Versnelde procedure voor het starten van een nieuwe school voor vluchtelingenkinderen in het voortgezet onderwijs

sector:

Onderwijs

18 april 2016

Sinds afgelopen zomer neemt het aantal vluchtelingen in Nederland snel toe. Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs en gaan naar Nederlandse scholen. Door de grote toestroom moeten er nieuwe schoollocaties geopend worden. Om dit mogelijk te maken is er een versnelde procedure afgesproken voor nieuwe nevenvestigingen in het voortgezet onderwijs. 

Wat is er veranderd? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de mogelijkheden voor het starten van een nieuwe nevenvestiging voor nieuwkomers (*1) in het voortgezet onderwijs verruimd voor nieuwe vestigingen die op drie of meer kilometer van een bestaande vestiging van de school liggen (*2).

Een dergelijke nevenvestiging kan volgens de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) niet anders tot stand komen dan na goedkeuring van een verzoek daartoe in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen. Omdat dit een langdurig proces is en in verband met de grote toestroom van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs kunnen de normale termijnen niet afgewacht worden. Daarom is de volgende versnelde procedure afgesproken. 

Het verzoek voor een nieuwe nevenvestiging voor de opvang van nieuwkomers op 3 of meer km afstand van een bestaande vestiging van de school kan bij DUO (*3) door het jaar heen worden ingediend en gaat vergezeld met: 

  1. Een verklaring van geen bezwaar van de besturen voor voortgezet onderwijs in de regio/van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.  
  2. De verklaring van het schoolbestuur dat de nieuwe nevenvestiging enkel en alleen gebruikt zal worden voor de opvang van nieuwkomers, met als doel de nieuwkomers zo snel mogelijk in het reguliere onderwijs te laten instromen.
  3. Als aanvullende voorwaarde geldt dat de nieuwe nevenvestiging zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee jaar wordt overeengekomen en aangevraagd in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.

De wettelijke voorwaarde voor een nieuwe (permanente) nevenvestiging, namelijk de 20%-overlap in de voedingsgebieden, blijft in dit geval buiten beschouwing.

Eenmalige tegemoetkoming

Verder is het voortaan mogelijk om een opstartbekostiging van € 16.000,00 aan te vragen voor iedere nieuw op te starten nevenvestiging, die alleen wordt gebruikt voor het onderwijs aan nieuwkomers.

Informatiedocument

Voor deze regelingen heeft het ministerie van OCW een informatiedocument beschikbaar gesteld.

Het informatiedocument kunt u hier downloaden.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail dan vrijblijvend met één van de advocaten van de sector Onderwijs.

 


(*1) Nieuwkomers zijn onder meer kinderen van arbeidsmigranten, asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die naar Nederland komen.

(*2) Hemelsbreed gemeten.

(*3) De uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs.