Kennisbank

21 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Civiel recht (ECLI:NL:HR:2021:750, 21 mei 2021, 20/01940)

Incidentele vordering tot voeging. Vereisten voor voeging (art. 217 Rv). Precedentwerking. ECLI:NL:HR:2021:750, 21 mei 2021, 20/01940. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:747, 21 mei 2021, 20/00929)

Is verzoek tot nietigverklaring van ontslag op staande voet tijdig ingediend? Beroep op termijn van art. 7:686a lid 4, onder a, BW. Taak rechter om vast te stellen wanneer wettelijke termijn afloopt. ECLI:NL:HR:2021:747, 21 mei 2021, 20/00929. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2021:749, 21 mei 2021, 20/00086)

Afboekingen vanaf bankrekening waarvoor cliënt geen toestemming heeft gegeven; aansprakelijkheid bank? Richtlijn betaaldiensten 2007/64/EG (PSD1); Titel 7B van Boek 7 BW. Authenticatie door de bank (art. 7:527 BW, art. 59 PSD1). Grove nalatigheid cliënt? Verplichting cliënt om bank ‘onverwijld’ in kennis te stellen van het onrechtmatig gebruik (art. 7:524 en 7:526 BW, art. 56 en 58 PSD1). ECLI:NL:HR:2021:749, 21 mei 2021, 20/00086. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële procedure. Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2021:748, 21 mei 2021, 20/03359)

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarige bij pleegouders. Dienen de pleegouders toestemming te verkrijgen van de ouders met gezag dan wel de gecertificeerde instelling voor een uitstapje of vakantie met de minderjarige? Kan een geschil over een voorgenomen uitstapje of vakantie worden voorgelegd aan de kinderrechter op grond van art. 1:262b BW? ECLI:NL:HR:2021:748, 21 mei 2021, 20/03359. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2021:494, 21 mei 2021, 20/01780)

Staat voor gezondheidsschade van voormalig defensiemedewerkers (oud-ambtenaren) die is veroorzaakt door blootstelling aan chroom-6. Ontvankelijkheid burgerlijke rechter bij werkgeversaansprakelijkheid overheidspersoneel. Arbeidsrechtelijke omkeringsregel. ECLI:NL:HR:2021:494, 21 mei 2021, 20/01780. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 mei 2021

Familie- & Erfrecht

“Banning Buzz – reeks Erfrecht” – aflevering 1

Luister podcast >

10 mei 2021

IT & Privacy

Boete opgelegd voor het datalek in het dossier ‘Barbie’ deels ongegrond verklaard

De rechtbank heeft onlangs uitspraak gedaan in het beroep van het HagaZiekenhuis gericht tegen de boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) had opgelegd, omdat het ziekenhuis de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier niet op orde had. (Voor de feiten die hebben geleid tot het opleggen van de boete wordt verwezen naar de blog van collega, Suzan Wolters). Verlaging boete De rechtbank verlaagt de boete van 460.000 euro naar 350.000 euro vanwege het feit dat het ziekenhuis (onder andere) in de bezwaarfase een aantal maatregelen had getroffen, waarmee volgens de rechtbank het ziekenhuis in ieder geval de bereidwilligheid heeft getoond om met de …

Lees meer >

07 mei 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:700, 7 mei 2021, 20/01662)

Rechterswissel tussen pleidooi en uitspraak. Schending onmiddellijkheidsbeginsel? Vgl. HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 en HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:662. ECLI:NL:HR:2021:700, 7 mei 2021, 20/01662. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

06 mei 2021

IT & Privacy

Autoriteit Persoonsgegevens beboet gemeente Enschede voor wifitracking. Is Bluetrace alweer vergeten?

