Kennisbank

16 april 2003

Wetsvoorstel aankoop particulier onroerend goed

Al geruime tijd wordt er gesproken over het verruimen van de bescherming van consumenten bij de aankoop van onroerend goed. Hierbij werd gedacht aan hetzij de verplichte inschakeling van een notaris voor het opstellen van de koopovereenkomst, hetzij een bedenktijd voor de koper. Het doel hierbij is om een consument te beschermen tegen een ondoordachte aankoop van wat normaliter de duurste aanschaf in het leven van een consument is: een woning. 

Lees meer >

16 april 2003

Het nieuwe huurrecht

In een eerder vastgoedbulletin berichtten wij u reeds omtrent het nieuwe huurrecht. Het wetsvoorstel is in november 2002 door de Eerste Kamer aangenomen. Aangezien de minister de Eerste Kamer heeft moeten toezeggen dat hij in de wet een tweetal wijzigingen zal laten doorvoeren is de wet nog niet in werking getreden.

Lees meer >

16 april 2003

Arbeidsrecht

Wederom: Poortwachter

Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter  De op 1 april 2002 in werking getreden Wet Verbetering Poortwachter (WVP) legt de werkgever e

Lees meer >

31 maart 2003

Van bulletin naar tijdschrift

Inmiddels bestaat EchtscheidingBulletin 10 jaar. De doelstelling van het blad is om aan diegenen, die zich beroepshalve bezighouden met het echtscheidingsr

Lees meer >

31 januari 2003

Evaluatie kantonrechtersformule

Algemeen: de ontslagvergoeding Iedereen is inmiddels bekend met de zogenaamde kantonrechtersformule, ook wel: ABC-formule. Uit een recent onderzoek onder alle kantonrechters in Nederland blijkt dat deze formule door vrijwel alle kantonrechters nagenoeg altijd wordt toegepast. Deze enquête is de aanleiding voor dit bulletin. Hoe kijkt de meerderheid van de kantonrechters momenteel aan tegen de invulling van de factoren A, B en C (oftewel: de anciënniteitsfactor, de belonings-factor en de correctiefactor) in deze formule? 

Lees meer >

16 januari 2003

Familie- & Erfrecht

Behoefte aan kinderalimentatie

Als een alimentatieplichtige slechts in staat is een geringe bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen te betalen of slechts een laag in bedrag aan partneralimentatie kan voldoen, levert het vraagstuk van de behoefte geen problemen op.

Lees meer >

30 november 2002

Arbeidsrecht

Misbruik door werknemers van e-mail en internet

Misbruik door werknemers van e-mail en internet Het gebruik van e-mail en internet neemt steeds meer toe. Ook op kantoor. Het is voor werknemers een kleine stap om deze, voor zakelijk gebruik bedoelde, faciliteiten voor privé-doeleinden te gebruiken. Een e-mail bericht sturen aan een kennis of het bestellen van een cd is eenvoudig. De stap is niet zo groot om op grote schaal al dan niet onzedelijk materiaal uit te wisselen. Dit is in de rechtspraak aan de orde gekomen. Hierna zal de in deze rechtspraak ontwikkelde lijn worden geschetst en zullen enkele adviezen voor de praktijk worden gegeven. 

Lees meer >

16 oktober 2002

Parlementaire enquête bouwnijverheid

De parlementaire enquête bouwnijverheid heeft veel losgemaakt. Veel verhoren waren dan ook opzienbarend. Dit geldt niet alleen voor de verhoren van vertegenwoordigers uit de bouw, maar zeker ook voor de verhoren van een aantal opdrachtgevers en de verhoren van enkele oud-bewindslieden. Het is nu de taak van de parlementaire enquêtecommissie om een eindrapport op te stellen en aanbevelingen te doen; vervolgens is de politiek weer aan zet om conclusies te trekken. 

Lees meer >

16 oktober 2002

Kantoren op een bedrijventerrein

In de jaren negentig heeft het Rijk de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra vastgesteld en het Structuurschema Verkeer en Vervoer. Hierbij worden bedrijfslocaties onderverdeeld in A, B en C locaties, waarbij A locaties het best bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het rijksbeleid is dat arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven op A locaties gevestigd moeten worden. Hierbij gaat het met name om kantoorgebouwen. De gemeenten moeten dit beleid uitvoeren in hun bestemmingsplannen. 

