Kennisbank

03 april 2024

Arbeidsrecht

Toepasselijkheid klachtplicht ex-werkgever bij overtreding concurrentiebeding?

Inleiding In deze zaak gaat het om de vraag of ex-werknemers aan de ex-werkgever boetes verschuldigd zijn op grond van een of meer overtredingen van het concurrentiebeding. Het hof heeft de duur van een concurrentiebeding van 18 maanden naar de door de werknemer verzochte data gematigd, vastgesteld dat het beding in die periode een aantal maanden is overtreden en werknemers veroordeeld tot betaling van respectievelijk € 20.000,- en € 30.000,- ter zake van verbeurde boetes. Voor zover hier van belang, hebben de ex-werknemers in cassatie er over geklaagd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de ex-werkgever tijd mocht…

Lees meer >

06 november 2023

Arbeidsrecht

Weigeren mediation door werknemer leidt tot loonstop en ontslag

Ziekteverzuim leidt in de praktijk geregeld tot een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. In dat geval zal de bedrijfsarts meestal adviseren om hierover met een onafhankelijke derde, een mediator, in gesprek te gaan. De inzet van mediation wordt dan gezien als een onmisbare stap in de re-integratie. Zowel werkgever als werknemer zijn in het kader van de re-integratie verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen. In het geval een werknemer weigert mee te werken aan de mediation, kun je als werkgever vergaande maatregelen treffen. Het weigeren van mediation door een werknemer kan leiden tot een loonstop en zelfs…

Lees meer >

18 oktober 2023

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst met frequent zieke werknemer

Werkgevers kampen in de praktijk regelmatig met frequent ziekteverzuim van werknemers. Bij frequent ziekteverzuim gaat het om werknemers die zich meerdere keren per jaar ziekmelden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de werkgever en de werkdruk onder het personeel. Een veel gestelde vraag door werkgevers is dan ook: wanneer kan dergelijk verzuim leiden tot een einde van de arbeidsovereenkomst? Recent heeft de Kantonrechter Rotterdam een ontbindingsverzoek van een werkgever met een frequent zieke werknemer toegewezen op grond van een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding (de cumulatiegrond). Ziekteverzuim In de betreffende uitspraak ging het om…

Lees meer >

22 februari 2023

Arbeidsrecht

Nieuwe wetgeving klokkenluidersregeling

De Eerste Kamer heeft in januari het wetsvoorstel aangenomen dat de Wet huis voor klokkenluiders wijzigt. Er verandert veel. Bestaande regelingen moeten worden aangepast.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

19 januari 2023

Arbeidsrecht

Te snel aansturen op exit (mediation) komt werkgever duur te staan.

Een verstoorde arbeidsverhouding kan een redelijke grond zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  De arbeidsrelatie moet in dat geval ernstig en duurzaam zijn verstoord. Rechters verwachten in zo’n zaak van de werkgever wel dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Het inschakelen van een mediator wordt in dat kader vaak beschouwd als een onmisbare stap. Doet de werkgever dit niet, niet goed of te laat, dan kan dat haar duur komen te staan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dit vorig jaar nogmaals bevestigd. Wel verstoorde arbeidsverhouding, geen billijke vergoeding In deze uitspraak ging het om…

Lees meer >

02 november 2022

Arbeidsrecht

WIA-keuring 60+ vereenvoudigd…. als werkgever en werknemer dat wensen.

Het UWV kampt met forse achterstanden bij de zogeheten sociaal-medische beoordelingen bij de WIA-aanvragen. SZW-minister Van Gennip heeft daarom maatregelen genomen. Eén daarvan is de tijdelijke introductie van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers per 1 oktober jl.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

07 september 2022

Arbeidsrecht

Wet Werken waar je wilt: steviger rechten voor de werknemer

Het begon als reactie op werkgevers die ondanks een dwingend thuiswerkadvies werknemers tijdens de coronapandemie naar kantoor lieten komen: het wetsvoorstel Werken waar je wilt. Onlangs is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

