Meer ruimte voor nieuwe scholen

sector:

Onderwijs

05 februari 2016

Als het aan de regering ligt, krijgen schoolbesturen en ouders meer vrijheid om een school op te richten. 

Inmiddels ligt er een conceptwetsvoorstel om dit mogelijke te maken. Sinds 13 januari jl. kunnen belanghebbenden en betrokkenen reageren op het voorstel door deel te nemen aan een internetconsultatie. 

Het wetsvoorstel 

Het conceptwetsvoorstel kunt u hier downloaden. 

Wat gaat er veranderen?

Artikel 23 van de Grondwet waarborgt de vrijheid van onderwijs (en de bekostiging daarvan). Het staat eenieder vrij om een school op te richten en deze naar eigen overtuiging in te richten. 

De uitwerking van artikel 23 van de Grondwet in wet- en regelgeving brengt echter problemen met zich mee. In de praktijk is er maar erg weinig ruimte om een door de overheid bekostigde school op te starten als de school niet tot een geloofsovertuiging of levensbeschouwing hoort. Het is nu vaak niet mogelijk om een school op te richten op grond van bijvoorbeeld een pedagogisch-didactisch concept. 

Dit wetsvoorstel wijzigt de procedure voor het starten van nieuwe openbare en bijzondere scholen in het funderend onderwijs, zodat deze beter aansluit bij de daadwerkelijke belangstelling van leerlingen en ouders. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuwe initiatieven. Om dit te bereiken wordt het begrip ‘richting’ op verschillende plaatsen uit een aantal onderwijswetten geschrapt. De richting speelt geen rol meer bij het besluit om een school voor bekostiging in aanmerking te laten komen. 

In het wetsvoorstel wordt verder voorgesteld om de huidige prognose, om op basis van richting voldoende leerlingenpotentieel aan te tonen, te vervangen door een meting van daadwerkelijke belangstelling voor een nieuwe school. 

Daarnaast stelt de regering voor om het oordeel over een nieuwe school te baseren op waarborgen voor de te verwachten kwaliteit. In de huidige systematiek speelt de te verwachten kwaliteit geen enkele rol bij het besluit om een school al dan niet te bekostigen. 

Procedure 

U kunt hier uw visie geven op dit wetsvoorstel. 

De sluitingsdatum van de internetconsultatie is maandag 29 februari a.s. Na afloop van de consultatie worden de reacties verwerkt en wordt het conceptwetsvoorstel volgens de geldende procedures voorgelegd aan een aantal adviesorganen, zoals de Onderwijsraad en de Raad van State. Het streven is om het wetsvoorstel begin 2017 aan de Tweede Kamer aan te bieden. 

Tot slot 

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of mail dan vrijblijvend met één van de advocaten van de sector Onderwijs.