Lees meer >

16 oktober 2002

Arbeidsrecht

Uitbreiding aansprakelijkheid werkgever

Aansprakelijkheid van werkgever breidt zich steeds verder uit In enkele recente uitspraken van de Hoge Raad, laatstelijk van 9 augustus 2002, is aan de orde geweest de vraag of de werkgever aansprakelijk kan zijn voor schade van de werknemer, die het gevolg is van een ongeval door eigen schuld waarbij de werknemer is betrokken met zijn eigen auto.

Lees meer >

31 juli 2002

Nieuw huurrecht per 1 augustus 2003

Binnenkort, naar verwachting op 1 augustus 2003, treedt nieuwe wetgeving op het gebied van het huurrecht in werking. Het wetsvoorstel is in november 2002 door de eerste kamer aangenomen. Twee aspecten van de al aangenomen nieuwe wet worden voor de inwerkingtreding gewijzigd. 

Lees meer >

31 juli 2002

Arbeidsrecht

Terugbetaling studiekosten

De Wet kent geen regeling omtrent de terugbetaling van studiekosten, die een werkgever ten behoeve van zijn werknemer heeft gemaakt. Wil een werkgever gema

Lees meer >

16 mei 2002

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel pensioen bij overgang van onderneming

Pensioen bij overgang van onderneming in een nieuw perspectief.

Lees meer >

14 mei 2002

Huurprijsherziening en wettelijke rente

Bij zogeheten 1624-bedrijfsruimte (onder meer : winkelruimte en horeca) bestaat de mogelijkheid om de huurprijs na enige tijd te laten toetsen door de rechter. Een nadere huurprijs kan voor het eerst ingaan nadat de huurovereenkomst 5 jaar heeft geduurd, tenzij de eerste termijn van de huurovereenkomst een langere is.

Lees meer >

31 december 2001

Arbeidsrecht

Poortwachter

Wetsvoorstel Verbetering Poortwachter Om de instroom in de WAO tegen te gaan, heeft de wetgever de verantwoordelijkheden van de werkgever en de zieke werknemer ten aanzien van reïntegratie ingrijpend aangescherpt. Die aanscherping gaat gelden per 1 april 2002 en verzuim van de verantwoordelijkheden heeft verstrekkende gevolgen. 

Lees meer >

30 november 2001

Familie- & Erfrecht

Trematologie II, Een heldere blik op alimentaties ….

De Werkgroep Alimentatienormen van de NVvR heeft in het begin van de jaren 80 een goed alimentatierekensysteem ontwikkeld: de 'tremanormen'.

Lees meer >

16 november 2001

Familie- & Erfrecht

Naschrift bij procesreglement scheidingsprocedure

1. De voorzitters van de familiesectoren van de Arrondissementsrechtbanken in Nederland hebben er goed aan gedaan een landelijk geldend procesreglement voor scheidingsprocedures te ontwerpen. Na de inwerkingtreding daarvan is het voor iedere (familie-erfrecht)advocaat duidelijk, aan welke regels de deelnemers aan het scheidingsproces zich te houden hebben. Globaal was dat wel bekend in het eigen arrondissement (hoewel de praktijk uitwijst dat een enkeling die regels nooit leert kennen), maar bij het procederen in een ander arrondissement werd men regelmatig verrast. Dat is nu (grotendeels) voorbij. De hoofdlijnen van de scheidingsprocedure zijn bij alle rechtbanken gelijk.

Lees meer >

31 oktober 2001

Arbeidsrecht

Concurrentiebeding vier keer belicht

Het concurrentiebeding is voortdurend onderwerp van geschil en discussie. Gebondenheid aan een concurrentiebeding wordt door werknemers vaak onderschat en

Lees meer >

29 september 2001

Arbeidsrecht

Opzegging door de werknemer

De Hoge Raad heeft in verschillende arresten beslist dat aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zware eisen moeten worden gesteld. In ieder geval moet het gaan om een ondubbelzinnige en duidelijke wilsverklaring gericht op de beëindiging van het dienstverband. Een emotionele uitbarsting in de trant van: "maak de ontslagpapieren maar klaar" wordt doorgaans onvoldoende gevonden. Ook onduidelijke of voor meerdere uitleg vatbare uitingen zullen niet als voldoende gelden.