15 juni 2022

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet bij bagatelzaak

Zweedse balletjes, aangebroken flesjes water en nootjes, een donut, een plastic tasje, 50 cent, tompouces, kopjes koffie, etenswaren die over de datum zijn: allemaal zaken van geringe waarde. Rechtvaardigt het ongeoorloofd meenemen c.q. opeten ervan door een werknemer desondanks ontslag op staande voet? Dit soort ontslagen noemt men ook wel bagatelzaken: ontslagen vanwege diefstal of het zich toe-eigenen van artikelen of producten met geringe of verwaarloosbare waarde.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

11 mei 2022

Arbeidsrecht

Alleen met objectieve reden nevenactiviteiten verbieden

Komende zomer wordt een wetswijziging verwacht die gevolgen heeft voor het kunnen inroepen van een nevenactiviteitenbeding. Zo’n beding staat in veel arbeidsovereenkomsten en is doorgaans zo geformuleerd dat de werknemer toestemming van de werkgever nodig heeft voor het verrichten van (bepaalde) nevenactiviteiten. Op dit moment stelt de wet geen eisen aan de motivering van zo’n verbod en weigerig van toestemming.  Suzan Wolters schreef hierover een artikel in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

01 december 2021

Arbeidsrecht

Weigeren mediation: wat zijn de gevolgen?

In de praktijk komt regelmatig de vraag aan de orde of een werkgever of een werknemer mediation mag weigeren. Een belangrijk uitgangspunt van mediation is de vrijwilligheid van beide partijen. Partijen kunnen dus niet verplicht worden tot deelname aan een mediationtraject. Toch blijkt uit de rechtspraak dat het niet meewerken aan mediation door een werkgever of werknemer niet altijd zonder (arbeidsrechtelijke) gevolgen is. Werknemer weigert mediation Loonstop Verschillende uitspraken laten zien dat als een werknemer mediation weigert, dat kan leiden tot een loonstop. Dat geldt bijvoorbeeld als mediation door de bedrijfsarts is geadviseerd. Een werknemer heeft namelijk geen recht op…

Lees meer >

25 mei 2021

Arbeidsrecht

Recht op doorbetaald ouderschapsverlof in zicht

Ouderschapsverlof wordt op dit moment niet doorbetaald, tenzij de werknemer het geluk heeft dat in diens CAO anders is bepaald. Dit wijzigt door de Wet betaald ouderschapsverlof, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen. Op grond van deze wet krijgen ouders recht op 9 weken (gedeeltelijk) doorbetaald ouderschapsverlof. Suzan Wolters schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

02 maart 2021

Arbeidsrecht IT & Privacy

Privacy werknemers beschermen betekent ook inbreukmakers aanpakken

Wat te doen als een medewerker toegang tot camerabeelden en inkloktijden van collega’s misbruikt voor privédoeleinden en richting collega’s suggestieve opmerkingen maakt over wat zij heeft gezien? Dergelijk gedrag rechtvaardigt volgens de kantonrechter te Rotterdam ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen. Wat was er aan de hand? De werkneemster in kwestie was bij haar werkgever belast met de controle van de werkurenregistratie, camerabewaking en naleving van de huisregels. Zij had daarom toegang tot het camerasysteem en het klok- en tijdregistratiesysteem. De werkgever had in het bijbehorend camerareglement bepaald dat de beelden alleen mochten worden gebruikt voor de doelstellingen van…

Lees meer >

08 februari 2021

Arbeidsrecht

Mediation in arbeidsconflicten

Arbeidsmediation: (hoe) werkt dat? Mediation is een vorm van conflictoplossing die steeds meer in werkrelaties wordt toegepast. Bij arbeidsmediation zoeken partijen gezamenlijk naar een manier om hun conflict op te lossen, onder professionele begeleiding van een mediator. Wanneer kan arbeidsmediation worden ingezet? Mediation in werkrelaties kan worden ingezet wanneer sprake is van een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Dat kan al in een vroeg stadium om escalatie van het conflict te voorkomen, maar mediation kan ook als alternatief voor een juridische procedure worden ingezet. Arbeidsmediation wordt in de praktijk ook regelmatig geadviseerd door bedrijfsartsen, bijvoorbeeld wanneer…

Lees meer >

08 december 2020

Arbeidsrecht

Checken e-mail werknemer leidt tot schadevergoeding

De rechtbank Amsterdam heeft een schadevergoeding van €10.000,- toegewezen aan een werknemer wegens schending van zijn privacy door de werkgever. Naar aanleiding van een conflict met de betreffende werknemer gaf de werkgever opdracht de gehele e-mailbox van de werknemer te onderzoeken. De werknemer werd niet om toestemming gevraagd en werd van het onderzoek ook niet op de hoogte gesteld. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

23 november 2020

Arbeidsrecht

Reorganiseren, hoe werkt dat in de praktijk?

