Kennisbank Blogs

22 februari 2024

Cassatie

Wanneer wettelijke handelsrente verschuldigd?

Inleiding Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Allereerst art. 6:119 BW, dat ziet op wettelijke rente met betrekking tot niet-handelsovereenkomsten (transacties waarbij een consument is betrokken). In de tweede plaats is er de handelsrente van art. 6:119a lid 1 BW. Onder een “handelsovereenkomst” wordt volgens art. 6:119a lid 1 BW verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een …

Lees meer >

21 februari 2024

ESG

ESG, M&A en het juridisch Due Diligence

ESG zal de komende jaren een steeds belangrijker aspect worden bij fusie & overnames / M&A transacties. Dit komt mede doordat een hoge ESG-waardering bijdraagt aan de toekomstige waardecreatie binnen de onderneming en dus aantrekkelijk is voor zowel investeerders als strategische kopers. ESG wordt daarbij ook in toenemende mate onderdeel van het door een koper van een onderneming uit te voeren due diligence. ESG-aspecten (kunnen) van invloed zijn op de transactiestructuur, de opbouw van de koopprijs en de onderhandelingen over de vrijwaringen en garanties in de te sluiten Share Purchase Agreement (de SPA). De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)* en …

Lees meer >

12 februari 2024

ESG

Afkeuring jaarrekening dreigt voor ondernemingen wegens onvoldoend…

“Accountants zullen niet zomaar handtekening zetten onder onvolledig duurzaamheidsverslag”, zo kopte het FD op 28 november 2023. En op 18 januari 2024 in dezelfde krant: “Duurzaamheidsrapportage niet op het netvlies bij MKB”. Ook uw onderneming zal waarschijnlijk op relatief korte termijn te maken krijgen met duurzaamheidsrapportering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO laat zien dat twee derde van de ondernemingen geheel onbekend is met de ESG-wetgeving, en een groot aantal ondernemingen niet voorbereid zijn op de verplichtingen die ESG-wetgeving met zich brengt. Afkeurende accountantsverklaringen of verklaringen met beperking dreigen. De rapportageverplichting Ondernemingen moeten rapporteren over de effecten van hun bedrijfsvoering op het …

Lees meer >

08 februari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #5: Non-compete o…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de aute…

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten aan zus …

Lees meer >

02 februari 2024

Mededinging & Regulering

Schadeplichtig bij opzeggen duurovereenkomst conform opzegregeling

U zegt een contract op conform de contractuele opzegtermijn: moet u dan toch schadevergoeding betalen? Meestal niet. Het uitgangspunt van het Nederlandse contractenrecht is contractsvrijheid.  Maar soms kan een korte opzegtermijn onredelijk zijn gelet op de individuele omstandigheden, zelfs als het concreet is afgesproken. In dat geval bestaat er een risico dat er een schadevergoeding moet worden betaald. Een bepaling van een overeenkomst is niet van toepassing wanneer deze in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Onder normale omstandigheden is een overeengekomen opzegtermijn, zeker als het gaat om professionele partijen, niet snel onaanvaardbaar. Op 16 januari …

Lees meer >

01 februari 2024

Procedures & Geschillenbeslechting

Let op: verjaring vordering tot schadevergoeding!

Inleiding In deze recente zaak moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of het hof terecht had geoordeeld dat de vorderingen tot schadevergoeding die een aantal telers van lelies tegen Deutsche Bank hebben ingesteld wegens beweerdelijke schending van haar zorgplicht bij het afsluiten van twee renteswapovereenkomsten en een kredietovereenkomst zijn verjaard. In deze zaak kwam de Hoge Raad deze telers te hulp. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt echter wel de algemene lijn, dat een schadeclaim op de wederpartij verjaard kan zijn, voordat u helemaal door heeft dat uw wederpartij jegens u aansprakelijk is. Verjaring vordering tot schadevergoeding Art. 3:310 lid 1 …

Lees meer >

30 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Kabels en leidingen

Schade aan kabels en leidingen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren zijn schades aan kabels en leidingen in omvang toegenomen. De CROW-publicatie 500, genaamd: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (publicatie 250) en “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen” (publicatie 305). De publicatie slaat een brug tussen wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project vanaf initiatieffase tot en met gebruiksfase. De CROW 500 is een uitwerking door private partijen van de Wet Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten + …

Lees meer >

22 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Eigen pand verzakt door werkzaamheden van de buren… blijf je zit…