De gemeente Enschede heeft tussen 2017 en 2020 wifimetingen in haar binnenstad laten verrichten. Dit zijn metingen gebaseerd op sensoren in de binnenstad die het wifisignaal van passanten registreert. Hiermee wilde de gemeente het effect van haar investeringen in de binnenstad in kaart brengen. Middels een klacht wordt de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) geïnformeerd over de vermeende onrechtmatigheid van het wifitrackingsysteem. De AP is hierop een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een boete van € 600.000,- voor de gemeente. Situatieschets De gemeente heeft om en nabij de 11 sensoren laten ophangen. Elk met een bereik van 70 meter. Deze sensoren registreerden …

Lees meer >

04 mei 2021

“Paleis met een hoofdletter: Verbouwen & Verbinden” – aflevering 1

Bekijk video >

03 mei 2021

Familie- & Erfrecht

Vrijheid van ouders bij vaststelling kinderalimentatie

In het kader van een scheiding heeft het betalen van kinderalimentatie de hoogste prioriteit. Dat blijkt reeds uit art. 1:400 lid 1 BW, waarin staat dat kinderalimentatie vóór alle andere alimentatieverplichtingen gaat. Daarmee is echter niet alles gezegd. Als ouders samenwonen, bepalen zij samen welk bedrag aan de kinderen wordt uitgegeven. Bestaat die vrijheid ook na echtscheiding? En als de rechter kinderalimentatie vaststelt, levert die rechter dan maatwerk of werkt hij met forfaits? De Hoge Raad heeft de laatste jaren tweemaal een uitspraak hierover gedaan, te weten op 1 november 2019 (ECLI:2019:1689 en RFR 2020/14) naar aanleiding van prejudiciële vragen …

Lees meer >

30 april 2021

Cassatie

Uitspaak Hoge Raad: Civiel recht.

Geding na cassatie en verwijzing; beoordeling matiging contractuele boete; aanvullende schadevergoeding in schadestaatprocedure ECLI:NL:HR:2021:669, 30 april 2021, 20/01834. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Bewijswaardering (ECLI:NL:HR:2021:672, 30 april 2021, 19/05564)

Vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen tot samenwerking in een v.o.f. ECLI:NL:HR:2021:672, 30 april 2021, 19/05564. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

30 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2021:667, 30 april 2021, 20/00140)

Opzegging van distributieovereenkomst tegen korte contractuele termijn, gevolgd door opzegging tegen langere contractuele termijn. Uitleg van contractuele opzeggingsregeling in het licht van Verordening (EG) 1400/2002 en rechtspraak van HvJEU. Belang bij conversie van ongeldige opzegging in geldige opzegging? Verwijzing naar schadestaatprocedure zonder vaststelling van grondslag voor aansprakelijkheid? ECLI:NL:HR:2021:667, 30 april 2021, 20/00140. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 april 2021

Vastgoed, Bouw & Omgeving

Ruimere toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Op 14 april jl. heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gewezen. Met deze uitspraak worden namelijk de mogelijkheden voor belanghebbenden om op te komen tegen besluiten van de overheid op het gebied van het omgevingsrecht, bijvoorbeeld tegen de vaststelling van een bestemmingsplan, sterk verruimd. Deze uitspraak kan daarom gevolgen hebben voor (lopende) infrastructurele projecten, maar bijvoorbeeld ook voor het realiseren van wind- en zonneparken en andere projecten die invloed hebben op de omgeving. De uitspraak van de Raad van State is een gevolg van de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg van 14 januari van dit jaar, het zogenoemde ‘Varkens …

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële zaak. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2021:657, 23 april 2021, 20/03517)

Procedure op de voet van art. 7:262 BW tegen uitspraak huurcommissie. Moet gedaagde in een dergelijke procedure die zijnerzijds – evenals de eiser – een beslissing van de kantonrechter wenst over een punt waarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht, daartoe een vordering in reconventie instellen en zo ja, moet dat binnen de in art. 7:262 lid 1 BW genoemde termijn van acht weken gebeuren? ECLI:NL:HR:2021:657, 23 april 2021, 20/03517. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Vermogensrecht. Nalatenschap. Afgifte legaat (ECLI:NL:HR:2021:649, 23 april 2021, 20/00939)

Verjaring vordering tot afgifte? Art. 3:306 BW en art. 3:313 BW. Beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar? Art. 6:2 lid 2 BW. Uitzonderlijk geval? HR 28 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5635. ECLI:NL:HR:2021:649, 23 april 2021, 20/00939. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:640, 23 april 2021, 19/05234)

