Kennisbank Blogs

14 juni 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Gebouwd over de perceelsgrens, dus weer afbreken

In een zaak die diende voor de rechtbank Noord-Holland ging het over de vraag of een aanbouw (deels) moet worden verwijderd, omdat die 11 cm op het perceel van de buren staat. Het antwoord is ‘ja’. Overbouw = afbraak Eigendom is het meest verstrekkende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Als inbreuk wordt gemaakt op iemands eigendomsrecht, dan dient dat goed te worden vastgelegd, zodat daar geen misverstanden over kunnen bestaan. De buren hadden een overeenkomst gesloten waarin staat dat de buitenmuur van de te realiseren aanbouw op de erfgrens mag komen te staan. In die afspraak valt niet te lezen …

Lees meer >

12 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

BV of NV: Onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden?

Inleiding Indien een vertegenwoordiger niet beschikt over een (afdoende) volmacht, wordt de principaal (“vertegenwoordigde”) niet gebonden door de rechtshandeling die de vertegenwoordiger in naam van de principaal met een derde heeft verricht. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. Uit de wet volgt een drietal vereisten waaraan voldaan moet zijn, wil de derde een beroep kunnen doen op de gebondenheid van de vertegenwoordigde, ondanks het ontbreken van een (toereikende) volmacht: de derde heeft aangenomen dat de pseudo-vertegenwoordiger vertegenwoordigingsbevoegd was; de derde mocht dit redelijkerwijs aannemen; de derde heeft het bestaan van een toereikende volmacht aangenomen op basis van een verklaring of gedraging van de pseudo-principaal (handelen …

Lees meer >

05 juni 2024

EU Competition Rules for Distribution Agreements #8: Franchise

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

05 juni 2024

Ondernemingsrecht - M&A

Vorderingen koper bij dwaling koop aandelen

Vernietiging bij dwaling Uit de wet (art. 6:230 BW) volgt dat de bevoegdheid van de koper tot vernietiging wegens dwaling (schending spreekplicht verkoper of het doen van een onjuiste mededeling door de verkoper) vervalt, wanneer de verkoper tijdig een wijziging van de gevolgen van de overeenkomst voorstelt die “het nadeel” dat de koper bij instandhouding van de overeenkomst tot verkoop van de aandelen lijdt, op afdoende wijze opheft. De rechter kan op verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen (zogenaamde nadeelsopheffing). Een en ander kan …

Lees meer >

16 mei 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Herinner je je het nog, de torenhoge huurprijsindexering van vorig jaar? Er is nieuws!

De Algemene Bepalingen die bij de modelhuurcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) horen, bevatten sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw een formule waarmee de jaarlijkse huurprijsindexering werd berekend. Die formule heeft – door de torenhoge inflatie van met name het afgelopen jaar – veel stof doen opwaaien. Bij de berekening van de nieuwe huurprijs diende de consumentenprijsindex (CPI) in die formule te worden betrokken en dit leidde met name vorig jaar – zoals huurders stelden – tot exponentiële huurverhogingen en daarmee tot onredelijke uitkomsten. Die “onredelijke” uitkomsten hebben weer tot diverse gerechtelijke procedures en uitspraken geleid. Het CBS …

Lees meer >

15 mei 2024

Ondernemingsrecht - M&A Procedures & Geschillenbeslechting

Tijdig klagen jegens bestuurder over onbehoorlijke taakvervulling noodzakelijk?

Inleiding In deze recent (op 2 april 2024) door de Hoge Raad besliste zaak gaat het om het volgende. Bestuurder is door Parkdale, die hij heeft bestuurd, in rechte aangesproken vanwege zijn rol bij het beheer van haar gelden. In cassatie speelt onder meer de aanspraak van Parkdale jegens hem uit hoofde van artikel 2:9 BW. Met de benoeming van een bestuurder als zodanig ontstaat tussen die bestuurder en de rechtspersoon een rechtspersonenrechtelijke rechtsverhouding, die meebrengt dat de bestuurder is gebonden aan de wet en de gewoonte, en de statuten, reglementen en besluiten van die rechtspersoon. Die gebondenheid betreft ook artikel 2:9 lid …

Lees meer >

23 april 2024

Procedures & Geschillenbeslechting

Verzuim schuldenaar of toch niet (meer)?

