Collectief en individueel ontslag

Vroeg of laat krijgt elke ondernemer met ontslagkwesties te maken. Ons ontslagstelsel schrijft daarvoor specifieke regels voor. Op welke gronden mag u een werknemer ontslaan? Bent u een transitievergoeding verschuldigd bij het ontslag van uw werknemer? Welke opzegtermijn is van toepassing? Geldt er een opzegverbod? Aan welke verplichtingen moet u voldoen als u overgaat tot collectief ontslag? Dient u in overleg te treden met vakbonden?

Onze advocaten van de sectie Arbeidsrecht begeleiden met regelmaat kleinere en grotere reorganisaties. Zij zorgen voor de strategische, tactische en juridische begeleiding. Zij maken een plan van aanpak om de verschillende stappen te doorlopen. Dit kan nodig zijn in relatie tot de contacten met de Ondernemingsraad, (eventueel buitenlandse) aandeelhouders en/of vakbonden en andere belanghebbenden. De te zetten stappen variëren van onder meer de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad, een melding collectief ontslag bij het UWV WERKbedrijf, advisering rondom afspiegeling, het uitonderhandelen van een sociaal plan met de werknemersorganisaties tot de afwikkeling van de individuele arbeidsovereenkomst.

Naast collectieve ontslagen kunt u ook te maken krijgen met individuele ontslagkwesties. Denk hierbij aan de werknemer die niet functioneert of waarmee een arbeidsconflict is ontstaan. Het is van belang u adequaat te laten adviseren alvorens u overgaat tot ontslag. Met name omdat met invoering van de Wet Werk en Zekerheid strenge eisen worden gesteld aan een ontslagdossier en een kantonrechter niet makkelijk zal overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij een ontslag op staande voet gelden weer andere uitgangspunten, die extra alertheid vereisen. Ook werknemers doen er goed aan zich te laten informeren over hun rechtspositie indien zij in een dergelijke situatie terechtkomen. De advocaten van de sectie Arbeidsrecht staan u hier graag in bij.