Kennisbank Hoge Raad Updates

01 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom. Octrooirecht (ECLI:NL…

Waterballonvuller. Equivalentie; tweestappenbenadering. Verleningsdossier; betekenis invoeging kenmerk om prioriteit veilig te stellen. ECLI:NL:HR:2024:293, 1 maart 2024, 22/04766.. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 maart 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectueel eigendomsrecht. Mededingingsrec…

Art. 102, onder c, VWEU. Vergoeding voor licentie voor beschikbaar stellen van muziek. Verschillend tarief voor aanbieders voor bedrijfsmatig gebruik en voor streamingdiensten. Nadeel bij mededinging? ECLI:NL:HR:2024:300, 1 maart 2024, 22/03167. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Verbintenissenrecht (ECL…

Coöperatie. Is in huishoudelijk reglement opgenomen voorwaarde voor uitbetaling van transactiesom een uittredingsvoorwaarde die statutaire basis vereist (art. 2:60 BW)? Wettelijke handelsrente. Is sprake van handelsovereenkomst in de zin van art. 6:119a BW? Samenhang met 22/03229 (HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:242). ECLI:NL:HR:2024:241, 16 februari 2024, 22/04861. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht (ECLI:NL:HR:2024:239, 16 febru…

Schenking bij aangaan van huwelijkse voorwaarden? Fraus legis. Artikel 11 SW; verblijvensbeding. ECLI:NL:HR:2024:239, 16 februari 2024, 22/00619. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

16 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht (ECLI:NL:HR:2024:258, 16 fe…

Uitleg polisbepaling. Dekking. Beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid mogelijk? ECLI:NL:HR:2024:258, 16 februari 2024, 22/03274. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht (ECLI:NL:HR:2024:21…

Netwerkplaatsing, appelprocesrecht. Geldt rechtsmiddelenverbod van art. 807 Rv ook voor beschikking ex art. 1:265d lid 2 BW? ECLI:NL:HR:2024:212, 9 februari 2024, 23/02287. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële beslissing (ECLI:NL:HR:2024:210…

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Insolventierecht. Betekenis van gehomologeerd akkoord voor niet voor verificatie vatbare vorderingen (art. 157 Fw), in verband met regel dat tijdens faillissement lopende rente niet vatbaar is voor verificatie (art. 128 Fw). ECLI:NL:HR:2024:210, 9 februari 2024, 23/01876. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari …

Pandrecht. Schorsing en hervatting geding (art. 225 lid 1, aanhef en onder c, Rv en art. 227 Rv). Kan de pandhouder die na mededeling van pandrecht inningsbevoegd wordt (3:246 lid 1 BW), door middel van schorsing en hervatting lopende procedure overnemen van pandgever? ECLI:NL:HR:2024:217, 9 februari 2024, 22/03991. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2024:208, 9 f…

Overeenkomst van koop van aandelen. Dwaling. Art. 3:53 lid 2 BW. Bezwaarlijk ongedaan te maken gevolgen van koopovereenkomst? Onbillijke bevoordeling? ECLI:NL:HR:2024:208, 9 februari 2024, 22/03868. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

09 februari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februar…

Unierecht. Collectieve actie (art. 3:305a BW). Is in art. 131 en 132 Pensioenwet opgenomen verplichting van pensioenfondsen om over bepaald eigen vermogen te beschikken in strijd met IORP II-richtlijn? ECLI:NL:HR:2024:194, 9 februari 2024, 22/03487. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:1…

Huwelijksvermogensrecht (art. 1:115 BW); afwikkeling bij echtscheiding. Wijzigingen huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk ten nadele van de vrouw. Zorgplicht notaris (art. 43 lid 1 Wna); specifieke waarschuwings- en vergewisplicht bij nadelige of riskante gevolgen. Heeft de man, gelet op betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen, gerechtvaardigd erop vertrouwd dat wil van de vrouw strookte met haar verklaring (art. 3:33 en art. 3:35 BW)? ECLI:NL:HR:2024:165, 2 februari 2024, 22/03945, 22/03944. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Personen- en familie-erfrecht (ECLI:NL:HR:2024:1…