Inleiding Op 12 april 2024 heeft de hoogste civiele rechter, de Hoge Raad, geoordeeld over een voor de B2B-praktijk belangrijke kwestie. Het gaat in die zaak over de omvang van de schade die de koper heeft geleden als gevolg van het tekortschieten van de verkopers in de nakoming van de verplichting tot levering van een perceel. De vraag is wat het tijdstip is waarop het verzuim van de verkopers is ingetreden. Het hof heeft geoordeeld dat de verkopers, hoewel de koper uit een op zichzelf duidelijke mededeling van de verkopers kon afleiden dat zij in de nakoming van de verbintenis tekort zouden schieten, …

Lees meer >

18 april 2024

ESG

ESG en de Omgevingswet: wist u dat?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De wet is de nieuwe en belangrijkste wet voor de fysieke leefomgeving. Een belangrijke pijler is de duurzame ontwikkeling. Ook ondernemers hebben te maken met deze wet. De wet valt dus met recht onder de paraplu van ESG-wetgeving. Een achttal wist-u-datjes op een rij. Hoeveel kunt u er met ‘’ja’’ beantwoorden? We sluiten af met een gratis tip! 1. Wist u dat de bewoording ‘’duurzame ontwikkeling’’ een bouwsteen vormt in de Omgevingswet? De bewoording van een ‘’duurzame ontwikkeling’’ is terug te vinden in de beschrijving van de centrale doelstelling van de Omgevingswet. Deze …

Lees meer >

16 april 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Wanneer mag een huurder zijn exploitatie staken?

Een huurovereenkomst voor commercieel vastgoed, denk bijvoorbeeld aan winkels, horeca, hotels, maar ook kantoren, bevat vrijwel altijd een exploitatieverplichting voor de huurder. Anders gezegd, de huurder móet exploiteren en de “winkel” móet dus verplicht open zijn voor het publiek. Het belang van de verhuurder is bijvoorbeeld dat daarmee mogelijke verloedering van het betreffende pand wordt voorkomen. Het belang van de huurder ligt voor de hand: hij wil graag exploiteren, want anders verkoopt hij niets (verkoop via internet even daargelaten) of maakt geen omzet. De belangen lopen parallel. Het kan echter ook anders lopen, namelijk dat er na huuringangsdatum dingen gebeuren die …

Lees meer >

05 april 2024

Energie & Duurzaamheid

Duurzaamheidsclaims en reclame: fossielvrij versus KLM

In een tijd waarin consumenten steeds bewuster worden van de impact van hun aankopen op het milieu, omarmen bedrijven de roep om duurzaamheid. Het promoten en adverteren van groene initiatieven en milieuvriendelijke kenmerken van producten is niet langer slechts een trend, maar eerder een essentieel onderdeel geworden van reclame. Het vinden van een balans tussen de wens om duurzaamheidsinitiatieven te benadrukken en tegelijkertijd consumenten niet te misleiden, is een uitdaging waar veel bedrijven mee te maken hebben. Dit wordt ook duidelijk geïllustreerd door een recente uitspraak van een zaak tussen de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (‘KLM’) en de stichting ter bevordering …

Lees meer >

04 april 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #7: Selective distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

03 april 2024

Arbeidsrecht

Toepasselijkheid klachtplicht ex-werkgever bij overtreding concurrentiebeding?