Bekijk video >

13 oktober 2020

Arbeidsrecht

Eerste ontbinding arbeidsovereenkomst op cumulatiegrond (i-grond)

Recent is door de Rechtbank-Midden Nederland voor de eerste keer een arbeidsovereenkomst met een werknemer ontbonden op de i-grond (de cumulatiegrond). Hoewel hier in de praktijk al veelvuldig een beroep op werd gedaan, leidde dat nog niet tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Daar is nu verandering in gebracht. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

08 juli 2020

Arbeidsrecht

Re-integreren in coronatijd: houd bij aan welke verplichtingen niet kan worden voldaan

Door de coronamaatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen is gesloten, waardoor er geen werkzaamheden in het kader van de re-integratie kunnen plaatsvinden. Of omdat de werknemer fysiek geen passende werkzaamheden kan uitvoeren vanwege werkvermindering. Het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

01 april 2020

Arbeidsrecht

Compensatiegedrag transitievergoeding

Bekijk video >

31 maart 2020

Arbeidsrecht

Bekendmaking voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Wij hebben de belangrijkste punten uit de NOW-regeling voor u op een rij gezet: Indienen aanvraag De bedoeling is dat werkgevers vanaf a.s. maandag (6 april 2020) de NOW kunnen aanvragen bij het UWV. Vrijdag (3 april 2020) wordt vastgesteld of dit haalbaar is.   De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.     Tegemoetkoming loonkosten NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de…

Lees meer >

25 maart 2020

Arbeidsrecht

NOW-regeling: Minister Koolmees geeft antwoorden

Het kabinet heeft vorige week een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling moet eind deze maand, begin volgende maand operationeel zijn. In een brief van Minister Koolmees van 24 maart 2020 is een aantal belangrijke vragen beantwoord. De volledige brief van de minister vindt u hier. Wat is het verschil tussen de WVT en de NOW? NOW aanvragen is eenvoudiger, is gekoppeld aan omzetverlies, staat los van de WW…

Lees meer >

23 maart 2020

Arbeidsrecht

Werkgevers opgepast: stop (tijdig) de vaste reiskostenvergoeding in geval van thuiswerken!

Vanwege het Corona-virus en de richtlijnen daaromtrent van het RIVM werken veel werknemers nu thuis. Hoe zit het dan met de vaste reiskostenvergoeding die zij gewoonlijk ontvangen? Veel werkgevers vergoeden de reiskosten voor woon-werkverkeer met een vast maandbedrag. Dat is administratief wel zo gemakkelijk. Maar als het thuiswerken voor langere tijd aanhoudt (4 – 6 weken), dan is een werkgever verplicht de vaste reiskostenvergoeding te stoppen om belastingheffing te voorkomen. Onder de werkkostenregeling kan dat oplopen tot een eindheffing van 80%. Een duur grapje dus! Werknemers die langere tijd thuiswerken maken geen reiskosten. De vaste reiskostenvergoeding kan en moet dan…

Lees meer >

19 maart 2020

Arbeidsrecht

Coronavirus: financial help for Dutch Employers

The Dutch Government has announced new measures to support Dutch employers to cope with the consequences of the Coronavirus (Covid-19).  The short-time working scheme (Werktijdverkorting/WTV) is withdrawn. Employers with a loss of turnover due to the coronavirus can apply for the temporary Employment Bridging Emergency Fund (NOW) instead of a WTV permit. The employer will receive a substantial allowance with which the employer can continue to pay its employees. The employer needs to consider the following:  You are entitled to the allowance if you expect to lose at least 20% turnover.   The compensation for wages you can claim depends on the…

Lees meer >

18 maart 2020

Arbeidsrecht

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud vervangt per direct Werktijdverkorting

Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat is het? Op basis van de NOW ontvangen werkgevers een loonkostensubsidie ter hoogte van maximaal 90%. Het UWV betaalt 80% daarvan als voorschot uit aan de werkgever. Hoe hoog is de subsidie? De omzetdaling moet minimaal 20% zijn. Omzetverlies sinds 1 maart 2020 komt daarbij in aanmerking. De loonkostensubsidie is gerelateerd aan de verwachte omzetdaling. Als voorbeeld wordt genoemd: omzet…

Lees meer >

30 oktober 2019

Arbeidsrecht

Combinatie van ontslaggronden: vanaf januari 2020 mogelijk

Twijfelt u of een ontslagdossier voldoende voldragen is voor een ontbinding? Het kan dan de moeite waard zijn om pas in januari een ontbindingsverzoek in te dienen. Rechters krijgen vanaf januari 2020 namelijk meer ruimte om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Anno 2019 kan een rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden als de grond voor ontslag niet volledig voldragen is. Voor werkgevers is dat geen eenvoudige opgave, met name als het gaat om disfunctioneren. Inmiddels heeft de wetgever onder ogen gezien, dat deze starre ontslagregels (ingevoerd in 2015, WWZ) ertoe leiden dat rechters niet altijd kunnen ontbinden in situaties waarin dat wél…

Lees meer >

03 oktober 2019

Arbeidsrecht

Keten van tijdelijke contracten wordt per 1 januari 2020 ruimer: bent u voorbereid?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt bijna in werking. Daarmee zal per 1 januari 2020 het arbeids- en ontslagrecht (opnieuw) ingrijpend veranderen. Een van de belangrijkste maatregelen die voortvloeit uit de WAB is een uitbreiding van de mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten. De flexibiliteit voor werkgevers wordt daarmee verruimd. Hoe is het nu? De ketenregeling is de wettelijke regeling die het aangaan van opvolgende tijdelijke contracten in aantal en duur beperkt. De huidige ketenregeling maakt het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten in een periode van maximaal twee jaar met een werknemer aan te gaan. Dat betekent dat…

Lees meer >

30 september 2019

Arbeidsrecht

Blijven de slapende dienstverbanden nog slapend in het rest van het jaar 2019?

Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over ‘slapende dienstverbanden’, heeft de advocaat-generaal zeer recent een advies uitgebracht. De prejudiciële (uitleg)vragen gaan over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden. Hierdoor hoeft de wettelijke transitievergoeding niet te worden betaald. Nu ingevolge de WAB de wettelijke transitievergoeding vanaf 1 januari 2020 veel lager kan uitvallen – zeker voor oudere werknemers met lange dienstverbanden – en…

Lees meer >

26 augustus 2019

Arbeidsrecht IT & Privacy

Anti-ronselbeding in strijd met het recht op privacy?

In de praktijk wordt regelmatig een anti-ronselbeding opgelegd aan werknemers, bedoeld om te voorkomen dat zij na einde dienstverband collega’s ‘weglokken’ naar een nieuwe werkgever. Met zo’n beding wordt inbreuk gemaakt op de privacy van de werknemer. Is die inbreuk te groot, dan kan dat de werkgever duur komen te staan. Zo oordeelde rechtbank Midden-Nederland dat een werkgever om die reden geen boetes kon innen voor overtreding van een anti-ronselbeding. Feiten Het gewraakte anti-ronselbeding verbood het de werknemers om na het eindigen van hun arbeidsovereenkomst, (ex-)werknemers van de oud-werkgever te “benaderen” en/of weg te lokken. Ook mochten zij geen (ex-)werknemers…

Lees meer >

15 juli 2019

Arbeidsrecht

Werkgever trekt aan kortste eind; verrekenen min-uren niet toegestaan

Een werknemer heeft min-uren op het moment dat hij of zij het dienstverband eindigt. Het komt vaak voor. In de laatste weken wordt vaak nog geprobeerd om deze min-uren weg te werken. Wat als dat niet lukt? Mag een werkgever de resterende min-uren dan verrekenen met de eindafrekening? Het staat een werkgever vrij om met zijn werknemers overeen te komen dat eventuele min-uren met de eindafrekening verrekend worden. Een werkgever kan deze afspraak opnemen in een arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek. Het ontstaan van min-uren mag echter niet in de risicosfeer van de werkgever liggen. Verrekening is dan niet mogelijk. Wanneer…

Lees meer >

28 juni 2019

Arbeidsrecht

Ontslag wegens disfunctioneren: is een verbetertraject altijd verplicht?