Inleiding Deze zaak heeft betrekking op schade door bouwwerkzaamheden. Er wordt een afzinkkelder geplaatst, waardoor forse verzakkingsschade is ontstaan aan het pand van het naastgelegen perceel. De vraag is of er aansprakelijkheid rust op de aannemer. Schade veroorzaakt ≠ aansprakelijkheid De aannemer wil de schade niet vergoeden. Eisers menen dat als door de bouwwerkzaamheden (zaak)schade ontstaat in de omgeving daardoor inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad is gepleegd, waarvoor de aannemer schadeplichtig is. Zowel de rechtbank als het hof volgen eisers daarin niet. Een inbreuk op een recht, in dit geval de aantasting van andermans eigendom, betekent niet automatisch dat …

Lees meer >

11 januari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #4: Dual distribu…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

21 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #10: Geschillenclau…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #9: non-concurrenti…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Toetsingskader abnormaal lage inschrijving

Artikel 2.116 Aw 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten een toelichting moeten verzoeken op de inschrijfprijs indien deze abnormaal laag lijkt in verhouding tot de te leveren diensten (lid 1). De verstrekte informatie moet de aanbestedende dienst vervolgens in overleg met de inschrijver onderzoeken (lid 3). Een aanbestedende dienst kan een inschrijving uitsluitend afwijzen indien het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet genoegzaam wordt gestaafd door het verstrekte bewijsmateriaal (lid 4). Een rauwelijkse afwijzing van een abnormaal lage inschrijving is derhalve niet toegestaan. Een aanbestedende dienst die een inschrijving ontvangt die abnormaal laag lijkt, dient de betreffende inschrijver te …

Lees meer >

07 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #8: Garanties, vrij…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU-concurrentieregels voor distributieovereenkomsten #3: Beperking…

Waarom is concurrentierecht belangrijk in de context van distributie? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is bijzonder belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waarbij private partijen (d.w.z. uw bedrijfsklanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze notitie maakt deel uit van een blogserie waarin we proberen begeleiding te bieden over de meest …

Lees meer >

05 december 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #3: Online sales …

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e., your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

30 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #7: De periode tuss…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

27 november 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Enkele opmerkingen over de klachtplicht

Artikel 6:89 BW zegt ´De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotesteerd’. Dit artikel wordt ook wel eens ten onrechte aangehaald bij het geheel of gedeeltelijk uitblijven van een prestatie. Uit uitspraken van Hoge Raad, een Gerechtshof en een rechtbank is af te leiden dat artikel 6:89 BW niet van toepassing is bij het uitblijven van de prestatie, maar alleen bij een gebrek in de prestatie. Bij het uitblijven van de prestatie zal dus …

Lees meer >

23 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #6: De Share Purcha…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

16 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #5: Due diligence o…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

09 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieove…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #2: Agentuuro…

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (‘VWEU’) verbiedt anticompetitieve overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen. Overeenkomsten die Artikel 101(1) schenden, zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is met name belangrijk binnen de context van distributieovereenkomsten, waarbij private partijen (d.w.z. uw klanten en concurrenten) vaak het meest geneigd zijn om naar de rechtbank te stappen of klachten in te dienen bij mededingingsautoriteiten. Deze blog maakt deel uit van een reeks waarin we richtlijnen geven over de meest relevante onderwerpen van …

Lees meer >

06 november 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #2: Agency Agreem…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant …

Lees meer >

02 november 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #3: De verschillen…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

26 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #2: Geheimhoudings…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

24 oktober 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Gebruik jij nog de oude ROZ-modellen?

Op de commerciële Nederlands huurmarkt wordt veel gebruik gemaakt van de standaard ROZ-modellen. Voor ieder huurrechtregime (voor gebouwde onroerende zaken) heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een model huurovereenkomst en een bijbehorende set algemene bepalingen opgesteld. De afgelopen decennia heeft de ROZ deze modellen structureel geüpdatet aan de hand van onder andere wetgeving, jurisprudentie, trendontwikkelingen en de behoefte van de markt. Voor het regime van 290-bedrijfsruimte (ook wel bekend als ‘winkelruimte’) heeft de ROZ op 14 december 2022 een nieuw model huurovereenkomst met bijbehorende algemene bepalingen vastgesteld en begin 2023 gepubliceerd op haar website. In onze huurrechtpraktijk zien wij dat professionele …

