Kennisbank

28 februari 2024

Familie- & Erfrecht

De Roze Wolk – Aflevering 1

Bekijk video >

22 februari 2024

Cassatie

Wanneer wettelijke handelsrente verschuldigd?

Inleiding Als een schuldenaar te laat is met betaling van een geldsom, is hij wettelijke rente verschuldigd. Er zijn twee soorten wettelijke rente: Allereerst art. 6:119 BW, dat ziet op wettelijke rente met betrekking tot niet-handelsovereenkomsten (transacties waarbij een consument is betrokken). In de tweede plaats is er de handelsrente van art. 6:119a lid 1 BW. Onder een “handelsovereenkomst” wordt volgens art. 6:119a lid 1 BW verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een …

Lees meer >

21 februari 2024

ESG

ESG, M&A en het juridisch Due Diligence

ESG zal de komende jaren een steeds belangrijker aspect worden bij fusie & overnames / M&A transacties. Dit komt mede doordat een hoge ESG-waardering bijdraagt aan de toekomstige waardecreatie binnen de onderneming en dus aantrekkelijk is voor zowel investeerders als strategische kopers. ESG wordt daarbij ook in toenemende mate onderdeel van het door een koper van een onderneming uit te voeren due diligence. ESG-aspecten (kunnen) van invloed zijn op de transactiestructuur, de opbouw van de koopprijs en de onderhandelingen over de vrijwaringen en garanties in de te sluiten Share Purchase Agreement (de SPA). De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)* en …

Lees meer >

21 februari 2024

Familie- & Erfrecht

Kom van die roze wolk af!

Bekijk video >

20 februari 2024

Handelen in strijd met het Didam-arrest: Is dit nietig of vernieti…

Het Didam-arrest houdt vastgoedexperts al een tijdje in spanning. Er is veel discussie over wat de gevolgen zijn van een (koop)overeenkomst dat niet volgens de regels van de Didam-procedure tot stand is gekomen. Voor degenen die in de praktijk werken, is het cruciaal te begrijpen of zo’n overeenkomst nietig is. Als dat het geval is, zou dat betekenen dat er nooit een overeenkomst is gesloten en dat er dus ook geen levering van onroerend goed meer kan of mag plaatsvinden. Bij reeds uitgevoerde leveringen ontbreekt dan een geldige titel. De Rechtbank Midden-Nederland overweegt de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad …

Lees meer >

20 februari 2024

Belangrijk: Aansprakelijkheid van Bestuurders bij het Schenden van…

Het is altijd spannend om een nieuw blogbericht te beginnen. Ik vind het fantastisch om mijn gedachten en observaties met jullie te delen. Maar vandaag zou ik graag een nieuw pad in willen slaan en ik hoop dat jullie me zullen volgen. Laten we de wereld van gastvrijheid eens van dichtbij bekijken. Hospitality is een woord dat vaak wordt geassocieerd met hotels en restaurants. Maar gastvrijheid is overal. Het zit in onze interacties met vrienden, familie en vreemden. Het zit in de manier waarop we ons gedragen, hoe we met elkaar praten en hoe we elkaar behandelen. In deze chaotische wereld is …

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Verbintenissenrecht (ECL…

Coöperatie. Is in huishoudelijk reglement opgenomen voorwaarde voor uitbetaling van transactiesom een uittredingsvoorwaarde die statutaire basis vereist (art. 2:60 BW)? Wettelijke handelsrente. Is sprake van handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW? Samenhang met 22/03229 (HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:242). ECLI:NL:HR:2024:241, 16 februari 2024, 22/04861. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2024:239, 16 febru…

Schenking bij aangaan van huwelijkse voorwaarden? Fraus legis. Artikel 11 SW; verblijvensbeding. ECLI:NL:HR:2024:239, 16 februari 2024, 22/00619. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:258, 16 fe…

Uitleg polisbepaling. Dekking. Beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid mogelijk? ECLI:NL:HR:2024:258, 16 februari 2024, 22/03274. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 februari 2024