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan op grond van disfunctioneren. Er gelden strenge eisen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ, lijken deze eisen zelfs nog strenger te worden getoetst. Zo oordelen de meeste rechters dat geen sprake is van een voldragen ontslaggrond als geen zinvol verbetertraject heeft plaatsgevonden. In een zaak die speelde voor de Kantonrechter Zwolle durfde de werkgever het toch aan, zonder dat er een coaching- of begeleidingstraject was doorlopen. Feiten Werkneemster is sinds juli 2010 werkzaam als facilitair medewerker bij werkgever. Zij is verantwoordelijk voor het openen en schoonhouden van het opleidingspand van de werkgever…

Lees meer >

28 juni 2019

Arbeidsrecht

Misleiding bij sollicitatie; wat kan je als werkgever doen?

Veel werkgevers is het al eens overkomen; je neemt een nieuwe werknemer aan en kort na indiensttreding blijkt dat de werknemer een medische aandoening heeft. Door deze aandoening kan de werknemer zijn functie niet uitoefenen. Voor een werkgever komt deze informatie vaak uit de lucht vallen. Een werkgever mag tijdens een sollicitatie immers geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant. Wat kan een werkgever doen als hij geconfronteerd wordt met deze informatie? Stopzetten van het loon? Ontslag op staande voet? Het nemen van dergelijke maatregelen is enkel mogelijk indien de werknemer tijdens de sollicitatie medische informatie heeft achtergehouden…

Lees meer >

05 juni 2019

Arbeidsrecht

Wet overgang van onderneming in faillissement

Tussen 2007 en 2016 zijn ruim 67.000 bedrijven failliet gegaan. In 19.300 gevallen was sprake van een doorstart en konden 119.500 werknemers mee naar de nieuwe werkgever. De rest stond op straat. Over de vooraf bekokstoofde doorstart is veel te doen. Volgens sommigen is het een goedkope manier om van de zieke en oudere (veelal duurdere) werknemers af te komen, om vervolgens tegen lagere arbeidsvoorwaarden gewoon verder te gaan. Doorstart: een doorgestoken kaart? In 2017 heeft het Europese Hof een belangrijke uitspraak gedaan over de rechten van werknemers in geval van een doorstart na een faillissement waarbij een en ander…

Lees meer >

29 mei 2019

Arbeidsrecht

Weigeren mediation geen reden voor loonstop tijdens ziekte

In deze blog staan wij kort stil bij een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Daarin oordeelde de voorzieningenrechter over de vraag of het niet meewerken aan mediation een reden is voor stopzetting van het loon tijdens ziekte. De uitkomst leest u hieronder. Feiten Werkneemster is bij werkgever, een vakantiepark, op basis van een tijdelijk contract werkzaam als beheerder/administratief medewerker/receptionist. Werkneemster draait 5 dagen per week 24-uurs stand-bydiensten. Tijdens deze diensten mag werkneemster het terrein van het park niet verlaten en moet zij telefonisch bereikbaar zijn. Speciaal hiervoor is aan werkneemster een woning op het park beschikbaar gesteld. Op enig…

Lees meer >

29 mei 2019

Arbeidsrecht

Frauderende en stelende werknemers? Een zero-tolerance beleid is cruciaal!

Van het meenemen van een reep chocolade tot een greep uit de kas. Frauderende en stelende werknemers komen op grote schaal voor. Ontslag op staande voet lijkt dan een logische consequentie, ook als het financiële belang klein is. Alle werknemers weten immers maar al te goed dat dergelijk gedrag niet is toegestaan. In de praktijk zien we echter dat een rechter daar niet altijd in mee gaat. Wat maakt dat in de ene zaak een ontslag op staande voet in stand wordt gelaten en in een andere zaak niet? De kantonrechter Limburg heeft in een recente uitspraak het belang van…

Lees meer >

25 april 2019

Arbeidsrecht

Nevenwerkzaamheden; blijf als werkgever actief optreden!