Inleiding In deze zaak gaat het om de vraag of ex-werknemers aan de ex-werkgever boetes verschuldigd zijn op grond van een of meer overtredingen van het concurrentiebeding. Het hof heeft de duur van een concurrentiebeding van 18 maanden naar de door de werknemer verzochte data gematigd, vastgesteld dat het beding in die periode een aantal maanden is overtreden en werknemers veroordeeld tot betaling van respectievelijk € 20.000,- en € 30.000,- ter zake van verbeurde boetes. Voor zover hier van belang, hebben de ex-werknemers in cassatie er over geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de ex-werkgever tijd mocht nemen om …

Lees meer >

19 maart 2024

ESG

ESG als onderdeel van de governance van een onderneming

Het staat al lang niet meer ter discussie dat ondernemingen een grote maatschappelijke invloed hebben en daarmee ook een belangrijke maatschappelijke rol hebben te vervullen. Het functioneren van ondernemingen raakt niet alleen de belangen van de directe stakeholders (zoals werknemers, aandeelhouders en klanten), maar ook het klimaat en de maatschappij. Ondernemingen moeten bij de bepaling van hun strategie rekening houden met deze aspecten. De tijd dat aandeelhouderswaarde de agenda van het bestuur en de raad van commissarissen kon domineren, is voorbij. De belangen van aandeelhouders zijn belangrijk, maar niet doorslaggevend. Daarmee is de rol van de diverse organen binnen een …

Lees meer >

19 maart 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Extra duurzaamheidseisen voor gebouwen

Een verouderd schoolgebouw dat wordt gesloopt en waarvoor woningen in de plaats komen. De ontwikkeling van een hotel in een bestaand gebouw, of de realisatie van een zorgappartementencomplex. Het zijn enkele voorbeelden van mogelijke bouwprojecten. Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en diverse onderliggende regelgeving in werking getreden. Het ‘’Bouwbesluit 2012’’ bestaat niet meer. Daarvoor is in de plaats gekomen het ‘’Besluit bouwwerken leefomgeving’’ (BBL). Bij nieuwe projecten waarbij ook gebouwd moet worden, zal rekening moeten worden gehouden met deze eisen uit het BBL (voor zover geen overgangsrecht van toepassing is). Ondanks dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog vrij …

Lees meer >

11 maart 2024

ESG

Let op: ESG houdt (toe)leveranciers in het vizier

ESG is een hot topic. De nieuwe Europese duurzaamheidsrichtlijnen zijn onderwerp van de dag. Op 15 januari 2024 kopte het FD: “Van MRI-scanner tot bierblikje: voor CSRD lichten bedrijven alles door”. Uw onderneming is er nog niet als u enkel duurzaamheidsinformatie heeft aangeleverd over uw eigen onderneming. De rapportageverplichting op grond van de Corporate Sustainability Directive (“CSRD”) reikt veel verder dan dat. U bent verplicht om eveneens te rapporteren over de gehele waardeketen, zoals over (toe)leveranciers, zowel binnen als buiten de Europese Unie. De volledige (toe)leveringsketen van uw onderneming wordt onder de loep genomen. Dit is geen gemakkelijke taak. Waarom is …

Lees meer >

07 maart 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #6: Exclusive distribution

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

22 februari 2024

Cassatie

Wanneer wettelijke handelsrente verschuldigd?

Inleiding Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Allereerst art. 6:119 BW, dat ziet op wettelijke rente met betrekking tot niet-handelsovereenkomsten (transacties waarbij een consument is betrokken). In de tweede plaats is er de handelsrente van art. 6:119a lid 1 BW. Onder een “handelsovereenkomst” wordt volgens art. 6:119a lid 1 BW verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een …

Lees meer >

21 februari 2024

ESG

ESG, M&A en het juridisch Due Diligence

ESG zal de komende jaren een steeds belangrijker aspect worden bij fusie & overnames / M&A transacties. Dit komt mede doordat een hoge ESG-waardering bijdraagt aan de toekomstige waardecreatie binnen de onderneming en dus aantrekkelijk is voor zowel investeerders als strategische kopers. ESG wordt daarbij ook in toenemende mate onderdeel van het door een koper van een onderneming uit te voeren due diligence. ESG-aspecten (kunnen) van invloed zijn op de transactiestructuur, de opbouw van de koopprijs en de onderhandelingen over de vrijwaringen en garanties in de te sluiten Share Purchase Agreement (de SPA). De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)* en …