Lees meer >

29 september 2001

Arbeidsrecht

De Stappen van Opzegging door de Werknemer: Een Gedetailleerde Gids

De Hoge Raad heeft in verschillende arresten beslist dat aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer zware eisen moeten worden gesteld. In ieder geval moet het gaan om een ondubbelzinnige en duidelijke wilsverklaring gericht op de beëindiging van het dienstverband. Een emotionele uitbarsting in de trant van: "maak de ontslagpapieren maar klaar" wordt doorgaans onvoldoende gevonden. Ook onduidelijke of voor meerdere uitleg vatbare uitingen zullen niet als voldoende gelden.

Lees meer >

16 september 2001

Arbeidsrecht

Wet Aanpassing Arbeidsduur

(WAA); niet snel sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Vooruitlopend op de nieuwe kaderwet, de Algemene Wet Arbeid en Zorg, is op 1 juli 2000 de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) in werking getreden. In deze nieuwsbrief twee uitspraken over toepassing van de WAA. 

Lees meer >

31 augustus 2001

Familie- & Erfrecht

Peildata bij boedelscheiding

In het familie-erfrecht werkzame rechters, advocaten en notarissen zien zich vaak voor de vraag gesteld, welke peildatum moet worden gehanteerd bij de verdeling van een gemeenschap of gemeenschappelijke vermogensbestanddelen.

Lees meer >

28 februari 2001

Familie- & Erfrecht

Grenzen van het Amsterdams verrekenbeding

Het Amsterdams verrekenbeding is ongetwijfeld het meest besproken onderwerp uit het huwelijksvermogensrecht van de laatste vier jaren. Sedert het moment waarop de Hoge Raad de knuppel in het hoenderhok van huwelijksvoorwaarden gooide (HR 7 april 1005, NJ 1996, 486 inzake Vossen-Swinkels), zijn de grenzen van het Amsterdams verrekenbeding onuidelijk.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

Stichting Hypotheekleed claimt 2,8 miljard bij DSB-curatoren

Op 27 januari 2010 heeft Pieter Lakeman, voorzitter van Stichting Hypotheekleed een brief aan de Curutoren van DSB Bank verzonden, waarin Hypotheekleed een schadevergoeding van 2,8 miljard euro eist. Hypotheekleed behartigt de financiële belangen van personen die gedurende de periode van 1997-2009 bij DSB Bank kredieten hebben overgesloten en/of verzekeringen hebben gekocht. Hypotheekleed stelt dat DSB sinds 1997 onrechtmatig heeft gehandeld en daarmee haar zorgplicht heeft geschonden.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

Jan Stadig benoemd in surseance Heveco-Groep in Venlo en Horst

Roermond, 30 augustus 2006 - Bij beschikking van de rechtbank te Roermond werd Jan Stadig benoemd tot bewindvoerder in de surseance van betaling van de Heveco-Groep in Venlo en Horst.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

Slim incasseren van zakelijke vorderingen

Het effectief innen van een business-to-businessvordering vereist maatwerk. Om uw zakelijke vorderingen slimmer te kunnen incasseren, heeft Q-Collect B.V.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

Noodregeling Indover omgezet in faillissement

Op 1 december jongstleden heeft de Rechtbank Amsterdam de op 6 oktober 2008 over de Indonesische Overzeese Bank N.V. (Indover) uitgesproken noodregeling omgezet in een faillissement. Het verzoek tot omzetting werd gedaan door de bewindvoerders van Indover, enerzijds omdat de bank een negatief eigen vermogen had, maar ook omdat het doel van de aan de bewindvoerders verleende machtiging op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet meer kon worden bereikt.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

NMa legt thuiszorg miljoenenboetes op

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag bekend gemaakt vijf thuiszorginstellingen boetes te hebben opgelegd variërend van ruim 6 ton tot 4 miljoen euro.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Vergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Op 27 november jl. oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een werkgever bij het ontslag van een medewerker geen schadevergoeding aanbiedt, zulks niet automatisch betekent dat dit ontslag als 'kennelijk onredelijk' moet worden beschouwd. De Hoge Raad bepaalde daarbij dat de rechter in een bewijsprocedure moet bepalen of er sprake is van een 'kennelijk onredelijk' ontslag. Er dient daarbij te worden bewezen dat de werknemer schade heeft geleden. De rechter moet oordelen naar de omstandigheden van het geval en zijn beslissing dient gemotiveerd te worden.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