Lees meer >

19 oktober 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overname traject #1: Het verkoopkla…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

18 oktober 2023

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst met frequent zieke werknemer

Werkgevers kampen in de praktijk regelmatig met frequent ziekteverzuim van werknemers. Bij frequent ziekteverzuim gaat het om werknemers die zich meerdere keren per jaar ziekmelden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de werkgever en de werkdruk onder het personeel. Een veel gestelde vraag door werkgevers is dan ook: wanneer kan dergelijk verzuim leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst? Recent heeft de Kantonrechter Rotterdam een ontbindingsverzoek van een werkgever met een frequent zieke werknemer toegewezen op grond van een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding (de cumulatiegrond). Ziekteverzuim In de betreffende uitspraak ging het om een werknemer …

Lees meer >

09 oktober 2023

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distibution Agreements #1: Resale Price M…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

09 oktober 2023

Mededinging & Regulering

EU Concurrentieregels voor Distributieovereenkomsten #1: Onderhoud…

Waarom is mededingingsrecht belangrijk in de distributiecontext? Artikel 101(1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verbiedt concurrentiebeperkende overeenkomsten of geconcerteerde praktijken. Overeenkomsten die artikel 101(1) schenden zijn nietig en kunnen uw bedrijf blootstellen aan boetes en/of schadevergoedingen voor nationale rechtbanken en/of mededingingsautoriteiten. Dit is vooral belangrijk in de context van distributieovereenkomsten waar private partijen (dwz uw klanten en concurrenten van uw bedrijf) vaak het meest waarschijnlijk naar de rechtbank zullen gaan of klachten zullen indienen bij de mededingingsautoriteiten. Deze notitie is onderdeel van een blogserie waarin we begeleiding bieden over de meest relevante onderwerpen van EU-mededingingsrecht voor distributieovereenkomsten. …

Lees meer >

27 september 2023

Familie- & Erfrecht

Gifmoord en miljoenenerfenis

Twee dagen voordat de rechtbank uitspraak zou doen pleegt de van moord verdachte Yvon K. zelfmoord. Wettelijk gezien kan de rechtbank niet anders dan het OM niet-ontvankelijk verklaren. Iemand kan postuum immers niet veroordeeld worden voor een strafbaar feit. Dit betekent in beginsel dat er geen inhoudelijk (strafrechtelijk) oordeel volgt en de nabestaanden van het slachtoffer in onzekerheid zullen blijven verkeren over de schuldvraag van Yvon K. De vraag die in deze blog centraal staat is welke erfrechtelijke gevolgen het overlijden van Yvon K. heeft voor de (naar verluidt) miljoenenerfenis van het slachtoffer. Wie erft zijn miljoenen? Deze vraag is …

Lees meer >

27 september 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Stukje warme grond kopen?

Wordt u wel eens gebeld door iemand die u een stukje “warme grond” te koop aanbiedt? Mijn (gratis) advies: niet kopen, tenzij u veel kennis en ervaring hebt van dit soort handel en weet wat u doet. Zo moet u weten hoe warm de grond werkelijk is (bestemmingsplanwijziging), hoeveel transacties er al voor u hebben plaatsgevonden, wat de tussentijdse waardestijgingen zijn geweest en of u verplicht bent de grond aan te bieden op een door de verkoper gewenst moment en hoe groot de kans is dat de andere eigenaren dat ook (moeten) doen. Dit is terrein voor de doorgewinterde grondbelegger …

Lees meer >

26 september 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Ook middellijk aandeelhouder onderwerp van enquête

Inleiding De Ondernemingskamer is een bijzondere Kamer van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer (“OK”) staat het meest bekend als beslechter van geschillen binnen ondernemingen. Denk hierbij aan de situatie dat: i) er een impasse bestaat binnen de algemene vergadering of het bestuur waardoor geen belangrijke besluiten kunnen worden genomen, ii) er sprake is van belangenverstrengeling, iii) een minderheidsaandeelhouder in het gedrang komt, iv) er onenigheid bestaat tussen aandeelhouders, bestuurders en/of commissarissen, v) bestuurders of aandeelhouders de onderneming ongeoorloofde concurrentie aandoen of vi) het bestuur de onderneming ‘leegrooft’. Opbouw enquêteprocedure De in dat verband aan te spannen enquêteprocedure bestaat uit twee fases. In …

Lees meer >

25 september 2023

Cassatie

Let op: zijn uw algemene voorwaarden wel houdbaar?

