Kennisbank

31 december 2000

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel geeft Arbeidsinspectie bevoegdheid tot inbeslagname

Op dit moment is de Arbeidsinspectie bevoegd om de administratie van werkgevers in te zien. Het komt echter regelmatig voor dat werkgevers hieraan geen medewerking verlenen, met als gevolg dat er gesjoemeld kan worden met de administratie. Een wetswijziging zou het mogelijk moeten maken om bij vermoeden van overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag tot inbeslagname van de administratie over te gaan.

Lees meer >

31 december 2000

Wrakingsverzoek Wilders afgewezen

De wrakingskamer van de rechtbank Amsterdam heeft het verzoek tot wraking van de rechters in de zaak Wilders op 5 oktober jl. afgewezen. Het verzoek was op 4 oktober ter zitting mondeling ingediend door de advocaat van de verdachte, de heer Moskowicz. Tijdens de zitting van 4 oktober heeft Wilders een beroep gedaan op zijn zwijgrecht.

Lees meer >

31 december 2000

Seminar: Verlies uw merk niet uit het oog!

Op donderdag 30 september organiseerden BANNING Advocaten en Novagraaf Nederland, in het Graphic Design Museum te Breda,[NBSP]voor de vijfde keer het semin

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Vorderingen van voormalig medewerkers ABN AMRO, alsnog toegewezen

De rechtbank Amsterdam heeft op 7 oktober 2009 uitspraak gedaan over de vordering van een voormalig medewerker van ABN AMRO, met betrekking tot afvloeiingsregelingen en bonussen. Negen soortgelijke zaken zijn aan de kantonrechter te Utrecht voorgelegd. De kantonrechter heeft deze vorderingen afgewezen, omdat deze gezien de verandering in de omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

Lees meer >

31 december 2000

Kan een notaris zich beroepen op zijn beroepsgeheim en/of verschoningsrecht?

Klagers (notaris en kandidaat-notaris) worden verdacht van valsheid in geschrift en van het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte voor overdrachtsbelasting. Vervolgens heeft de rechter-commissaris een doorzoeking ter inbeslagneming op het kantooradres van klagers verricht. Namens klagers is een beroep op het beroepsgeheim en verschoningsrecht gedaan, echter zijn de stukken alsnog in beslag genomen. De vraag is of het Openbaar Ministerie bij het strafrechtelijk onderzoek naar fraude tot doorzoeking en inbeslagneming had mogen overgaan.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Is een rechter gebonden aan de CAO ontslagvergoeding?

De kantonrechter in Almelo heeft op 8 oktober 2010 uitspraak gedaan over de vraag of een rechter is gebonden aan een CAO ontslagvergoeding. Op de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en X is de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf van toepassing. In deze CAO is een bepaling opgenomen over het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bij contractswisseling. De eventuele nieuwe werkgever hoefde werknemer geen nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden, waardoor werknemer in dienst blijft van X. Echter heeft X geen werk meer voor werknemer en wenst hij de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden.

Lees meer >

31 december 2000

Opleiding advocaten op de schop

Op 7 november jl. verscheen een rapport van Professor Kortmann met de titel 'Met recht advocaat'. Kortmann werkte de afgelopen veertien maanden met een commissie aan dit rapport. Aanleiding voor de instelling van deze commissie waren geluiden over de tekortschietende kwaliteit van de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten. Uit het werkveld ontving de Orde signalen over de kwaliteit van de opleiding. Omdat de instroom van juristen in de advocatuur door de jaren heen is veranderd en zich meer zijn gaan specialiseren bestaat de behoefte aan aanpassing van de beroepsopleiding.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Thuiskopievergoedingen niet omhoog

Op 1 januari treedt een besluit in werking op grond waarvan de bestaande thuiskopieregeling wordt bevroren tot 2013.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Postbedrijven niet verplicht tot verstrekking vast dienstverband aan personeel

De postbedrijven Sandd en Selekt Mail hebben op 23 december jl. een kort geding aangespannen tegen de Staat. Sandd en Selekt Mail zijn concurrenten van TNT Post op de geliberaliseerde postmarkt. Er heerst een hevige concurrentiestrijd tussen deze postbedrijven en de overheid wil niet dat deze concurrentiestrijd wordt uitgevochten over de rug van de postbezorgers. Het ministerie van Economische Zaken heeft daarom een algemene maatregel van bestuur vastgelegd. In deze algemene maatregel van bestuur is geregeld dat de postbedrijven in de loop van de tijd meer werknemers in vaste dienst moeten nemen.