Erkenning door duomoeder (art. 1:198, aanhef en onder c, BW; art. 1:204 lid 1 BW; art. 1:204 lid 4 BW). Verzoek tot vervangende toestemming om kind te erkennen. Heeft verzoekster als levensgezel van moeder ingestemd met daad die de verwekking tot gevolg kan hebben gehad? ECLI:NL:HR:2024:148, 2 februari 2024, 23/00792. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

02 februari 2024

Cassatie

Banning Cassatie: Inzicht in personen- en familie-erfrecht

Het huwelijksvermogensrecht (artikel 1:115 van het Burgerlijk Wetboek) en de afwikkeling bij echtscheiding kunnen ingewikkeld zijn. Het kan voorkomen dat wijzigingen in huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk ten nadele van de vrouw uitvallen. In deze situaties heeft de notaris een zorgplicht (artikel 43, lid 1 van de Wet op het notarisambt). Dit houdt in dat hij of zij een specifieke waarschuwings- en vergewisplicht heeft bij nadelige of riskante gevolgen. Maar wat gebeurt er als de man uitgaat van de betrokkenheid van notarissen bij wijzigingen en erop vertrouwt dat de wil van de vrouw overeenstemt met haar verklaring onder de artikelen 3:33 …

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2…

Art. 225 Rv. Art. 401a lid 2 Rv. Niet-ontvankelijkheid in cassatieberoep tegen tussenuitspraak over schorsing en hervatting. ECLI:NL:HR:2024:97, 26 januari 2024, 23/02412. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

26 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari…

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever. Geldt ‘duidelijk- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ ook in geval dat werkgever stelt arbeidsovereenkomst te hebben opgezegd en werknemer stelt dat hij dat niet zo heeft begrepen? Motiveringsklacht, art. 3:37 lid 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:111, 26 januari 2024, 22/03165. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht (ECLI:NL:HR:2…

Kan huurder of verhuurder zich na uitspraak van voorzitter huurcommissie op grond van artikel 7:262 BW rechtstreeks tot kantonrechter wenden zonder eerst in verzet te gaan bij huurcommissie? Zo ja, binnen welke termijn? ECLI:NL:HR:2024:53, 19 januari 2024, 23/02504. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht. Goederenrecht (ECLI:NL:H…

Faillissement erfpachter. Is tijdens faillissement verschuldigd geworden erfpachtcanon boedelschuld? Aard verplichting tot betaling erfpachtcanon, art. 5:85 lid 2 BW, 5:92 lid 2 BW, 5:87 leden 2 en 3 BW. ECLI:NL:HR:2024:56, 19 januari 2024, 23/00045. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

19 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2…

Art. 401a Rv. Octrooizaak. Ontvankelijkheid van partijen in cassatieberoepen tegen tussenarresten. ECLI:NL:HR:2024:57, 19 januari 2024, 22/03243. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huurrecht (ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 202…

Eiser is bij partner ingetrokken op woonwagenstandplaats die partner huurt van Gemeente. Na verbreken relatie blijft eiser op standplaats wonen. Hof wijst vordering Gemeente tot ontruiming toe. Heeft hof voldaan aan verplichting om eisers beroep op recht op eerbiediging van woning (art. 8 EVRM) gedetailleerd te onderzoeken en beslissing afdoende te motiveren? ECLI:NL:HR:2024:25, 12 januari 2024, 22/04380. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2024:17, 12 ja…

Aansprakelijkheid voor schade aan naastgelegen pand door plaatsing afzinkkelder? Inbreuk op een recht? Aanmerkelijk risico op schade, ook bij zorgvuldige voorbereiding en uitvoering werkzaamheden. ECLI:NL:HR:2024:17, 12 januari 2024, 22/01886. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht; rentederivaat, kredietve…

Verjaring, art. 3:310 lid 1 BW, daadwerkelijke bekendheid met schade en aansprakelijke persoon, betekenis afwezigheid geruststellende mededelingen. Gebondenheid cliënt aan “settlement clause”, uitleg, beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW, motivering. ECLI:NL:HR:2024:19, 12 januari 2024, 22/00978. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

