Milieurecht

Het milieurecht bevindt zich in een continu spanningsveld tussen algemene en private belangen. De afgelopen jaren zijn zowel Europese als nationale regels op het terrein van milieu voortdurend aangepast en in de meeste gevallen verscherpt. Hoewel het milieurecht steeds belangrijker wordt, is het voor de meeste burgers en bedrijven steeds ondoorzichtiger wat wel en niet is toegestaan. Deze ondoorzichtigheid wordt versterkt door het feit dat steeds meer regels op Europees niveau worden vastgesteld.

Genoemde ontwikkelingen vergen een scherp en deskundig oog om toepasselijke wet- en regelgeving te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Banning Advocaten heeft de hiervoor benodigde kennis en kunde in huis, gebundeld in de sectie Milieurecht. De advocaten van deze sectie staan aan uw zijde indien u wordt geconfronteerd met handhavingsacties van de overheid. Ook verlenen wij specialistische ondersteuning als er problemen zijn met de verlening of weigering van vergunningen. Van belang hierbij is de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarmee de milieuvergunning is overgegaan in een omgevingsvergunning, hetgeen naar verwachting de nodige consequenties zal hebben voor de praktijk. Bovendien mag onze praktijkgroep zich specialist noemen op het gebied van afvalstoffenrecht/recycling en op het gebied van asbest.

Los van voornoemde problematiek is de praktijkgroep Milieurecht eveneens thuis op het gebied van het milieuaansprakelijkheidsrecht. In de eerste plaats valt daarbij te denken aan overheidsaansprakelijkheidsrecht. Immers, overheden laten regelmatig steken vallen die kunnen leiden tot aansprakelijkheid en tot een bijbehorende schadevergoedingsplicht. Daarbij gelden wel bijzondere spelregels. Tot slot heeft onze praktijkgroep een ruime mate aan ervaring op andere milieugerelateerde (aansprakelijkheids)gebieden, zoals bodemverontreiniging, gevaarlijke stoffen en andere vormen van milieuschade.