ESG

Afkeuring jaarrekening dreigt voor ondernemingen wegens onvoldoend…

“Accountants zullen niet zomaar handtekening zetten onder onvolledig duurzaamheidsverslag”, zo kopte het FD op 28 november 2023. En op 18 januari 2024 in dezelfde krant: “Duurzaamheidsrapportage niet op het netvlies bij MKB”. Ook uw onderneming zal waarschijnlijk op relatief korte termijn te maken krijgen met duurzaamheidsrapportering. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO laat zien dat twee derde van de ondernemingen geheel onbekend is met de ESG-wetgeving, en een groot aantal ondernemingen niet voorbereid zijn op de verplichtingen die ESG-wetgeving met zich brengt. Afkeurende accountantsverklaringen of verklaringen met beperking dreigen. De rapportageverplichting Ondernemingen moeten rapporteren over de effecten van hun bedrijfsvoering op het …

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:21…

Netwerkplaatsing, appelprocesrecht. Geldt rechtsmiddelenverbod van art. 807 Rv ook voor beschikking ex art. 1:265d lid 2 BW? ECLI:NL:HR:2024:212, 9 februari 2024, 23/02287. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing (ECLI:NL:HR:2024:210…

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Insolventierecht. Betekenis van gehomologeerd akkoord voor niet voor verificatie vatbare vorderingen (art. 157 Fw), in verband met regel dat tijdens faillissement lopende rente niet vatbaar is voor verificatie (art. 128 Fw). ECLI:NL:HR:2024:210, 9 februari 2024, 23/01876. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari …

Pandrecht. Schorsing en hervatting geding (art. 225 lid 1, aanhef en onder c, Rv en art. 227 Rv). Kan de pandhouder die na mededeling van pandrecht inningsbevoegd wordt (3:246 lid 1 BW), door middel van schorsing en hervatting lopende procedure overnemen van pandgever? ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari 2024, 22/03991. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:208, 9 f…

Overeenkomst van koop van aandelen. Dwaling. Art. 3:53 lid 2 BW. Bezwaarlijk ongedaan te maken gevolgen van koopovereenkomst? Onbillijke bevoordeling? ECLI:NL:HR:2024:208, 9 februari 2024, 22/03868. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februar…

Unierecht. Collectieve actie (art. 3:305a BW). Is in art. 131 en 132 Pensioenwet opgenomen verplichting van pensioenfondsen om over bepaald eigen vermogen te beschikken in strijd met IORP II-richtlijn? ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februari 2024, 22/03487. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 februari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #5: Non-compete o…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de aute…

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten aan zus …

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:1…

Huwelijksvermogensrecht (art. 1:115 BW); afwikkeling bij echtscheiding. Wijzigingen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk ten nadele van de vrouw. Zorgplicht notaris (art. 43 lid 1 Wna); specifieke waarschuwings- en vergewisplicht bij nadelige of riskante gevolgen. Heeft de man, gelet op betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen, gerechtvaardigd erop vertrouwd dat wil van de vrouw strookte met haar verklaring (art. 3:33 en art. 3:35 BW)? ECLI:NL:HR:2024:165, 2 februari 2024, 22/03945, 22/03944. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:1…

Erkenning door duomoeder (art. 1:198, aanhef en onder c, BW; art. 1:204 lid 1 BW; art. 1:204 lid 4 BW). Verzoek tot vervangende toestemming om kind te erkennen. Heeft verzoekster als levensgezel van moeder ingestemd met daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad? ECLI:NL:HR:2024:148, 2 februari 2024, 23/00792. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Inzicht in personen- en familie-erfrecht

Het huwelijksvermogensrecht (artikel 1:115 van het Burgerlijk Wetboek) en de afwikkeling bij echtscheiding kunnen ingewikkeld zijn. Het kan voorkomen dat wijzigingen in huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk ten nadele van de vrouw uitvallen. In deze situaties heeft de notaris een zorgplicht (artikel 43, lid 1 van de Wet op het notarisambt). Dit houdt in dat hij of zij een specifieke waarschuwings- en vergewisplicht heeft bij nadelige of riskante gevolgen. Maar wat gebeurt er als de man uitgaat van de betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen en erop vertrouwt dat de wil van de vrouw overeenstemt met haar verklaring onder de artikelen 3:33 …

