dit zijn bijvoorbeeld voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen en zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen (van personen die gedwongen moeten worden opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Ook urgente familiezaken, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van kinderen behoren tot de zittingen die doorgaan. Zittingen met betrekking tot overige familie-erfrechtzaken, zoals echtscheidingen, alimentatiekwesties, omgang/gezagskwesties gaan niet door.…

Lees meer >

05 februari 2020

Familie- & Erfrecht

Leg partneralimentatie afspraken schriftelijk vast!

In de praktijk komt het regelmatig voor dat afspraken over partneralimentatie na verloop van tijd vanwege gewijzigde omstandigheden moeten worden herzien. Dit kan tot gevolg hebben dat door partijen in onderling overleg nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze afspraken worden vervolgens echter niet altijd schriftelijk vastgelegd, hetgeen tot ongewenste fiscale consequenties kan leiden. Een dergelijke kwestie was onlangs aan de orde in een uitspraak van de belastingkamer van de Rechtbank Den Haag van 15 oktober 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:14410). De man (eiser) en zijn ex-partner zijn in 2004 een geregistreerd partnerschap aangegaan, welk partnerschap zij in 2013 hebben beëindigd. De ex-partners hebben in…

Lees meer >

09 december 2019

Familie- & Erfrecht

Toekomstplannen rond pensioendeling

Tot het Boon/Van Loon-arrest van 27 november 1981 waren pensioenrechten zorgrechten, die niet in een huwelijksgemeenschap vallen en toekomen aan degene die ze heeft opgebouwd. Ondanks dat geen sprake was van een huwelijksvermogensrecht, oordeelde de Hoge Raad in 1959 dat pensioenrechten verknocht waren aan degene die ze heeft opgebouwd, respectievelijk voor wie ze waren opgebouwd. In de samenleving van toen werkte de man buitenshuis. Bouwde hij pensioenrechten op, dan was het ouderdomspensioen aan hem en het weduwenpensioen aan haar verknocht. Omdat wetgeving uitbleef, heeft de Hoge Raad in het genoemd pensioenarrest beslist dat pensioenrechten wel vermogensbestanddelen zijn die onder het…

Lees meer >

21 november 2019

Familie- & Erfrecht

Beneficiaire aanvaarding: altijd voordelig?

De beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap kan zich de laatste tijd in de praktijk verheugen in een brede belangstelling. Dit vindt ongetwijfeld zijn oorsprong in spraakmakende rechtspraak, de wetswijziging die vanaf 1 september 2016 heeft plaatsgevonden (na ontdekking van onvoorzienbare schulden alsnog beneficiaire aanvaarding mogelijk) en alle publiciteit daar omheen.  Berucht is een uitspraak van het hof Den Haag. Op de dag van het overlijden van hun moeder hebben de drie kinderen/erfgenamen overleg gepleegd over de uitvaart tijdens een gezamenlijk etentje in restaurant “de Koperen Pan”. De kosten van het etentje ten bedrage van € 119 werden betaald van de…

Lees meer >

04 november 2019

Familie- & Erfrecht

Inkomensverlies en alimentatie: Hoe zit dat (ook alweer)?

Op grond van de wet kan een alimentatieverplichting worden gewijzigd als er sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden. Dat geldt voor zowel kinder- als partneralimentatie. In mijn praktijk krijg ik geregeld vragen over de gevolgen van inkomensverlies voor alimentatie (“Wat nu als mijn ex – uit boosheid – zijn baan opzegt, krijg ik dan nog partner- en kinderalimentatie?” of “Wat nu als ik stop met werken of makkelijker werk ga doen als ik honderden of duizenden Euro’s aan partneralimentatie moet gaan betalen?”). Ik zal in deze blog toelichten hoe er in de rechtspraak wordt omgegaan met (verwijtbaar)…

Lees meer >

04 september 2019

Familie- & Erfrecht

Samenleven en samenwerken

Professionals, die zich bezighouden met estate planning hebben te maken met meerdere disciplines, in hoofdzaak: financieel, fiscaal en juridisch. Bij het maken van de keuzes voor de vormgeving van de huidige situatie en de gewenste toekomstige planning is samenwerking tussen de specialisten van de verschillende disciplines dan ook onmisbaar. Marc van Opstal heeft een column geschreven voor het Vakblad Estate Planning [Augustus 2019-58]. Klik hier voor de publicatie.

