Huurrecht, koop van een woning, aannemingsrecht en wettelijke rente

31 oktober 2003

Het nieuwe huurrecht is inmiddels inwerkinggetreden – bedenktijd bij de aankoop van een woning – nieuwe titel aannemening – wettelijke rente bij handelstransacties.

Huurrecht

Het nieuwe huurrecht, waaraan in eerdere afleveringen van dit bulletin reeds aandacht is geschonken, is op 1 augustus jl. in werking getreden. 
Enkele onderdelen van dit nieuwe huurrecht zijn:

  • In de wet is een compleet nieuwe gebrekenregeling opgenomen
  • De wet bevat een regeling omtrent het “klusrecht” voor de huurder;
  • Een verhuurder kan zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten voor gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen (overigens kan een bepaald onderdeel wel contractueel worden uitgezonderd van het begrip “gebrek”);
  • Een verhuurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst door de huurder een opnamestaat te laten ondertekenen;
  • In de wet is een nieuwe regeling opgenomen omtrent het door een huurder gedogen van een renovatie;
  • Bij middenstandsbedrijfsruimte zijn wijzigingen opgetreden ten aanzien van ondermeer de goedkeuring van afwijkende bedingen, de procedure van de nadere huurprijsvaststelling, de opzegging wegens dringend eigen gebruik en de wachttijd van drie jaar bij eigendomsovergang.

Bedenktijd bij de aankoop van een woning

Sinds 1 september 2003 heeft de koper van een particuliere woning het recht om binnen drie dagen na de ontvangst van een kopie van de koopovereenkomst de aankoop zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Bovendien kan een koopovereenkomst met betrekking tot een particuliere woning worden ingeschreven bij het kadaster. Een dergelijke inschrijving leidt er ondermeer toe dat een na de verkoop gelegd beslag niet kan worden ingeroepen tegen de koper. Vereist is wel dat de levering binnen zes maanden na de inschrijving bij het kadaster plaatsvindt.

Aannemingsrecht

Eveneens per 1 september 2003 is het nieuwe aannemingsrecht in werking getreden. Onderdeel van het nieuwe aannemingsrecht maakt uit:

  • Een regeling omtrent een “richtprijs” (deze mag in beginsel met niet meer dan 10% worden overschreden);
  • Een regeling omtrent de aanpassing van de prijs wegens kostenverhogende omstandigheden die niet aan de aannemer kunnen worden toegerekend;
  • De stilzwijgende acceptatie van een werk;
  • Een verjaringstermijn van twee jaar voor gebreken ten aanzien van het werk.

Van verreweg de meeste wettelijke bepalingen kan in de aannemingsovereenkomst worden afgeweken. Een uitzondering hierop betreft de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die de aannemer heeft verzwegen. Onder het oude recht werd dit overigens ook reeds aangenomen.

Wettelijke rente

De “gewone” wettelijke rente bedraagt sinds 1 augustus 2003 5%. Deze bedroeg vóór 1 augustus 2003 7%. De wettelijke rente bij zogeheten “handelstransacties” bedraagt momenteel 9,1%. Deze wettelijke rente voor handelstransacties geldt sinds 1 december 2002 voor – kort gezegd – transacties tussen ondernemers.