Lees meer >

31 december 2000

Nieuwe jas voor de sectie Personen- en Familierecht op de website van BANNING N.V.

Op de website van BANNING N.V. (www.banning.nl) vindt u onder 'Expertise' de verschillende rechtsgebieden waarbinnen BANNING N.V. werkzaam is. Een van de r

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Pilot: geen GBA-uittreksels bij gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek

Vanaf 1 februari aanstaande hoeft men bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding geen GBA-uittreksels meer over te leggen.

Lees meer >

31 december 2000

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder na treffen schikking

In deze zaak heeft eiseres het bedrijf Cargorent B.V., waarvan gedaagde enig statutair bestuurder was, juridische bijstand verleend. Van december 2006 tot juni 2007 heeft eiseres gedaagde hier verschillende facturen voor gestuurd, welke onbetaald zijn gebleven. Na aanmaning van gedaagde heeft eiseres gedaagde gedagvaard. Bij vonnis van september 2007 heeft de rechtbank gedaagde bij verstek veroordeeld de gevorderde bedragen aan eiseres te voldoen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet voor werknemer die shag van collega steelt

Werknemer vindt een pakje shag in de rokersruimte en steekt dit bij zich, maar wordt betrapt. Hij heeft toegegeven dat dit vaker is voorgekomen, maar heeft nooit gepoogd het pakje aan de benadeelde terug te geven. Hierdoor is de werkgever het vertrouwen in de werknemer verloren, waardoor voortzetting van de arbeidsovereenkomst ondenkbaar zou zijn. Vooral nu het een uitzendkracht betreft, die de verhoudingen tussen de werkgever en de inlener in gevaar zou kunnen brengen. De kantonrechter oordeelt dat het ontvreemden van pakjes shag van collega's de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt.

Lees meer >

31 december 2000

Rechter draait fusie WWZ-Mariënstaete-Valent niet terug

De Ondernemingskamer oordeelde onlangs dat de fusie tot WWZ-Mariënstaete-Valent niet teruggedraaid hoeft te worden. Hoewel het voormalige bestuur van de fusieorganisatie volgens het hof fout zat wat betreft de juridische fusie, is een ontvlechting niet raadzaam.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Wet implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden in werking

Decentrale overheden die contracten sluiten voor de uitvoering van bouwwerken, voor levering van producten of voor dienstverlening zijn op grond van de aanbestedingsregelgeving verplicht om na te gaan of daarvoor een vastgestelde procedure moet worden doorlopen. De vorige week in werking getreden Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijn Aanbesteden ('WIRA') heeft als belangrijkste consequentie dat overeenkomsten die overheden in strijd met het aanbestedingsrecht aangaan vernietigd kunnen worden.

Lees meer >

31 december 2000

Ministerie van Economische Zaken introduceert regelingen in verband met economische crisis

Vanwege deeconomische crisis heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal regelingen geëntroduceerd, waarmee het voor ondernemers makkelijker gaat worden om geld te lenen of krediet te krijgen bij een bank. Hierbij gaat het met name om regelingen waarbij de overheid borg staat.

Lees meer >

31 december 2000

Schadeclaim bij vertraagd vliegtuig

Nederlandse vliegtuigpassagiers die de afgelopen vijf jaar meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen, kunnen met terugwerkende kracht tot 600 euro terugclaimen bij hun vliegtuigmaatschappij. In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze passagiers recht hebben op een schadevergoeding. Voordat een Nederlander een dergelijke claim kan indienen moet er echter eerst een uitspraak van een Nederlandse rechter zijn, welke de rechtbank Haarlem in februari 2010 heeft uitgesproken.