Lees meer >

17 juli 2019

Familie- & Erfrecht

Haastige spoed is zelden goed? of: timing is alles….

Natuurlijk, je beslist niet van de ene dag op de andere om tot echtscheiding over te gaan. We zien dat hieraan bijna altijd een proces voorafgaat van meerdere jaren van verslechtering van de relatie. De definitieve stap richting echtscheiding kan dan snel volgen op een directe aanleiding (zoals een andere partner), maar die aanleiding komt meestal voort uit dat langjarige proces. Op dit moment is er echter een andere kaper op de kust die de stap richting echtscheiding kan versnellen of vertragen: de wetgever. Met name door de wet waarmee de duur van de partneralimentatie wordt gewijzigd, lees verkort. Die…

Lees meer >

20 juni 2019

Familie- & Erfrecht

Wanneer eindigt een partneralimentatieverplichting door wangedrag …

Recent beëindigde het Hof Den Haag de alimentatieverplichting van een man wegens het wangedrag van zijn ex-vrouw. Zij frustreerde jarenlang de omgang tussen hem en de kinderen. Uit deze en vergelijkbare uitspraken volgt dat het moet gaan om het ernstig frustreren van de omgang, ofwel het jarenlang tegenwerken van omgang, stelselmatig weigeren om uitvoering te geven aan gerechtelijke uitspraken over de omgangsregeling en een weigerachtige houding om het contact met de andere ouder op te lossen. In deze blog zal ik u andere voorbeelden geven van wangedrag dat leidt tot de (gedeeltelijke) beëindiging van partneralimentatie. Algemeen De grondslag van partneralimentatie…

Lees meer >

05 juni 2019

Familie- & Erfrecht

‘Stelletje ongeregeld’

De risico’s van ongehuwd samenwonen: investeren in de woning van de ander Steeds vaker gaan stellen (ongehuwd) samenwonen, zonder dat ze formeel iets geregeld hebben. Ook een samenlevingsovereenkomst ontbreekt in veel gevallen. Als de liefde echter over is, dan kunnen er bij de (vermogensrechtelijke) afwikkeling van de relatie problemen ontstaan. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de verdeling van de inboedel, verrekening van de kosten van de huishouding of andere vergoedingsrechten, zoals gedane investeringen in de woning van de ander. Dit laatste punt was aan de orde in een recente uitspraak van de Hoge Raad van 10 mei 2019…

Lees meer >

07 mei 2019

Familie- & Erfrecht

Papa wil wel inenten, mama niet.. En nu?

Het wel of niet vaccineren van kinderen is de laatste tijd een hot topic in Nederland. Vorige maand bleek dat meerdere kinderen op een crèche in Den Haag besmet waren geraakt met de Mazelen. Zeer recent is een grote kinderopvang met 50 locaties gestopt met het opvangen van kinderen die niet ingeënt zijn tegen de Bof, Mazelen en Rode Hond. De afnemende vaccinatiegraad baart zorgen en roept ook juridische vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer gescheiden ouders het niet eens zijn over het wel of niet inenten van de kinderen? Deze kwestie kwam aan de orde in de uitspraak…

Lees meer >

19 april 2019

Familie- & Erfrecht

Einde belastingparadijs van de dga

In de aanbiedingsbrief van 18 september 2018 heeft de regering in het kader van het belastingplan 2019 laten weten met een wetsvoorstel te zullen komen, dat het excessief lenen van de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders (hierna: dga) moet ontmoedigen. Het is de fiscus een doorn in het oog dat veel dga’s ten behoeve van privédoeleinden grote bedragen lenen van hun vennootschap. Op die manier wordt langdurig belastingheffing uitgesteld en soms vindt helemaal geen belastingheffing meer plaats. Daar wil de regering wat aan gaan doen. Daarom heeft de regering op 4 maart 2019 het concept “Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap”…

Lees meer >

26 februari 2019

Familie- & Erfrecht

Ontslagvergoeding toch verknocht

Als je dienstverband eindigt en je krijgt een ontslagvergoeding mee, is het raadzaam om goed op te nemen waarvoor de ontslagvergoeding is bedoeld. Ben je in gemeenschap van goederen gehuwd en het huwelijk eindigt, dan kan (een deel van) de ontslagvergoeding op de grond dat deze aan jou verknocht is, buiten de gemeenschap vallen. In dat geval blijft de ontslagvergoeding privévermogen. Op 23 februari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:270) heeft de Hoge Raad al uitgemaakt dat een ontslagvergoeding die strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid dat de echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben genoten, niet in de gemeenschap valt voor…

Lees meer >

11 februari 2019

Familie- & Erfrecht

Inwerkingtreding Huwelijksvermogensrechtverordening per 29 januari…

Met ingang van 29 januari jl. is de Verordening Huwelijksvermogensstelsels (Verordening (EU) 2016/1103) in werking getreden voor 18 Europese landen, waaronder Nederland. De verordening (hierna HuwVo) is tot stand gekomen na een zogenaamde procedure van “Nauwere samenwerking”. Die procedure biedt EU-landen de mogelijkheid om onderling, met de landen die daarvoor in zijn, Europese regelgeving op deelgebieden overeen te komen. De HuwVo regelt niet alleen de (internationale) bevoegdheid van de rechter bij de afwikkeling van het huwelijksvermogen (zowel door echtscheiding als door overlijden), maar ook wijst de verordening het toepasselijk recht aan en regelt het de erkenning en tenuitvoerlegging van onder…

Lees meer >

30 januari 2019

Familie- & Erfrecht

Tot de dood ons scheidt…

Een man en een vrouw gaan een dag na hun huwelijk, waarbij zij in de wettelijke gemeenschap van goederen zijn gehuwd, op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek. Tijdens de huwelijksreis gaan zij op excursie naar het eiland Saona en bij terugkomst eten zij samen in het restaurant van het hotel. Dezelfde avond, rond 23:00 uur, bellen zij de receptie van het hotel met de mededeling dat zij zich beiden onwel voelen. Gedurende de nacht verslechtert hun conditie. Zij worden de volgende ochtend naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij kort na elkaar komen te overlijden. De vraag die in deze casus…

Lees meer >

17 januari 2019

Familie- & Erfrecht

Belastingaftrek partneralimentatie en hypotheekrenteaftrek

Betaalt u partneralimentatie voor uw ex-partner? Dan mag u deze alimentatie in uw belastingaangifte aftrekken. De partneralimentatie is daarentegen fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen was in 2018 de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,95% aftrekbaar. Dit tarief bedraagt in 2019 maximaal 51,75%. De hoogte van de belastingaftrek partneralimentatie zal vanaf 2020 echter gaan dalen. Dit heeft gevolgen voor de netto alimentatielasten. Bij het berekenen van partneralimentatie wordt namelijk rekening gehouden met de fiscale aftrek. Door de verminderde aftrek krijgt de alimentatieplichtige straks minder terug aan betaalde partneralimentatie, waardoor de…

Lees meer >

22 november 2018

Familie- & Erfrecht

Beroep op vernietiging borgstelling door echtgenoot biedt niet alt…

Op 7 november 2018 heeft de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:7929) een vonnis gewezen in een procedure die ging over de door een echtgenote ingeroepen vernietiging van een borgstelling (ex artikel 1:89 BW). Wat waren de feiten en waarop dienen echtgenoten in een dergelijke situatie alert te zijn? Een Engelse onderneming (Van Dutch Marine Ltd, hierna: “VDM”) die zich bezig houdt met de productie en verhandeling van luxe speedboten heeft op 15 juni 2015 geld geleend bij een derde (€ 500.000,-) ter (her)financiering van de productie van boten. De geldleningsovereenkomst is door de man niet alleen ondertekend namens VDM, maar ook door…

Lees meer >

21 november 2018

Familie- & Erfrecht

Uitkering van de levensverzekering: voor de bank, de erfgenaam of …

Bij het regelen van een erfenis, raakt men dikwijls verzeild in de complexiteit van een levensverzekering die gekoppeld wordt aan een hypothecaire lening, mogelijk met onderpand aan de hypotheekbank. Dit kan extra ingewikkeld worden wanneer de langstlevende niet aangeduid is als erfgenaam. De manier waarop deze koppeling is georganiseerd – via de begunstiging en/of via verpanding- kan van cruciaal belang zijn voor zowel de erfgenamen als de langstlevende. Dit toont eigenlijk aan hoe belangrijk het is voor een estate planner om een goed overzicht te hebben van hoe het testament, de polis en de financieringsstructuur van de eigen woning samengaan,…