12 januari 2024

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid (ECLI:NL:HR:2024:22, 12 jan…

Vordering tot verklaring voor recht omtrent toepasselijk recht op aansprakelijkheid Belgische werkgever voor aan werknemer bij werkzaamheden in Nederland overkomen arbeidsongeval. Stelplicht t.b.v. ontvankelijkheid. Uitleg vordering. ECLI:NL:HR:2024:22, 12 januari 2024, 22/04386. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht (ECLI:NL:HR:2023:…

Erkenning en tenuitvoerlegging. Burgerlijk procesrecht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging van Amerikaanse alimentatiebeslissingen. Samenloop van Haags Alimentatieverdrag 2007 en Verdrag NL-VS Levensonderhoud. Toepasselijke rechtsmiddeltermijnen. Ontvankelijkheid van cassatieberoep. ECLI:NL:HR:2023:1797, 22 december 2023, 23/00054. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Goederenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 decem…

Art. 3:99 lid 1 BW. Ontstaan van erfdienstbaarheid door verkrijgende verjaring. Bezit te goeder trouw. Art. 3:23 BW. Staat onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend in de weg aan goede trouw? ECLI:NL:HR:2023:1825, 22 december 2023, 22/04563. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 decembe…

Art. 3:45 BW. Vernietiging onverplichte rechtshandeling. Behelst door rechtbank gegeven verklaring voor recht verklaring van waardeloosheid? Art. 3:29 BW. Inschrijving hoger beroep in rechtsmiddelenregister? Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep? ECLI:NL:HR:2023:1800, 22 december 2023, 22/04057. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

22 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 d…

Uitkoopregeling (art. 2:359c BW). Vermoeden van art. 2:359c lid 6 BW dat biedprijs billijke prijs is. Verdraagt uitgangspunt dat ondernemingskamer voor peildatum aansluiting zoekt bij datum van betaalbaarstelling onder openbaar bod zich met art. 1 Eerste Protocol EVRM? ECLI:NL:HR:2023:1824, 22 december 2023, 22/02567. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Faillissementsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1751, 15…

Gefailleerde verzoekt rechter-commissaris ex art. 69 Fw curator te gebieden koopovereenkomst te ontbinden. R-c wijst verzoek af. In hoger beroep wijst de rechtbank het verzoek toe. Kan met verzoek ex art. 69 Fw binding curator aan (bevoegdelijk gesloten en door r-c goedgekeurde) koopovereenkomst ongedaan worden gemaakt? ECLI:NL:HR:2023:1751, 15 december 2023, 23/01783. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1754, 15…

Bedrijfsovername door overdracht van aandelen. Begrijpelijke oordelen over overdracht van activa, debiteurengarantie en nadere afspraak over dividenduitkering aan verkoper? ECLI:NL:HR:2023:1754, 15 december 2023, 22/04079. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Onrechtmatige daad (ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 …

Schade aan kabel bij graafwerkzaamheden? Zorgplicht grondroerder, betekenis richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500). ECLI:NL:HR:2023:1750, 15 december 2023, 22/03485. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

15 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verbinten…

Is schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 lid 1 BW van toepassing op koop door consument van bouwkavel? Koop van tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan. ECLI:NL:HR:2023:1755, 15 december 2023, 23/02883. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht. Verjaring (…

Devolutieve werking van hoger beroep. In eerste aanleg gevoerd verweer tegen verjaring. ECLI:NL:HR:2023:1718, 8 december 2023, 22/04272. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

08 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Huwelijksvermogensrecht. Verdeling eenvoudige…

Datum van verdeling in geval van vaststelling door rechter. Peilmoment voor waardering gemeenschapsgoederen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire geldleningen. Is in eerste aanleg vastgestelde verdeling in hoger beroep aan de orde gesteld? ECLI:NL:HR:2023:1722, 8 december 2023, 22/03882. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in belang der wet. Gezondheidsrecht …