Vervolg op HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1009. Derdenbeslag onder v.o.f. Vallen na beslaglegging gedane privé-opnames van vennoot onder het beslag? Uitleg v.o.f.-overeenkomst. Vloeien vorderingen van vennoot op de v.o.f. die leiden tot de betalingen rechtstreeks voort uit bestaande rechtsverhouding (art. 475 Rv)? Betekenis wilsrecht; verhouding tot HR 29 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4504 (Kredietruimte). ECLI:NL:HR:2021:640, 23 april 2021, 19/05234. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2021:646, 23 april 2021, 20/00926)

Huwelijk in Iran. Vrouw verzoekt echtscheiding en betaling van de naar Iraans recht overeengekomen bruidsgave. Verweer dat partijen al gescheiden zijn en dat de bruidsgave reeds is betaald. Passeren bewijsaanbod. Prognose. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2021:646, 23 april 2021, 20/00926. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht. Procesrecht. Verdeling nalatenschap (ECLI:NL:HR:2021:647, 23 april 2021, 19/05374)

Art. 3:301 lid 2 BW en art. 433 Rv. Veroordeling tot medewerking aan levering registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van een deel van de leveringsakte (art. 3:300 lid 2 BW). Hoger beroep niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Niet-ontvankelijkheid hoger beroep? Hoge Raad doet zelf de zaak af. ECLI:NL:HR:2021:647, 23 april 2021, 19/05374. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:644, 23 april 2021, 20/02608)

Ontvankelijkheid cassatieberoep tegen incidenteel arrest waarbij zekerheidstelling is bevolen m.b.t. uitvoerbaarheid bij voorraad van veroordeling in eerste aanleg. Geen toestemming tussentijds beroep gegeven. Betreft incidenteel arrest een voorlopige voorziening als bedoeld in art. 401a lid 1 Rv? Verwijzing naar HR 16 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0731. ECLI:NL:HR:2021:644, 23 april 2021, 20/02608. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

23 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Merkenrecht (ECLI:NL:HR:2021:641, 23 april 2021, 19/03035)

Uitputting van merkrechten; art. 13 lid 1 GMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE; HvJEU 30 november 2004, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding). In de handel brengen. Verkoop in de EER door merkhouder. Vertrouwelijkheidsregime m.b.t. kennisneming van bedrijfsgeheimen; art. 1019ib Rv en art. 22a lid 3 Rv. Tweeconclusieregel. ECLI:NL:HR:2021:641, 23 april 2021, 19/03035. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:596, 16 april 2021, 19/05890)

Art. 7:678 BW. Ontslag op staande voet. Vernietiging ontslag en herstel arbeidsovereenkomst? Dringende reden voor werkgever? Aard en ernst gedrag werknemer; ongeoorloofde afwezigheid? Handelwijze werkgever. HR 12 februari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2849. ECLI:NL:HR:2021:596, 16 april 2021, 19/05890. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Huwelijksvermogensrecht (ECLI:NL:HR:2021:584, 16 april 2021, 19/05481 en 19)

Gevoegde zaken 19/05481 en 19/05489. Cassatieberoep van de ene partij tegen deelbeschikking; klachten tegen eindbeschikkingdeel? Geldt voor ontvankelijkheid van op dezelfde dag ingesteld zelfstandig cassatieberoep van de andere partij hetzelfde als bij incidenteel cassatieberoep (HR 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7705)? Geschil over vraag wie eigenaar is van de echtelijke woning. Veroordeling tot betaling gebruiksvergoeding voor voortgezet gebruik echtelijke woning na echtscheiding; is die veroordeling onvoorwaardelijk? HR vraagt nadere conclusie A-G in de zaak 19/05489. ECLI:NL:HR:2021:584, 16 april 2021, 19/05481 en 19/05489. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht. Kinderalimentatie (ECLI:NL:HR:2021:586, 16 april 2021, 20/02639)

