Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

sector:

Onderwijs

02 november 2016

Met de komst van de Integrale Kindcentra (IKC’s) werken onderwijs en kinderopvang de laatste jaren steeds vaker samen. Echter van een samenwerking vanuit één geïntegreerde organisatie (juridische entiteit) is, vanwege wettelijke beperkingen, geen sprake. En dus stuiten onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisatie bij het vormgeven van die samenwerking vaak op een aantal (juridische) knelpunten. Ik benoem er een aantal.

Governance, toezicht en medezeggenschap

De Wet op het primair onderwijs en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen hanteren ieder eigen wettelijke regels voor de governance van de onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie. Onderwijs- en kinderopvangorganisaties hebben nu te voldoen aan verschillende toezichtkaders en worden door verschillende toezichthouders gecontroleerd. Ook qua medezeggenschap gelden verschillende kaders. Bij kinderopvang hebben ouders enkel medezeggenschap via de oudercommissie, terwijl het onderwijs een medezeggenschapsraad kent. De wet voorziet op dit moment niet in de mogelijkheid om zowel voor onderwijs als voor kinderopvang één gezamenlijk toezichtkader en medezeggenschapsorgaan in het leven te roepen.

Financiering

Daarnaast bestaan er thans verschillen in de wijze waarop onderwijs en kinderopvang worden bekostigd. Onderwijs wordt bekostigd door de centrale overheid en kinderopvang door de ouders, waarbij zij een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat de gelden voor het onderwijs enkel en alleen mogen worden besteed voor het geven van onderwijs en dus niet aan een ander doel mogen worden besteed. Volledige integratie van kinderopvang en onderwijs is alleen mogelijk als de kinderopvang een publiek bekostigde voorziening wordt en als de budgetten voor opvang en onderwijs worden gebundeld.

Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang

Onder meer de hiervoor benoemde verschillen maken een volledig geïntegreerde samenwerking vanuit één organisatie op dit moment niet mogelijk. Tegen deze achtergrond nam de Ministerraad op 7 oktober 2016 een voorstel van minister Asscher en staatssecretaris Dekker aan voor de instelling en samenstelling van de taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang. De komende maanden gaat het taskforce kijken hoe de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang de komende jaren verder kan worden versterkt. De taskforce zal ten eerste de opdracht krijgen te onderzoeken hoe de (bekende) knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang opgelost kunnen worden. Ten tweede moet de taskforce hiervoor partijen oproepen om, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, zelf stappen te zetten bij het oplossen van specifieke knelpunten. De voorstellen van de taskforce moeten een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van kinderen, de arbeidsparticipatie van ouders en gezamenlijke inzet van personeel.

Mocht u vragen hebben over de wijze waarop een samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang nader kan worden vormgegeven op basis van de huidige wetgeving, neem dan gerust contact op met het team Onderwijs. Zij helpen u graag verder.