Lees meer >

12 februari 2024

ESG

Afkeuring jaarrekening dreigt voor ondernemingen wegens onvoldoende ESG-informatie

“Accountants zullen niet zomaar handtekening zetten onder onvolledig duurzaamheidsverslag”, zo kopte het FD op 28 november 2023. En op 18 januari 2024 in dezelfde krant: “Duurzaamheidsrapportage niet op het netvlies bij MKB”. Ook uw onderneming zal waarschijnlijk op relatief korte termijn te maken krijgen met duurzaamheidsrapportering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO laat zien dat twee derde van de ondernemingen geheel onbekend is met de ESG-wetgeving, en een groot aantal ondernemingen niet voorbereid zijn op de verplichtingen die ESG-wetgeving met zich brengt. Afkeurende accountantsverklaringen of verklaringen met beperking dreigen. De rapportageverplichting Ondernemingen moeten rapporteren over de effecten van hun bedrijfsvoering op het …

Lees meer >

08 februari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #5: Non-compete o…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de auteursrechten?

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten aan zus …

Lees meer >

02 februari 2024

Mededinging & Regulering

Schadeplichtig bij opzeggen duurovereenkomst conform opzegregeling

U zegt een contract op conform de contractuele opzegtermijn: moet u dan toch schadevergoeding betalen? Meestal niet. Het uitgangspunt van het Nederlandse contractenrecht is contractsvrijheid.  Maar soms kan een korte opzegtermijn onredelijk zijn gelet op de individuele omstandigheden, zelfs als het concreet is afgesproken. In dat geval bestaat er een risico dat er een schadevergoeding moet worden betaald. Een bepaling van een overeenkomst is niet van toepassing wanneer deze in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Onder normale omstandigheden is een overeengekomen opzegtermijn, zeker als het gaat om professionele partijen, niet snel onaanvaardbaar. Op 16 januari …

Lees meer >

01 februari 2024

Procedures & Geschillenbeslechting

Let op: verjaring vordering tot schadevergoeding!

Inleiding In deze recente zaak moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of het hof terecht had geoordeeld dat de vorderingen tot schadevergoeding die een aantal telers van lelies tegen Deutsche Bank hebben ingesteld wegens beweerdelijke schending van haar zorgplicht bij het afsluiten van twee renteswapovereenkomsten en een kredietovereenkomst zijn verjaard. In deze zaak kwam de Hoge Raad deze telers te hulp. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt echter wel de algemene lijn, dat een schadeclaim op de wederpartij verjaard kan zijn, voordat u helemaal door heeft dat uw wederpartij jegens u aansprakelijk is. Verjaring vordering tot schadevergoeding Art. 3:310 lid 1 …

Lees meer >

30 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Kabels en leidingen

Schade aan kabels en leidingen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren zijn schades aan kabels en leidingen in omvang toegenomen. De CROW-publicatie 500, genaamd: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (publicatie 250) en “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen” (publicatie 305). De publicatie slaat een brug tussen wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project vanaf initiatieffase tot en met gebruiksfase. De CROW 500 is een uitwerking door private partijen van de Wet Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten + …

Lees meer >

22 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Eigen pand verzakt door werkzaamheden van de buren… blijf je zitten met de schade?

Inleiding Deze zaak heeft betrekking op schade door bouwwerkzaamheden. Er wordt een afzinkkelder geplaatst, waardoor forse verzakkingsschade is ontstaan aan het pand van het naastgelegen perceel. De vraag is of er aansprakelijkheid rust op de aannemer. Schade veroorzaakt ≠ aansprakelijkheid De aannemer wil de schade niet vergoeden. Eisers menen dat als door de bouwwerkzaamheden (zaak)schade ontstaat in de omgeving daardoor inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad is gepleegd, waarvoor de aannemer schadeplichtig is. Zowel de rechtbank als het hof volgen eisers daarin niet. Een inbreuk op een recht, in dit geval de aantasting van andermans eigendom, betekent niet automatisch dat …