NMa neemt voedselprijzen onder de loep

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakte onlangs bekend momenteel onderzoek te doen naar de ontwikkeling van voedselprijzen. Het gaat om de prijsvorming van brood, paprika's, komkommers, aardappelen, uien, appels en eieren. De NMa gebruikt de opgedane kennis om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de bedrijfskolom voor voedsel in Nederland. Afhankelijk van de resultaten volgt verder onderzoek. De NMa verwacht eind juni 2009 haar bevindingen te publiceren.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Verstrekken van personeelsgegevens door de werkgever aan derden

Kan het verstrekken van personeelsgegevens door de werkgever aan derden leiden tot een schadevergoedingsplicht voor de werkgever?[NBSP]» Downloa

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst met bijzonder karakter

Verzoeker heeft met de verweerder een zorgovereenkomst gesloten, waarbij het salaris van de verweerder wordt betaald uit het op grond van de AWBZ aan verweerder toegekende persoonsgebonden budget. Nadat de verweerder zich heeft ziek gemeld, dient de verzoeker een ontbindingsverzoek in. Verweerder beroept zich onder meer op het opzegverbod tijdens ziekte.

Lees meer >

31 december 2000

Wijziging Activiteitenbesluit in verband met afvalactiviteiten

Zoals wij in november 2010 al hadden aangekondigd zijn met ingang van 1 januari jl. de regels voor veel afvalbedrijven aanzienlijk vereenvoudigd. Voor een aantal 'afvalgerelateerde activiteiten' geldt geen milieuvergunningplicht meer. U moet hierbij onder andere denken aan activiteiten op het terrein van kunststofrecycling en verwerking, opslag van oud papier, textiel en van groenafval, op- en overslag van afval. Voor de vergunningplicht is een relatief eenvoudige melding in de plaats gekomen.

Lees meer >

31 december 2000

NMa Beboet Sara Lee wegens verbreken zegel

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft Sara Lee (onder meer bekend van Douwe Egberts) een boete opgelegd van EUR 269.000 wegens het verbreken van een zegel.

Lees meer >

31 december 2000

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit hebben bedrijven sinds 1 januari jl. tevens toestemming van het bevoegd gezag nodig voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Dit betreft de zogenaamde 'Omgevingsvergunning beperkte milieutoets'.

Lees meer >

31 december 2000

Welke rechter is bevoegd in Benelux merkenzaken?

Hof van Beroep in Brussel stelt uitlegvragen aan Benelux Gerechtshof over de bevoegdheidsregels van de Benelux Merkenwet (L?v?rdo / Mora-Unilever - kleurme

Lees meer >

31 december 2000

Let op: milieumelding is één van de indieningvereisten voor een omgevingsvergunning

Onder de oude Wet milieubeheer (hierna Wm) gold de regel dat een inrichting ("elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht") vergunningplichtig was, tenzij ten aanzien van die inrichting algemene regels waren gesteld. Tegenwoordig is het andersom en gelden voor de meeste inrichtingen algemene regels. In het Activiteitenbesluit staan de algemene regels waaraan bedrijven moeten voldoen, bijvoorbeeld om vervuiling van water en bodem te voorkomen.

Lees meer >

31 december 2000

Jan Stadig benoemd tot bewindvoerder in surseance van betaling Euralcom Group B.V.

Op vrijdag 24 augustus jl. werd Jan Stadig benoemd tot bewindvoerder in de surseance van betaling van Euralcom Group B.V. in Oss, houdstermaatschappij van Brabant Alucast International B.V. in Oss en dochtervennootschappen in Nederland, Polen, Duitsland, Portugal en Brazilië.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Wet inzake oneerlijke handelspraktijken in werking

Op 15 oktober jl. is de wet inzake oneerlijke handelspraktijken in werking getreden. De wet heeft onder andere ten doel consumenten beter te beschermen tegen misleidende en agressieve handelspraktijken.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Onredelijke bouwleges

In uw (bouw-)praktijk zult u regelmatig geconfronteerd worden met (buitensporig) hoge bouwleges. Dat was ook het geval in onderstaande zaak.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Wetsvoorstel ‘Wet op de kilometerprijs’