Kan bij berekening draagkracht van onderhoudsplichtige worden uitgegaan van forfaitaire woonlast? ECLI:NL:HR:2021:586, 16 april 2021, 20/02639. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Overeenkomstenrecht. Koopovereenkomst registergoed (ECLI:NL:HR:2021:588, 16 april 2021, 19/04720)

Gelijktijdige uitvoering wederzijdse verplichtingen koper en verkoper. Art. 7:26 lid 3 BW. Art. 25 Wet op het Notarisambt. Taak notaris en functie kwaliteitsrekening. Mag de notaris de op de kwaliteitsrekening gestorte koopsom aan de verkoper uitbetalen indien bij de narecherche is vastgesteld dat de levering vrij en onbezwaard heeft plaatsgevonden, maar tegen het moment van uitbetaling aan de notaris is gebleken dat geen eigendomsoverdracht is bewerkstelligd? Vgl. HR 30 januari 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4140 (Baarns beslag). ECLI:NL:HR:2021:588, 16 april 2021, 19/04720. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 april 2021

Familie- & Erfrecht

Moet goodwill in de verdeling van een huwelijksgemeenschap bij scheiding of overlijden worden betrokken?

Begin deze eeuw oordeelde de Hoge Raad al eerder over de vraag of goodwill voor verdeling of verrekening in aanmerking komt. Destijds oordeelde hij dat het voor het antwoord beslissend is of de goodwill als zelfstandige waarde kan worden gerealiseerd. De Hoge Raad maakt hiervoor onderscheid tussen belichaamde goodwill en onbelichaamde goodwill.  Belichaamde goodwill is goodwill die als zelfstandige waarde gerealiseerd kan worden. Belichaamde goodwill houdt in dat de goodwill onverbrekelijk verbonden is met de vermogensbestanddelen van de onderneming en tot uitdrukking komt in de meerwaarde van die vermogensbestanddelen in hun geheel bij voortzetting van de onderneming boven de som van …

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Fiscaal verschoningsrecht (ECLI:NL:HR:2021:532, 9 april 2021, 20/00805)

Inlichtingenplicht advocaat als administratieplichtige derde (art. 47 AWR in verbinding met 52 lid 2, onder a en b, AWR). Strekt verschoningsrecht advocaat jegens belastingdienst zich uit tot informatie over derdengeldrekening? ECLI:NL:HR:2021:532, 9 april 2021, 20/00805. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:537, 9 april 2021, 19/05562)

Art. 2 Wet AVV. Meerderheid van de in een bedrijfstak werkzame personen. Heeft de minister in redelijkheid tot algemeen verbindendverklaring kunnen komen? Uitleg dictum. Kan toewijzing van vordering van werknemersorganisatie alleen betrekking hebben op de werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? Betekenis van HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532 en HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980. ECLI:NL:HR:2021:537, 9 april 2021, 19/05562. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Caribische zaak. Belastingrecht. Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:539, 9 april 2021, 19/04993)

Verzet tegen invordering speelvergunningsrechten Sint Maarten. Heeft de Ontvanger exclusieve procesbevoegdheid? Is in een geschil over aanslagen speelvergunningsrechten, nu de belastingrechter ter zake niet bevoegd is, de burgerlijke rechter of de administratieve LAR-rechter bevoegd? ECLI:NL:HR:2021:539, 9 april 2021, 19/04993. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht. Pandrecht (ECLI:NL:HR:2021:524, 9 april 2021, 19/02952)

Is rangwijziging bij pandrecht mogelijk? Analoge toepassing van art. 3:262 lid 1 BW (hypotheekrecht)? Strekt de inningsbevoegdheid van de pandhouder zich uit over alle vorderingen die aan hem zijn verpand, ongeacht het beloop van de vordering waarvoor het pandrecht is verstrekt (art. 3:246 lid 1 BW)? In overweging ten overvloede komt Hoge Raad gedeeltelijk terug van HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3619. ECLI:NL:HR:2021:524, 9 april 2021, 19/02952. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2021:504, 9 april 2021, 20/00859)