Lees meer >

31 december 2000

Maximum aan buitengerechtelijke incassokosten ter bescherming consumenten en kleine bedrijven

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd het wetsvoorstel voor de maximering van buitengerechtelijke incassokosten aan de Raad van State te zenden. Het doel van het wetsvoorstel is betere bescherming tegen te hoge incassokosten van vooral consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal de vergoeding voor incassokosten straks worden berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd, met een minimumbedrag van 40 euro.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Kennelijk onredelijk ontslag

Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werkneemster eenzijdig opgezegd. Dit nadat hij het UWV heeft verzocht de arbeidsverhouding met werkneemster te mogen opzeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. De bedrijfseconomische reden was het wegvallen van detacheringswerkzaamheden en de persoonlijke reden van werkgever was dat werkneemster weigerde de werkzaamheden als senior acceptant te vervullen. Werkneemster stelt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag en dat werkgever het loon tot juli 2009 had moeten doorbetalen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkneemster mag teveel ontvangen loon behouden

Werkneemster is circa twee jaar werkzaam geweest bij werkgever. Zij had een arbeidsovereenkomst voor een gemiddelde arbeidsduur van 33 uur per week. Het aantal te werken uren kon per week wisselen van 30 tot 36 uur. Nadat het dienstverband tussen partijen was geëindigd, had werkneemster laten blijken dat zij nog aanspraak maakte op overuren en/of niet opgenomen vakantiedagen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Stakingsperikelen op Koninginnedag

In Den Haag heeft de gemeente een kort geding aangespannen tegen de AbvaKabo en andere vakbonden ter voorkoming van een staking op 29 en 30 april. De gemeente Amsterdam heeft besloten niet naar de rechter te stappen om de staking te kunnen voorkomen. 28 april jl. heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over een staking van Haagse straatvegers op 29 en 30 april.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Liegende werkneemster ontvangt ontslagvergoeding

Werkneemster is op 5 april 2004 bij werkgever in dienst getreden. Enige tijd later heeft zij zich ziek gemeld. Hierbij heeft werkneemster aangegeven dat ze aan leukemie leed, waarop werkgever haar taken en het aantal te werken uren heeft aangepast. In 2008 stelde werkneemster dat zij een borstamputatie heeft moeten ondergaan en een abortus heeft gehad. Nadat werkgever werkneemster om haar medisch dossier vroeg, werd duidelijk dat werkneemster over alles heeft gelogen. Ondanks het feit dat werkneemster werkgever heeft misleid, doet zij een loonvordering ad € 5550,25.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Wat zijn de gevolgen van het lezen van privé e-mail door werkgever?

Werkneemster is vanaf 7 mei 2007 bij werkgever (een advocatenkantoor) in dienst. Op 23 november 2009 heeft werkneemster haar werkzaamheden voor die dag beëindigd, zonder haar computer af te sluiten. Werkgever heeft na het vertrek van werkneemster haar hotmail-account ingezien. In dit account heeft werkgever emailwisseling aangetroffen tussen werkneemster en een voormalige advocate van het advocatenkantoor.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst in verband met re-integratie werknemer afgewezen

Werknemer is vanaf maart 2006 bij werkgever in dienst. Gedurende deze periode heeft hij zowel werkzaamheden in de vestiging in Castricum als in Zuidlaren verricht. In oktober 2007 is werknemer wegens ziekte uitgevallen en sinds die tijd arbeidsongeschikt gebleven. Na die periode heeft werknemer twee kort gedingen aangespannen ter bevordering van zijn re-integratie, waarin hij wedertewerkstelling in de vestigingen Castricum en Zuidlaren heeft gevorderd. Beide vorderingen zijn afgewezen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Kennelijk onredelijk ontslag voor werknemer die de status van ‘arbeidsgehandicapte’ op korte termijn zou verliezen?

Werknemer is in 1969 bij werkgever in dienst getreden. Op dat moment bestond de B.V. uit vier businessunits. De B.V. waar werknemer werkzaam was, heeft vanwege een sterk verslechterde markt en de daaruit voortvloeiende gedaalde omzet en negatieve resultaten, welke niet meer door de andere 3 units konden worden opgevangen, moeten besluiten tot een reorganisatie over te gaan. De werkgever had de keuze uit 2 mogelijke scenario's voor de reorganisatie. Door omstandigheden hebben ze de keuze gemaakt voor het meest ongunstige scenario, zijnde volledige sluiting van de B.V. en opzegging van alle arbeidsovereenkomsten. De vraag is nu of werkgever, werknemer kennelijk onredelijk heeft ontslagen?

Lees meer >

31 december 2000

Mogelijke betaling van kansspelbelasting voor werknemers die WK-pool organiseren

Tijdens het WK zijn er veel bedrijven die een WK-pool organiseren. Werknemers lopen echter het risico dat zij 29 procent kansspelbelasting moeten afdragen, wanneer het prijzengeld meer dan 454 euro bedraagt.