Werknemers die bijklussen; het komt op grote schaal voor. Veelal incidenteel. Het wordt echter problematisch indien het plaatsvindt op structurele basis en als het gaat om concurrerende of gelijksoortige activiteiten. Wat als directe collega’s wel degelijk op de hoogte waren van de nevenwerkzaamheden? Mag de werknemer er dan gerechtvaardigd op vertrouwen dat er geen sancties volgen? In een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland is opnieuw bevestigd dat onduidelijkheid al snel voor risico van de werkgever komt. Feiten Werknemer is sinds april 2005 op fulltime-basis werkzaam bij werkgever (een scholengemeenschap). In zijn functie is hij verantwoordelijk voor de inkoop, implementatie…

Lees meer >

15 april 2019

Arbeidsrecht

Versobering van de transitievergoeding

Het kabinet maakt haast met de WAB: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart, zal de zetelverdeling in de Eerste Kamer aanzienlijk wijzigen. Het kabinet loodst de WAB dan ook graag vóór de wissel in juni door de Eerste Kamer. Eén van de wijzigingen onder de WAB is een nieuwe berekening van de transitievergoeding: een versobering voor de werknemer. Transitievergoeding nu en dan Bij berekening van de transitievergoeding wordt momenteel rekening gehouden met de leeftijd. Is de werknemer 50 jaar of ouder, dan tellen dienstjaren na de eerste tien jaar dubbel. Heeft de…

Lees meer >

25 maart 2019

Arbeidsrecht

Vervaltermijn: informeer uw werknemers tijdig over het verval van hun wettelijke vakantiedagen!

Dat wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli van het kalenderjaar na het jaar van opbouw, is inmiddels ingeburgerd in de arbeidsrechtpraktijk. Hoewel zo’n vervaltermijn een hard gegeven lijkt, zijn er uitzonderingen gemaakt. Één daarvan is in de wet vastgelegd: de dagen vervallen niet als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om ze op te nemen voor de vervaldatum. Eind 2018 is daar door Europese rechters een uitzondering aan toegevoegd: de wettelijke dagen komen ook niet meer te vervallen als de werkgever er niet concreet en in alle transparantie ervoor heeft gezorgd dat de werknemer de mogelijkheid heeft zijn…

Lees meer >

11 maart 2019

Arbeidsrecht

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 moet er een nieuwe verzekering komen: de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze moet een einde maken aan de knelpunten die kleine werkgevers ervaren bij de loondoorbetalingsverplichting. Stëffan de Jong schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

06 maart 2019

Arbeidsrecht

Recht op onbereikbaarheid

Voelt u druk om gelijk te reageren wanneer er een e-mailbericht van een collega of klant binnenkomt? Ook wanneer het bericht binnenkomt na werktijd? Dan heeft u last van ‘workplace telepressure’. Burn-out is beroepsziekte nummer één in Nederland. Vorig jaar wees 20% van de werknemers stress aan als reden van hun verzuim. De groep die het meest last heeft van burn-outklachten zit in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar. Het is de groep die volgens onderzoek het meest met e-mail werken en via de smartphone continue ‘aan staan’. Droit à la déconnexion Uit onderzoek volgt dat bezig zijn met werkgerelateerde…

Lees meer >

26 februari 2019

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Let op: zware motiveringsplicht!

Maakt u gebruik van een concurrentiebeding in de tijdelijke contracten met uw werknemers? Sinds juli 2015 is deze mogelijkheid aan banden gelegd. Een concurrentiebeding is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De noodzaak daarvan moet blijken uit een schriftelijke motivering in het concurrentiebeding. De afgelopen jaren is meermaals gebleken dat een rechter hoge eisen stelt aan deze motivering. De motivering dient voldoende specifiek en kenbaar toegespitst te zijn op de betreffende werknemer. Een algemene opsomming van bedrijfsbelangen is onvoldoende. Wat betekent dat nu concreet? Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland verduidelijkt de motiveringsplicht van de werkgever.…

Lees meer >

05 februari 2019

Arbeidsrecht

De Wet arbeidsmarkt in balans vandaag aangenomen door de Tweede Kamer

Op dinsdag 5 februari is in de Tweede Kamer gestemd over de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de daarop voorgestelde amendementen. De conclusie van de stemming is dat de Tweede Kamer de Wab heeft aangenomen. Enkele amendementen, zoals ten aanzien van seizoensarbeid, contracting, verplichtingen van de payrollwerkgever bij de adequate pensioenregeling, zijn eveneens aangenomen. De veelbesproken verlengde proeftijd van 5 maanden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, leek al te sneuvelen tijdens de Plenaire behandeling van de Wab in de Tweede Kamer op 31 januari. Dit is vandaag met de stemmingen bevestigd. Dit is de volgende stap in de…

Lees meer >

29 januari 2019

Arbeidsrecht

Verzwijgen geregistreerd partnerschap met patiënt: reden voor ontslag?