Art. 4, lid 3, letter b, WBR. Fictieve onroerende zaken. Belang in de rechtspersoon. Verkrijging van alleen de juridische eigendom van alle aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon. ECLI:NL:HR:2021:504, 9 april 2021, 20/00859. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (ECLI:NL:HR:2021:506, 9 april 2021, 19/00104)

Art. 27 ga AWR; vrijheid van kapitaalverkeer; art. 56 EG onderscheidenlijk art. 63 VWEU; dividendbelasting; art. 11a Wet DB 1965 (tekst tot 1 januari 2012); art. 28 Wet Vpb 1969; fiscale beleggingsinstelling; arrest Köln-Aktienfonds Deka, C-156/17, ECLI:EU:C:2020:51; ECLI:NL:HR:2020:1674; Amerikaans fonds voor toepassing van de afdrachtvermindering vergelijkbaar met een fbi? ECLI:NL:HR:2021:506, 9 april 2021, 19/00104. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 april 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:505, 9 april 2021, 20/02393)

Artt. 8:56 en 8:57 Awb, art. 2 Tijdelijke Wet COVID 19 en art. 6 EVRM; onderzoek ter zitting zonder fysieke aanwezigheid van partijen; horen via beeldverbinding en telefonisch horen. ECLI:NL:HR:2021:505, 9 april 2021, 20/02393. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 april 2021

“De Tien van Banning” met Jeroen van der Made van Createment

Bekijk video >

01 april 2021

IT & Privacy

Boete Booking.com voor te laat melden datalek

Na Uber is Booking.com het tweede platform dat een boete krijgt van de AP voor het te laat melden van een datalek. Bij het datalek werden gegevens van meer dan 4.000 klanten ingezien. Eerder waarschuwde de AP al voor een explosieve toename van hacks gericht op het buitmaken van persoonsgegevens. Daarvan was ook bij Booking.com sprake. Zoals wel vaker bij datalekken was de zwakke schakel niet de techniek, maar de mens. Criminelen achterhaalden per telefoon de inloggegevens van hotelmedewerkers tot Booking.com. Op die manier kregen zij toegang tot hun accounts bij Booking.com en daarmee ook tot de persoonsgegevens van gasten van …

Lees meer >

29 maart 2021

Ondernemingsrecht - M&A

De WHOA tot dusver

De wereldeconomie heeft zwaar te lijden onder de Corona-pandemie. De afgelopen tijd hebben veel bedrijven het hoofd nog net boven water kunnen houden dankzij de financiële steun van de overheid. Als die steun dadelijk stopt dan zal een financiële herstructurering voor veel bedrijven de laatste mogelijkheid zijn om een faillissement te voorkomen. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan dan uitkomst bieden. Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Deze wet biedt ondernemingen in zwaar weer de mogelijkheid om schulden te saneren zonder dat het tot een faillissement hoeft te komen. De wet is bedoeld voor ondernemingen die …

Lees meer >

26 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsprocesrecht. WSNP (ECLI:NL:HR:2021:460, 26 maart 2021, 20/02264)

Kan een schuldenaar die failliet is verklaard, in de verzetprocedure alsnog op de voet van art. 3 Fw om toelating tot de schuldsaneringsregeling verzoeken? ECLI:NL:HR:2021:460, 26 maart 2021, 20/02264. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2021:445, 26 maart 2021, 20/00494)

Partneralimentatie en afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van echtscheiding. Miskenning van devolutieve werking van hoger beroep. Motiveringsklachten over terugbetaling van leningen tussen echtgenoten en over financiële situatie tijdens het huwelijk. ECLI:NL:HR:2021:445, 26 maart 2021, 20/00494. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:441, 26 maart 2021, 19/04124)

Ontbinding arbeidsovereenkomst metrobestuurder i.v.m. verwijtbaar handelen of nalaten (art. 7:669 lid 3, aanhef en onder e, BW). Incident waarbij passagier bekneld is geraakt tussen deur. Gebruik van camerabeelden in strijd met protocol GVB? Passeren bewijsaanbod. ECLI:NL:HR:2021:441, 26 maart 2021, 19/04124. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2021:461, 26 maart 2021, 18/05509)

Schending zorgplicht bank. Causaal verband. Verlies van een kans. ECLI:NL:HR:2021:461, 26 maart 2021, 18/05509. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2021

Cassatie

Banning Cassatie: Insolventierecht.