Wat zijn algemene voorwaarden? Een partij die vaak dezelfde (soort) overeenkomsten sluit, hanteert bijna altijd algemene voorwaarden. Een algemene voorwaarde is een beding dat is opgesteld met als doel in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen en dat niet de kern van de prestatie (meestal prijs en hoeveelheid) aangeeft. Of een beding een algemene voorwaarde is, hangt dus af van de inhoud van het beding en de bedoeling van gebruiker. De benaming is dan ook niet relevant (‘substance over form’). Wanneer een partij vaak dezelfde overeenkomst gebruikt, kan er dus ook al sprake zijn van algemene voorwaarden. Inhoud algemene voorwaarden Als is vastgesteld dat de …

Lees meer >

20 september 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Onredelijk huurverhogingsbeding woonruimte

“Bezint eer ge begint” past aardig op de huurincassozaak die Bouwinvest eerder dit jaar startte tegen een huurder van woonruimte. Deze huurder betaalde de laatste huurverhoging niet omdat er volgens hem sprake was van overlast veroorzakende onderverhuur (door Bouwinvest) in de buurt en gebreken aan het gehuurde. Hier ging de rechter niet in mee omdat deze argumenten niet voldoende concreet waren of gewoon onjuist. Bijzonder was hier echter dat de rechter ambtshalve, dus ongevraagd, het contractuele huurverhogingsbeding ging toetsen aan een Europese Richtlijn. Die beschermt consumenten kort gezegd tegen oneerlijke bedingen van professionele verhuurders. U raadt het al, Bouwinvest bediende zich …

Lees meer >

29 augustus 2023

Familie- & Erfrecht

De uitleg van een testament

Inleiding Vrijdag jl. besliste de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, over een zaak waarin het ging om de vaststelling van de waarde van twee tot de nalatenschap behorende onroerende goederen, die de hoogte van de legaten mede bepaalt, en dan met name om het tijdstip waartegen die vaststelling dient plaats te vinden. De feiten en het procesverloop In 2016 is de moeder van de zonen en de dochter overleden (hierna: erflaatster). Erflaatster heeft in 2007 bij testament over haar nalatenschap beschikt. Zij heeft daarbij de dochter als enig erfgenaam aangewezen en aan de zonen legaten toegekend. Het testament luidt op het punt …

Lees meer >

17 augustus 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

De gevolgen van de nieuwe CPI-rekenmethode voor commerciële huurc…

In onze vastgoedblog van juli 2023 werd onder meer belicht dat de juridische positie van huurders als gevolg van de torenhoge CPI-cijfers van de afgelopen tijd zo slecht nog niet blijkt te zijn. Naar aanleiding van de nieuw aangekondigde rekenmethode van het CBS oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag eerder dit jaar dat de verhuurder niet onverkort de volledige huurprijsindexatie kan doorbelasten aan de huurder. De nieuwe rekenmethode geldt sinds 1 juni 2023. Maar wat houdt die nieuwe rekenmethode nu precies in en wat betekent dat concreet voor de indexering van (bestaande en nieuwe) commerciële huurcontracten? Voordat we die …

Lees meer >

09 augustus 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Pas op bestuurders voor persoonlijke aansprakelijkheid

Inleiding Indien u bestuurder bent van een vennootschap, is het van belang dat u rekening houdt met de belangen van uw wederpartij, bijvoorbeeld een toeleverancier van de vennootschap. Dit geldt ook indien u bestuurder bent van vennootschappen die met elkaar verbonden zijn. Mocht u uw taak niet behoorlijk vervullen, dan kunt u door die wederpartij als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Norm voor bestuurdersaansprakelijkheid Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen, is vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt gemaakt kan worden. In het algemeen kan er een onderscheid gemaakt worden tussen twee gevallen: De bestuurder handelde namens de vennootschap en bij het aangaan …

Lees meer >

28 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Let op: bestuurdersaansprakelijkheid bij schending administratiepl…

Inleiding Een recente uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, van 16 juni 2023 geeft aanleiding om op dit onderwerp in te gaan. Bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissementssituatie is met enige regelmaat in de rechtspraak aan de orde. Artikel 2:248 lid 2 BW creëert hoofdelijke aansprakelijkheid voor zowel statutaire als feitelijke bestuurders voor het tekort na het faillissement van de vennootschap, indien een bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit artikel 2:10 BW (de boekhoudverplichting) of artikel 2:394 BW (de – tijdige – publicatie van de jaarstukken). Het niet voldoen aan bovengenoemde wettelijke verplichtingen heeft tot gevolg dat het bestuur onweerlegbaar …