Op 13 november 2009 heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat het wetsvoorstel van de Wet op de kilometerprijs (de 'kilometerheffing') aan de ministerraad gepresenteerd. Op voorstel van de minister heeft de ministerraad ingestemd met toezending van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Weggebruikers betalen nu voor het bezit van de auto, maar wanneer het wetsvoorstel zou worden aangenomen gaat de weggebruiker voor het gebruik van de auto betalen. Hierdoor zouden files halveren en gaat het milieu erop vooruit.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Koopovereenkomst ontbonden op grond van misbruik van omstandigheden

In onderhavige zaak draait het primair om de vraag of de koopovereenkomsten waarbij [eiser] een aantal panden aan X heeft verkocht, vernietigd dienen te worden op grond van artikel 3:34 BW dan wel omdat er sprake is van bedrog dan wel misbruik van omstandigheden als bedoeld in artikel 3:44 lid 1 BW. In een eerder tussenvonnis in deze zaak van 9 december 2009 heeft de rechtbank als vaststaand aangenomen dat de geestesvermogens van [eiser] blijvend of tijdelijk waren gestoord op het moment van het aangaan van de koopovereenkomsten.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Nu geen overschrijding van de asbestnormen is geconstateerd is ten onrechte overgegaan tot sluiting van winkelcentrum

Op 9 februari jl. heeft de Rechtbank Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente in zijn algemeenheid een beroep kan doen op de

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Werknemers en werkgevers opgelet voor de NMa

De recente wijzigingen van de Mededingingswet (Mw) zijn niet alleen interessant vanuit het perspectief van het mededingingsrecht maar ook vanwege de arbeidsrechtelijke aspecten. Het belang van een interne gedragscode wordt voor werkgevers steeds groter. Daarnaast neemt ook de verantwoordelijkheid en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en werknemers toe.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Vergoeding advocaten: wettelijk verbod no cure no pay, introductie no win no fee

In mei 2007 is Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie begonnen aan een proef waarbij cliënten het uurtarief van hun advocaat alleen hoeven te vergoeden als die hun zaak wint. Dit is de 'no win, no fee' werkwijze. De Minister verbindt wel enkele voorwaarden aan deze met resultaatgerichte beloning van advocaten. Zo mag deze werkwijze de onafhankelijkheid van de raadslieden niet aantasten en moet worden voorkomen dat advocaten zich niet uitsluitend op de kansrijke zaken richten.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Meer marktwerking bij huurprijsbeleid

Verhuurders van woningen krijgen meer ruimte bij de vaststelling van de huurprijzen. De situatie op de regionale woningmarkt kan een grotere rol spelen bij de maximale huurprijs. Zelfstandige woningen die vallen onder het Woningwaarderingsstelsel krijgen dan vanaf 1 juli 2011 25 basispunten extra. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met toezending aan de Eerste en Tweede Kamer van het besluit waarin deze wijziging is geregeld.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Top 10 ICT-geschillen in 25 jaar rechtspraak

In de afgelopen 25 jaar is het ICT-recht een volgroeide tak aan de juridische boom geworden, met een aanzienlijke hoeveelheid eigen rechtspraak. In deze bi

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Nieuwe indicatietarieven IE-zaken per 1 augustus 2008

Gino van Roeyen heeft gisteren op het blog Class 46 een beschouwing gegeven over de nieuwe indicatietarieven die per 1 augustus 2008 zullen worden toegepas

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Mogelijke vervolging huisartsen die naar eigen inzicht mensen vaccineren tegen de Mexicaanse griep?

Minister Klink van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft laten weten dat huisartsen die naar eigen inzicht vaccineren tegen Mexicaanse griep kunnen worden vervolgd. Volgens hoogleraar medische biotechnologie Huub Schellekens is het dreigement van de minister nergens op gebaseerd.

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Promotie Louis Zonnenberg op verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

'Jaarlijks komen zo'n 26.000 echtelieden in "rechtsonzekerheid" omdat de wet niet duidelijk is.' Dat stelt mr. L.H.M. (Louis) Zonnenberg, advocaat bij BANNING N.V.,[NBSP]die vrijdag 28 augustus aan de Open Universiteit in Heerlen promoveerde. Volgens de promovendus is het niet langer verantwoord om een algemeen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden op te nemen en moet de Wet op dit punt grondig worden aangepast.

Lees meer >