Gemotiveerde kostenveroordeling. Verzoek failliet o.g.v. art. 69 Fw om inzage in urenverantwoordingen van curator. ECLI:NL:HR:2021:462, 26 maart 2021, 18/05373. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 maart 2021

“De Tien van Banning” met Kees Aarts, CEO en medeoprichter van Protix

Bekijk video >

19 maart 2021

Ingrijpende restauratie van oude Paleis van Justitie: ‘Open voor bijzondere activiteiten’

Het ruim 100 jaar oude gebouw aan de Bossche Spinhuiswal waar het gerechtshof was gevestigd wordt vanaf volgende week ingrijpend gerestaureerd en gerenoveerd. Eigenaar De Renschdael Groep gaat het pand samen met huurder Banning Advocaten opknappen en toekomstbestendig maken. Het moet ook uitnodigender worden. Vanaf begin volgend jaar is één van de statige zittingszalen geschikt als ontmoetingsruimte, als ware het een ‘clubhuis’. 

Lees meer >

19 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familie-erfrecht. Kinderalimentatie (ECLI:NL:HR:2021:422, 19 maart 2021, 20/01030)

Wijziging overeenkomst kinderalimentatie wegens grove miskenning wettelijke maatstaven (art. 1:401 lid 5 BW). Klacht dat art. 1:401 lid 5 BW niet van toepassing is als bewust is afgeweken van de wettelijke maatstaven voor kinderalimentatie. HR 1 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1689. ECLI:NL:HR:2021:422, 19 maart 2021, 20/01030. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Wet op het notarisambt (Wna). Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:423, 19 maart 2021, 19/05763)

Ontvankelijkheid cassatieberoep. Benoeming met bepaling van honorarium van waarnemer voor praktijk oud-notaris, jaren na diens eervol ontslag. Oud-notaris verzet zich tegen nog langere voortzetting van de praktijk voor zijn rekening en risico en stelt beroep in tegen benoeming van de waarnemer. Hof laat waarneming in stand, nu oud-notaris zelf niet eerder actie heeft ondernomen. O.a. klachten dat de gevergde actie van de oud-notaris geen wettelijke basis heeft en dat hoor en wederhoor is geschonden. ECLI:NL:HR:2021:423, 19 maart 2021, 19/05763. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2021:413, 19 maart 2021, 19/05233)

Vordering van werknemersorganisatie jegens werkgever tot nakoming van cao-verplichtingen. Outsourcing. Is sprake van uitzending of van aanneming van werk? Uitleg werkingssfeerbepaling CAO. Klachten over de wijze waarop de vordering is toegewezen. Kan toewijzing van de vordering alleen betrekking hebben op de werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? HR 19 december 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2532 en HR 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980. Meer toegewezen dan gevorderd? Dwangsom en wettelijke verhoging. ECLI:NL:HR:2021:413, 19 maart 2021, 19/05233. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 maart 2021

IT & Privacy

Inzage in persoonsgegevens? Let op tot wie je het verzoek richt.

Op grond van artikel 15 van de AVG kan een betrokkene een verzoek indienen om inzage te krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Naast de persoonsgegevens zelf, dient onder meer inzage worden verstrekt omtrent de herkomst van de persoonsgegevens, de periode waarin verwerking plaatsvindt en informatie over de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt. Een verzoek tot inzage wordt gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of een ander orgaan. Die of dat stelt alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking vast. Als dus één partij het …

Lees meer >

18 maart 2021

“De Tien van Banning” met Goos Kant, managing director bij ORTEC

Bekijk video >

12 maart 2021

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2021:374, 12 maart 2021, 20/01364)

Verzoek heropening getuigenverhoor. Aan afwijzing van het verzoek te stellen eisen. HR 13 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2134 en HR 16 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU3922. ECLI:NL:HR:2021:374, 12 maart 2021, 20/01364. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 12 13 14 99 100