Zorgvastgoed

De zorgsector in Nederland is volop in beweging. In plaats van het bouwregime geldt al geruime tijd een normatief bekostigingssysteem van de kapitaallasten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Lichtere vormen van zorg uit de voormalige AWBZ zijn overgegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). De rol van de gemeenten wordt steeds groter.

De introductie van marktwerking in de zorg heeft aanzienlijke consequenties voor de zorgsector. Zorginstellingen krijgen meer eigen taken en bevoegdheden die juridische risico’s met zich brengen. Zorginstellingen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor financiering, realisatie en exploitatie van zorgvastgoed. Dit heeft ook gevolgen voor de leegstand van zorgvastgoed, verhuur, opschaling, transformatie en het afstoten van zorgvastgoed.

Daarnaast heeft het scheiden van wonen en zorg (extramuralisering) grote juridische gevolgen. Waar voorheen een zorgovereenkomst volstond, dienen nu overeenkomsten te worden afgesloten die specifiek zijn afgestemd op de situatie. Denk aan een gemengde of gekoppelde woon-/zorgovereenkomst. Onze advocaten helpen u graag om een creatieve oplossing te realiseren.