Art. 7:446 BW. Art. 7:456 BW. Art. 7:464 BW. Heeft patiënt op grond van bepalingen uit afdeling 7.7.5 BW recht op inzage van advies aan aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis over vraag of zijn medische behandeling volgens de regels van de geneeskunst is verlopen? ECLI:NL:HR:2023:1670, 1 december 2023, 22/01253. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

01 december 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Gezondhei…

Buitengerechtelijke behandeling van zaken over medische beroepsaansprakelijkheid. Kan behandelend jurist zonder toestemming van patiënt inzage krijgen in medisch dossier? Moet hulpverlener inhoudelijk standpunt innemen over vordering indien die toestemming niet wordt gegeven? ECLI:NL:HR:2023:1682, 1 december 2023, 22/03690. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Internationaal privaatrecht; huwelijksvermoge…

Onbegrijpelijk oordeel hof over inhoud van recht van Confederatie Servië en Montenegro? Art. 79 lid 1 onder b RO. ECLI:NL:HR:2023:1630, 24 november 2023, 22/04789. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Procesrecht (ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2…

Art. 80 lid 1 RO (cassatieberoep vonnis kantonrechter). Ongemotiveerd voorbijgaan aan verzoek om mondelinge behandeling (art. 87 lid 8 Rv). ECLI:NL:HR:2023:1623, 24 november 2023, 23/01675. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Pensioenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 novem…

Maaltijdbezorging per fiets. Uitleg verplichtstellingsbesluit bedrijfspensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg, CAO-norm. Mag representativiteitsgrondslag bij uitleg meewegen? Gevolg eventueel ontbreken represenativiteit, stelsel Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Aanwijzen exclusieve uitvoerder pensioenregeling in strijd met vrijheid van dienstverrichting en transparantiebeginsel, art. 56 VWEU? ECLI:NL:HR:2023:1622, 24 november 2023, 22/00968. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

24 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv).

Art. 143 Rv. Richtlijn 93/13/EEG. Moet wettelijke termijn voor verzet buiten toepassing blijven als uit bestreden verstekvonnis niet blijkt of rechter heeft onderzocht of toegewezen vordering is gebaseerd op overeenkomst waarin een of meer oneerlijke bedingen in de zin van de richtlijn zijn opgenomen? ECLI:NL:HR:2023:1627, 24 november 2023, 23/01007. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 novemb…

Procesrecht. Alimentatie. Pensioenverevening. Heeft de vrouw haar op art. 843a Rv/art. 22 Rv gebaseerde verzoek om inzage prijsgegeven? Moest hof gelegenheid geven om beroep op bedrog uiteen te zetten? Uitleg art. 8c PSW. Art. 3 Wvps. Moet bij in eigen beheer opgebouwd pensioen bij verevening worden uitgegaan van aanspraak voor zover die op tijdstip van echtscheiding is gefinancierd? Verplichting tot afstorting. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1596, 17 november 2023, 22/03598. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Financieel recht (ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 no…

Wet op het financieel toezicht. Clawback. Vordering tot terugbetaling van variabele beloning op grond van art. 1:127 lid 3 onder a Wft. Moet financiële onderneming procedures, criteria of beleid hebben vastgelegd om bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning te kunnen uitoefenen? ECLI:NL:HR:2023:1567, 17 november 2023, 22/03145. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 novemb…

Kan werkgever o.g.v. art. 7:638 lid 8 BW vakantiedagen van werknemer afboeken indien werknemer, nadat zijn vakantie is vastgesteld, ziek wordt en vervolgens met toestemming van bedrijfsarts op vakantie gaat? Uitleg instemmingsvereiste van art. 7:638 lid 8, eerste volzin, BW en ‘schriftelijke overeenkomst’ in art. 7:638 lid 8, tweede volzin, BW. ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023, 22/02910. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

17 november 2023

Cassatie

Banning Cassatie: Verbintenissenrecht (ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 no…

Samenwonen op basis van affectieve relatie (‘informeel samenleven’). Vergoedingsrechten. Onjuiste uitleg van HR 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8938 en HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707? Verjaring. Onbegrijpelijke uitleg grief over oordeel van rechtbank over kosten van de huishouding? ECLI:NL:HR:2023:1571, 17 november 2023, 22/00474. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Cassatie in het belang der wet. Procesrecht (…