Lees meer >

31 december 2000

Ook in hoger beroep vrijspraak overtreding rookverbod

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 12 mei jl. de uitbaters van café Victoria in Breda vrijgesproken van overtreding van het rookverbod. Het OM heeft al aangekondigd naar aanleiding van deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Overwerk telt ook mee bij deeltijd-WW

De deeltijd-WW wordt verruimd om te voorkomen dat werknemers die structureel overwerken extra de dupe zijn als hun werkgever een beroep moet doen op de crisismaatregel. Dit betekent dat ook overuren meetellen in de regeling, waarmee bedrijven gedurende de economische crisis hun personeel tijdelijk minder kunnen laten werken met behulp van WW-uitkeringen. Minister Donner van Sociale Zaken heeft een verruiming van deze regeling bekend gemaakt in de Staatscourant.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Misleidende reclame voor toiletreiniger

De Britse fabrikant van reinigingsmiddelen Reckitt Benckiser mag de televisiereclame voor toiletreiniger Harpic Max niet meer uitzenden. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de reclame ongeoorloofd en misleidend is voor consumenten.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Vennootschapsrechtelijk ontslag is niet tevens arbeidsrechtelijk ontslag

De kantonrechter in Venlo oordeelde onlangs dat het ontslag van een bestuurder van een stichting niet hetzelfde is als een arbeidsrechtelijk ontslag. Dit heeft als gevolg dat ondanks het vennootschapsrechtelijke ontslag de bestuurder nog altijd in dienst is en dat het salaris doorbetaald dient te worden.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Succesvol beroep werknemer op vernietiging beëindigingsovereenkomst

Het hof Amsterdam heeft zeer recent geoordeeld in een zaak waarbij een zogenaamde dadingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst gesloten tussen een werknemer en werkgever) centraal stond. Het hof was op grond van de omstandigheden van oordeel dat de overeenkomst door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen en dat de werknemer een succesvol beroep deed op de vernietigbaarheid van de voornoemde overeenkomst.

Lees meer >

31 december 2000

Meer bevoegdheden voor kantonrechter

Op 27 juli 2009 zond de minister van Justitie, Hirsch Ballin, het wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat enkele maatregelen naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie, die is uitgevoerd door de Commissie evaluatie modernisering rechterlijke organisatie (Commissie-Deetman). Een van de maatregelen is uitbreiding van de bevoegdheid van de kantonrechter om zaken te behandelen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Niet tijdig opzeggen arbeidsovereenkomst maakt werknemer schadeplichtig

Als een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan dient hij een opzegtermijn in acht te nemen. Doet hij dat niet, dan heeft de werkgever in beginsel recht op schadevergoeding. Dit volgt uit een uitspraak van de kantonrechter te Bergen op Zoom van 1 juli 2009.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Motie van wantrouwen tegen werkgever kan reden zijn voor ontslag

De rechtbank Zutphen (sector kanton) boog zich onlangs over de vraag of een werkgever een gezamenlijke brief van werknemers mocht opvatten als een 'motie van wantrouwen' en of de werkgever de opsteller van de brief vervolgens mocht ontslaan? De rechtbank was van mening dat ontslag gerechtvaardigd kan zijn als onomstotelijk vast staat dat de brief is opgesteld met de bedoeling het directiebeleid stelselmatig te frustreren. In de gevallen waarin dat niet het geval is behoort ontslag nog steeds tot één van de mogelijkheden maar moet wel rekening worden gehouden met een hogere ontslagvergoeding.

Lees meer >

31 december 2000

Nieuw huurcontract Keukenhof

Stichting Kasteel Keukenhof en de Stichting Internationale Bloemententoonstelling Keukenhof hebben een nieuw huurcontract afgesloten.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

UWV veroordeeld tot schadevergoeding na nalatig optreden

Het UWV is deze week door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van € 300.000,- aan een werkgever, wiens klachten door het nalatige optreden van het UWV zijn verergerd.

Lees meer >

31 december 2000

Ontslag tijdens proeftijd houdt stand op basis van geldig proeftijdbeding

Werknemer is gedurende een jaar in dienst geweest bij werkgever B en heeft in dat jaar ook werkzaamheden verricht voor werkgever A. Na de arbeidsovereenkomst van een jaar, treedt werknemer bij werkgever A in dienst. Hiervoor ondertekent de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. In deze arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een proeftijd geldt van een maand.