Lees meer >

02 februari 2024

Mededinging & Regulering

Schadeplichtig bij opzeggen duurovereenkomst conform opzegregeling

U zegt een contract op conform de contractuele opzegtermijn: moet u dan toch schadevergoeding betalen? Meestal niet. Het uitgangspunt van het Nederlandse contractenrecht is contractsvrijheid.  Maar soms kan een korte opzegtermijn onredelijk zijn gelet op de individuele omstandigheden, zelfs als het concreet is afgesproken. In dat geval bestaat er een risico dat er een schadevergoeding moet worden betaald. Een bepaling van een overeenkomst is niet van toepassing wanneer deze in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Onder normale omstandigheden is een overeengekomen opzegtermijn, zeker als het gaat om professionele partijen, niet snel onaanvaardbaar. Op 16 januari …

Lees meer >

01 februari 2024

Procedures & Geschillenbeslechting

Let op: verjaring vordering tot schadevergoeding!

Inleiding In deze recente zaak moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of het hof terecht had geoordeeld dat de vorderingen tot schadevergoeding die een aantal telers van lelies tegen Deutsche Bank hebben ingesteld wegens beweerdelijke schending van haar zorgplicht bij het afsluiten van twee renteswapovereenkomsten en een kredietovereenkomst zijn verjaard. In deze zaak kwam de Hoge Raad deze telers te hulp. De uitspraak van de Hoge Raad bevestigt echter wel de algemene lijn, dat een schadeclaim op de wederpartij verjaard kan zijn, voordat u helemaal door heeft dat uw wederpartij jegens u aansprakelijk is. Verjaring vordering tot schadevergoeding Art. 3:310 lid 1 …

Lees meer >

30 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Kabels en leidingen

Schade aan kabels en leidingen blijft de gemoederen bezig houden. De laatste jaren zijn schades aan kabels en leidingen in omvang toegenomen. De CROW-publicatie 500, genaamd: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’, is een samenvoeging van de publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ (publicatie 250) en “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen” (publicatie 305). De publicatie slaat een brug tussen wetgeving en de praktijk en omvat het gehele proces van een project vanaf initiatieffase tot en met gebruiksfase. De CROW 500 is een uitwerking door private partijen van de Wet Wibon (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten + …

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2…

Art. 225 Rv. Art. 401a lid 2 Rv. Niet-ontvankelijkheid in cassatieberoep tegen tussenuitspraak over schorsing en hervatting. ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari…

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever. Geldt ‘duidelijk- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ ook in geval dat werkgever stelt arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd en werknemer stelt dat hij dat niet zo heeft begrepen? Motiveringsklacht, art. 3:37 lid 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari 2024, 22/03165. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 januari 2024

Vastgoed, Bouw & Overheid

Eigen pand verzakt door werkzaamheden van de buren… blijf je zit…

Inleiding Deze zaak heeft betrekking op schade door bouwwerkzaamheden. Er wordt een afzinkkelder geplaatst, waardoor forse verzakkingsschade is ontstaan aan het pand van het naastgelegen perceel. De vraag is of er aansprakelijkheid rust op de aannemer. Schade veroorzaakt ≠ aansprakelijkheid De aannemer wil de schade niet vergoeden. Eisers menen dat als door de bouwwerkzaamheden (zaak)schade ontstaat in de omgeving daardoor inbreuk wordt gemaakt op een eigendomsrecht en daarmee een onrechtmatige daad is gepleegd, waarvoor de aannemer schadeplichtig is. Zowel de rechtbank als het hof volgen eisers daarin niet. Een inbreuk op een recht, in dit geval de aantasting van andermans eigendom, betekent niet automatisch dat …

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2…

Kan huurder of verhuurder zich na uitspraak van voorzitter huurcommissie op grond van artikel 7:262 BW rechtstreeks tot kantonrechter wenden zonder eerst in verzet te gaan bij huurcommissie? Zo ja, binnen welke termijn? ECLI:NL:HR:2024:53, 19 januari 2024, 23/02504. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Goederenrecht (ECLI:NL:H…