Lees meer >

18 juli 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Huurprijsindexatie ROZ grofweg gehalveerd

Hoewel de inflatie in Nederland aan het dalen is en daarmee ook de CPI op basis waarvan de huurprijsindexatie wordt berekend bij de veel gebruikte ROZ modellen (bedrijfsruimte), zie ik nog veel discussies en geschillen over dit onderwerp in onze vastgoedpraktijk. Dat is niet zo vreemd, want het gaat om forse percentages, oplopend tot 14,5%. En een eenmaal doorgevoerde huurprijsindexatie blijft een huurder voor de rest van de looptijd van de huurovereenkomst voelen omdat het ROZ model bepaalt dat er niet naar beneden mag worden geïndexeerd. Maar is de juridische positie voor huurders nu wel zo slecht als het lijkt? Het …

Lees meer >

17 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opstellen (vaststellings)overeenkomst

Het komt regelmatig voor dat discussie ontstaat over de uitleg van bepalingen in een commercieel contract tussen twee Nederlandse ondernemingen, ook al is het contract opgesteld in de Nederlandse taal en is Nederlands recht daarop van toepassing. De Hoge Raad, de hoogste rechter in burgerlijke zaken, is van oordeel dat bij een commercieel contract tussen professionele partijen in de regel groot gewicht kan worden toegekend aan de taalkundige betekenis van de contractsbepalingen. De overige omstandigheden van het geval kunnen echter meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst kan en moet worden gehecht. Beslissend blijft …

Lees meer >

11 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Regel ontbinding in B2B-contract

Inleiding In B2B-contracten is het (veelal) mogelijk om van wettelijke regelingen ten gunste van een van de partijen af te wijken. Dat is ook het geval ten aanzien van de zogenaamde ontbindingsregeling in de wet (art. 6:265 Burgerlijk Wetboek (BW)) die ziet op de situatie dat een van de partijen te kort schiet  (wanprestatie pleegt). Art. 6:265 BW bepaalt dat iedere tekortkoming van de partij in de nakoming van een van haar verbintenissen aan de andere partij de bevoegdheid geeft om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar …

Lees meer >

03 juli 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Bewijsbeslag op digitale bestanden: een geducht wapen

Degene die inzage van bewijsmateriaal (bijvoorbeeld digitale bestanden) verlangt, dient zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen onrechtmatig zijn verkregen en gebruikt. In dit verband geldt dat de vraag wat in het kader van een vordering tot inzage bij (gesteld) onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen als een ‘voldoende’ mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, niet in algemene zin kan worden beantwoord. Het komt steeds aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Het daaraan veelal …

Lees meer >

20 juni 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 treedt de Wet goed verhuurderschap in werking. Doel van de wet is het aanpakken van ongewenst verhuurgedrag. De regels gelden niet alleen voor verhuurders, maar ook voor hun bemiddelaars. Er zijn algemene regels geformuleerd over wat ‘goed verhuurderschap’ ten minste dient in te houden. Het komt er globaal op neer dat: discriminatie verboden is; intimidatie niet is toegestaan; er niet meer dan twee maanden huur als waarborg in rekening mag worden gebracht en dat die binnen 14 dagen na einde huur dient te worden geretourneerd, tenzij er sprake is van oplevergebreken; een huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd; de huurder schriftelijk dient te …

Lees meer >

10 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Opgepast: ook als feitelijk bestuurder kunt u aansprakelijk zijn!

Inleiding Art. 2:248 BW heeft betrekking op de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders voor het gehele faillissementstekort in geval van faillissement van de vennootschap. Ingevolge art. 2:248 lid 7 BW wordt voor de toepassing van deze bepaling met een bestuurder gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder (ook wel genoemd: feitelijk beleidsbepaler). De Hoge Raad, de hoogste burgerlijke rechter, heeft op 24 maart 2023 uitspraak gedaan in een zaak waarin het draait om deze bestuurdersaansprakelijkheid. Centraal staat de vraag wanneer een persoon kan worden aangemerkt als iemand die het beleid van de …

Lees meer >

05 mei 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Voorkom verlopen van recht op vergoeding schade

Inleiding Een uitspraak van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter, van 21 april 2023 bevestigt dat een claim jegens de wederpartij verjaard kan zijn voordat u het in de gaten heeft. U kunt de wederpartij dan niet meer (in rechte) aanspreken. De opdrachtgever vordert in deze procedure dat de bouwkundig adviseur wordt veroordeeld tot betaling van de door de opdrachtgever geleden schade ter hoogte van € 128.751,21 aan herstelkosten en € 3.462,11 aan kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Volgens rechtbank en hof was deze claim verjaard. Het hof had vastgesteld dat de opdrachtgever in 2012, toen de vloer van de …

Lees meer >

04 mei 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Hof van Justitie: Automatische plaatsing op zwarte lijst van alle …

Uitsluiting wegens past performance Op grond van artikel 2.87 lid 1 sub g Aanbestedingswet (‘Aw’) kan een aanbesteder een ondernemer die bij de uitvoering van een eerdere opdracht is tekortgeschoten (tijdelijk) van deelname aan een aanbestedingsprocedure uitsluiten. Dit wordt ook wel de past performance uitsluitingsgrond genoemd. Voor toepassing van deze facultatieve uitsluitingsgrond gelden de volgende voorwaarden: Er moet sprake zijn van ‘aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen’. Een kleine, incidentele tekortkoming is dus niet voldoende. De tekortkoming moet betrekking hebben op de uitvoering van een overheidsopdracht, concessieopdracht of een speciale-sectoropdracht. De tekortkoming moet betrekking hebben op een ‘wezenlijk voorschrift’. Te denken valt aan het consequent niet nakomen …

Lees meer >

20 april 2023

Ondernemingsrecht - M&A

CPB: Bedrijven verhoogden prijzen meer dan nodig om energiekosten …

Inleiding Zo luidt de kop van een artikel vandaag in het FD. In dit artikel komt aan de orde een op donderdag 20 april 2023 gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de hoge energiekosten (olie, stroom en gas) nauwelijks impact hebben gehad op de bedrijfswinsten en dat bedrijven kosten doorberekenen aan afnemers en klanten. Al kan de financiële schade van individuele bedrijven wel (zeer) groot zijn. Mogen (extreme) prijsverhogingen wel worden doorgevoerd? Met andere woorden: wie draait op voor de gestegen kosten? En als de prijzen worden verhoogd, wat kunt u daar als ondernemer tegen doen? Prijswijzigingsbeding Een leverancier kan de …

Lees meer >

14 maart 2023

Ondernemingsrecht - M&A

Hoge Raad op 24 februari 2023 over draagplicht in concernverhouding

Inleiding   Op 10 februari jl. schreven Henk Brat en Marc Janssen een blog over concernfinanciering: “Contractuele regeling voor regres en draagplicht bij hoofdelijkheid.” In zijn uitspraak van 24 februari jl. (HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:295) heeft de Hoge Raad vragen van de Rechtbank Noord-Nederland beantwoord, die gaan over de onderlinge draagplicht van hoofdelijke schuldenaren in een concernverhouding. De voorliggende casus en de vragen   De rechtbank is de volgende casus voorgelegd. De Buurtzuster B.V. (hierna: De Buurtzuster) is in 2018 failliet verklaard. De Buurtzuster is opgericht in 2012 en haar werkzaamheden bestonden uit het verlenen van zorg aan (voornamelijk) ouderen. Aanvankelijk verleende De Buurtzuster …

Lees meer >

07 maart 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Goedkeuring afwijkende bedingen

Bent u verhuurder van een bedrijfsruimte die wordt gebruikt als winkelruimte, restaurant of hotel (290-bedrijfsruimte)? Dan moet u bij het opstellen van de huurovereenkomst goed opletten. Het huurrechtregime van 290-bedrijfsruimte is namelijk sterk gereguleerd door zogenoemde semi-dwingendrechtelijke regels. De semi-dwingendrechtelijke regels hebben onder andere betrekking op de huurtermijnen, de opzeggingsgronden en de (on)mogelijkheid tot huurprijswijziging. Afspraken die in strijd zijn met semi-dwingendrechtelijke regels – ook wel afwijkende bedingen genoemd – kunnen na het sluiten van de huurovereenkomst vernietigd worden door de huurder, indien deze in het nadeel zijn van de huurder. Dit kan onzekerheid met zich meebrengen voor de verhuurder en dat …

Lees meer >
1 2 8 9