Het aangaan van een affectieve relatie op de werkvloer behoort tot de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. In beginsel levert dit dus geen reden voor ontslag op. Vrijwel elke rechter neemt dit als uitgangspunt. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt evenwel begrensd door werkgeversbelangen. Als deze in het gedrang komen, zal ontslag onder omstandigheden toch mogelijk zijn. In deze blog staan wij stil bij een recente uitspraak van de kantonrechter Bergen op Zoom. Daarin verzweeg een werkneemster het aangaan van een geregistreerd partnerschap met een 85-jarige patiënt (en de financiële belangen die zij daarbij had). De arbeidsovereenkomst…

Lees meer >

29 januari 2019

Arbeidsrecht

Fatale vervaltermijnen bij ontslag op staande voet

Hoe fataal is de termijn van twee maanden waarbinnen een werknemer de rechter kan verzoeken zijn ontslag op staande voet te vernietigen of kan verzoeken om een billijke vergoeding? En is het mogelijk dit verzoek te laten beoordelen door de voorzieningenrechter in kort geding? De rechtbank Oost-Brabant gaf hierover duidelijkheid in een uitspraak van 4 januari 2019. Feiten Werknemer is als machine operator werkzaam bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Op 15 september 2018 vindt een incident op de werkvloer plaats, waar de werknemer bij betrokken is. De werknemer zou een collega een forse duw hebben…

Lees meer >

19 december 2018

Arbeidsrecht

Up to date 2019 in: relevante wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2019

Op de rand van het nieuwe jaar, geven wij u alvast een update van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2019. Verhoging maximale transitievergoeding: de maximale transitievergoeding stijgt van € 79.000 naar € 81.000 bruto. Werknemers die meer dan € 81.000 per jaar verdienen, hebben recht op een transitievergoeding ter hoogte van twaalf maal hun maandloon. Geboorteverlof, uitbreiding pleegzorg- en adoptieverlof: werknemers krijgen recht op één werkweek (eenmaal de arbeidsduur per week) betaald geboorteverlof na de geboorte van hun kind. Dit verlof moet worden opgenomen in de eerste vier weken na de geboorte. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt verruimd…

Lees meer >

07 december 2018

Arbeidsrecht

Bescherming van bedrijfsgeheimen in arbeidsrechtelijke context

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”), de implementatie van de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen, in werking getreden. De wet biedt bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen en bepaalt welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen kunnen worden ingezet bij inbreuken. Wat betekent dit voor u als werkgever? Bedrijfsgeheim De Wbb biedt een betere bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet: niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor de personen die zich gewoonlijk bezighouden met de betreffende informatie; handelswaarde bezit, omdat zij geheim is; en is onderworpen…

Lees meer >

22 november 2018

Arbeidsrecht

Reorganisatie binnen een zelfstandig bedrijfsonderdeel en omgekeerd afspiegelen

Kan een ondernemer een bedrijfsonderdeel reorganiseren als dat niet noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de gehele onderneming, maar wel voor een bepaald bedrijfsonderdeel? En hoe werkt omgekeerde afspiegeling precies bij herplaatsing? In een recente beschikking van de Hoge Raad wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. Feiten Werkneemster was in dienst van ANWB als content-beheercoördinator. Zij was werkzaam binnen het bedrijfsonderdeel Media, dat geen zelfstandige juridische entiteit is. Sinds 2012 daalde de omzet van Media, terwijl bij ANWB als geheel winst werd gemaakt. In 2013 en 2015 vonden reorganisaties van het bedrijfsonderdeel Media plaats, waarbij in 2015 ook de arbeidsplaats…

