Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

sector:

Onderwijs

11 november 2016

Op 1 november heeft minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit blog zal ik de achtergrond van het wetsvoorstel schetsen en nader ingaan op de belangrijkste wijzigingen.

Achtergrond wetsvoorstel

Op dit moment worden kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op verschillende wijze wettelijk geregeld. Een belangrijk verschil tussen beide is de wijze waarop zij worden gefinancierd. Het peuterspeelzaalwerk wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Voor kinderopvang kunnen ouders een toeslag aanvragen bij het Rijk. Daarnaast gelden er verschillende kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen.

De regering acht goede voorschoolse voorzieningen van groot belang aangezien dat bijdraagt een goede start voor kinderen in de maatschappij en ouders ondersteunt bij de combinatie van arbeid en zorg. In dat kader acht de regering het wenselijk dat er voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk dezelfde kwaliteitseisen gelden en dat de financiële toegankelijkheid van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor werkende ouders gelijk is. Gelijke kwaliteitseisen zijn van belang zodat er voor alle kinderen een gelijk kwaliteitsniveau wordt geboden. Een gelijke financiële toegankelijkheid voor kinderen van werkende ouders is van belang zodat de keuze voor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk geen financiële afweging is, maar een afweging op basis van de behoeften van het kind en de combinatie van arbeid en zorg die ouders voor ogen hebben.

Met het onderhavige wetsvoorstel worden de financieringsstructuur en de andere verschillen in de wet- en regelgeving tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld.

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen voor de praktijk zijn:

  • Het begrip peuterspeelzaalwerk wordt onder de definitie van kinderopvang gebracht;
  • Werkende ouders kunnen voor het huidige peuterspeelzaalwerk toeslag aanvragen bij het Rijk;
  • Peuterspeelzalen worden omgezet naar kindercentra;
  • De (voormalige) peuterspeelzalen moeten voldoen aan de wettelijke eisen die gelden voor kinderopvang.

Mocht u vragen hebben over dit wetsvoorstel kunt u contact opnemen met een van onze specialisten uit het team Onderwijs.