Lees meer >

11 januari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #4: Dual distribu…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

21 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #10: Geschillenclausule

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #9: non-concurrentiebeding

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Toetsingskader abnormaal lage inschrijving

Artikel 2.116 Aw 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten een toelichting moeten verzoeken op de inschrijfprijs indien deze abnormaal laag lijkt in verhouding tot de te leveren diensten (lid 1). De verstrekte informatie moet de aanbestedende dienst vervolgens in overleg met de inschrijver onderzoeken (lid 3). Een aanbestedende dienst kan een inschrijving uitsluitend afwijzen indien het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet genoegzaam wordt gestaafd door het verstrekte bewijsmateriaal (lid 4). Een rauwelijkse afwijzing van een abnormaal lage inschrijving is derhalve niet toegestaan. Een aanbestedende dienst die een inschrijving ontvangt die abnormaal laag lijkt, dient de betreffende inschrijver te …

Lees meer >

07 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #8: Garanties, vrijwaringen en zekerheden

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU-concurrentieregels voor distributieovereenkomsten #3: Beperkingen voor online verkoop

Waarom is concurrentierecht belangrijk in de context van distributie? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is bijzonder belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waarbij private partijen (d.w.z. uw bedrijfsklanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze notitie maakt deel uit van een blogserie waarin we proberen begeleiding te bieden over de meest …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #3: Online sales …

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e., your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

30 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #7: De periode tussen signing en closing van de transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

27 november 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Enkele opmerkingen over de klachtplicht

Artikel 6:89 BW zegt ´De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd’. Dit artikel wordt ook wel eens ten onrechte aangehaald bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van een prestatie. Uit uitspraken van Hoge Raad, een Gerechtshof en een rechtbank is af te leiden dat artikel 6:89 BW niet van toepassing is bij het uitblijven van de prestatie, maar alleen bij een gebrek in de prestatie. Bij het uitblijven van de prestatie zal dus …

Lees meer >

23 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #6: De Share Purchase Agreement (SPA) en de Asset Purchase Agreement (APA)

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

16 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #5: Due diligence onderzoek

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

09 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #2: Agency Agreem…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #2: Agentuurovereenkomsten

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt anticompetitieve overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die Artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is met name belangrijk binnen de context van distributieovereenkomsten, waarbij private partijen (d.w.z. uw klanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze blog maakt deel uit van een reeks waarin we richtlijnen geven over de meest relevante onderwerpen van …

Lees meer >

02 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #3: De verschillen tussen een aandelentransactie en een activa/passiva-transactie

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

26 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #2: Geheimhoudingsovereenkomst

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

24 oktober 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Gebruik jij nog de oude ROZ-modellen?

Op de commerciële Nederlands huurmarkt wordt veel gebruik gemaakt van de standaard ROZ-modellen. Voor ieder huurrechtregime (voor gebouwde onroerende zaken) heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een model huurovereenkomst en een bijbehorende set algemene bepalingen opgesteld. De afgelopen decennia heeft de ROZ deze modellen structureel geüpdatet aan de hand van onder andere wetgeving, jurisprudentie, trendontwikkelingen en de behoefte van de markt. Voor het regime van 290-bedrijfsruimte (ook wel bekend als ‘winkelruimte’) heeft de ROZ op 14 december 2022 een nieuw model huurovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen vastgesteld en begin 2023 gepubliceerd op haar website. In onze huurrechtpraktijk zien wij dat professionele …

Lees meer >

19 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #1: Het verkoopklaar maken van een onderneming

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

18 oktober 2023

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst met frequent zieke werknemer

Werkgevers kampen in de praktijk regelmatig met frequent ziekteverzuim van werknemers. Bij frequent ziekteverzuim gaat het om werknemers die zich meerdere keren per jaar ziekmelden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de werkgever en de werkdruk onder het personeel. Een veel gestelde vraag door werkgevers is dan ook: wanneer kan dergelijk verzuim leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst? Recent heeft de Kantonrechter Rotterdam een ontbindingsverzoek van een werkgever met een frequent zieke werknemer toegewezen op grond van een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding (de cumulatiegrond). Ziekteverzuim In de betreffende uitspraak ging het om een werknemer …