Lees meer >

18 oktober 2018

Arbeidsrecht IT & Privacy

Ontslag op staande voet vanwege diefstal medicatie leidt tot toekenning billijke vergoeding

Bij een vermoeden van diefstal op de werkvloer, is nader onderzoek noodzakelijk. Werkgevers kunnen dit onderzoek zelf of door een externe partij, zoals een recherchebureau, laten uitvoeren. Dat een dergelijk onderzoek zorgvuldig moet worden ingestoken, blijkt wederom uit een recente uitspraak van de kantonrechter Arnhem. Hieronder staan wij kort bij deze uitspraak stil. Ook geven wij u een aantal praktische (privacy) tips mee. Achtergrond Werkneemster is bij werkgever, een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden, als verpleegkundige in dienst. Bij werkgever geldt een geneesmiddelendistributieprotocol. Hierin zijn regels opgenomen over het uitdelen en bewaren van medicatie. Op enig moment wordt werkgever door…

Lees meer >

09 augustus 2018

Arbeidsrecht

Kan een GPS-uitdraai als bewijs voor ontslag op staande voet dienen?

Regelmatig worden volgsystemen (zoals GPS) in bedrijfsauto’s geplaatst. Hiermee kunnen werkgevers nagaan waar auto’s zich bevinden. Dit gebeurt vaak om verschillende redenen, bijvoorbeeld in verband met de planning van werkzaamheden of voor het bijhouden van een  rittenadministratie. Omdat een volgsysteem invloed heeft op de privacy van werknemers, dienen werkgevers zorgvuldig met dergelijke systemen (en de daaruit verworven informatie) om te gaan. Ook moeten zij rekening houden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Van tijd tot tijd krijgen wij de vraag of informatie uit volgsystemen gebruikt kan worden in een ontslagprocedure. Dat kan, maar is niet altijd geheel risicoloos. Een recente…

Lees meer >

05 juli 2018

Arbeidsrecht

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert overzicht DPIA-plichtige verwerkingen

Op grond van de AVG is in sommige gevallen het uitvoeren van een DPIA verplicht (data protection impact assessment, ook wel “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”). Die verplichting bestaat als een verwerking gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (art. 35 lid 4 AVG). In de AVG zijn enkele situaties uitgewerkt waarin de DPIA “met name” vereist zou zijn. Deze cryptische omschrijvingen in de wettekst leiden tot onzekerheid over de DPIA-verplichting. Om meer duidelijkheid te scheppen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) recent een lijst gepubliceerd met…

Lees meer >

29 juni 2018

Arbeidsrecht

Wanneer wordt een extraatje een arbeidsvoorwaarde?

Een arbeidsvoorwaarde is een gemaakte afspraak tussen een werkgever en een werknemer met betrekking tot een recht of plicht in het kader van de arbeidsovereenkomst. In de meest ideale situatie zijn alle arbeidsvoorwaarden schriftelijk vastgelegd. De praktijk is anders. In de praktijk moet regelmatig worden beoordeeld of een toegekend extraatje het karakter heeft (gekregen) van een arbeidsvoorwaarde. Denk aan een werkgever die jaarlijks een bonus uitkeert, zonder dat daar schriftelijk iets over is vastgelegd. Dat kan grote gevolgen hebben. Als de toegekende bonus immers als arbeidsvoorwaarde wordt gezien, dan is de werkgever daaraan gebonden. Het is de vraag wanneer een…

Lees meer >

29 juni 2018

Arbeidsrecht

Hoe ver reikt finale kwijting?

Kan een werknemer, met wie een vaststellingsovereenkomst is gesloten, zich op het finale kwijtingbeding beroepen, als na einde dienstverband komt vast te staan dat werknemer werkgever schade heeft berokkend door het plegen van frauduleuze handelingen? Werknemer meende van wel. De kantonrechter en het Hof te Amsterdam beslisten anders (ECLI:NL:GHAMS:2018:1641). Werknemer heeft van 2001 tot 1 mei 2014 gewerkt voor een zorginstelling, die jeugd- en opvoedhulp biedt. Hij bekleedde de functie van Hoofd Automatisering van de ICT-afdeling. Partijen hebben afscheid van elkaar genomen door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. In de overwegingen van deze overeenkomst is als grond voor beëindiging genoemd:…

Lees meer >
1 2 9 10