Statutair Directeur

In het arbeidsrecht heeft de statutair directeur een bijzondere positie. Een gezagsverhouding ontbreekt en er is sprake van een dubbele juridische band: een arbeidsrechtelijke band als werknemer en vennootschapsrechtelijke band als bestuurder van de organisatie. We spreken, anders dan bij een titulair directeur, van een statutair directeur als hij door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd is tot bestuurder. Daarbij dient er een benoeming aan vooraf te gaan, bij voorkeur met een schriftelijk benoemingsbesluit, en de statutair directeur moet worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Voor de statutair directeur geldt dat sprake is van een beperkte ontslagbescherming. Conform hetgeen is bepaald in de statuten wordt de statutair directeur geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is hem te benoemen (de AVA of de RvC). Op grond van de rechtspraak geldt dat een rechtsgeldig (vennootschapsrechtelijk) ontslag van een statutair directeur in beginsel ook de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt, tenzij sprake is van een wettelijk opzegverbod of afwijkende afspraken tussen partijen.

De advocaten van de sectie Arbeidsrecht hebben de benodigde kennis en ervaring om u in een dergelijke ontslag- of benoemingstraject bij te staan. Fiscale vraagstukken die in dit verband eveneens aan de orde kunnen komen zijn o.a. internationale beloningsstructuren, gebruik van split payroll systematiek, uitzending binnen internationale concerns, net guarantee contracten, allocatie van directie- en hoofdkantoorkosten binnen concernverband, een en ander al dan niet te effectueren middels nodige (internationale) contracten.