Faillissement erfpachter. Is tijdens faillissement verschuldigd geworden erfpachtcanon boedelschuld? Aard verplichting tot betaling erfpachtcanon, art. 5:85 lid 2 BW, 5:92 lid 2 BW, 5:87 leden 2 en 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:56, 19 januari 2024, 23/00045. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2…

Art. 401a Rv. Octrooizaak. Ontvankelijkheid van partijen in cassatieberoepen tegen tussenarresten. ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2024, 22/03243. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 202…

Eiser is bij partner ingetrokken op woonwagenstandplaats die partner huurt van Gemeente. Na verbreken relatie blijft eiser op standplaats wonen. Hof wijst vordering Gemeente tot ontruiming toe. Heeft hof voldaan aan verplichting om eisers beroep op recht op eerbiediging van woning (art. 8 EVRM) gedetailleerd te onderzoeken en beslissing afdoende te motiveren? ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2024:17, 12 ja…

Aansprakelijkheid voor schade aan naastgelegen pand door plaatsing afzinkkelder? Inbreuk op een recht? Aanmerkelijk risico op schade, ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering werkzaamheden. ECLI:NL:HR:2024:17, 12 januari 2024, 22/01886. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht; rentederivaat, kredietve…

Verjaring, art. 3:310 lid 1 BW, daadwerkelijke bekendheid met schade en aansprakelijke persoon, betekenis afwezigheid geruststellende mededelingen. Gebondenheid cliënt aan “settlement clause”, uitleg, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW, motivering. ECLI:NL:HR:2024:19, 12 januari 2024, 22/00978. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Blogartikel: Uitspraak van de Hoge Raad over Aansprakelijkheid &am…

Blogpost: Rechtelijke Uitspraak Over Aansprakelijkheid Voor Werkongevallen: Een Gedetailleerde Uitleg In de hedendaagse juridische wereld worden we vaak geconfronteerd met complexe zaken die ons dwingen op niet-conventionele manieren na te denken. Een zo’n geval dat recentelijk de aandacht heeft getrokken, betreft een vordering tot verklaring voor recht aangaande de toepasselijkheid van de wet op de aansprakelijkheid van een Belgische werkgever voor een arbeidsongeval dat een werknemer in Nederland is overkomen tijdens zijn werkzaamheden. De zaak, die wordt vermeld onder ECLI:NL:HR:2024:22 (uitgesproken op 12 januari 2024 onder case number 22/04386), heeft de rechtsgemeenschap in een boeiende discussie gestort. De kern van de …

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2024:22, 12 jan…

Vordering tot verklaring voor recht omtrent toepasselijk recht op aansprakelijkheid Belgische werkgever voor aan werknemer bij werkzaamheden in Nederland overkomen arbeidsongeval. Stelplicht t.b.v. ontvankelijkheid. Uitleg vordering. ECLI:NL:HR:2024:22, 12 januari 2024, 22/04386. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

11 januari 2024

Mededinging & Regulering

EU Competition Rules for Distribution Agreements #4: Dual distribu…

Why is competition law important in the distribution context? Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union prohibits anticompetitive agreements or concerted practices. Agreements infringing Article 101(1) are void and may expose your company to fines and/or damages before national courts and/or competition authorities. This is particularly important in the context of distribution agreements where private parties (i.e. your companies’ customers and competitors) are often the most likely to go to court or file complaints with competition authorities. This note is part of a blog series in which we seek to provide guidance on the most relevant topics …

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2023:…

Erkenning en tenuitvoerlegging. Burgerlijk procesrecht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van Amerikaanse alimentatiebeslissingen. Samenloop van Haags Alimentatieverdrag 2007 en Verdrag NL-VS Levensonderhoud. Toepasselijke rechtsmiddeltermijnen. Ontvankelijkheid van cassatieberoep. ECLI:NL:HR:2023:1797, 22 december 2023, 23/00054. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 decem…