Lees meer >

20 november 2018

Familie- & Erfrecht

Ouders en social media, hoe zit het eigenlijk met de privacy van d…

Het gebruik van social media is tegenwoordig voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Gebeurtenissen uit het dagelijkse leven worden op grote schaal via internet gedeeld. “Bloggen” en “vloggen” zijn zelfs beroepen geworden, waarmee sommige mensen volledig in hun levensonderhoud voorzien. Er zijn ook steeds meer ouders actief op social media, waarbij de kinderen volop te zien en te horen zijn en/of waarbij de kinderen zelfs de hoofdrol spelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de privacy van deze kinderen? In onze praktijk is merkbaar dat ouders, vooral nadat zij uit elkaar gaan, steeds vaker meningsverschillen hebben over…

Lees meer >

12 november 2018

Familie- & Erfrecht

Kinderalimentatie: Belang van de kinderen grond om af te wijken va…

Sinds april 2013 is voor de berekening van kinderalimentatie gekozen voor een forfaitair rekensysteem. De forfaitaire woonlast waarmee in beginsel rekening dient te worden gehouden bedraagt 30% van het netto besteedbaar inkomen. De werkelijke woonlasten zullen feitelijk altijd hoger of lager uitvallen. In het Rapport Alimentatienormen wordt een uitzondering genoemd op het toepassen van de forfaitaire woonlast in het geval van zogenoemde ‘dubbele woonlasten’, aangezien er in dat geval sprake is van een situatie waarin de werkelijke woonlasten (fors) hoger zijn dan de forfaitaire. In de jurisprudentie komt echter steeds vaker de vraag aan de orde of ook kan worden…

Lees meer >

02 november 2018

Familie- & Erfrecht

Geschiloplossing in het zakelijke familie-erfrecht

Zowel in het erfrecht als in het scheidingsrecht worden zakelijke geschillen vaak opgelost via mediation. Dat komt omdat het meest gebruikte alternatief, de rechterlijke procedure, vaak jaren duurt, geldverslindend en respectvernietigend is. Dat moeten (ex-)familieleden eigenlijk niet willen. Daarom hebben advocaten in het familie-erfrecht zich de laatste vijfentwintig jaar vol in gezet, om geschiloplossing in het familie-erfrecht via mediation (waaronder ik ook schaar: collaborative practice) tot succes te brengen. Deze goede ervaringen hebben ertoe geleid ook in het erfrecht mediation als geschiloplossing ingang te doen vinden. De Stichting Nalatenschapsmediation tracht dit fenomeen op de kaart te zetten. Tussen mediation en…

Lees meer >

09 oktober 2018

Familie- & Erfrecht

De ingrijpende erfrechtelijke gevolgen van de gerechtelijke vastst…

Kent u dat verhaal van die vermogende notaris, die in 1963 een gezellig ritje op de brommer naar Twente maakte en onderweg nog een aardige c.i. (coïtus interruptus ofwel ‘voor het zingen de kerk uit’) had? Zo niet, dan zult u vast willen weten waartoe de passage in zijn dagboek waarin de ‘aardige c.i.’ voorkwam, heeft geleid. Die notaris overleed in 1992 en liet slechts een neef en een niet door hem erkende biologische zoon na. U raadt het al, die zoon werd negen maanden na het brommerritje van de notaris geboren. Bij gebreke van een familie-erfrechtelijke betrekking tussen de…

Lees meer >

10 september 2018

Familie- & Erfrecht

Uitkering levensverzekering: voor de bank, de erfgenaam of de begu…

In een vorige blog concludeerde ik dat het uiteindelijk de begunstigde is aan wie de verzekeringsuitkering ten goede moet komen en niet de erfgenaam als dat een ander is. Is de uitkering verpand aan de hypotheekbank en behoort de hypotheekschuld tot de nalatenschap, dan heeft de begunstigde een vordering op de nalatenschap ter hoogte van de uitkering. Onlangs kwam ik in de praktijk een soortgelijk geval tegen en kort daarna las ik een recente uitspraak over dit onderwerp. Praktijkgeval Hier ging het om een polis van levensverzekering. De man kwam als eerste van het echtpaar te overlijden. Begunstigde was zijn…

Lees meer >
1 2 6 7