Lees meer >

09 oktober 2023

EU Competition Rules for Distibution Agreements #1: Resale Price M…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

09 oktober 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #1: Onderhoud van Wederverkoopprijzen

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of geconcerteerde praktijken. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is vooral belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waar private partijen (dwz uw klanten en concurrenten van uw bedrijf) vaak het meest waarschijnlijk naar de rechtbank zullen gaan of klachten zullen indienen bij de mededingingsautoriteiten. Deze notitie is onderdeel van een blogserie waarin we begeleiding bieden over de meest relevante onderwerpen van EU-mededingingsrecht voor distributieovereenkomsten. …

Lees meer >

27 september 2023

Familie- & Erfrecht

Gifmoord en miljoenenerfenis

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen pleegt de van moord verdachte Yvon K. zelfmoord. Wettelijk gezien kan de rechtbank niet anders dan het OM niet-ontvankelijk verklaren. Iemand kan postuum immers niet veroordeeld worden voor een strafbaar feit. Dit betekent in beginsel dat er geen inhoudelijk (strafrechtelijk) oordeel volgt en de nabestaanden van het slachtoffer in onzekerheid zullen blijven verkeren over de schuldvraag van Yvon K. De vraag die in deze blog centraal staat is welke erfrechtelijke gevolgen het overlijden van Yvon K. heeft voor de (naar verluidt) miljoenenerfenis van het slachtoffer. Wie erft zijn miljoenen? Deze vraag is …

Lees meer >

27 september 2023

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Stukje warme grond kopen?

Wordt u wel eens gebeld door iemand die u een stukje “warme grond” te koop aanbiedt? Mijn (gratis) advies: niet kopen, tenzij u veel kennis en ervaring hebt van dit soort handel en weet wat u doet. Zo moet u weten hoe warm de grond werkelijk is (bestemmingsplanwijziging), hoeveel transacties er al voor u hebben plaatsgevonden, wat de tussentijdse waardestijgingen zijn geweest en of u verplicht bent de grond aan te bieden op een door de verkoper gewenst moment en hoe groot de kans is dat de andere eigenaren dat ook (moeten) doen. Dit is terrein voor de doorgewinterde grondbelegger …

Lees meer >

26 september 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Ook middellijk aandeelhouder onderwerp van enquête

Inleiding De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer (“OK”) staat het meest bekend als beslechter van geschillen binnen ondernemingen. Denk hierbij aan de situatie dat: i) er een impasse bestaat binnen de algemene vergadering of het bestuur waardoor geen belangrijke besluiten kunnen worden genomen, ii) er sprake is van belangenverstrengeling, iii) een minderheidsaandeelhouder in het gedrang komt, iv) er onenigheid bestaat tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen, v) bestuurders of aandeelhouders de onderneming ongeoorloofde concurrentie aandoen of vi) het bestuur de onderneming ‘leegrooft’. Opbouw enquêteprocedure De in dat verband aan te spannen enquêteprocedure bestaat uit twee fases. In …

Lees meer >

25 september 2023

Cassatie

Let op: zijn uw algemene voorwaarden wel houdbaar?

Wat zijn algemene voorwaarden? Een partij die vaak dezelfde (soort) overeenkomsten sluit, hanteert bijna altijd algemene voorwaarden. Een algemene voorwaarde is een beding dat is opgesteld met als doel in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestatie (meestal prijs en hoeveelheid) aangeeft. Of een beding een algemene voorwaarde is, hangt dus af van de inhoud van het beding en de bedoeling van gebruiker. De benaming is dan ook niet relevant (‘substance over form’). Wanneer een partij vaak dezelfde overeenkomst gebruikt, kan er dus ook al sprake zijn van algemene voorwaarden. Inhoud algemene voorwaarden Als is vastgesteld dat de …

Lees meer >
1 2 8 9