Kennisbank Onderwijs

03 januari 2017

Onderwijs

Wijziging door de gemeente van geldend beleid tot bekostiging van renovatie: kan dat zomaar?

De rechtbank Overijssel vernietigt in deze uitspraak van 17 augustus 2016 het besluit van de gemeente Deventer om geen geld toe te kennen aan de renovatie van basisschool De Sleutel in Schalkhaar. De gemeente stelt dat het Rijk voor renovatie van schoolgebouwen per 2015 geen middelen meer beschikbaar stelt. De rechtbank overweegt dat een bestuursorgaan niet kan afwijken van een beleid vanwege de gevolgen die de toepassing van het beleid voor het bestuursorgaan zelf zou hebben.

Lees meer >

13 december 2016

Onderwijs

Nieuw financieringsstelsel kinderopvang

Branchepartijen en belangenorganisaties hebben met het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid een akkoord bereikt over de belangrijkste uitgangspunten van het wetsvoorstel Nieuw Financieringsstelsel Kinderopvang (ook wel genaamd Directe Financiering). Met dit voorstel wil het kabinet de financiering van kinderopvang eenvoudiger en inzichtelijker maken.

Lees meer >

11 november 2016

Onderwijs

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Op 1 november heeft minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Lees meer >

11 november 2016

IT & Privacy Onderwijs

Privacy van leerlingen en medewerkers ROC gaat voor op onderzoeksbelang Facebookslachtoffer

In de zogeheten “Facebookzaak” is Facebook veroordeeld tot het verstrekken van informatie over het IP-adres van een gebruiker die een filmpje had geplaatst waarin betrokkene seksuele handelingen verrichtte met haar ex-vriend. Dit IP-adres leidde naar een ROC in Breda. Het ROC weigerde echter medewerking aan verder onderzoek naar de dader, met een beroep op de privacy van haar leerlingen en medewerkers.

Lees meer >

10 november 2016

Onderwijs

Schoolbesturen: bent u op de hoogte van het energielabel bij schoolgebouwen?

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. 30% van het totale besparingspotentieel van energie in Nederland zit in de gebouwde omgeving. Hier is dus nog veel te winnen. Ook binnen het onderwijs krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. 

Lees meer >

02 november 2016

Onderwijs

Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

Met de komst van de Integrale Kindcentra (IKC’s) werken onderwijs en kinderopvang de laatste jaren steeds vaker samen. Echter van een samenwerking vanuit één geïntegreerde organisatie (juridische entiteit) is, vanwege wettelijke beperkingen, geen sprake.

Lees meer >

28 juni 2016

Onderwijs

Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Op 24 juni 2016 heeft minister Asscher een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het kabinetsstandpunt over voorschoolse voorzieningen en de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vereenvoudigen is het volgens het kabinet belangrijk dat betrokken partijen op landelijk niveau samenwerken en hun expertise bundelen. Om dit te stimuleren laat het kabinet een ‘taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ instellen.

Lees meer >

28 juni 2016

Onderwijs

Themaonderzoek huisvesting bekostigde onderwijsinstellingen

Bij brief d.d. 20 juni 2016 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (‘de Minister’) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van het themaonderzoek “Huisvesting in het mbo, hbo, en wo” van de inspectie van het Onderwijs (‘de Inspectie’).

Lees meer >

18 april 2016

Onderwijs

Versnelde procedure voor het starten van een nieuwe school voor vluchtelingenkinderen in het voortgezet onderwijs

Sinds afgelopen zomer neemt het aantal vluchtelingen in Nederland snel toe. Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs en gaan naar Nederlandse scholen. Door de grote toestroom moeten er nieuwe schoollocaties geopend worden. Om dit mogelijk te maken is er een versnelde procedure afgesproken voor nieuwe nevenvestigingen in het voortgezet onderwijs.

Lees meer >

12 april 2016

Mededinging & Regulering Onderwijs

Scholen moeten aanbestedingsrecht naleven

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een drietal onderwijsinstellingen erop gewezen dat zij bij de inkoop van leermiddelen en onderwijsdiensten het aanbestedingsrecht goed in acht moeten nemen. Scholen die daar te gemakkelijk over denken, riskeren kostbare procedures en moeten – zoals in deze drie zaken – weer van voren af aan beginnen.

Lees meer >

21 maart 2016

Ondernemingsrecht - M&A Onderwijs

Huisvestingsperikelen bij samenwerking tussen basisschool en kinderopvang

De kinderopvang is de afgelopen jaren volop in beweging. Een van de ontwikkelingen is de vorming  van Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC komen kort gezegd kinderen van 0 tot 13 jaar om te leren, te spelen en zich te ontwikkelen vanuit één geïntegreerd dienstenaanbod.

Lees meer >

16 februari 2016

Mededinging & Regulering Onderwijs

Aanbesteding scholen: Wanneer is een raming zorgvuldig?

Een aanbestedende dienst mag een aanbestedingsprocedure in beginsel intrekken en tot heraanbesteden besluiten. Of bij heraanbesteding de opdracht ook ongewijzigd kan blijven, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Lees meer >

05 februari 2016

Onderwijs

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Als het aan de regering ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school op te richten.

Lees meer >

01 februari 2016

Arbeidsrecht Onderwijs

Moet een onderwijswerkgever een dubbele ontslagvergoeding betalen?

In de onderwijssector heeft een werknemer bij beëindiging van zijn dienstverband op initiatief van de onderwijswerkgever in de meeste gevallen recht op een bovenwettelijke uitkering. Dit is een aanvulling op de wettelijke WW-uitkering. De bovenwettelijke uitkering is geregeld in de verschillende onderwijs cao's.

Lees meer >