Lees meer >

31 december 2000

Nieuwsflits aanbestedingsrecht

Na een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank[NBSP]Den Haag[NBSP](in de zaak De Raad Bouw tegen de gemeente Noordwijk) is[NBSP]veel

Lees meer >

31 december 2000

Overstap Wim Maas naar BANNING

Wim Maas is per 1 november 2008 in dienst getreden bij BANNING in 's-Hertogenbosch. Wim is actief op alle onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht,

Lees meer >

31 december 2000

Meerwerkclaim van ruim EUR 1,2 miljoen afgewezen

Nagabouw (gespecialiseerd in betonnnen prefab constructies) kan vooralsnog fluiten naar de 1,2 miljoen euro die zij naar eigen zeggen nog tegoed heeft van

Lees meer >

31 december 2000

Veel ondernemers lopen onwetend risico’s door onjuist gebruik algemene voorwaarden

Veel ondernemers lopen risico's doordat zij - zonder het te weten - onjuist of zelfs geen gebruik maken van algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden maken, mits zij toepasselijk zijn, deel uit van de met een wederpartij gesloten overeenkomst.

Lees meer >

31 december 2000

Onderaannemer Nagabouw uit Werkendam verliest opnieuw kort geding

In het Bulletin van 20 november 2008 berichtten we reeds dat Nagabouw (gespecialiseerd in betonnnen prefab constructies) vooralsnog kan fluiten naar de 1,2 miljoen euro die zij naar eigen zeggen nog tegoed heeft van Moes en Multiplan, de hoofdaannemers van het nieuwe voetbalstadion in Zwolle. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. Rob van Warmerdam, advocaat vastgoed bij BANNING die optrad voor Moes en Multiplan, licht als volgt toe.

Lees meer >

31 december 2000

Middelgrote advocatenkantoren varen wel bij kredietcrisis

Ook advocatenkantoren hebben te lijden onder de kredietcrisis. Het Financieele Dagblad berichtte reeds op 22 januari jl. dat één van de kantoren dat behoort tot de zogeheten 'Magic Circle' (het rijtje kantoren dat in Londen de dienst uitmaakt) al bezig is met een reorganisatie.

Lees meer >

31 december 2000

Nieuw: Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP)

Met ingang van januari 2009 is Journaal Insolventie, Financiering Zekerheden vervangen door FIP. 

Lees meer >

31 december 2000

Wanneer stopt alimentatie bij samenleving?

De alimentatieplicht is niet oneindig. De alimentatieplicht kan onder andere op grond van artikel 1:160 BW eindigen. Dat wetsartikel zegt dat de alimentatieplicht eindigt op het moment dat de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Lees meer >

31 december 2000

Unilever wint strijd om vaatwasblokje

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft zich op 6 december jl. uitgesproken in de zaak van de vaatwasblokjes van Sun en Calgonit. Unilever mag vooralsnog blijven zeggen dat Sun-vaatwasblokjes het beste schoonmaken.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkverzuim wegens detentie leidt niet zonder meer tot ontslag op staande voet

De werknemer die van zijn vrijheid is beroofd in verband met een strafbaar feit en daarom van zijn werk verzuimt, roept regelmatig bij werkgevers de vraag op of ontslag al of niet op staande voet mogelijk is.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor afbranden partycentrum

Tijdens een bedrijfsfeest is brand ontstaan in een partycentrum, doordat een aantal werknemers lampenolie op een nog heet barbecuerooster heeft gegooid. Als gevolg daarvan brandt het partycentrum volledig af. De eigenaar van het centrum stelt de werkgever voor de schade aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW. Is de werkgever aansprakelijk voor die schade?

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Mag de werkgever de vakantie van de werknemer eenzijdig bepalen? Inzicht in Arbeidsrecht

Een werknemer wil enig jaar geen vakantiedagen opnemen. Bent u als werkgever dan bevoegd om eenzijdig de vakantie vast te stellen van uw werknemer? De wet voorziet in een duidelijke regeling. In de praktijk blijkt echter dat nog regelmatig vragen bestaan over de vaststelling van de vakantie.

Lees meer >

31 december 2000

Automotive

Merkhouders opgelet!

Vanaf 1 januari 2006 jl. kan in de Benelux oppositie worden gevoerd tegen alle nieuwe merkinschrijvingen ongeacht de waren- of dienstenklasse(n) waarvoor is ingeschreven.

Lees meer >