Gefinancierde rechtshulp. Art. 38 lid 4 Wet op de rechtsbijstand. Biedt inningsprocedure op voet van art. 38 lid 4 Wrb ruimte om bedrag aan buitengerechtelijke kosten toe te wijzen? ECLI:NL:HR:2023:1532, 10 november 2023, 23/00662. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2…

Uitleg testament. Erflater heeft in 2006 toenmalige echtgenote tot enig erfgenaam benoemd en subsidiair zijn broer. Nadien is erflater hertrouwd en heeft hij kinderen gekregen. Na overlijden van erflater vordert zijn weduwe verklaring voor recht dat broer van erflater geen rechten kan ontlenen aan testament. Rechtbank wijst toe, hof wijst af. Onjuiste toepassing art. 4:46 BW? HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911. Vaststelling van verhoudingen die erflater met uiterste wil kennelijk wenst te regelen. Motiveringsklachten. ECLI:NL:HR:2023:1531, 10 november 2023, 22/02144. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

10 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Beslagrecht (ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 novembe…

Is verkopen van aandelen waarop beslag is gelegd onttrekking aan beslag als bedoeld in art. 198 lid 1 Sr.? ECLI:NL:HR:2023:1527, 10 november 2023, 22/02689. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Parket bij de Hoge Raad: Prejudiciële vraag. Civiel rec…

Valt de koop door een consument van een bouwkavel onder schriftelijkheidsvereiste art. 7:2 lid 1 BW? Publiekrechtelijke bestemming ‘wonen’ niet bepalend maar overeengekomen rechten en verplichtingen. ECLI:NL:HR:2023:982, 3 november 2023, 23/02883. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht (ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 no…

Medezeggenschapsrecht. Wet op de ondernemingsraden. Valt elk voorgenomen besluit tot groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten onder adviesrecht van art. 25 lid 1, aanhef en onder g, WOR? ECLI:NL:HR:2023:1514, 3 november 2023, 22/04443. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

03 november 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Intellectuele eigendom (ECLI:NL:HR:2023:1513,…

Octrooirecht. Verbintenissenrecht. Octrooi van geneesmiddelenfabrikant is vernietigd wegens ontbreken van inventiviteit. Zorgverzekeraar spreekt fabrikant onder meer aan uit ongerechtvaardigde verrijking, omdat deze verzekeraar jarenlang meer heeft moeten betalen/vergoeden voor beschermde geneesmiddel dan wanneer eerder generieke varianten tegen lagere prijs op de markt waren gekomen, terwijl fabrikant is verrijkt door winsten door haar achteraf bezien onterechte marktexclusiviteit. Hof wijst vordering af. Klachten van zorgverzekeraar over oordeel over ongerechtvaardigde verrijking en over maatstaf bij beoordeling van verwijtbaarheid van gedrag van octrooihouder. ECLI:NL:HR:2023:1513, 3 november 2023, 22/01071. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Familierecht (ECLI:NL:HR:2023:1480, 27 oktobe…

Kinderalimentatie. Verdeling draagkracht onderhoudsplichtige over kinderen uit verschillende relaties, art. 1:394 BW. ECLI:NL:HR:2023:1480, 27 oktober 2023, 22/04363. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >

27 oktober 2023

Cassatie

Uitspraak Hoge Raad: Erfrecht (ECLI:NL:HR:2023:1486, 27 oktober 20…

Art. 4:43 lid 2 BW. Is erfstelling vernietigbaar omdat deze op onjuiste beweegreden berust? Aan wie komt mogelijkheid toe om vernietiging van uiterste wilsbeschikking in te roepen? Is beweegreden in uiterste wil zelf aangeduid, nu deze is opgenomen in bijlage bij het testament? Appelprocesrecht. Is hof buiten het door de grieven ontsloten gebied getreden? ECLI:NL:HR:2023:1486, 27 oktober 2023, 22/02531. Lees hier de volledige uitspraak.

Lees meer >
1 2 16 17