Art. 3:99 lid 1 BW. Ontstaan van erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring. Bezit te goeder trouw. Art. 3:23 BW. Staat onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend in de weg aan goede trouw? ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 december 2023, 22/04563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 decembe…

Art. 3:45 BW. Vernietiging onverplichte rechtshandeling. Behelst door rechtbank gegeven verklaring voor recht verklaring van waardeloosheid? Art. 3:29 BW. Inschrijving hoger beroep in rechtsmiddelenregister? Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep? ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 december 2023, 22/04057. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 d…

Uitkoopregeling (art. 2:359c BW). Vermoeden van art. 2:359c lid 6 BW dat biedprijs billijke prijs is. Verdraagt uitgangspunt dat ondernemingskamer voor peildatum aansluiting zoekt bij datum van betaalbaarstelling onder openbaar bod zich met art. 1 Eerste Protocol EVRM? ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 december 2023, 22/02567. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

21 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #10: Geschillenclau…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

18 december 2023

Familie- & Erfrecht

IPR? Kom maar op!

In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol bij de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet (wat meer) worden ingeruild voor eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? Dian Lauran en Marjolein Hees staan hierbij stil in een gloednieuwe editie (nr. 6) van het Tijdschrift Erfrecht.   IPR_Kom_maar_op

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1751, 15…

Gefailleerde verzoekt rechter-commissaris ex art. 69 Fw curator te gebieden koopovereenkomst te ontbinden. R-c wijst verzoek af. In hoger beroep wijst de rechtbank het verzoek toe. Kan met verzoek ex art. 69 Fw binding curator aan (bevoegdelijk gesloten en door r-c goedgekeurde) koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt? ECLI:NL:HR:2023:1751, 15 december 2023, 23/01783. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1754, 15…

Bedrijfsovername door overdracht van aandelen. Begrijpelijke oordelen over overdracht van activa, debiteurengarantie en nadere afspraak over dividenduitkering aan verkoper? ECLI:NL:HR:2023:1754, 15 december 2023, 22/04079. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 …

Schade aan kabel bij graafwerkzaamheden? Zorgplicht grondroerder, betekenis richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500). ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 december 2023, 22/03485. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbinten…

Is schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW van toepassing op koop door consument van bouwkavel? Koop van tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan. ECLI:NL:HR:2023:1755, 15 december 2023, 23/02883. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

14 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #9: non-concurrenti…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >

14 december 2023

Vastgoed, Bouw & Overheid

Toetsingskader abnormaal lage inschrijving

Artikel 2.116 Aw 2012 bepaalt dat aanbestedende diensten een toelichting moeten verzoeken op de inschrijfprijs indien deze abnormaal laag lijkt in verhouding tot de te leveren diensten (lid 1). De verstrekte informatie moet de aanbestedende dienst vervolgens in overleg met de inschrijver onderzoeken (lid 3). Een aanbestedende dienst kan een inschrijving uitsluitend afwijzen indien het lage niveau van de voorgestelde prijzen of kosten niet genoegzaam wordt gestaafd door het verstrekte bewijsmateriaal (lid 4). Een rauwelijkse afwijzing van een abnormaal lage inschrijving is derhalve niet toegestaan. Een aanbestedende dienst die een inschrijving ontvangt die abnormaal laag lijkt, dient de betreffende inschrijver te …

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Verjaring (…

Devolutieve werking van hoger beroep. In eerste aanleg gevoerd verweer tegen verjaring. ECLI:NL:HR:2023:1718, 8 december 2023, 22/04272. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Verdeling eenvoudige…

Datum van verdeling in geval van vaststelling door rechter. Peilmoment voor waardering gemeenschapsgoederen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire geldleningen. Is in eerste aanleg vastgestelde verdeling in hoger beroep aan de orde gesteld? ECLI:NL:HR:2023:1722, 8 december 2023, 22/03882. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

07 december 2023

Ondernemingsrecht - M&A

De verschillende fases van een overnametraject #8: Garanties, vrij…

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden. Dit is …

Lees meer >
1 2 98 99